Jurisprudentie

CRvB: bestuursrecht sluit ook voor immateriële schadevergoeding aan bij civiel recht

 • Centrale Raad van Beroep
 • 23 juni 2017
 • ECLI:NL:CRVB:2017:2189
 • 15/1721 WIA

De Raad wijst de kosten ingevolge het Besluit proceskosten bestuursrecht toe daar UWV het beroep intrekt. De bestuursrechter is bevoegd een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade die de belanghebbende lijdt als gevolg van een onrechtmatig besluit. Volgens vaste rechtspraak moet zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij het civielrechtelijke schadevergoedingsrecht. Bij art. 6:106 BW heeft de wetgever het oog gehad op ernstige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer alsook op andere persoonlijkheidsrechten van de betrokkene. Voor vergoeding van immateriële schade is onvoldoende dat sprake is van min of meer sterk psychisch onbehagen en van zich gekwetst voelen door het onrechtmatig genomen besluit.

Lees verder

Jurisprudentie

CRvB: letselschadevergoedingen na 11-10-2010 meetellen in de vermogensinkomensbijtelling niet onredelijk

 • Centrale Raad van Beroep
 • 5 oktober 2016
 • ECLI:NL:CRVB:2016:3853
 • 15-627 AWBZ

Het Besluit van 4 december 2013, houdende wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning, verzacht de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo (Stb. 2013, 535). Het is tot stand gekomen om onder meer letselschadevergoedingen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 uit te sluiten van de vermogensinkomensbijtelling (VIB). De wetgever heeft er nadrukkelijk voor gekozen de uitzondering te beperken tot mensen die een letselschadevergoeding ontvingen tot 11 oktober 2010. Niet gezegd kan worden dat deze keuze zodanig onredelijk is dat de regelgever deze in dit geval niet had mogen maken. De omstandigheid dat voornemens uit een regeerakkoord niet altijd tot uitvoering komen, maakt dat niet anders. Van strijd met artikel 26 van het IVBPR of willekeur is geen sprake. Aangevallen uitspraak bevestigd.

Lees verder

Jurisprudentie

CRvB: onvoldoende zorg jegens Libanon veteraan

 • Centrale Raad van Beroep
 • 14 december 2015
 • ECLI:NL:CRVB:2015:4336
 • 14-2027 MAW

Ook al zou worden uitgegaan van de stelling van de minister en het oordeel van de rechtbank dat vanwege het grote tijdsverloop aan het door de minister te leveren bewijs geen al te hoge eisen mogen worden gesteld, wat daar verder ook van zij, de minister geen begin van bewijs heeft geleverd dat de zorg voor, tijdens en na de uitzending van appellant in 1981 ook daadwerkelijk aan de dienstplichtg militair is aangeboden. Bovendien heeft de minister appellant tot 2007, toen alle Libanon-veteranen alsnog zijn benaderd, geen nazorg geboden toen er aanwijzingen waren dat de zorg ontoereikend was geweest. Nu sprake is van een combinatie van gebrek aan zorg voor, tijdens en met name na de uitzending is in dit geval sprake van een schending van de zorgplicht en moet het causaal verband met de PTSS als een gegeven worden beschouwd. De minister maakte niet aannemelijk dat causaal verband ontbrak.

Lees verder

Jurisprudentie

CRvB: Geen schending zorgplicht jegens politieambtenaar

 • Centrale Raad van Beroep
 • 24 december 2015
 • ECLI:NL:CRVB:2015:4830
 • 14/2947 AW

Politieagente nam deel aan een beroepsvaardigheidstraining waarbij jongeren waren uitgenodigd als tegenstanders. Bij een nagebootste aanhouding brak zij haar been. Geen recht op vergoeding bestaat indien het bestuursorgaan aantoont dat het zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ambtenaar.
De korpschef weigerde schade te vergoeden. De oefening was zo realistisch mogelijk. De tegenstanders hadden uitleg en instructie ontvangen. Uit camerabeelden bleek niet dat de docenten hadden moeten ingrijpen. De Raad concludeert tot een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Lees verder

Jurisprudentie

CRvB: schadevergoeding voor Dutchbatter

 • Centrale Raad van Beroep
 • BZ1164
 • 05/6963 MAW-T + 05/7103 MAW-T + 12/953 MAW-T

De Raad bepaalt – evenals de rechtbank ’s-Gravenhage eerder deed – dat de Minister van Defensie in deze zaak niet voldeed aan de op hem als werkgever rustende zorgplicht. Daarom is de minister ook verantwoordelijk voor door de Dutchbat III-militair (“Dutchbatter”) geleden schade. De Raad vindt dat de minister bij beëindiging van de missie in Zagreb en daarna niet genoeg nazorg aanbood. Daardoor kreeg de PTSS bij de militair een blijvend karakter.

Lees verder

Jurisprudentie

CRvB: terugvordering bijstandsuitkering terecht, 40% schadevergoeding telt mee als vermogen

 • Centrale Raad van Beroep
 • BQ5236
 • 09/3410 WWB

Geen recht op bijstand. Terugvordering bijstandsuitkering. Er is terecht een bedrag ter hoogte van 40% van de ontvangen schadevergoeding (lumpsum) als vermogen in aanmerking genomen. De periode waarover wordt teruggevorderd is terecht aangevangen op de datum van het auto-ongeval en 2 jaar daarna geëindigd. Geen aanleiding om uit te gaan van een periode van 30 jaar. Geen dringende reden om af te zien van terugvordering.

Lees verder

Jurisprudentie

CRvB: geen aansprakelijkheid Defensie voor val soldaat op touwhindernisbaan

 • Centrale Raad van Beroep
 • 09/2595 MAW
 • 09/2595 MAW

Soldaat (ambtenaar) komt tijdens het nemen van een touwhindernisbaan ten val gekomen en loopt letsel op en stelt de Minister van Defensie aansprakelijk. Centrale Raad van Beroep is, evenals de rechtbank, van oordeel dat de minister voldoende heeft aangetoond dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Niet is komen vast te staan dat sprake was van dermate ongunstige weersomstandigheden dat het nemen van de touwhindernis-baan niet langer verantwoord was.

Lees verder