Vaknieuws

SWOV: Langzamer rijden door Dick Bruna-borden

 • SWOV
 • 4 oktober 2016

Automobilisten zeggen dat zij circa 4 km/uur langzamer zouden rijden wanneer ze een Dick Bruna-bord zien langs de weg zien dan wanneer ze dezelfde situatie zien zonder Dick Bruna-bord. Ook verwachten zij een zelfde snelheidsverlaging bij andere automobilisten. Dit effect is nagenoeg gelijk voor 30- en 50km/uur-wegen. Een snelheidsverlagend effect van 4 km/uur is in verkeersveiligheidstermen een groot effect te noemen: in het echte verkeer zou een dergelijke verlaging van de gemiddelde snelheid op een weg binnen de bebouwde kom gepaard gaan met een reductie van 20% aan ongevallen. Dit blijkt uit het onderzoek Beïnvloeding van snelheidsgedrag door nudging dat SWOV in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: school niet aansprakelijk voor tik op oor bij gymles

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • 18 november 2015
 • ECLI:NL:RBZWB:2015:8707
 • C/02/298846 / HA ZA 15-303

Bij een tikspel wilde een medeleerling eiser tikken. Eiser zakte door zijn knieën, waardoor hij door de hand van deze medeleerling tegen zijn oor werd geraakt. Niet is vast komen te staan dat de kans op een ongeval en/of letsel bij het onderhavige tikspel zo groot is, dat de gymdocent ter voldoening van zijn zorgplicht gehouden was om, naast de instructie om op het lichaam te tikken en niet te duwen, de door eiser gestelde specifieke instructies te geven dan wel het tikspel niet te laten plaatsvinden. Het tikspel wordt ook door kinderen in het basisonderwijs gespeeld en is een overzichtelijk, vrij onschuldig en gangbaar tikspel, waarbij weinig lichaamscontact plaatsvindt en geen hardhandige of wilde bewegingen worden gemaakt. Nu het een tikspel betreft, sprak het voor zich dat er niet op het hoofd mocht worden getikt. Bovendien is het een feit van algemene bekendheid dat kinderen reeds op jonge leeftijd en zonder enige instructie tikspelletjes spelen. Het vorenstaande brengt met zich dat het tikspel, gelet op de aard van dit spel, niet als gevaarlijk kan worden aangemerkt en dat de kans op ongevallen en letsel gering is, zodat de gymdocent niet gehouden was om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. Er is geen sprake van risicoaansprakelijkheid.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: geen vordering wegens verplaatste schade naar oud BW

 • Rechtbank Den Haag
 • 30 september 2015
 • ECLI:NL:RBDHA:2015:11327
 • C/09/472751 / HA RK 14-466

Heupoperatie dochter in 1989; in 2007 is arts veroordeeld tot vergoeding van schade. Moeder vordert op eigen naam verplaatste schade in de vorm van door haar gemaakte arbeidsuren in verband met zorg en verpleging en kilometervergoedingen. De rechtbank stelt voorop dat het letsel van de dochter ten gevolge van de operatie is ingetreden vóór de inwerkingtreding van het huidige BW. Nu verzoekster onder oud recht geen eigen vorderingsrecht heeft in verband met de door haar gevorderde verplaatste schade, zal de kantonrechter haar niet ontvankelijk verklaren en het verzoek afwijzen. Het arrest Johanna Kruithof leidt de kantonrechter niet tot een ander oordeel, nu in die procedure oud BW is toegepast, terwijl – anders dan in het onderhavige geval – de vordering in verband met de verplaatste schade was ingesteld door het slachtoffer zelf.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: ziekenhuis aansprakelijk voor achtergebleven stuk glas in schouder

 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:3763
 • C-13-499062 - HA ZA 11-2447

Meisje valt op 12-jarige leeftijd door een glazen deur. Op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wordt zij behandeld vanwege een glasverwonding aan haar rechterschouder; de wond wordt na onderzoek door middel van twee hechtingen gesloten. Na aanhoudende klachten en diverse bezoeken aan het ziekenhuis wordt acht jaar later op een röntgenfoto een (achtergebleven) stuk glas zichtbaar ter grootte van 4 centimeter. De rechtbank komt op basis van het ingewonnen deskundigenbericht tot de conclusie dat niet is gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts op de spoedeisende hulp in vergelijkbare omstandigheden had mogen worden verwacht en acht het ziekenhuis aansprakelijk.

