Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: nu toedracht niet vast staat, kan werkgever ook niet aantonen dat aan zorgplicht is voldaan

 • Rechtbank Oost-Nederland
 • 1 juni 2017
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:3039
 • 5270310

Werknemer, ervaren betontimmerman, loopt in 2010 rugletsel op als tijdens het opruimen van losse stempels een houten balk op zijn rug valt. De exacte toedracht van het ongeval komt niet vast te staan. 1. De kantonrechter oordeelt dat het feit dat de oorzaak van het ongeval niet is vastgesteld en niet meer kan worden vastgesteld voor risico en rekening van de werkgever komt. De omstandigheid dat de exacte oorzaak van het bedrijfsongeval niet vast staat, brengt mee dat aan de hand van de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de werkgever zouden zijn genomen (toezicht, toolboxmeetings, risico-inventarisatie etc.) niet kan worden vastgesteld dat de werkgever aan haar zorgplicht, gericht op het voorkomen van dat ongeval, heeft voldaan. 2. Kosten deelgeschil: € 2.501,07.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: verzoek om nieuw deskundigenbericht afgewezen, onvoldoende zwaarwegende bezwaren tegen eerder onderzoek

 • Rechtbank Oost-Nederland
 • 22 december 2016
 • ECLI:NL:RBOBR:2016:7126
 • C/01/310312 / EX RK 16-130

Benadeelde loopt een naadlekkage na een darmoperatie op. Benadeelde heeft kritiek op eerder deskundigenbericht en verzoekt de rechtbank opnieuw een deskundigenonderzoek te bevelen.
Naar het oordeel van de rechtbank zal een dergelijk verzoek in het algemeen slechts kunnen worden ingewilligd indien sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden die een nieuw deskundigenbericht rechtvaardigen, of indien sprake is van zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen de wijze van totstandkoming en/of de inhoud van het eerder uitgebrachte deskundigenbericht. De rechtbank concludeert dat de bezwaren die benadeelde aanvoert tegen het eerdere deskundigenrapport niet zodanig zwaarwegend en steekhoudend zijn dat zij het gelasten van een nieuw deskundigenbericht rechtvaardigen. Dat benadeelde het met de inhoud en de conclusies niet eens is, levert onvoldoende grond op om een nieuw deskundigenbericht te gelasten.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: geen beroep op Waarborgfonds, want onvoldoende inspanning ter vaststelling van identiteit aanpsrakelijke persoon

 • Rechtbank Oost-Nederland
 • ECLI:NL:RBONE:2013:3324
 • 237304

Benadeelde is tijdens een georganiseerde fietstocht met haar fiets ten val gekomen en heeft een
rugwervelbreuk opgelopen. Benadeelde heeft het Waarborgfonds ex art. 25 WAM aansprakelijk gesteld, stellende dat het ongeval is veroorzaakt door een vrachtwagen die na het ongeval is doorgereden en waarvan het kenteken onbekend is gebleven. De rechtbank is van oordeel dat benadeelde, door alleen contact op te nemen met organisator van de fietstocht en namen van getuigen te vragen onvoldoende inspanning heeft verricht ter vaststelling van de identiteit van de aansprakelijke persoon. Gelet op de ernst van het letsel en de toedracht van het ongeval had het op de weg van benadeelde gelegen om contact op te nemen met de politie. Door dit niet te doen heeft zij de politie de mogelijkheid ontnomen om onderzoek te doen naar de identiteit van de vrachtwagen en haar bestuurder.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: onvoldoende inspanningen verricht om dader te achterhalen, vordering op Waarborgfonds afgewezen

 • Rechtbank Oost-Nederland
 • ongepubliceerd
 • C/05/237304 / HA RK 12-301

Benadeelde is tijdens een georganiseerde fietstocht met haar flets ten val gekomen en heeft letsel opgelopen. Zij stelt het Waarborgfonds aansprakelijk, stellende dat het ongeval is veroorzaakt door een vrachtwagen die na het ongeval is doorgereden. Zij heeft geen aangifte bij de politie gedaan. De kantonrechter oordeelt dat benadeelde zich – in het kader van art. 25 lid 1 sub a WAM – onvoldoende heeft ingespannen om de identiteit van de aansprakelijke te achterhalen. Benadeelde heeft door geen contact op te nemen met de politie, de politie de mogelijkheid ontnomen om onderzoek te doen naar de identiteit van de vrachtwagen en haar bestuurder. Verzoek afgewezen.

Lees verder