Jurisprudentie

Hof: schadevergoeding ex art. 51a lid 1 Sv alleen voor rechtstreeks door mishandeling geleden schade

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 19 januari 2016
 • ECLI:NL:GHARL:2016:273
 • 200.175.963

Hoger beroep (bij civiele rechter) van benadeelde partij wiens vordering door de strafrechter is afgewezen. Tijdens voetbalwedstrijd is worsteling ontstaan, waarna geïntimeerde met gebalde vuist op het hoofd van appellant heeft gestompt. Geïntimeerde is strafrechtelijk veroordeeld voor mishandeling. 1. Het hof overweegt dat voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 51a lid 1 Sv alleen die schade in aanmerking komt die rechtstreeks is geleden door het strafbare feit, aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 29 mei 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB1819). Het hof concludeert op basis van medische rapportage dat het letsel aan hoofd/nek niet in causaal verband staat met de stomp in het gezicht, maar is veroorzaakt door de val op de grond. 2. Smartengeld wegens stomp in gezicht: € 1000,-.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: psychiatrische klachten na whiplash ongevalsgevolg; adequate behandeling o.g.v. schadebeperkingsplicht

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:7324
 • C/16/371618 / HA RK 14-133 MAR

Whiplash, ongeval 2004 (toen) 35-jarige man, somatische en psychiatrische klachten. Causaal verband met ongeval? 1. De rechtbank concludeert op basis van de rapportages van de deskundigen rechtbank dat sprake is van causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Uit het rapport van neuroloog volgt dat hoewel de somatisatie stoornis enige maanden na het ongeval is ontstaan, deze toch als ongevalsgevolg moet worden beschouwd; door het ongeval zijn pijnklachten ontstaan en er ontstonden problemen op het werk en in de privé situatie, wat de somatisatie stoornis heeft geluxeerd. Hieraan doet niet af dat de klachten van benadeelde niet (ook) neurologisch te verklaren zijn. 2. De rechtbank is met de verzekeraar van oordeel dat wel rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de situatie van benadeelde mogelijk nog kan verbeteren wanneer een adequate behandeling wordt ingezet. Op basis van de rapportage beschouwt de rechtbank als adequate behandeling een behandeling in een klinische setting waarbij het accent ligt op activerende revalidatie (concreet wordt een Centrum voor Onbegrepen Lichamelijke Klachten genoemd).
De rechtbank is van oordeel dat het – in het kader van de schadebeperkingsplicht- in ieder geval voor wat betreft de toekomstige schade op zijn weg ligt behandeling te ondergaan. 3. Kosten deelgeschil: € 7.477,56.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: val in liftschacht is ongelukkige samenloop van omstandigheden

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2014:1973
 • C/02/273046 / HA ZA 13-892

Benadeelde valt in liftschacht, in een poging een hondje te redden dat klem was komen te zitten met zijn hondenriem. Uit technisch onderzoek is gebleken is dat de lift geen technische gebreken had en voldeed aan de veiligheidsvoorschriften; het Liftinstituut concludeerde dat het niet anders kan dan dat benadeelde in de schacht is kunnen vallen doordat de deur door handkracht/externe kracht open is gemaakt en gehouden. De rechtbank oordeelt dat de gebeurtenis een droevige samenloop van omstandigheden is, die redelijkerwijze niet voorzienbaar was. Ook geen aansprakelijkheid ex art. 6:174 BW; nu niet gezegd kan worden dat de lift niet voldeed aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de lift mocht stellen. De rechtbank acht de woningstichting niet aansprakelijk.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: bewoonster huis niet aansprakelijk voor letsel brandweerman door ontploffende gasflessen

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:721
 • C/01/271866

Benadeelde, hoofd brandwacht bij de vrijwillige brandweer, verliest zijn been als bij bluswerkzaamheden in een schuurtje bij een huis gasflessen exploderen. Hij verzoekt om verklaring voor recht dat de bewoonster van het huis aansprakelijk is, omdat zij onrechtmatig heeft gehandeld door ontkennend te antwoorden op vragen van de brandweer omtrent de aanwezigheid van gasflessen in de brandende schuur. De rechtbank oordeelt dat met de verklaringen in het voorlopig getuigenverhoor de gestelde toedracht niet is vast komen te staan. De rechtbank merkt daarbij op dat als de toedracht wél zou zijn komen vast te staan, dat nog niet zonder meer tot de conclusie zou hebben geleid dat de bewoonster onzorgvuldig zou hebben gehandeld. De mogelijke aanwezigheid van gasflessen in een schuur in het buitengebied geldt als een bij de brandweer bekend risico en de brandweer dient er rekening mee te houden dat een burger tijdens een brand– met alle emoties van dien – niet steeds de juiste informatie geeft.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: militair invaliditeitspensioen mag worden verrekend met schadevergoeding

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:421
 • C-09-450807 - HA RK 13-466