Lees verder

Jurisprudentie

College voor de Rechten van de Mens: Verzekeraar discrimineert vrouw bij de vaststelling letselschadevergoeding

 • College vd Rechten vd Mens
 • 2014-97

Het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht oordeelt dat de WAM-verzekeraar een vrouw discrimineert op grond van geslacht bij de vaststelling van de hoogte van de letselschadevergoeding. Het College vindt het niet aannemelijk dat de verzekeraar de uitgangspunten voor de berekening van de schade, namelijk dat de vrouw van haar 27e tot en met haar 36e jaar niet zal werken en daarna 50%, ook toepast op een man. De verzekeraar heeft ter onderbouwing van zijn uitgangspunten onder meer verwezen naar twee onderzoeken die betrekking hebben op de arbeidsdeelname van uitsluitend vrouwen. Op grond hiervan kan worden vermoed dat de verzekeraar jegens de vrouw direct onderscheid op grond van geslacht maakt, zo oordeelt het College.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: feiten omtrent gymongeval staan niet vast, zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:9931
 • C-09-463184- HA RK 14-164

11-jarige jongen komt bij klimoefening tijdens de gymles ten val en loopt armletsel op. Is school aansprakelijk? De rechtbank oordeelt dat het enkele feit dat geen onderhandelingen hebben plaatsgevonden onvoldoende is voor het oordeel dat het geschil niet geschikt is voor een deelgeschilprocedure. Echter, de rechtbank oordeelt dat de zaak zich niet leent voor een deelgeschilprocedure, omdat de relevante feiten niet vast staan. Partijen verschillen o.a. van mening over de vraag op welke wijze de klimoefening door de jongen werd uitgevoerd en of de leraar instructies en/of waarschuwingen had gegeven. Kosten deelgeschil begroot op € 2.758,80.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: medische aansprakelijkheid, bindend advies vernietigd wegens schending hoor en wederhoor

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:5254
 • C-09-431904 - HA ZA 12-1374

Aansprakelijkheid van ziekenhuis voor schade als gevolg van de geboorte van een ernstig gehandicapt kind in 1993? 1. Het ziekenhuis vordert verklaring voor recht dat het ziekenhuis niet gebonden is aan het in 2009 uitgebrachte bindend advies. De rechtbank van oordeel dat door de bindend adviseur in strijd met de opdracht is gehandeld, dat het beginsel van hoor en wederhoor is geschonden en dat sprake is van een op essentiële onderdelen gebrekkige motivering. Het ziekenhuis is benadeeld door de gemaakte fouten bij de totstandkoming van het bindend advies. Gebondenheid van het ziekenhuis aan het bindend advies is naar het oordeel van de rechtbank daarom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De rechtbank vernietigt het bindend advies. 2.De ouders vorderen in reconventie verklaring dat het ziekenhuis wanprestatie heeft gepleegd. De rechtbank gelast, nu het bindend advies is vernietigd, een deskundigenonderzoek door een andere arts.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: huisartsen aansprakelijk voor onvoldoende informatie aan ouders ziek kind; causaal verband met verlies van kans op beter behandelresultaat bewezen

