Jurisprudentie

Rb: door aggravatie niet vastgesteld dat klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland
 • 13 september 2017
 • C/05/313155 / HA ZA 16- 645

Whiplash, ongeval 2012. Vonnis na deskundigenbericht door neuroloog, neuropsycholoog en psychiater. De neuropsycholoog heeft gerapporteerd dat benadeelde aggraveert. De rechtbank overweegt dat uit de inconsequentheden en het aggraveren van de cognitieve klachten tijdens het neurologpsychologisch onderzoek niet zonder meer volgt dat er in het geheel geen sprake is van reële klachten. Anderzijds is het, nu gebleken is dat “duidelijk sprake is van aggravatie”, niet mogelijk vast te stellen of en van welk deel van de klachten wél mag worden aangenomen dat die klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. Het feit dat in de informatie uit de behandelende sector sinds het ongeval consequent wordt gesproken over nekpijn, hoofdpijn, concentratie-, aandacht-, en vermoeidheidsklachten doet daar naar het oordeel van de rechtbank niet aan af, temeer daar die informatie steeds gebaseerd is op de klachtenweergave van benadeelde zelf. De rechtbank oordeelt dat niet gebleken is van medisch objectiveerbare aandoeningen, dat geen van de deskundigen het bestaan van reële cognitieve klachten heeft kunnen vaststellen en dat er gelet op de aggravatie niet van kan worden uitgegaan dat de door genoemde klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: letselschadezaak tegen beter weten in in volle omvang voorgelegd: verzoek en kosten afgewezen

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Amsterdam
 • 22 augustus 2017
 • 5845783 EA VERZ 17-268 en 5876221 EA VERZ 17-310

Benadeelde verzoekt de kantonrechter een uitspraak te doen over het causaal verband en de klachten, de kosten van psychologische hulp, arbeidsdeskundige begeleiding, studievertraging etc. (in totaal 11 punten, A t/m K). De kantonrechter stelt vast dat van een onderhandelingstraject tussen partijen geen sprake meer is. Het verzoek van benadeelde strekt zich uit over het gehele geschil tussen partijen. De feiten, het causaal verband, de omvang van de schade en de buitengerechtelijke kosten staan ter discussie. Als op al deze punten moet worden beslist zoals benadeelde verzoekt, zou deze procedure het karakter van een bodemprocedure krijgen. De kantonrechter concludeert dat geen sprake is van een geschil dat zich leent voor een deelgeschilprocedure. 2. De kosten van het deelgeschil worden afgewezen. Nu op basis van hetzelfde geschil al eerder een verzoek bij de rechtbank Midden-Nederland is ingediend met dezelfde uitkomst, kan niet anders worden geoordeeld dan dat benadeelde onderhavige verzoeken onnodig en tegen beter weten in heeft ingediend.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: voorschot voorlopig deskundigenbericht voor rekening benadeelde, niet voor rekening van arts

 • Hof Den Haag, Ongepubl. jurisprudentie
 • 11 juli 2017

Benadeelde acht arts aansprakelijk voor klachten na schouderoperatie en heeft verzocht om een voorlopig deskundigenbericht. Door de rechtbank was bepaald dat het voorschot aan de deskundige door de arts moest worden betaald. De vraag wie het voorschot dient te dragen in een gerechtelijke procedure dient te worden beantwoord aan de hand van art. 195 Rv. Volgens de hoofdregel van artikel 195 Rv dient het voorschot te worden opgebracht door de eisende partij. De rechter kan echter aanleiding vinden het voorschot ten laste van de arts te brengen, of van beide partijen gezamenlijk, bijvoorbeeld als aansprakelijkheid is erkend. Van een dergelijke situatie is echter geen sprake. Er zijn geen andere redenen om af te wijken van de hoofdregel. De enkele omstandigheid dat het hier “een medische kwestie betreft”, maakt niet dat het redelijk is de arts te belasten met het voorschot. De omstandigheid dat het ziekenhuis zich heeft gecommitteerd aan de GOMA maakt dat niet anders (in art 18 deel GOMA is bepaald dat de kosten van een gezamenlijk deskundigenonderzoek buiten rechte in beginsel voor rekening van beide partijen komen).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: voorlopig deskundigenbericht door verzekeringsgeneeskundige als te prematuur afgewezen

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel
 • 13 februari 2017
 • C/08/194999 / HA RK 16-185

