Jurisprudentie

Rb: verzoek om voorlopig deskundigenbericht naast bodemprocedure afgewezen

  • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • 30 december 2017
  • C/08/190149 / HA RK 16-116

Benadeelde verzoekt – naast de al lopende bodemprocedure- om een voorlopig deskundigenbericht door één of meer deskundigen. De rechtbank is van oordeel dat het verzoek wegens strijd met de goede procesorde moet worden afgewezen. De vraag of in de bodemprocedure bewijslevering door middel van het bevelen van deskundigenonderzoek(en) geboden zal zijn zal naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam door de rechter in de bodemprocedure in de beoordeling worden betrokken. De rechtbank oordeelt dat verzoeker daaraan voorafgaand geen gewichtig belang heeft bij een afzonderlijke beoordeling door de rechter in de verzoekschriftprocedure. Verzoek afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: taxichauffeur die wegafzetting negeert aansprakelijk voor letsel uitglijdende wegwerker

  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • BW8232
  • 183403 / HA ZA 11-377

Wegwerker doet tijdens asfalteringswerkzaamheden stap opzij voor taxibus die wegafzetting heeft genegeerd. Hij glijdt hierbij uit over gladde asfalt, waarna shovel over zijn been rijdt. Werkgever van wegwerker vordert doorbetaald loon (ex art 6:107a BW) van werkgever van taxichauffeur (ex art 6:170 BW0. De rechtbank overweegt dat sprake is van gevaarscheppend gedrag van de taxichauffeur door in strijd met de “geslotenverklaring” door te rijden. Het gevaarscheppend gedrag is onrechtmatig, indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval (het oplopen van letsel door een ander) als gevolg van dat gedrag zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden (HR 9 december 1994, NJ 1996,403, zwiepende tak en HR 12 mei 2000, NJ 2001,300, de verhuizende zusjes). De rechtbank oordeelt dat hiervan sprake is. Geen ongelukkige samenloop van omstandigheden, geen eigen schuld bouwvakker.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: vordering werknemer verjaard, werkgever veroordeeld tot vergoeding kosten deelgeschil

  • Rechtbank Zwolle-Lelystad
  • 570837 AZ VERZ 11-8

Werknemer heeft werkgever aansprakelijk gesteld voor gezondheidsklachten in 2000. In deelgeschil is aan de vraag aan de orde of de vordering is verjaard. De kantonrechter oordeelt dat werknemer reeds vóór 2000 bekend moet zijn geworden (in de zin van artikel 3:310 BW) met zowel de schade
als met de daarvoor aansprakelijke persoon. De kantonrechter verklaart voor recht dat de vordering is verjaard. Werkgever veroordeeld tot vergoeding van de kosten van het deelgeschil ad € 3.164,75.

Lees verder