Jurisprudentie

Rb: baarmoeder verwijderd zonder informed consent door taalbarrière, smartengeld: € 30.000,-

 • Rechtbank Limburg
 • 18 oktober 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:9987
 • C/03/229341 / HA ZA 16-720

Bij 35-jarige Poolse vrouw wordt baarmoeder verwijderd door gynaecoloog vanwege een verzakking; zij dacht dat de baarmoeder zou worden ‘opgehangen’. De tuchtrechter heeft het handelen reeds tuchtrechtelijk verwijtbaar geacht. 1. De rechtbank ziet geen redenen om van dit oordeel af te wijken. De rechtbank acht hierbij van belang dat het om een onomkeerbare operatie met ingrijpende gevolgen ging bij een vrouw van relatief jonge leeftijd. De rechtbank oordeelt dat de gynaecoloog niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht en haar zonder correct informed consent opereerde, terwijl hij vanwege de taalbarrière juist extra goed had moeten opletten. De gynaecoloog vroeg niet aan de patiënt voor welke behandeling ze kwam, of ze een kinderwens had en of ze anticonceptie gebruikte. Ook waarschuwde de gynaecoloog er niet expliciet voor dat ze door de operatie geen kinderen meer zou kunnen begrijpen. 2. Smartengeld: € 30.000,- (gevorderd € 60.000,-); hierbij wordt meegewogen dat zij al twee kinderen had met haar vorige partner.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: benadeelde moet huisartsenjournaal overleggen aan medisch adviseur verzekeraar

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Limburg
 • 9 juni 2017
 • C/03/233411/HA RK 17-63

In deze procedure is de vraag aan de orde of benadeelde het huisartsenjournaal aan verzekeraar moest overleggen. De rechtbank maakt een afweging tussen de processuele belangen van beide partijen die worden beschermd door artikel 6 EVRM (het recht op een eerlijk proces) en de individuele privacybelangen van benadeelde die worden beschermd op grond van artikel 8 EVRM (r.o. 4.3 e.v.). Verder slaat de rechtbank acht op de medische paragraaf bij de GBL. Het belang van verzekeraar bij kennisneming van het huisartsenjournaal van benadeelde staat in redelijke verhouding tot het doel waarvoor de informatie wordt gevraagd. Verzekeraar heeft geen ander middel om toegang tot deze informatie te krijgen. De reeds voorhanden zijnde verklaringen zijn onvoldoende. Tegen deze achtergrond is de enkele wens van benadeelde om geen medische gegevens beschikbaar te hoeven stellen onvoldoende om daaraan doorslaggevende betekenis toe te kennen. Hoezeer benadeelde ook aanspraak heeft op privacybescherming, moet dit belang wijken voor het belang van verzekeraar om zich te laten voorlichten door haar eigen medisch adviseur. Het huisartsenjournaal hoeft alleen aan de medisch adviseur verschaft te worden.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ziekenhuis aansprakelijk voor naadlekkage na operatie, BGK en omvang schade

 • Rechtbank Limburg
 • 17 november 2016
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:11635
 • C/13/616866 / HA ZA 16-1044

Bij een operatie vanwege een darmtumor is een naadlekkage ontstaan, waardoor verzoeker buikvliesontsteking oploopt. Hij stelt het ziekenhuis aansprakelijk ex art 6:77 BW. 1. De deskundige noemt twee mogelijke oorzaken van opgetreden naadlekkage: falen van draad of falen van de arts. De rechtbank is van oordeel dat beide mogelijke oorzaken aan het ziekenhuis kunnen worden toegerekend. 2. Buitengerechtelijke kosten: € 14.737,62. Weliswaar dient er een redelijke verhouding te zijn tussen de BGK en de omvang van de schade, maar daaruit volgt niet dat de BGK niet begroot kunnen worden indien de omvang van de schade (nog) niet exact bekend is. Ook een redelijke verwachting omtrent de omvang van de schade kan dienen als aanknopingspunt. 3. Kosten deelgeschil: € 6.005,25. NB: tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: werkgever aansprakelijk wegens onvoldoende instructies aan werknemer die geen Nederlands spreekt

 • Rechtbank Limburg
 • 9 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:7743
 • 04 5648784