Benadeelde verzoekt om een voorlopig deskundigenbericht door verzekeringsgeneeskundige. De rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar terecht heeft aangevoerd dat uit het op gezamenlijk verzoek gedane neurologische expertiseonderzoek volgt dat er geen (neurologische) beperkingen zijn vastgesteld. Gelet hierop is er dan ook nog geen overeenstemming over het al dan niet bestaan van ongevalsgerelateerde klachten en beperkingen, met andere woorden: het causaal verband tussen de door benadeelde gestelde klachten en beperkingen en het ongeval staan (nog) niet vast en daarmee is het benoemen van een verzekeringsarts als deskundige prematuur te noemen. Het belang van benadeelde bij een voorlopig deskundigenbericht ontbreekt derhalve in dit stadium.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb (kort geding): letsel door vallende wand, vordering jegens werkgever afgewezen

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Oost-Brabant
 • 20 april 2017

Uitzendkracht loopt ernstig letsel op als bij het verplaatsen van een losse wand een wanddeel (339 kg) op hem valt. Hij stelt de materiele werkgever aansprakelijk. De kantonrechter oordeelt dat, gezien de diverse getuigenverklaringen het geenszins uitgesloten is dat de werkgever er in een bodemprocedure in zal slagen aan te tonen dat de werknemer door of namens de werkgever de werkinstructie heeft gehad dat hij niet alleen aan de wanden mocht werken en dat werknemer ook in dit specifieke geval nog de instructie heeft gekregen niet alleen met de onderhavige wand aan de gang te gaan. Vordering in kort geding afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: botsing tussen stilstaande auto en racefietser: overmacht art 185 WVW

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Den Haag
 • 26 januari 2017
 • 5116149 EJ VERZ 16-83110

Wielrenner passeert auto die op smalle weg stil staat om tegemoetkomende auto voorbij te laten, raakt daarbij spiegel en komt ten val en scheurt vingerkootje af. WAM-verzekeraar vraagt verklaring voor recht dat sprake is van overmacht in de zin van art 185 WVW. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van overmacht. Van het feit dat de bestuurder zijn auto stil heeft gezet om de hem tegemoet komende auto door te laten, kan hem geen verwijt worden gemaakt. Hij had er op geen enkele wijze rekening mee heeft hoeven houden dat de hem achterop komende fietser zich in gevaar wilde brengen door zich met behoorlijke snelheid met zijn racefiets tussen de beide auto’s door te wringen. Bestuurder heeft er zonder meer vanuit mogen gaan dat de hem achterop komende fietsers achter hem stil zouden houden.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: kosten van contra-expert geen vermogensschade nu ‘gratis dienstverlening’ is gegarandeerd

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Den Haag
 • 15 februari 2017
 • 5257343 RL EXPL 16-20981

Geen letselzaak. Eiser heeft ter vaststelling van schade in kader van schadeverzekering (‘Woon- & Vrije Tijdpakket’ ) contra-expert ingeschakeld. Hij vordert de kosten hiervan van de verzekeraar. De kantonrechter wijst de vordering af wegens gebrek aan belang. De kantonrechter is van oordeel dat eiser onvoldoende heeft onderbouwd dat zij de gevorderde kosten van de contra-expertise zelf dient te dragen. Mede gelet op de garantie op de website van Krantz & Polak dat de dienstverlening gratis is had dat wel van eiser verwacht mogen worden. De kantonrechter concludeert dat de kosten van de contra-expert geen vermogensschade van eiser betreffen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb (in kort geding): whiplash, Delta V tussen 6,5 en 14 km/uur, vordering afgewezen

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel
 • 17 februari 2017
 • ongepubliceerd
 • C/08/196779 /KGZA 17-17

Whiplash. Benadeelde stelt dat hij na ongeval o.a. nekklachten en concentratiestoornissen heeft, waardoor hij niet in staat zou zijn enige werkzaamheden te verrichten en vordert een voorschot. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, nu zowel het bestaan als de omvang van de vordering allesbehalve in hoge mate aannemelijk is. Daartoe overweegt de voorzieningenrechter dat uit het Delta V onderzoek blijkt dat de Delta V tussen 6,5 en 14 km/uur ligt en de G-krachten 1,5 tot 4,0 G hebben bedragen. en dat die waarden gering zijn. Uit dat onderzoek kan voorshands worden afgeleid dat de aanrijding niet hard ging en dat benadeelde niet heeft blootgestaan aan dermate hevige krachten dat die de langdurige en heftige gevolgen zoals door benadeelde gesteld kunnen verklaren. Dit wordt nog bevestigd door (a) het feit dat de airbags niet werden geactiveerd en (b) de geringe schade aan die auto.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: geen duidelijkheid over klachten en beperkingen, verzoek afgewezen; BGK niet redelijk

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland
 • 16 december 2016
 • C/16/420717 / HA RK 16-167 MAR