Benadeelde, beroepsmilitair, loopt bij arbeidsongeval rugletsel op. Benadeelde vraagt verklaring voor recht dat het militair invaliditeitspensioen dat hij van het ABP ontvangt niet voor verrekening met zijn schade wegens verlies aan verdienvermogen in aanmerking komt (art 6: 100 BW; HR 1 oktober 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BM7808)). De rechtbank overweegt dat verrekening aan de orde kan zijn wanneer de uitkering ertoe strekt dezelfde schade te vergoeden als die waarvoor de wederpartij aansprakelijk is. Tussen partijen is niet in geschil dat de uitkering als een uitkering krachtens een schadeverzekering dient te worden beschouwd. De rechtbank is van oordeel dat het militair invaliditeitspensioen in beginsel met de schade verrekend mag worden. De rechtbank ziet geen grond om een uitzondering op het hiervoor weergegeven uitgangspunt te rechtvaardigen. 2. Kosten deelgeschil: € 3.130,-.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: supermarkt aansprakelijk voor val over natte mat bij ingang

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:341
 • C/01/261808

Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank overweegt dat niet elke gevaarzetting een onrechtmatig handelen oplevert. Dat het bij regenachtig weer nat wordt bij de ingang van de winkel is niet te vermijden. De rechtbank toets aan de criteria van het Kelderluik-arrest (HR 5 november 1965 (NJ 1996, 136) en acht de supermarkt aansprakelijk, aangezien de supermarkt onvoldoende heeft aangetoond waarom het nemen van nadere veiligheidsmaatregelen in het concrete geval, zoals het anders bevestigen van de mat op de vloer of het waarschuwen voor valgevaar, bezwaarlijk zou zijn.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: whiplash, klachten niet geobjectiveerd maar plausibel; diverse schadeposten, rekenrente 2,2%

 • Hof Den Bosch
 • 5 november 2013
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:5188
 • HD 200.011.012_01

Tussenarrest, whiplash, volledige arbeidsongeschiktheid medewerkster ABP. 1. Medische en juridische causaliteit. Het hof komt niet terug op zijn beslissing dat benadeelde ten gevolge van het ongeval volledig arbeidsongeschikt is geraakt. Door neuroloog, psychiater en neuropsycholoog waren geen beperkingen vastgesteld, maar het hof acht de klachten plausibel. Het hof vindt onderzoek door verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige niet nodig. 2. Huishoudelijke hulp. Toekenning uren op basis van indicatiestelling. Voorbehoud voor wijzigingen t.a.v. huishoudelijke in de toekomst afgewezen. 3. Smartengeld € 10.000 4. Verlies van arbeidsvermogen: benoeming rekenaar van NRL; pensioenleeftijd 66 jaar 5. Nevenverdiensten als nagelstyliste: gedeeltelijk toegewezen. 6. Rekenrente: gezien de lage rentestand van de afgelopen jaren en de looptijd van 20 jaar ziet het hof aanleiding conform het CPB-advies 2012 een rekenrente vast te stellen van 2,2% (rendement 4,2 %; inflatie 2%).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: aansprakelijkheid golfer voor golfongeval, gedraging valt buiten aanvaardbare risico’s van het spel

 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2013:6608
 • HA RK 12-406

Sport- en spel. Verzoeker krijgt tijdens een golftoernooi golfbal in zijn gezicht, die door verweerder is geslagen. 1. De rechtbank overweegt dat verweerder, door af te slaan zonder dat hij de bel drie keer had horen klinken, een specifieke regel heeft overtreden. De rechtbank is van oordeel dat verweerder de in de golfsport geldende veiligheidsnormen heeft geschonden en daarmee het risico heeft genomen dat zijn bal een andere golfer zou raken. Het handelen van verweerder valt buiten de regels van de golfsport – waarin de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de (veiligheids)regels – en daarmee buiten de normaal aanvaardbare risico’s van het spel. 2. Kosten deelgeschil: € 4.964,10.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: rugklachten ongevalsgevolg, maar beperkingen niet geobjectiveerd

 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ8252
 • 254932 / EX RK 12-215

Causaal verband rugklachten en ongeval? De rechtbank oordeelt dat de deelgeschilprocedure is niet bedoeld voor het indienen van een verzoek tot een deskundigenonderzoek. De rechtbank oordeelt op basis van het op gezamenlijk verzoek uitgebrachte expertiserapport dat causaal verband bestaat tussen de rugklachten en het ongeval. Dat de rugklachten leiden tot alle genoemde beperkingen staat niet vast. De rechtbank is het met de verzekeraar eens dat de expertisearts de beperkingen niet heeft geobjectiveerd maar slechts is uitgegaan van de subjectieve beleving daarvan door benadeelde. Het objectiveren van beperkingen is in het algemeen ook niet de taak van de medisch specialist, maar van de verzekeringsarts. Deelgeschil niet bedoeld om deskundigenbericht te bewerkstelligen. Kosten deelgeschil: € 2651,05.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: meerijden met dronken bestuurder, zonder gordel: 40% eigen schuld; voorschot afgewezen