Ingeleende werknemer loopt tijdens werkzaamheden bij betonbedrijf letsel op, doordat één of meer betonmatten op hem vallen. Hij stelt het betonbedrijf als materiele werkgever aansprakelijk. 1. De kantonrechter oordeelt dat wanneer die toedracht onduidelijk blijkt, dat niet voor rekening en risico van de werknemer komt, maar van de werkgever. 2. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Op het betonbedrijf rust namelijk de verplichting om haar werknemers te voorzien van goede instructies. Niet blijkt dat werknemer is gewezen op veiligheidsrisico’s alsmede dat hem is gewezen hoe hij zijn werkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier diende te verrichten. Dat werknemer de Nederlandse taal niet machtig is en het inwerken door een Poolse medewerker is gedaan, is een omstandigheid die voor rekening en risico van betonbedrijf dient te komen. Zij kiest er immers voor om een buitenlandse werknemer te werk te stellen, zodat een taalbarrière niet aan die werknemer mag worden tegengeworpen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: toedracht niet bewezen, geen aansprakelijkheid voor afgevallen onderdeel van autohefbrug op voet

 • Rechtbank Limburg
 • 21 juni 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:5686

Eiser heeft gedaagde gevraagd om met behulp van de loader van gedaagde onderdelen van een autohefbrug uit zijn vrachtwagen te halen en deze op een pallet te plaatsen. Een onderdeel is daarbij op de voet van eiser terechtgekomen. 1. De rechtbank toetst aan de kelderluikcriteria en komt tot het oordeel dat indien de door eiser geschetste toedracht vast komt te staan, gedaagde hiervoor aansprakelijk is. De rechtbank heeft bij tussenvonnis eiser opgedragen te bewijzen dat gedaagde de lepels van de loader heeft gekanteld. Eiser is niet geslaagd in het bewijs. 2. De rechtbank heeft in het tussenvonnis het verweer dat er geen of minder snel aansprakelijkheid moet worden aangenomen omdat het ging om een vriendendienst.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruik gebrekkige PIP-borstimplantaten (2)

 • Rechtbank Limburg
 • 31 mei 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:4981
 • C/03/224122 / HA ZA 16-452

PIP-borstimplantaten. Aansprakelijkheid voor gebrekkige hulpzaken (artikel 6:77 BW). De rechtbank acht, daargelaten of de gebruikte implantaten de door eiseres gestelde gebreken hebben en of deze de door eiseres gestelde gezondheidsklachten hebben veroorzaakt, het ziekenhuis niet aansprakelijk voor het gebruik van de PIP-borstimplantaten. Naar het oordeel van de rechtbank zou het onredelijk zijn de beweerde gebrekkigheid aan het ziekenhuis toe te rekenen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: onvoldoende onderbouwing van schadeposten

 • Rechtbank Limburg
 • 26 mei 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:3843
 • 4641603 \ CV EXPL 15-12534

De kantonrechter is van oordeel dat de noodzaak van ergonomische aanpassingen van keuken, toilet en badkamer op onvoldoende wijze zijn onderbouwd. Zo ontbreken medische verklaringen die de zienswijze van eiseres zouden kunnen ondersteunen. Daarbij komt dat eiseres offertes heeft overgelegd die niet zien op aanpassingen van de diverse ruimtes, maar complete vervanging van zowel keuken, toilet en badkamer. Niet valt in te zien waarom complete vervanging noodzakelijk is. Eiseres heeft daaromtrent niets althans volstrekt onvoldoende gesteld, toewijzing € 500. Kosten van kapper en pedicure zijn niet noodzakelijkerwijs direct voortvloeiend uit het ongeval. Ook in een normale situatie zouden dergelijke kosten wellicht eveneens zijn gemaakt. Verder staat niet vast dat de kosten voor juridische bijstand voor rekening van eiseres zullen komen. Verder toewijzing fysiotherapie € 3.744,00.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: eisen van zelfstandige onvoldoende onderbouwd

 • Rechtbank Limburg
 • 29 maart 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:3046

Verzekeraar heeft voor een ongeval in 2003 reeds € 270.000 betaald. De gewonde zelfstandige vordert een groot bedrag wegens VAV, mede aan de hand van een Duits rapport. De rechter acht het VAV onvoldoende onderbouwd omdat geen jaarrekeningen, begroting of strategisch plan zijn overgelegd. Onvoldoende is aangetoond dat het bedrijf winstgevend zou zijn geworden. Slechts op basis van veronderstellingen wordt van verliesgevend voor het ongeval naar winstgevendheid in de situatie zonder ongeval uitgegaan. De kosten van de door de benadeelde gestelde stakingskosten van de onderneming zijn enerzijds dubbel met andere posten en anderzijds niet onderbouwd. De vermindering van waarde van de onderneming is evenzeer onvoldoende onderbouwd omdat het Duitse rapport, waarop dit gebaseerd zou zijn, niet volledig is. Het smartengeld wordt afgewezen omdat ook dat onvoldoende is onderbouwd en niet toegelicht is. Het benoemen van een medisch deskundige wordt afgewezen omdat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt waarom de ontvangen uitkering van Achmea niet toereikend is geweest.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: waterschap aansprakelijk voor door brug zakken paard, 70% eigen schuld