Ongeval, medewerker schoonmaakbedrijf, jaarcontract na ongeval ontbonden in proeftijd. Verzoeker verzoekt om voorschot van € 24.000,- , maandelijkse betaling van € 2000,- en € 23.041,33 aan BGK. Partijen verschillen van mening over de causaliteit. 1. In verband met de discussie of al dan niet sprake is van neurologisch en/of orthopedisch is een voorlopig deskundigenbericht verzocht. De rapporten zijn echter nog niet beschikbaar. De rechtbank oordeelt dat op dit moment nog geenszins het stadium is bereikt dat duidelijkheid bestaat over de klachten en beperkingen. Binnen de deelgeschilprocedure bestaat geen ruimte voor uitgebreidere bewijslevering. De rechtbank kan derhalve niet vaststellen of de schade de reeds verstrekte voorschotten van € 35.000,- overtreft. 2. BGK. Verzoek afgewezen. BGK doorstaan de dubbele redelijkheidstoets niet, nu benadeelde al vier belangenbehartigers heeft gehad. 3. Kosten deelgeschil: €1000,-. Bij gebreke van een urenspecificatie ziet de rechtbank aanleiding de kosten te begroten op het door de verzekeraar redelijk geachte bedrag.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: verzoek om voorlopig deskundigenbericht naast bodemprocedure afgewezen

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Zwolle-Lelystad
 • 30 december 2017
 • C/08/190149 / HA RK 16-116

Benadeelde verzoekt – naast de al lopende bodemprocedure- om een voorlopig deskundigenbericht door één of meer deskundigen. De rechtbank is van oordeel dat het verzoek wegens strijd met de goede procesorde moet worden afgewezen. De vraag of in de bodemprocedure bewijslevering door middel van het bevelen van deskundigenonderzoek(en) geboden zal zijn zal naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam door de rechter in de bodemprocedure in de beoordeling worden betrokken. De rechtbank oordeelt dat verzoeker daaraan voorafgaand geen gewichtig belang heeft bij een afzonderlijke beoordeling door de rechter in de verzoekschriftprocedure. Verzoek afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: benadeelde heeft op grond van Wbp geen recht op inzage in door verzekeraar gevraagde medisch advies

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Den Haag
 • 8 december 2016
 • C/09/516654 / HA RK 16-410

Verzoekster heeft eerder aan verzekeraar verzocht haar een overzicht van verwerkte persoonsgegevens, als bedoeld in art. 35 Wbp toe te zenden. Verzekeraar heeft een overzicht verstrekt, maar benadeelde is van mening dat geen volledig en begrijpelijk overzicht bevatten. Zij verlangt van verzekeraar een opgave van elke verwerking van persoonsgegevens door een lijst te verstrekken van alle informatiedragers, en voorts aan haar kopieën, afschriften of uittreksels te verstrekken. De rechtbank constateert dat het er verzoekster met name om is te doen om inzage te krijgen in de door een analyse van een door de verzekeraar ingeschakelde deskundige. De rechtbank is van oordeel dat afgifte van c.q. inzage in de volledige analyse van deskundige niet voor toewijzing in aanmerking komt. Er is immers geen sprake van een medisch onderzoek, maar van een medische analyse van bestaande gegevens. Een dergelijke analyse bevat geen informatie die door verzoekster zelf gecontroleerd kan worden op de juistheid daarvan. Verzoekster kan bovendien niet met een beroep op de Wbp op de hoogte worden gebracht van de wijze waarop de interne besluitvorming bij verzekeraar plaatsvindt.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: verzoek om verstrekking medisch advies in medische aansprakelijkheidszaak afgewezen

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland
 • 1 november 2016
 • C/05/304243 / HA RK 16-125 / 546 / 512

Verzoekster heeft de medisch adviseur (Veduma) verzocht o.g.v. art 35 lid 2 Wbp mededeling te doen van de medische stukken in haar dossier en afschriften te verstrekken. De rechtbank overweegt dat Veduma is ingeschakeld om te adviseren over het handelen van de gynaecoloog in het kader van een aansprakelijkstelling. De rechtbank verwijst naar Hof van Justitie EU, 17 juli 2014, EHRC 2014/248 en oordeelt dat art 35 Wbp slechts ziet
op de feitelijke persoonsgegevens en niet (ook) op de medische analyse die mede op basis van deze feitelijke persoonsgegevens wordt verricht. Maar ook indien het informatierecht zich wel zou uitstrekken over de medische analyse is Veduma niet gehouden daarvan mededeling te doen aan verzoekster. Het gaat hier om gegevens die de kern betreffen van het aan de gynaecoloog en het ziekenhuis in het kader van de aansprakelijkheidsprocedure gemaakte verwijt. Deze procespartijen hebben het recht zich vrijelijk en in beslotenheid op hun positie te beraden. Verzoek afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: whiplash, vordering om schaderegeling op te pakken afgewezen, deelgeschil volstrekt onnodig ingesteld

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Rotterdam
 • 20 oktober 2016
 • C/l 0/502038 / HA RK 16-398

