Vaknieuws

Handreiking zorgschade uitgereikt op De Letselschade Raadsdag

 • Letselschade Raad
 • 16 november 2017

Op De Letselschade Raadsdag op 16 november 2017 heeft DLR voorzitter mr. Tjibbe Joustra de Handreiking Zorgschade aangeboden aan mevrouw mr. dr. G.M. ter Huurne, directeur wetgeving en juridische zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Handreiking Zorgschade geeft een beschrijving van de processtappen die gezet kunnen of moeten worden bij de afwikkeling van zorgschadezaken. De Handreiking is van toepassing op letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag.

Lees verder

Vaknieuws

Theo Kremer tijdelijk waarnemend directeur De Letselschade Raad

 • Letselschade Raad
 • 16 oktober 2017

Met ingang van 16 oktober 2017 zal Theo Kremer, voormalig directeur van het PIV, de functie van Deborah Lauria tijdelijk waarnemen. Deborah Lauria heeft De Letselschade Raad verlaten. Het Bestuur van De Letselschade Raad vertrouwt erop hiermee de continuïteit binnen de Raad te waarborgen tijdens het wervingsproces van de nieuwe directeur. Inmiddels is aan executive search- en adviesbureau Holtrop Ravesloot opdracht gegeven aan tot het werven van een nieuwe directeur.

Lees verder

Vaknieuws

De Letselschade Raad: hanteren concept Richtlijn Rekenrente prematuur

 • Letselschade Raad
 • 6 oktober 2017
 • drs. Deborah Lauria

De Letselschade Raad heeft signalen ontvangen dat een conceptversie van de nog in ontwikkeling zijnde Richtlijn Rekenrente nu al wordt gehanteerd bij dossierafwikkeling. Daardoor is verwarring en onrust ontstaan, hetgeen De Letschade Raad betreurt. De Letselschade Raad heeft om die reden aan diverse partijen een mail gestuurd en een bericht op de website geplaatst. Het totstandkomingsproces van de Richtlijn Rekenrente bevindt zich in de fase dat, volgens de werkmethodiek van de Werkgroep Normering, externe consultatie plaatsvindt. In deze fase worden letselschadeprofessionals geconsulteerd over de conceptversies van richtlijnen. Daarbij benadrukt De Letselschade Raad dat conceptversies – van welk document ook – niet meer zijn dan dat. De conceptrichtlijn Rekenrente heeft op dit moment dan ook (nog) niet de status van richtlijn van De Letselschade Raad.

Lees verder

Vaknieuws

Jaarverslag De Letselschade Raad 2016: minder meldingen bemiddelingsloket en einde subsidie VWS

 • Jaarverslag, Letselschade Raad
 • 1 juni 2017

In 2016 zijn bij het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad 604 nieuwe meldingen binnen gekomen, 122 minder dan vorig jaar. De meeste nieuwe meldingen bij De Letselschade Raad vielen in de categorie vraagbaak: 57%. In het jaarverslag over 2016 maakt De Letselschade Raad melding van het feit dat er in het verslagjaar zeven GBL-bezoekaudits hebben plaatsgevonden, met een positieve beoordeling als resultaat. Daarbij zijn in totaal 132 dossiers onderzocht. 2016 is het laatste jaar waarin De Letselschade Raad subsidies ontvangt van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is te lezen in het jaarverslag 2016 van De Letselschade Raad.

Lees verder

Vaknieuws

Register Letselschade gelanceerd: nieuw kwaliteitsstelsel van dienstverleners in de letselschadebranche

 • Letselschade Raad
 • 15 maart 2017

Op 15 maart 2017 vond bij De Letselschade Raad in Den Haag de officiële lancering plaats van het nieuwe Register Letselschade, het nieuwe kwaliteitslabel van dienstverleners in de letselschadebranche. Het nieuwe register vloeit voort uit het opgaan van de Stichting Keurmerk Letselschade per 1 januari jl. in De Letselschade Raad na een fusie tussen beide organisaties. Door de komst van het nieuwer register ontstaat er één overkoepelend kwaliteitsstelsel voor professionele letselschadedienstverleners.

Lees verder

Vaknieuws

Fusie van De Letselschade Raad en Stichting Keurmerk Letselschade per 1 januari 2017

 • Letselschade Raad, Letselschade Raad, Stichting Keurmerk Letselschade
 • 20 december 2016

De Stichting Keurmerk Letselschade gaat per 1 januari a.s. door middel van fusie op in De Letselschade Raad. Door samenvoeging van de bestaande Registers GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) en GOMA (Gedragscode Medische Incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) van De Letselschade Raad en het Keurmerk Letselschade ontstaat per 1 januari 2017 één overkoepelend kwaliteitsstelsel voor professionele letselschade dienstverleners. Dit nieuwe ‘Register Letselschade’ vervangt de drie bovengenoemde huidige registers.

