Jurisprudentie

Rb: werkgever aansprakelijk voor letsel door omgevallen pallets

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 14 juni 2017
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:2812
 • 468556

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW voor schade door bedrijfsongeval (een tweehoog gestapelde pallet valt op werknemer met een verbrijzeld onderbeen als gevolg). Of de toedracht is geweest zoals werkgever stelt (de stapel is omgevallen omdat deze instabiel was geworden) of zoals werknemer stelt (de stapel is omgevallen omdat de tussenliggende pallet brak), in beide situaties is werkgever aansprakelijk omdat hij niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Als een tussenliggende pallet is gebroken was het materiaal niet in goede staat en is werkgever op die grond aansprakelijk. Als de stapel door het instabiel worden is omgevallen is de werkgever aansprakelijk omdat hij geen enkele instructie heeft gegeven dat pallets niet gestapeld mochten worden vervoerd, terwijl deze wel gestapeld in de loods stonden opgeslagen. Hieraan doet niet af dat het voor werknemer wellicht duidelijk had moeten zijn dat het gestapeld verplaatsen gevaarlijk kan zijn. Geen opzet of bewuste roekeloosheid bij werknemer. Toewijzing verklaring voor recht. Voorschot € 15.000, .

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: niet voldaan aan relativiteitsvereiste, werkgever niet aansprakelijk voor schade dochter door beroepsziekte vader

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 22 maart 2017
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:2000
 • C/16/409379 / HA ZA 16-112

Vader raakt tijdens dienstverband bij gemeente arbeidsongeschikt als gevolg van de ziekte van Lyme. Hij stelt dat zijn minderjarige dochter hierdoor klachten heeft ontwikkeld en is blijven zitten en hij vordert (als wettelijke vertegenwoordiger) de schade die zij heeft geleden. De rechtbank overweegt art. 6:163 BW bepaalt dat er geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming van de schade zoals de benadeelde die heeft geleden ( relativiteitsvereiste). De gemeente diende op basis van de publiekrechtelijke variant van art 7:658 BW– te zorgen voor veilige werkomstandigheden van de vader. Deze norm geldt naar het oordeel van de rechtbank alleen in de verhouding tussen het bestuursorgaan en de ambtenaar die bij dit bestuursorgaan in dienst is of was. Geen schending art 8 EVRM. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: betrokkenheid bij aanrijding aangenomen ondanks vrijspraak in strafzaak

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 29 maart 2017

Verzoekster stelt dat zij is aangereden door A, dat A vervolgens na discussie is weggereden en tweemaal tegen haar lichaam is aangereden. A ontkent betrokkenheid en is strafrechtelijk vrijgesproken. Verzoekster stelt de WAM-verzekeraar van A en (subsidiair) het Waarborgfonds aansprakelijk. 1. De rechtbank overweegt dat de vrijspraak van A niet automatisch betekent dat daarmee in deze civiele procedure vaststaat dat hij niet betrokken is geweest bij de aanrijding. De rechtbank komt op basis van getuigenverklaringen tot het oordeel dat met een redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat A betrokken was bij het ongeval. 2. Kosten deelgeschil: € 5.611,00 (gevorderd: € 7.875,16, aantal uren gematigd).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: causaliteit staat niet vast: voorschot afgewezen; niet gespecificeerde BGK afgewezen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 14 december 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7598
 • C/16/420717 / HA RK 16-167

Benadeelde verzoekt om voorschot van € 24.000,- en maandelijks € 2000,-. 1. De rechtbank wijst het verzoek af. Zonder inzicht in de medische situatie is het voor de rechtbank niet mogelijk vast te stellen of, en zo ja in hoeverre, benadeelde sprake is van neurologisch en/of orthopedisch letsel, en beperkingen. Om te kunnen beoordelen of benadeelde in staat is zich een inkomen uit arbeid te verwerven is het bovendien nodig een verzekeringsgeneeskundige en een arbeidsdeskundige in te schakelen. Op dit moment bestaat nog geenszins duidelijkheid over de klachten en de daaruit voortvloeiende beperkingen die kunnen worden toegeschreven aan het ongeval, terwijl, binnen de deelgeschilprocedure geen ruimte bestaat voor (uitgebreide) bewijslevering. Nu het causaal verband (nog) niet kan worden vastgesteld bestaat ook te weinig duidelijkheid over de omvang van de schade. 2. BGK. Gevorderd: € 23.041,33. Bij gebreke van een urenspecificatie ziet de rechtbank aanleiding de kosten te begroten overeenkomstig het standpunt van de verzekeraar. € 1.000,- toegewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: geen ruimte voor uitgebreide bewijslevering, kosten zijn niet redelijk

