Vaknieuws

Jaarverslag De Letselschade Raad 2016: minder meldingen bemiddelingsloket en einde subsidie VWS

 • Jaarverslag, Letselschade Raad
 • 1 juni 2017

In 2016 zijn bij het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad 604 nieuwe meldingen binnen gekomen, 122 minder dan vorig jaar. De meeste nieuwe meldingen bij De Letselschade Raad vielen in de categorie vraagbaak: 57%. In het jaarverslag over 2016 maakt De Letselschade Raad melding van het feit dat er in het verslagjaar zeven GBL-bezoekaudits hebben plaatsgevonden, met een positieve beoordeling als resultaat. Daarbij zijn in totaal 132 dossiers onderzocht. 2016 is het laatste jaar waarin De Letselschade Raad subsidies ontvangt van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is te lezen in het jaarverslag 2016 van De Letselschade Raad.

Lees verder

Vaknieuws

Register Letselschade gelanceerd: nieuw kwaliteitsstelsel van dienstverleners in de letselschadebranche

 • Letselschade Raad
 • 15 maart 2017

Op 15 maart 2017 vond bij De Letselschade Raad in Den Haag de officiële lancering plaats van het nieuwe Register Letselschade, het nieuwe kwaliteitslabel van dienstverleners in de letselschadebranche. Het nieuwe register vloeit voort uit het opgaan van de Stichting Keurmerk Letselschade per 1 januari jl. in De Letselschade Raad na een fusie tussen beide organisaties. Door de komst van het nieuwer register ontstaat er één overkoepelend kwaliteitsstelsel voor professionele letselschadedienstverleners.

Lees verder

Vaknieuws

Fusie van De Letselschade Raad en Stichting Keurmerk Letselschade per 1 januari 2017

 • Letselschade Raad, Letselschade Raad, Stichting Keurmerk Letselschade
 • 20 december 2016

De Stichting Keurmerk Letselschade gaat per 1 januari a.s. door middel van fusie op in De Letselschade Raad. Door samenvoeging van de bestaande Registers GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) en GOMA (Gedragscode Medische Incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) van De Letselschade Raad en het Keurmerk Letselschade ontstaat per 1 januari 2017 één overkoepelend kwaliteitsstelsel voor professionele letselschade dienstverleners. Dit nieuwe ‘Register Letselschade’ vervangt de drie bovengenoemde huidige registers.

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe Toelichting Aanbeveling 18 Gedragscode GOMA

 • Letselschade Raad
 • 5 december 2016

Sinds de inwerkingtreding in 2010 van de GOMA, de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, bereikten De Letselschade Raad regelmatig signalen over verschil van inzicht tussen medische aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers over de interpretatie van Aanbeveling 18 GOMA (over de aansprakelijkstelling). Naar aanleiding daarvan heeft DLR de Permanente Commissie GOMA de opdracht gegeven de Toelichting op de Aanbeveling te verfijnen. Aanbeveling 18 zelf is ongewijzigd; de bijbehorende Toelichting is aangepast en aangevuld met good practices.

Lees verder

Vaknieuws

Meer oog voor mensen met letselschade dankzij gedragscode

 • Letselschade Raad
 • 24 november 2016

Van stroomschema’s afwerken naar meedenken met slachtoffers over hun toekomst. Die beweging hebben verzekeraars in de voorbije jaren gemaakt bij het behandelen van letselschade-gevallen. Alle betrokkenen stonden afgelopen week tijdens De Letselschade Raadsdag stil bij het tienjarig bestaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade. De conclusie was eensluidend: “Dit werkt echt!”

Lees verder

Vaknieuws

Ontwikkelingen rond modernisering en vaststelling smartengeld

 • Letselschade Raad
 • 10 juni 2016
 • Deborah Lauria

De Letselschade Raad heeft besloten het smartengeldproject dat zij samen met het PIV en leden van de ASP hadden ingezet, een andere wending te geven. Besloten is om de stuur- en werkgroep Modernisering Vaststelling Smartengeld op te heffen en daarvoor in de plaats een denktank op te richten. De wens is dat aan deze denktank niet alleen vertegenwoordigers van de letselschadebranche deelnemen, maar ook van de rechterlijke macht en de wetenschap.
De reden voor dit besluit ligt in het feit dat het onderwerp Smartengeld dermate van belang is voor de letselschadepraktijk dat een nog bredere basis voor het voeren van een discussie daarover noodzakelijk is gebleken. DLR verwacht dat deze denktank een zelfde baanbrekende werking zal hebben als destijds de denktank Overlijdensschade.

Lees verder

Vaknieuws

Aanbeveling ‘Eén medisch adviseur’ in de maak

 • Letselschade Raad
 • 4 april 2016

Binnen de projectgroep Normering wordt gewerkt aan een aanbeveling voor het werken met één medisch adviseur. De aanbeveling zal ingaan op drie punten:
1. •De omstandigheden waaronder het wenselijk is dat één medisch adviseur optreedt; 2. •De kwalificaties waaraan de medisch adviseur moet voldoen en de wijze waarop de onafhankelijkheid en deskundigheid van de medisch adviseur gewaarborgd ; 3. •De procesbeschrijving.

Lees verder

Vaknieuws

De Letselschade Richtlijn Studievertraging geïndexeerd, andere richtlijnen ongewijzigd

 • Letselschade Raad
 • 8 januari 2016

De Letselschade Richtlijn Studievertraging is per 1 januari 2016 geïndexeerd. De bedragen van de overige Richtlijnen zijn ongewijzigd. Per 1 januari 2017 worden de normbedragen in De Letselschade Richtlijnen opnieuw tegen het licht gehouden. De normbedragen van de Richtlijn Licht letsel incl. smartengeld zullen per 1 januari 2017 worden aangepast.