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe Toelichting Aanbeveling 18 Gedragscode GOMA

 • Letselschade Raad
 • 5 december 2016

Sinds de inwerkingtreding in 2010 van de GOMA, de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, bereikten De Letselschade Raad regelmatig signalen over verschil van inzicht tussen medische aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers over de interpretatie van Aanbeveling 18 GOMA (over de aansprakelijkstelling). Naar aanleiding daarvan heeft DLR de Permanente Commissie GOMA de opdracht gegeven de Toelichting op de Aanbeveling te verfijnen. Aanbeveling 18 zelf is ongewijzigd; de bijbehorende Toelichting is aangepast en aangevuld met good practices.

Lees verder

Vaknieuws

Meer oog voor mensen met letselschade dankzij gedragscode

 • Letselschade Raad
 • 24 november 2016

Van stroomschema’s afwerken naar meedenken met slachtoffers over hun toekomst. Die beweging hebben verzekeraars in de voorbije jaren gemaakt bij het behandelen van letselschade-gevallen. Alle betrokkenen stonden afgelopen week tijdens De Letselschade Raadsdag stil bij het tienjarig bestaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade. De conclusie was eensluidend: “Dit werkt echt!”

Lees verder

Vaknieuws

Ontwikkelingen rond modernisering en vaststelling smartengeld

 • Letselschade Raad
 • 10 juni 2016
 • Deborah Lauria

De Letselschade Raad heeft besloten het smartengeldproject dat zij samen met het PIV en leden van de ASP hadden ingezet, een andere wending te geven. Besloten is om de stuur- en werkgroep Modernisering Vaststelling Smartengeld op te heffen en daarvoor in de plaats een denktank op te richten. De wens is dat aan deze denktank niet alleen vertegenwoordigers van de letselschadebranche deelnemen, maar ook van de rechterlijke macht en de wetenschap.
De reden voor dit besluit ligt in het feit dat het onderwerp Smartengeld dermate van belang is voor de letselschadepraktijk dat een nog bredere basis voor het voeren van een discussie daarover noodzakelijk is gebleken. DLR verwacht dat deze denktank een zelfde baanbrekende werking zal hebben als destijds de denktank Overlijdensschade.

Lees verder

Vaknieuws

Aanbeveling ‘Eén medisch adviseur’ in de maak

 • Letselschade Raad
 • 4 april 2016

Binnen de projectgroep Normering wordt gewerkt aan een aanbeveling voor het werken met één medisch adviseur. De aanbeveling zal ingaan op drie punten:
1. •De omstandigheden waaronder het wenselijk is dat één medisch adviseur optreedt; 2. •De kwalificaties waaraan de medisch adviseur moet voldoen en de wijze waarop de onafhankelijkheid en deskundigheid van de medisch adviseur gewaarborgd ; 3. •De procesbeschrijving.

Lees verder

Vaknieuws

De Letselschade Richtlijn Studievertraging geïndexeerd, andere richtlijnen ongewijzigd

 • Letselschade Raad
 • 8 januari 2016

De Letselschade Richtlijn Studievertraging is per 1 januari 2016 geïndexeerd. De bedragen van de overige Richtlijnen zijn ongewijzigd. Per 1 januari 2017 worden de normbedragen in De Letselschade Richtlijnen opnieuw tegen het licht gehouden. De normbedragen van de Richtlijn Licht letsel incl. smartengeld zullen per 1 januari 2017 worden aangepast.

Lees verder

Vaknieuws

De Letselschade Raad Nieuwsbrief – december 2015

 • Letselschade Raad
 • 17 december 2015

In de nieuwsbrief van de Letselschaderaad komen de volgende onderwerpen aan de orde: Bezoek Noorse delegatie NPE, •Ronde Tafelsessie Medische Aansprakelijkheid 16 november; Training GBL 23 november 2015 en Data Trainingen GBL 2016; Evaluatie Herstel Café – Raadsdag 2015; Activiteiten projectgroep Traumatisch niet aangeboren hersenletsel TNAH; Uitspraak Tuchtcollege voor de gezondheidszorg – GOMA en Uitspraak Rechtbank Amsterdam over Medische paragraaf GBL

Lees verder

Vaknieuws

Presentaties De Letselschade Raadsdag ‘Going Up’ op 8 oktober 2015

 • Letselschade Raad
 • 16 oktober 2015

Op 8 oktober 2015 vond in Zeist De Letselschade Raadsdag plaats. Thema van de dag was: Going Up! Sprekers waren onder anderen: Prof. Ton Hartlief, Prof. Arno Akkermans, Mr. Renate Dozy – Senior raadsheer, Dr. ir. Wendy Wijermars – Senior onderzoeker SWOV en mr Aleid Wolfsen, voorzitter DLR. Naast het bijwonen van workshops was er gelegenheid om tijdens het ‘Herstel café’ casus te bespreken met diverse herstelgerichte dienstverleners. De presentaties van de sprekers en meer informatie over de hersteldienstverleners vindt u op het PIV-Kennisnet.

Lees verder