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 14 december 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7598
 • C/16/420717 / HA RK 16-167

In het kader van een deelgeschilprocedure kan een verzoek tot het bepalen van een voorschot worden gedaan. Niet te zware eisen moeten worden gesteld aan de voorwaarde van een deelgeschil dat de verzochte beslissing een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Geen ruimte bestaat voor uitgebreide bewijslevering. Een neuroloog en een orthopeed zijn in een ander verzoek als deskundigen benoemd. De rapporten zijn nog niet beschikbaar. De rechtbank kan niet vaststellen dat een vorderingsrecht bestaat dat het totaal van de reeds verstrekte voorschotten overstijgt. Het verzoek wordt afgewezen. De thans gevorderde buitengerechtelijke kosten voldoen niet aan de dubbele redelijkheidstoets van artikel 6:96 lid 2 onder b BW. Het is niet (meer) redelijk dat [verzoeker] al vier verschillende belangenbehartigers in de arm heeft genomen. Daarom en in verband met de op dit moment nog bestaande onduidelijkheid over het causaal verband en daarmee over de omvang van de schade, is de verzekeraar niet gehouden tot het voldoen van het thans gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke kosten. De rechtbank begroot de kosten van de procedure mede bij gebreke van een urenspecificatie overeenkomstig het standpunt van verzekeraar op € 1.000,00.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: twijfel over causaliteit niet weggenomen, verzoek afgewezen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 18 januari 2017
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:995
 • 5040510 UC EXPL 16-6964

Whiplash. Verzoeker verzoekt de kantonrechter te bepalen dat de gezondheidsklachten die zij ervaart het gevolg zijn van ongeval van 2011. De kantonrechter oordeelt dat verzoeker de aanwezige twijfel over de causaliteit naar aanleiding van het neurologisch expertiserapport niet kunnen wegnemen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat er kennelijk een eerder ongeval is geweest, waarvan geen (medische) informatie bekend is. Het kan niet worden uitgesloten dat er tussen 2004 en 2009 ook sprake is geweest van klachten. Dat betekent dat het onvoldoende aannemelijk is geworden dat de gezondheidsklachten geheel dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van het ongeval van 2011. Verzoek afgewezen. 2. Voorschot van € 2500,- op BGK toegewezen. 3. Kosten deelgeschil gematigd; € 4.054,50 (uurtarief € 255,-) toegewezen (gevorderd: € 8.094,81 (uurtarief € 285,-)).

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werknemer valt op werk, bewijslast veiligheidsmaatregelen op werkgever

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 18 januari 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:995
 • 5040510 UC EXPL 16-6964

Werkneemster stelt dat zij is uitgegleden over plas water en stelt haar werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Partijen verschillen van mening over de toedracht van het ongeval. De kantonrechter overweegt dat de exacte toedracht niet van belang is voor de aansprakelijkheidsvraag niet van belang is. Ingevolge art. 7:658 lid 2 BW kan de werkgever alleen aan aansprakelijkheid ontkomen door aan te tonen dat alle redelijkerwijs te nemen maatregelen zijn genomen om dit specifieke ongeval te voorkomen dan wel, indien de toedracht van het ongeval niet komt vast te staan, door te stellen en zo nodig te bewijzen welke veiligheidsmaatregelen meer in het algemeen zijn genomen. De kantonrechter draagt de werkgever op te bewijzen wat precies de toedracht van het ongeval is geweest en dat zij alle maatregelen heeft genomen om dit specifieke ongeval te voorkomen, dan wel dat zij alle mogelijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen die van haar kunnen worden verlangd.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: whiplash, causaal verband niet vast te stellen op basis van (alleen) medische gegevens uit behandelend sector; voorschot en BGK afgewezen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 12 oktober 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7597
 • C/16/416926 / HA RK 16-120