 • Rechtbank Limburg
 • 1 maart 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:1874
 • 04 5359801 CV16-8810

Eiser loopt met paard over voetgangersbruggetje. Het paard zakt met been door het bruggetje en loopt letsel op. De kantontrechter toets aan de criteria van het Kelderluikarrest en acht het waterschap aansprakelijk ex art 6:174 BW. Het waterschap heeft een gevaarlijke situatie in het leven geroepen. De kantonrechter concludeert dat het waterschap verzuimd heeft veiligheidsmaatregelen te treffen bij de brug waardoor de kans op het ongeval verkleind zou zijn. Dat valt het waterschap te verwijten en daarmee is het waterschap in beginsel aansprakelijk. 2. Eigen schuld ruiter 70% omdat hij ter plaatse niet mocht rijden.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: ontploffing woonwagen in 2005, vordering op gemeente verjaard

 • Rechtbank Limburg
 • 8 februari 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:1054
 • C/03/223134 / HA ZA 16-406

In 2005 heeft eiseres letsel opgelopen bij een ontploffing bij haar woonwagen op een locatie die zij huurde van de gemeente. In 2006 heeft zij de gemeente per brief laten weten dat zij tevoren had gemeld dat zij en gaslucht rook. Van 2007 tot 2009 heeft een voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden. In 2016 heeft zij de gemeente aansprakelijk gesteld. De rechtbank stelt voorop dat een rechtsvordering tot vergoeding van schade ingevolge art. 3:310 lid 1 BW verjaart door verloop van vijf jaar. Zelfs indien er van wordt uitgegaan dat het voorlopig getuigenverhoor stuitende werking zou hebben, dan nóg is de rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaard, nu de vordering pas in 2016 is ingesteld. Bovendien is niet gebleken dat de verjaring, nádat het voorlopig getuigenverhoor was beëindigd, op enige manier is gestuit.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: ongeval ZZP-er, verzwegen sportactiviteiten niet relevant, diverse schadeposten toegewezen

 • Rechtbank Limburg
 • 8 februari 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:1058
 • 04 5099371 CV 16 5423

ZZP-er valt in december 2011 tijdens onderhoudswerkzaamheden in Engeland van vliegtuigtrap en verbrijzelt zijn voet. Bij eerder tussenvonnis is de opdrachtgever aansprakelijk geacht. 1. De opdrachtgever stelt dat benadeelde de kantonrechter niet volledig en naar waarheid heeft voorgelicht, door niet te vermelden dat hij heeft deelgenomen aan een triatlon en dat hij op wintersport is geweest. De kantonrechter passeert het verweer, nu ter zitting duidelijk is geworden dat de (sport)activiteiten hebben plaatsgevonden in 2013 en 2014. Dit is geruime tijd na de periode waarover eiser schadevergoeding vordert. 2. Verlies arbeidsvermogen. De vraag of benadeelde zijn werkzaamheden in 2012 bij de opdrachtgever had kunnen continueren acht de kantonrechter minder relevant, nu immers niet in geschil is dat benadeelde in een gezonde toestand hoe dan ook elders inkomen had kunnen genereren. 3. Smartengeld, verbrijzeld hielbot, 51 dagen ziekenhuis : € 11.000,-. 4. BGK afgewezen. Het betreft kosten ter voorbereiding en instructie van de zaak. Daarnaast passen de door benadeelde gevorderde kosten – integrale voldoening van de facturen van de advocaten – niet binnen het kader van artikel 6:96 BW.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig, benadeelde moet schadevergoeding terugbetalen

 • Rechtbank Limburg
 • 30 november 2016
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:10506
 • C/03/214423 / HA ZA 15-715

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). Terugvordering door aansprakelijkheidsverzekeraar van uitgekeerde schadevergoeding. Rechtbank oordeelt dat besluit van verzekeraar tot het instellen van een persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig was, noch dat de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd onrechtmatig was. Uit de in dat kader geobserveerde gedragingen blijkt volgens de rechtbank dat de door het slachtoffer tegenover behandelende en expertiserende medici aangegeven klachten en beperkingen niet consistent zijn met de geobserveerde gedragingen van het slachtoffer. Voorts blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit de resultaten van een tweetal neuropsychologische onderzoeken, dat het slachtoffer bewust heeft ondergepresteerd, nu de resultaten van die onderzoeken slechter zijn dan wanneer de tests volstrekt willekeurig zouden zijn ingevuld en voorts slechter zijn dan die wanneer deze door dementen zouden zijn ingevuld. Ten slotte blijkt ook uit de gegevens van een tankpas (aan het slachtoffer verstrekt door diens voormalig werkgever), alsmede uit gegevens van het aantal kilometers dat met de auto van het slachtoffer is gereden sedert zijn auto-ongeval, dat het slachtoffer veel auto heeft gereden sedert zijn ongeval, terwijl hij claimt als gevolg van zijn ongeval nauwelijks meer te kunnen autorijden. Benadeelde moet € 248.676,16 (+ rente) terugbetalen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rechtbank veroordeelt ouders tot betaling aan de zoon van de schadevergoeding