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ongepubliceerd
 • 252949 / EX RK 12-185

Benadeelde loopt als passagier in auto zwaar letsel op bij eenzijdig ongeval. Bestuurder had 1,8 promille alcohol in bloed en is hiervoor veroordeeld. 1. De rechtbank komt tot het oordeel oordeelt dat benadeelde in de auto is gestapt, wetende dat hij alcohol had gebruikt. Gelet op het hoge alcoholpercentage moet het alcoholgebruik op basis van de uiterlijke vertoningen kenbaar zijn geweest. Op basis van de VerkeersOngevalAnalyse en het feit dat benadeelde uit de auto is geslingerd, leidt de rechtbank af dat geen gordel is gedragen. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat de aan benadeelde toe te rekenen omstandigheden voor 40% aan de schade hebben bijgedragen. 2. De rechtbank buigt zich in het deelgeschil over alle gestelde schadeposten en begroot de geleden schade op € 4.158,69 en stelt vast dat verzekeraar reeds meer aan voorschotten heeft betaald. 3. Kosten deelgeschil: € 3.331,43.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: geen aansprakelijkheid school en eigenaar na val van klimtoren

 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ6844
 • 246444 / HA ZA 12-407

Benadeelde valt tijdens verplichte sportdag op school (ROC) van opblaasbare klimtoren en loopt knieletsel op. Zij stelt de eigenaar van de klimtoren en de school aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat het feit dat een activiteit op hoogte plaatsvindt, niet hoeft niet te betekenen dat deze gevaarlijk is. Dat hangt af van de vraag of het juiste materiaal wordt gebruikt en of er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Gedaagden hebben gemotiveerd uiteen gezet dat de klimtoren met valbeveiliging juist geschikt is voor onervaren mensen, dat extra beveiligingsmateriaal niet nodig is en dat er nooit ongelukken mee gebeuren. De rechtbank concludeert dat van een gebrekkige zaak in de zin van art. 6:173 BW geen sprake is. Evenmin is sprake van gevaarzettend handelen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: beenletsel door gehuurde verticuteermachine,beroep op omkeringsregel afgewezen

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ongepubliceerd
 • 200.091.750/01

Benadeelde bewerkt met een gehuurde verticuteermachine zijn gazon en raakt hierbij ernstig gewond aan zijn linkerbeen. Hij stelt de verhuurder aansprakelijk,omdat hij hem een gevaarlijke machine ter beschikking heeft gesteld, zonder de bijbehorende veiligheidsvoorschriften. Het hof wijst het beroep op de omkeringsregel af. Niet voldoende is dat benadeelde letselschade heeft opgelopen tijdens het gebruik van de machine; vereist dat de geschonden normen bescherming bieden tegen dat (gestelde) specifieke gevaar. Hiervan is geen sprake. Nu benadeelde zijn stellingen over het veroorzaken van trillingen door de onvoldoende heeft onderbouwd en is hij tekortgeschoten in de op hem rustende stelplicht, zodat hij niet wordt togelaten tot het leveren van bewijs.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: whiplash, oordeel na deskundigenbericht: klachten zijn ongevalgevolg

 • Hof Amsterdam
 • BZ5517
 • 200.008.340/01

Bij eerder tussenarrest heeft het hof beslist dat benadeelde vóór het ongeval van 2003 geen gezondheidsklachten had en dat hij kort na het ongeval gezondheidsklachten ontwikkeld die kunnen wijzen op een postwhiplashsyndroom. Door het hof was een deskundigenbericht gelast om te onderzoeken of er voor de klachten een andere oorzaak was aan te wijzen dan het ongeval. Het hof concludeert op basis van het deskundigenbericht dat de gezondheidsklachten van benadeelde in een rechtens relevant oorzakelijk verband staan met het ongeval.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: gemeente, brandweer en politie niet aansprakelijk voor val scooterrijder over omgewaaide boom; kosten afgewezen

 • Rechtbank Den Haag
 • BZ3900
 • C/09/430067 / HA RK 12-642

Scooterrijder komt om 06.00 uur ten val door boom die om 01.00 uur is omgewaaid en over fietspad ligt. Brandweer vond direct weghalen van boom te gevaarlijk. Politie had weg afgezet met linten en bord ‘verboden toegang’, maar linten waren losgeraakt. 1. Gemeente niet aansprakelijk als wegbeheerder; onderhoud aan boom was voldoende. 2. Brandweer niet aansprakelijk; gehandeld in overeenstemming met haar verantwoordelijkheid. 3. Politie niet aansprakelijk; toetsing aan kelderluik-criteria: kans op ongevallen was gering, want boom was goed zichtbaar. Politie mocht volstaan met waarschuwingslinten. 4. Kosten deelgeschil afgewezen nu kosten zijn vergoed door rechtsbijstandverzekeraar en benadeelde geen vermogensschade lijdt.

Lees verder