Verzoeker ((prof)voetballer) heeft na ongeval nek-, hoofdpijn en knieklachten en verzoekt om verklaring voor recht dat verzekeraar aansprakelijk is voor verlies van arbeidsvermogen. 1. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de thans beschikbare medische informatie niet kan worden geconcludeerd dat sprake is van causaal verband tussen het ongeval en de gestelde klachten. De medische informatie betreft immers (alleen) medische gegevens uit de behandelend sector. Daarvan maakt een onderzoek door een neuroloog bovendien geen deel uit. Tot op heden is de neuroloog vooralsnog de meest aangewezen specialist om de vraag naar het (medisch) oorzakelijk verband tussen klachten en een ongeval te beantwoorden. Op dit moment bestaat dus nog geen duidelijkheid over de causaliteit, terwijl binnen de deelgeschilprocedure geen ruimte bestaat voor (uitgebreide) bewijslevering. 2. Voorschot afgewezen. 3. BGK afgewezen. Hoewel het redelijk is dat verzoeker kosten maakt, waaronder kosten van rechtsbijstand is de rechtbank van oordeel dat i.v.m. de onduidelijkheid over het causaal verband en daarmee over de omvang van de schade, de verzekeraar niet gehouden is tot het voldoen van de gevorderde BGK. 4. Kosten deelgeschil: € 2.450,25.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: botsing auto met van rechts komende, te hard rijdende bus: 2/3-1/3

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 5 oktober 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7596
 • C/16/398359 / HA RK 15-195

Verzoekster (inzittende) loopt letsel op bij botsing tussen auto die geen voorrang verleent n bus die te hard rijdt. De rechtbank concludeert op basis van getuigenverklaringen dat de bus 40 km/uur reed in een 30 kilometerzone, derhalve een substantiële overtreding.
De rechtbank oordeelt dat de verkeersfout van de bestuurder van de auto, het niet verlenen van voorrang aan van rechts komend verkeer, weegt zwaar. Daartegenover staat dat ook op het rijgedrag van de chauffeur van de lijnbus het een en ander valt aan te merken. De mate waarin de wijze waarop de bus aan het verkeer heeft deelgenomen, heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval stelt de rechtbank op basis van het voorgaande vast op 1/3. Kosten deelgeschil: 1/3 van € 5.590,52.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: fietser niet aansprakelijk voor aanrijding met overstekende voetganger

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 23 maart 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7441
 • C/16/402185 / HL RK 15-103

Voetganger, die fietspad oversteekt, wordt aangereden door fietser. 1. De rechtbank overweegt dat van een fietser in zijn algemeenheid mag worden verwacht dat deze anticipeert op voetgangers die het fietspad oversteken en dat hij daar zijn snelheid op aanpast. Maar de verkeersbeweging van de voetgang, die het fietspad overstak van achter een bloembak die voor de fietser het zicht op haar ontnam, terwijl het fietspad recht, overzichtelijk en vrij was, moet worden gezien als dusdanig onverwacht en ongebruikelijk dat hij daarop niet behoefde te anticiperen. Hieruit volgt dat de fietser niet in strijd heeft gehandeld met art. 19 RVV – namelijk dat de bestuurder in staat moet zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is – en dat hij zich niet zodanig heeft gedragen dat hij gevaar op de weg heeft veroorzaakt als bedoeld in art. 5 WVW. 2. Kosten deelgeschil: € 4.685,- maar afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: toedracht onduidelijk, partijen mogen getuige horen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 20 december 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7256
 • C/16/407492 / HL RK 16-2

Verzoeker is –dronken en agressief – op vrachtwagen geklommen. Als de vrachtwagen wegrijdt wordt verzoeker overreden en loopt hij zwaar letsel op. De rechtbank stelt op basis van een getuigenverklaring tegenover de politie vast dat verzoeker op het moment dat de bestuurder wegreed aan de vrachtwagen hing en dat verzoeker is gevallen. In het kader van de vaststelling van de toedracht staat onvoldoende vast wat er is gebeurd tussen het moment van de val tot het moment dat de getuige naar verzoeker is toegelopen. Naar het oordeel van de rechtbank zouden nadere vragen aan deze getuige voldoende opheldering kunnen geven. De rechtbank stelt partijen in de gelegenheid de getuige op te roepen als getuige.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: geen duidelijkheid over klachten en beperkingen, verzoek afgewezen; BGK niet redelijk

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland
 • 16 december 2016
 • C/16/420717 / HA RK 16-167 MAR