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:1265
 • HD 200.101.749/01

Delay, voorval 1993. Het hof oordeelt dat de huisartsen valt niet te verwijten dat zij aan het eind van de middag de diagnose meningokokkensepsis niet hebben gesteld, maar wel dat zij de ouders onvoldoende hebben geïnformeerd over gang van zaken na sluiting de praktijk alsmede hoe te handelen indien de medische situatie van hun 1,5 jaar oude dochtertje zou verslechteren en vanwege onvoldoende overdracht aan waarnemend huisarts. Met deze tekortkomingen staat het csqn-verband met het verlies van een kans op een beter behandelresultaat nog niet vast. Voor het bewijs daarvan is aannemelijkheid voldoende. Dat bewijs is geleverd, zodat het hof ervan uitgaat dat in situatie zonder tekortkomingen de behandeling niet om 23.00 uur maar om 19.30 uur zou zijn aangevangen. Derhalve zijn huisartsen aansprakelijk voor de door hun tekortkomingen veroorzaakte schade. Daarmee staat nog niet vast of en zo ja, hoe groot, de kans op een beter behandelresultaat zou zijn geweest. Daarvoor is een deskundigenbericht nodig.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: vrouw krijgt kinderen en werkt 10 jaar niet, voorbehoud Wajong

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:9276
 • C-09-439349 - HA RK 13-144

Voor de schadeberekening van de 10-jarige benadeelde die een zeer zwakke leerling was, moet worden uitgegaan van een VMBO-opleiding, iets onder gemiddeld niveau. Daarbij dient te worden uitgegaan van de NRL-indicateur Jonggehandicapten en verder met de jeugdschalen en een groeiperiode van 10 jaar. Gezien het verwachte opleidingsniveau (iets onder gemiddeld) dient het eindsalaris aan het eind van de groeiperiode te worden gesteld op modaal. De rechtbank acht het redelijk te veronderstellen dat zij, als vrouw in Nederland rond haar 26e levensjaar kinderen zou hebben gekregen. Het is redelijk te veronderstellen dat zij in verband met de geboorte van haar kinderen gedurende 10 jaar niet zou hebben gewerkt en vervolgens vanaf haar 36e levensjaar tot haar 67e levensjaar, conform de door Reaal voorgestelde 50% ofwel 20 uur per week werkzaam zou geweest. Het is onvermijdelijk dat rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat zij een vrouw is. Dat maakt nog niet dat de aannames daarmee discriminerend zijn. Wanneer benadeelde niet bereid is tot een voorbehoudsloze regeling, zal de hoogte van de door de verzekeraar uit te keren schadevergoeding periodiek moeten worden vastgesteld.

Lees verder

Jurisprudentie

HR: geen beroep op opzetclausule bij seksueel misbruik, cassatieberoep verworpen (art 81 RO) (2)

 • Hoge Raad
 • BY6783
 • 11/05408

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO) het cassatieberoep tegen het oordeel van het hof. Verweerder in cassatie was veroordeeld tot gevangenisstraf wegens seksueel misbruik van drie meisjes en deed een beroep op zijn AVP-verzekering . Het hof oordeelde de AVP-verzekeraar geen beroep kon doen op de opzetclausule (“Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen”) en derhalve gehouden was uitkering te doen onder de polis. (A.-G. Spier stelt in zijn conclusie dat alle klachten in cassatie stuklopen op het onjuiste perspectief waarop ze zijn gebaseerd. Het gaat volgens Spier om de band tussen de opzet van de verzekerde/dader en de schade en hierop hebben de klachten geen betrekking.).

Lees verder

Jurisprudentie

HR: geen beroep op opzetclausule bij seksueel misbruik, cassatieberoep verworpen (art 81 RO) (1)

 • Hoge Raad
 • BY6786
 • 11/05488

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO) het cassatieberoep tegen het oordeel van het hof. Verweerder in cassatie was veroordeeld tot gevangenisstraf wegens seksueel misbruik van meisje en deed een beroep op zijn AVP-verzekering . Het hof oordeelde de AVP-verzekeraar geen beroep kon doen op de opzetclausule (“Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die voor hem het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen”) en derhalve gehouden was uitkering te doen onder de polis. (A.-G. Spier stelt in zijn conclusie dat alle klachten in cassatie stuklopen op het onjuiste perspectief waarop ze zijn gebaseerd. Het gaat volgens Spier om de band tussen de opzet van de verzekerde/dader en de schade en hierop hebben de klachten geen betrekking. ) .