 • Rechtbank Limburg
 • 14 november 2016
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:9796
 • C/03/227231 / KG ZA 16-534

De zoon is op 6 juli 1992 betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval en heeft hersenletsel opgelopen. De WAM-verzekeraar van de ouders heeft de volledige aansprakelijkheid erkend. In een vaststellingsovereenkomst werd de zoon een vergoeding van ƒ 350.000,- toegekend.
Het bedrag is overgemaakt op de rekening van de wettelijke vertegenwoordigers, vader en moeder. Op 13 september 2005 hebben vader en moeder van de zoon een bedrag geleend uit de schadevergoeding. Afgesproken werd dat de lening en het overige verschuldigde uiterlijk een jaar later terugbetaald zou worden. Dat hebben vader en moeder niet gedaan. Overeengekomen werd dat vader en moeder vanaf 31 januari 2015 maandelijks € 50,- terugbetalen en dat de partijen ieder half jaar bezien of er financiële ruimte is dit aflossingsbedrag te verhogen. Ook dat werd niet nagekomen. De zoon vordert nakoming van de minnelijke regeling en overlegging van hun meest recente inkomensgegevens. De vorderingen worden toegewezen. In tegenstelling tot het gebruik bij familieleden onderling worden de ouders veroordeeld in de kosten.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: geen gebruik van statistische gegevens gezien concrete gezondheidssituatie

 • Rechtbank Limburg
 • 24 maart 2016
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:2670
 • C/03/213987 / HA RK 15-258

Benadeelde (60 jarige bouwvakker met lichte degeneratieve veranderingen van schoudergewricht zonder klachten) raakt arbeidsongeschikt na ongeval. 1. De rechtbank oordeelt dat in het onderhavige geval geen gebruik moet wordt gemaakt van de statistische gegevens (eindleeftijd 63 jaar en 7 maanden), nu uit de concrete gezondheidssituatie van benadeelde blijkt dat aannemelijk is dat hij zonder ongeval tot de pensioengerechtigde leeftijd zou zijn gaan werken (in het bedrijf van zijn zoon). Er was weliswaar sprake van degeneratieve veranderingen, maar benadeelde ondervond daarvan geen klachten. Wellicht dat benadeelde, vanwege zijn leeftijd zonder ongeval tóch klachten zou hebben gekregen, maar daar staat tegenover dat hij enkele jaren voor zijn pensionering staat en het niet onwaarschijnlijk is dat hij die beperkte periode zou hebben kunnen overbruggen. Het risico dat daaromtrent niets met zekerheid kan worden gezegd, dient voor risico van de verzekeraar te blijven. 2. BGK: uurtarief € 235,- redelijk; aantal uren teruggebracht. 3. Kosten deelgeschil: € 3.869,33.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: whiplash, klachten plausibel, causaal verband tussen beperkingen en ongeval aangenomen

 • Rechtbank Limburg
 • 9 december 2015
 • ECLI:NL:RBLIM:2015:10244
 • C/03/208103 / HA RK 15-148

Causaal verband tussen de whiplashachtige klachten en beperkingen van verzoekster en het ongeval? Vast staat dat een medisch substraat voor de klachten ontbreekt. Onder verwijzing naar HR 8 juni 2001 (ZA/de Greef ECLI:NL:HR:AB2054) concludeert de rechtbank dat er niettemin sprake kan zijn van toerekening van de klachten aan het ongeval indien op objectieve wijze kan worden vastgesteld dat benadeelde klachten heeft die reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. Bij de beoordeling heeft de rechtbank onderzocht of er sprake is van een plausibel klachtenpatroon en of die klachten een causaal verband kennen met het ongeval. Een psychiatrisch onderzoek acht de rechtbank niet nodig; zo er al sprake is van predispositie, staat dit aan de toerekening van de klachten aan het ongeval niet in de weg. Tot slot heeft de rechtbank de vraag beantwoord of benadeelde beperkingen ondervindt van de ongevalsgerelateerde klachten. De conclusie is dat er sprake is van (juridisch) causaal verband tussen de klachten en de daaruit voorvloeiende beperkingen en het ongeval. 2. Kosten deelgeschil: € 6879,-; uurtarief € 295,- redelijk gezien specialisatie.

Lees verder