Whiplash, laag energetische botsing. Benadeelde verzoekt rechtbank om verzekeraar te veroordelen om de schaderegeling verder ter hand te nemen en om een voorschot (boven het reeds betaalde voorschot van € 4000,-). Verzekeraar betwist het causaal verband tussen de gestelde schade en het ongeval.
1. De rechtbank stelt vast dat in hoge mate onzeker is of de (vele) door benadeelde gepresenteerde klachten en beperkingen gevolg zijn van het ongeval. Met verzekeraar is de rechtbank van oordeel dat zonder nader onderzoek, waarbij ook de medische voorgeschiedenis van benadeelde betrokken wordt, geen eenduidig oordeel is te geven over het causaal verband tussen de klachten en beperkingen. De rechtbank oordeelt dat het standpunt van verzekeraar om de schaderegeling niet verder meer ter hand te nemen nu de onderhandelingen zijn vastgelopen op het causaal verband niet onredelijk is. Het verzoek hiertoe is bovendien te vaag. Vordering hiertoe en voorschot afgewezen.
2. BGK. Bij gebreke van voldoende inzicht in de omvang van de schade kan niet worden beoordeeld of de in rekening gebrachte BGK redelijk zijn.
3. Kosten deelgeschil afgewezen. In het licht van de huidige jurisprudentie lag de onderhavige beslissing zo voor de hand lag dat het indienen van het verzoek als volstrekt onterecht dient te worden geoordeeld.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verzoeken van verzekeraar en advocaat over BGK over en weer afgewezen

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • 31 maart 2016
 • 307906 / HA RK 15-215

Verzekeraar verzoekt de rechtbank (onder meer) voor recht te verklaren dat de verzekeraar geen nader voorschot BGK verschuldigd is. Belangenbehartiger heeft € 23.192,35 in rekening gebracht; door de verzekeraar is reeds € 17.000,- betaald. 1. De rechtbank wijst de vordering van verzekeraar af. De rechtbank oordeelt dat de gehanteerde uurtarieven van € 250,— (in 2014) en € 255,— (in 2015), gelet op de tarieven die doorgaans (door andere gespecialiseerde advocaten met ruime kennis en ervaring op het gebied van letselschade) in vergelijkbare zaken worden gedeclareerd, niet onredelijk hoog zijn. Ook de wijze waarop werkzaamheden heeft gedeclareerd, waarbij hij alleen de eigen werkzaamheden (tegen een specialistentarief) in rekening heeft gebracht en (eigen) tijd (0,1 uur) heeft gedeclareerd voor overleg met de ondersteuning, komt de rechtbank niet onredelijk voor. 2. Tegenvordering BGK van advocaat afgewezen. De rechtbank stelt vast dat de advocaat uitzonderlijk veel tijd heeft besteed aan algemene beschouwingen. Een dergelijke discussie behoort ook niet ten koste van verzekeraar gevoerd te worden, te meer nu het gaat om de wijze van declareren waarbij terughoudendheid dient te worden betracht om daarvan kosten in rekening te brengen. 3. Kosten deelgeschil ad € 2.779,50 toegewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: whiplash, verlies van arbeidsvermogen personal shopper afgewezen, nu andere mogelijkheden om inkomen te verwerven mogelijk zijn

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Oost-Brabant
 • 7 september 2016
 • C/01/303813 / HA ZA 16-95

Whiplash, ongeval 2008, destijds 20-jarige vrouw vordert € 187.297,- wegens verlies van arbeidsvermogen; door verzekeraar is € 150.000,- betaald. De rechtbank overweegt dat de stelling van benadeelde dat zij haar verdiencapaciteit thans niet volledig kan benutten, lijkt te zijn gebaseerd op de omstandigheid dat zij niet in staat is een (voldoende) inkomen te verwerven als personal shopper. Dit leidt naar het oordeel van de rechtbank echter niet tot de conclusie dat dus sprake is van schade, bestaande uit verlies aan verdienvermogen.
Bij het antwoord op de vraag of sprake is van verlies van verdienvermogen dient geabstraheerd te worden van de door benadeelde gekozen wijze waarop zij thans een inkomen probeert te verwerven. Op basis van de overgelegde medische informatie oordeelt de rechtbank (andere) mogelijkheden aanwezig voor benadeelde om een inkomen te genereren dat gelijk is aan het inkomen dat zij had kunnen verwerven in de situatie zonder ongeval. Op welke wijze benadeelde haar verdienvermogen wenst te benutten is aan haar. Een onderzoek door een arbeidsdeskundige naar de mogelijkheden daartoe heeft benadeelde geen doorgang willen laten vinden. Dat stond haar vrij. Het leidt er naar het oordeel van de rechtbank echter wel toe dat een dergelijk onderzoek inmiddels een gepasseerd station is. Vordering afgewezen.

Lees verder