Ongeval, medewerker schoonmaakbedrijf, jaarcontract na ongeval ontbonden in proeftijd. Verzoeker verzoekt om voorschot van € 24.000,- , maandelijkse betaling van € 2000,- en € 23.041,33 aan BGK. Partijen verschillen van mening over de causaliteit. 1. In verband met de discussie of al dan niet sprake is van neurologisch en/of orthopedisch is een voorlopig deskundigenbericht verzocht. De rapporten zijn echter nog niet beschikbaar. De rechtbank oordeelt dat op dit moment nog geenszins het stadium is bereikt dat duidelijkheid bestaat over de klachten en beperkingen. Binnen de deelgeschilprocedure bestaat geen ruimte voor uitgebreidere bewijslevering. De rechtbank kan derhalve niet vaststellen of de schade de reeds verstrekte voorschotten van € 35.000,- overtreft. 2. BGK. Verzoek afgewezen. BGK doorstaan de dubbele redelijkheidstoets niet, nu benadeelde al vier belangenbehartigers heeft gehad. 3. Kosten deelgeschil: €1000,-. Bij gebreke van een urenspecificatie ziet de rechtbank aanleiding de kosten te begroten op het door de verzekeraar redelijk geachte bedrag.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: whiplashklachten niet onderbouwd, deelgeschil onterecht ingesteld en kosten afgewezen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 9 november 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7080
 • C/16/416058 / HA RK 16-105

Whiplash, verzoek om voorschot van € 140.355,03. 1. De rechtbank overweegt dat de toedracht van de aanrijding en daarmee de mate van geweldsinwerking die dit op verzoeker heeft gehad, wordt betwist. Om deze toedracht vast te stellen is bewijslevering noodzakelijk, waarvoor de deelgeschilprocedure zich niet leent. Maar ook indien de toedracht vast zou staan heeft verzoeker niet onderbouwd dat hij daardoor het door hem beschreven letsel heeft opgelopen. 2. Kosten deelgeschil afgewezen, want deelgeschil is onterecht ingesteld. Weliswaar is het inherent aan whiplashklachten dat deze moeilijk objectiveerbaar zijn, maar het bestaan van de klachten moet wel objectief vastgesteld kunnen worden. Verzekeraar heeft erop gewezen dat medische onderbouwing van de door hem genoemde beperkingen ontbreekt. Gelet op dit standpunt kon verzoeker]bekend zijn dat een enkele verklaring van een behandeld (para)medicus voor de rechtbank onvoldoende is.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor val 7 meter door dak van schoonmaker

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 16 november 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7082
 • 5318789 UE VERZ 16-414

Werkgeversaansprakelijkheid; art 7:658 BW. Schoonmaker valt door lichtstraat (licht doorlatende golfplaten) 7 meter naar beneden door het dak. Werknemer was gewaarschuwd niet op de lichtstraat te gaan staan. 1. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet alleen verplicht is aanwijzingen te verstrekken om zoveel mogelijk te voorkomen dat de werknemer schade lijdt, maar ook om daartoe de geëigende veiligheidsmaatregelen te treffen. Hieraan heeft de werkgever niet voldaan. Het werk werd uitgevoerd op een hoogte van 7 meter en gelet op de kwetsbaarheid van de lichtstraten bestond een valgevaar vanaf die hoogte. Werkgever was op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht een veiligheidsvoorziening te treffen ter voorkoming van het vallen. Het had op zijn weg gelegen andere methoden toe te passen. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. 2. Kosten deelgeschil: € 3.429,15.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verzekeraar niet gebonden aan gezamenlijk arbeidsdeskundigenrapport wegens zwaarwegende bezwaren

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 25 oktober 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:5718
 • C/16/411459 / HL RK 16-31

Door arbeidsdeskundige is op gezamenlijk verzoek rapport uitgebracht. Benadeelde verzoekt voor recht te verklaren dat verzekeraar hieraan gebonden is. 1. De rechtbank oordeelt dat, hoewel benadeelde ermee bekend was dat het rapport diende als basis voor de bespreking het niet onaannemelijk is dat het rapport uiteindelijk zou bijdragen aan een definitieve regeling tussen partijen. De rechtbank acht verzekeraar om die reden aan dit rapport gebonden. 2. Vervolgens komt de rechtbank tot het oordeel dat de verzekeraar toch niet is gebonden aan het rapport. De rechtbank overweegt dat verzekeraar onweersproken heeft gesteld dat het in een arbeidskundigenrapport uitgaan van de beperkingen van het slachtoffer, in plaats van een door een deskundige vastgesteld objectieve beperkingenprofiel, in strijd is met de voor arbeidskundigen geldende gedragscode, en dat die gedragscode de objectiviteit van een arbeidskundige rapportage waarborgt. Dat leidt ertoe dat het rapport naar het oordeel van de rechtbank niet is opgesteld op basis van objectieve gegevens en daardoor niet aan de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid voldoet, zodat dit alleen daarom al niet gebruikt kan worden als uitgangspunt voor de schadebegroting. 3. Kosten deelgeschil: € 6.502,52.

Lees verder