Persbericht: Financiële tegemoetkoming van overheid voor nabestaanden dood door schulddelicten

 • Overige organisaties
 • 1 juli 2016
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

Vanaf 1 juli 2016 kunnen nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten in het verkeer en algemene dood door schulddelicten in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming uit het Schadefonds. Dit is geregeld in een wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Het complex aan gevolgen voor nabestaanden van slachtoffers die door een ernstig verkeersmisdrijf of door dood door schuld zijn overleden, is zeer vergelijkbaar met de gevolgen voor nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Door een tegemoetkoming van het Schadefonds wordt het leed dat deze nabestaanden is aangedaan erkend.

Lees verder

Sociale Verzekeringen en Bijstandsuitkeringen per 1 juli 2015

 • Overheid overig, Overige organisaties
 • 30 juni 2015
 • Ministerie van Sociale Zaken

Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2015. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van €1.501,80 naar €1.507,80 bruto per maand. Voor het hele overzicht lees verder.

Lees verder

Persbericht: Werkwijze 1 medisch adviseur krijgt voet aan de grond

 • Overige organisaties
 • 22 juni 2015
 • Achmea, Europrotector, Van der Toorn Personenschade, Letselschadebureau Kloppenburg, de Universiteit van Tilburg en Bureau 1Medisch Adviseur

Hoewel het wetenschappelijke onderzoek nog niet volledig is afgerond, hebben de bij het project 1 medisch adviseur betrokken partijen inmiddels initiatieven genomen om de ingeslagen weg ook in de toekomst te gaan vervolgen. Uit de eerste beschrijvende resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en de ervaringen van de betrokken partijen en slachtoffers komen namelijk veel positieve geluiden naar voren. De hypothese (het behandelen van letselschadedossiers met 1 medisch adviseur leidt tot een snellere behandeling, kostenbesparing en hoge klanttevredenheid) blijkt in de praktijk op te gaan voor de onderzochte dossiers.

Lees verder

Vaknieuws

Persbericht: ‘Hoe nu verder?’: nationale herdenking verkeersslachtoffers Vereniging Verkeersslachtoffers organiseert 19e jaarlijkse herdenkingsdag

 • Overige organisaties
 • VVS

De Vereniging Verkeersslachtoffers biedt nabestaanden, slachtoffers, familieleden, vrienden en belangstellenden op 16 november 2014 gelegenheid om stil te staan bij de slachtoffers van het verkeer. De jaarlijkse nationale herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers wordt dit jaar gehouden in Soesterberg. Dit jaar staat het thema ´hoe nu verder?´ centraal. De VVS staat in het bijzonder stil bij de impact die een verkeersongeval heeft op de levens van verkeerslachtoffers en nabestaanden.

Lees verder

Vaknieuws

Persbericht: Eerste netwerkbijeenkomst van LetselVrouwen was een succes

 • Overige organisaties
 • LetselVrouwen

Op woensdag 5 november vond de eerste netwerkbijeenkomst van LetselVrouwen plaats. LetselVrouwen is een initiatief van een zestal letselschadeprofessionals. De initiatiefneemsters stelden vast dat er veel vrouwelijke professionals in uiteenlopende disciplines binnen de letselschadewereld werkzaam zijn, maar dat er maar weinig contact onderling is. Zo ontstond het idee om vrouwelijke professionals binnen de letselschadebranche, van letselschade-expert tot wetenschapper, met elkaar in contact te brengen door het organiseren van een netwerkbijeenkomst. De genodigden waren allen zeer enthousiast over opzet en de inhoud van de bijeenkomst. De zes initiatiefneemsters zullen de bijeenkomst evalueren en een vervolg gaan voorstellen.

Lees verder

Vaknieuws

Kifid ziet aantal klachten in 2013 gericht stijgen met 3%.

 • Overige organisaties
 • Kifid

Vorig jaar is het aantal bij Kifid ingediende klachten opnieuw gestegen, en wel met 3% tot 7.318. Wel vlakte de percentuele stijging af in vergelijking met voorgaande jaren; in 2012 was er nog sprake van een toename van 10% tot 7.095 klachten. De meeste nieuwe klachten die de Ombudsman heeft ontvangen, gaan ook in 2013 over schadeverzekeringen en levensverzekeringen: respectievelijk 32% en 27% van het klachtenvolume in de Ombudsmanfase.