Lees verder

Vaknieuws

De Letselschade Raad Nieuwsbrief – december 2015

 • Letselschade Raad
 • 17 december 2015

In de nieuwsbrief van de Letselschaderaad komen de volgende onderwerpen aan de orde: Bezoek Noorse delegatie NPE, •Ronde Tafelsessie Medische Aansprakelijkheid 16 november; Training GBL 23 november 2015 en Data Trainingen GBL 2016; Evaluatie Herstel Café – Raadsdag 2015; Activiteiten projectgroep Traumatisch niet aangeboren hersenletsel TNAH; Uitspraak Tuchtcollege voor de gezondheidszorg – GOMA en Uitspraak Rechtbank Amsterdam over Medische paragraaf GBL

Lees verder

Vaknieuws

Presentaties De Letselschade Raadsdag ‘Going Up’ op 8 oktober 2015

 • Letselschade Raad
 • 16 oktober 2015

Op 8 oktober 2015 vond in Zeist De Letselschade Raadsdag plaats. Thema van de dag was: Going Up! Sprekers waren onder anderen: Prof. Ton Hartlief, Prof. Arno Akkermans, Mr. Renate Dozy – Senior raadsheer, Dr. ir. Wendy Wijermars – Senior onderzoeker SWOV en mr Aleid Wolfsen, voorzitter DLR. Naast het bijwonen van workshops was er gelegenheid om tijdens het ‘Herstel café’ casus te bespreken met diverse herstelgerichte dienstverleners. De presentaties van de sprekers en meer informatie over de hersteldienstverleners vindt u op het PIV-Kennisnet.

Lees verder

Vooraankondiging: De Letselschade Raadsdag 8 oktober 2015, Going Up!

 • Letselschade Raad
 • 26 juni 2015

Van ingesleten patronen naar inventieve oplossingen en van dichtgespijkerde processen naar handelen volgens de menselijke maat; De Letselschade Raadsdag 2015 draagt het motto: ‘Going up!’ Centraal in het programma voor het jaarcongres staan de diverse vernieuwingen in de letselschadebranche. Hierbij leggen wij dit jaar het accent op herstelgericht schaderegelen. De wettelijke verplichting om het slachtoffer, zoveel als het mogelijk is, terug te brengen in de positie van voor het ongeval of incident wordt nu nog vooral vertaald naar een financiële compensatie. De verplichting om het slachtoffer praktische en op herstel gerichte oplossingen te bieden, blijft echter nog onderbelicht. Prominente sprekers zoals prof. mr. Ton Hartlief, senior raadsheer mr. Renate Dozy en prof. mr. Arno Akkermans zullen u in het plenaire ochtendprogramma laten zien dat dit een gemiste kans is.

Lees verder

Vaknieuws

De Letselschade Raad: “Regeling letselschades verder verbeterd”

 • Letselschade Raad
 • 20 mei 2015

De Letselschade Raad signaleert positieve ontwikkelingen over 2014. In het jaarverslag 2014 gaat De Letselschade Raad in op diverse ontwikkelingen. De activiteiten van de Raad op het gebied van normering vonden navolging bij marktpartijen, en met succes. Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie bracht de Raad een advies uit over het concept wetsvoorstel schadevergoedingen zorg- en affectieschade. Met de ontwikkeling van richtlijnen draagt de Raad bij aan normering van de schaderegeling. Inmiddels volgen marktpartijen het goede voorbeeld. Ze ontplooien zelf initiatieven en wenden zich dan tot De Letselschade Raad voor erkenning en inbedding.

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe datum GOMA Symposium ‘Komt een GOMA bij de dokter’: 28 mei 2015

 • Letselschade Raad
 • 13 maart 2015

Het GOMA symposium biedt een podium voor inspirerend nieuws en goede praktijken op het gebied van patiëntveiligheid, openheid en een respectvolle schaderegeling. De dagvoorzitter is professor Aart Hendriks, coördinator gezondheidsrecht van de KNMG. Het symposium is vooral gericht op professionals uit de gezondheidszorg en letselschadebranche. Toonaangevende sprekers gaan in op het nieuwe veiligheidsdenken, op de rol van de bestuurder bij cultuurveranderingen en op goede intenties in relatie tot feitelijk gedrag. U krijgt een inkijkje in de praktijk van ziekenhuizen die zelf schades als gevolg van een medisch incident afwikkelen. Anders dan eerder is aangekondigd, vindt het symposium plaats op donderdag 28 mei 2015.

Lees verder

Vaknieuws

Persbericht DLR: Nieuwe De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade

 • Letselschade Raad
 • 20 februari 2015

De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade vergroot de duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie bij de regeling van overlijdensschade. Het Platformoverleg van De Letselschade Raad heeft op 19 februari 2015 unaniem ingestemd met de nieuwe richtlijn met als doel het Rekenmodel Overlijdensschade tot norm te verheffen.De nieuwe richtlijn stimuleert een brede en uniforme toepassing van het recent gelanceerde Rekenmodel Overlijdensschade en het daaraan gekoppelde Nibud-rapport ‘De kostenbesparing door het wegvallen van een volwassene’.
De Letselschade Raad hecht veel waarde aan een snelle afwikkeling van overlijdensschade en aan transparantie voor nabestaanden in dit proces.
Voor nabestaanden kan dit de verwerking van hun leed vergemakkelijken.

Lees verder