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: organisator motorcross aansprakelijk voor rijden tegen boom

 • Rechtbank Utrecht
 • BY8897
 • 321166 / HA ZA 12-518

Op een crossterrein bevond de baan zich vrijwel naast een boom terwijl volgens de richtlijnen tenminste twee meter afstand moet bestaan. Een 12-jarige jongen reed tegen de boom. Ook zonder de richtlijnen is met toepassing van de kelderluik-criteria sprake van schending van veiligheidsnormen. Juist bij risicovolle sporten mag worden verwacht dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken te voorkomen, worden getroffen door de organisator, MON. Daarbij is geen sprake van een sport- en spelsituatie. MBC heeft het circuit ter beschikking van MON gesteld en een ondersteunende rol vervuld. Dit is onvoldoende om te concluderen dat naast MON ook MBC aansprakelijk is. Het exoneratiebeding is onredelijk bezwarend. Dat de moeder hoorde te weten wat zij ondertekende maakt dat niet anders. Dat het risico niet verzekerbaar zou zijn is onvoldoende onderbouwd.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: school niet aansprakelijk voor ongeval met trampoline na afloop van gymles

 • Rechtbank Almelo
 • BW8098
 • 108612 / HA ZA 10-52

Scholiere (3 VMBO, sportstroom) stelt school aansprakelijk voor letsel opgelopen bij gymles met sprong op trampoline. De rechtbank heeft deskundigenbericht door docent aan HALO gelast. Op basis hiervan oordeelt de rechtbank dat niet gezegd kan worden dat de school onzorgvuldig en/of onrechtmatig heeft gehandeld. Het ongeval heeft plaatsgevonden nadat de docent de gymles had beëindigd en de zaal had verlaten. Van de lesgevende docent kan worden verwacht dat hij de concentratie in de les bewaakt, maar ten tijde van het aan overkomen ongeval was nu juist geen sprake meer van de uitvoering van de opdracht, nu de docent de gymles reeds had beëindigd. Benadeelde heeft bij haar sprong in strijd met de opdracht van de docent gehandeld. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: kind op hoofd geslagen, school niet aansprakelijk

 • Rechtbank Den Haag
 • BW6816
 • 405679 / HA RK 11-649

5-jarige jongen, leerling op school voor kinderen met gedragsstoornissen, wordt in zandbak door medeleerling op hoofd geslagen met schep en loopt hersenletsel op. Geen van leerkrachten heeft het voorval gezien. 1. De rechtbank oordeelt dat de toedracht vast staat op basis van verklaringen van de kinderen, nu toedracht onvoldoende is betwist. 2. De rechtbank acht de ouders van de slaande jongen aansprakelijk ex art. 6: 169 BW. 3. De rechtbank acht de school niet aansprakelijk. De bijzondere zorgplicht reikt niet zover dat steeds op iedere leerling – ook bij leerlingen met gedragsstoornissen die al meerdere keren kinderen zou hebben geslagen – rechtstreeks toezicht wordt gehouden, zodanig dat elke onregelmatigheid direct wordt opgemerkt en direct kan worden ingegrepen. 4. Kosten deelgeschil: € 6833,11; uurtarief € 230,- redelijk.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: vader aansprakelijk voor schade door seksueel misbruik, ondanks vrijspraak strafrechter

 • BQ4848
 • MHD 200.059.017

Seksueel misbruik van dochter door vader. Vader is – na procedure tot Hoge Raad – strafrechtelijk vrijgesproken. Het hof oordeelt dat civiele rechter niet is gebonden aan oordeel strafrechter en dat het niet zo is dat ingeval de civiele rechter tot een ander oordeel komt dan de strafrechter, ook ingeval van een uitgebreide en langdurige strafzaak, de civiele rechter de omstandigheid dat hij tot een ander oordeel komt uitgebreid dient te motiveren. Een strafvonnis heeft immers in een civiele procedure vrije bewijskracht. Aan dochter is bewijs opgedragen; zij is hierin geslaagd door middel van getuigen. Vader veroordeeld tot betaling schadevergoeding.

Lees verder