Lees verder

Vaknieuws

Persbericht Slachtofferhulp Nederland: Mediation belangrijke aanvulling voor slachtoffer op strafrecht

 • Overige organisaties
 • Slachtofferhulp Nederland

Vandaag gaat de pilot ‘Mediation naast het strafrecht’ officieel van start. Slachtofferhulp Nederland is partner in deze pilot bij de zes rechtbanken en parketten. Gezamenlijk met het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtspraak en Slachtoffer in Beeld is er een werkwijze ontwikkeld om mediation toe te passen bij strafzaken.

Lees verder

Vaknieuws

Oproep tot het oplossen van de problemen met betrekking tot verkeersongevallenregistraties

 • Overige organisaties
 • Stichting Processen Verbaal

In een brief aan minister Opstelten wordt door het bestuur van Stichting Processen Verbaal en verschillende andere organisaties – waaronder het PIV – gewezen op de grote problemen met betrekking tot de verkeersongevallenregistraties en de distributie daarvan. De organisaties willen graag spoedig met de minister overleggen over mogelijke oplossingen en te treffen maatregelen.

Lees verder

Vaknieuws

Op 8 oktober 2012 vindt het 6e Gronings Letselschadecongres plaats met het thema ‘De waarde van smartengeld’

 • Overige organisaties
 • Universiteit Groningen

Sprekers: prof.mr. C.C. Van Dam (honorair hoogleraar Europees privaatrecht UU, tevens visiting professor King’s College London en Queen Mary, University of London), prof. mr. A.J. Verheij (hoogleraar privaatrecht RuG), prof.mr. N. Frenk (raadadviseur Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie, tevens bijzonder hoogleraar aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht VU), mr. Chr.H. van Dijk (Kennedy Van der Laan Advocaten), prof.mr. G. de Groot (raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, tevens bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing VU). Dagvoorzitter: prof.mr. F.T. Oldenhuis (PRNO/RUG)

Paneldiscussie: mr. J. Sap, voorzitter (vice-president Rb. Utrecht), mw.mr. G.M. van Wassenaer (Beer Advocaten), mr. F.Th. Kremer (PIV), mr. A.H. Sas (Slachtofferhulp Nederland)

Lees verder

Vaknieuws

Persbericht: Per 1 mei 2012 heeft Raasveld Expertise haar caremanagement activiteiten ondergebracht in een nieuw label: MetZorg.

 • Overige organisaties

MetZorg helpt op verschillende gebieden. Ten eerste op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van voorzieningen op het gebied van wonen, mobiliteit, hulpmiddelen, werk, dagbesteding en welzijn. Daarnaast ondersteunt MetZorg bij het optimaliseren van het medisch traject. Hoe sneller en hoe beter de diagnostiek en de medische behandeling, hoe beter het medisch herstel. Ook helpt MetZorg ondernemers met letsel. MetZorg is opgericht zodat deze dienstverlening niet meer uitsluitend beschikbaar is voor Raasveld Expertise. Invulling geven aan de immateriële behoeften van mensen is hierdoor voor een bredere markt toegankelijk.

Lees verder

Vaknieuws

PIV Bulletin 2015, 3: Een training “Hoe praktisch om te gaan met mediation?”

 • Overige organisaties
 • 1 juni 2015
 • drs. George Smits en mr. Ferda van Benthem

“Bij de afhandeling van letselschadezaken wordt mediation steeds vaker ingezet om tot een definitieve afronding van de zaak te komen. De verwachting is dat de komende jaren ook in minder complexe zaken mediation vaker zal worden ingezet. De kans dat u er mee te maken krijgt, wordt steeds groter.”

George Smits (psycholoog, coach en verbonden aan Resetpartner) en Ferda van Benthem (mediator, verbonden aan Asselbergs & Klinkhamer Advocaten) hebben een training ontwikkeld, “Hoe praktisch om te gaan met mediation?”.

Lees verder