Jurisprudentie

Hof: bewezen moet worden dat stuiting van verjaring is ontvangen

 • Hof Leeuwarden
 • 4 april 2017
 • ECLI:NL:GHARL:2017:2922
 • 200.174.697

Verjaring wordt door een verklaring daartoe gestuit. Indien de ontvangst daarvan wordt betwist, moet de afzender feiten of omstandigheden stellen en zo nodig bewijzen waaruit volgt dat de verklaring is verzonden naar een adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aannemen dat de geadresseerde aldaar door hem kon worden bereikt, en dat de verklaring aldaar is aangekomen (HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4104). Het is niet voldoende dat de afzender de verzending bewijst; hij dient tevens aan te tonen dat zijn bericht ook op dat adres is aangekomen. In dat bewijs is eiser niet geslaagd.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: ambtenaar kan geen claim ex art. 7:658 BW jegens werkgever indienen bij civiele rechter

 • Hof Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHLEE:2010:5904
 • 200.015.934-01 14-12-2010

Opsporingsambtenaar stelt na agressie de gemeente als zijn werkgever aansprakelijk ex art. 7:658 BW subs. Art. 6:162 BW. Het hof ziet, hoewel beide partijen ervan zijn uitgegaan dat de gewone burgerlijke rechter deze vordering kan beoordelen, ambtshalve redenen om die vraag, alsnog aan de orde te stellen, nu het gaat om de taakverdeling tussen de (gespecialiseerde) ambtenarenrechter en de (commune) civiele rechter. Het hof stelt vast dat benadeelde zijn vordering primair op art. 7:658 BW heeft gebaseerd. Dit artikel is evenwel in art. 7:615 BW expliciet niet van toepassing verklaard op de ambtelijke aanstelling. Het hof oordeelt dat art. 7:658 BW geen civielrechtelijke grondslag kan opleveren op grond waarvan de burgerlijke rechter een schadeclaim van een ambtenaar tegenover zijn werkgever kan stoelen. Dat de Centrale Raad van Beroep in de aan hem ter beoordeling opgedragen schadeclaims dit artikel overeenkomstig toepast, maakt dat voor de burgerlijke rechter niet anders.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: algemene statistische gegevens niet doorslaggevend, hoger smartengeld vanwege kritiek in literatuur, huishoudelijke hulp tot 75 jaar, BGK

 • Hof Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:6223
 • 200.025.450/01

Visusverlies rechteroog na medische fout; zicht linkeroog was reeds beperkt (0,3). 1. Verlies arbeidsvermogen verpleegkundige. Uitgaan van fulltime of parttime werk bij alleenstaande vrouw met autistisch kind? Het hof stelt voorop dat statistische gegevens over een breed samengestelde groep – zoals groep alleenstaande moeders – niet doorslaggevend zijn; de specifieke situatie dient het uitgangspunt te vormen. Het hof acht het, alles afwegend, juist om rekening te houden met een dienstverband van 60% tot middelbare schoolleeftijd zoon en daarna 80%. 2. Smartengeld: € 60.000. Het hof acht de breed gedragen kritiek dat de toegekende smartengeldbedragen geen recht meer doen aan de (gewijzigde) maatschappelijke opvattingen terecht en begrijpelijk. Het ligt dan ook in de rede dat in de toekomst hogere smartengeldbedragen zullen worden vastgesteld. 3. Huishoudelijke hulp. Het enkele feit dat benadeelde niet heeft betaald voor de haar door derden geboden hulp, betekent niet dat zij geen schade heeft geleden. 4. Eindleeftijd huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid. Het is het hof bekend dat in de praktijk vaak wordt uitgegaan van een eindleeftijd van 70 jaar. Vanwege de ontwikkeling dat ouderen tot op hogere leeftijd in staat worden geacht zelfredzaam te zijn in combinatie met de fors toegenomen levensverwachting acht het hof het een eindleeftijd van 75 jaar een redelijk uitgangspunt. 5. BGK: 100% BGK toegewezen bij proportionele aansprakelijkheid van 60%.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: OPS, klachten niet door blootstelling, maar door slaapstoornissen; geen proportionele benadering

 • Hof Leeuwarden
 • BZ4763
 • 107.001.541/01

OPS. Het hof oordeelt dat de werkgever is geslaagd in het bewijs dat geen sprake is van causaal verband tussen gezondheidsklachten en blootstelling. Het hof volgt de conclusie van de deskundige dat de klachten kunnen worden toegeschreven aan slaapademhalingsstoornissen. Nu benadeelde aan slaapstoornissen lijdt, kan op grond van de geldende richtlijnen bij hem de diagnose CTE niet onomstotelijk worden gesteld. Het hof ziet onvoldoende aanknopingspunten voor een proportionele benadering; daartoe is vereist dat de kans dat de schade die door de normschending is veroorzaakt niet zeer klein noch zeer groot is (vgl. laatstelijk Hoge Raad 21 december 2012, LJN: BX7491). Uit de onderzoeken kan niet worden afgeleid dat sprake is van een niet zeer kleine kans dat de klachten van benadeelde zijn veroorzaakt door de blootstelling.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: exploitant sauna aansprakelijk voor brandwond voet? Deskundigenonderzoek noodzakelijk

 • Hof Leeuwarden
 • BZ1719
 • 200.095.373/01

Bezoeker van sauna stelt een ernstige brandwond aan de voet te hebben opgelopen doordat de stenen vloer van de sauna veel te heet was. 1. Beroep van exploitant sauna op exoneratiebeding in algemene voorwaarden slaagt niet, omdat exploitant voorwaarden niet ter hand heeft gesteld. Dat de voorwaarden via een link op haar website beschikbaar waren, doet daaraan niet af. 2. Het hof acht een deskundigenonderzoek noodzakelijk om vast te stellen of de vloer van de sauna zo heet kan worden dat het mogelijk is dat iemand die kort op de vloer staat een brandwond aan de voet oploopt. Wanneer dat niet komt vast te staan, is niet alleen de feitelijke grondslag van de vorderingen van ondeugdelijk – de brandwond kan dan niet door de aanraking met de hete vloer zijn ontstaan -, maar is ook geen sprake van een gevaarlijke situatie.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: Jeugdinrichting voldeed aan zorgplicht jegens groepsleidster bij incident met pupil

 • Hof Leeuwarden
 • niet gepubliceerd
 • 200.103.034/01

Art. 7:658 lid 2 BW brengt mee dat de jeugdinrichting aansprakelijk is voor schade door het incident tenzij zij de in artikel 7:658 lid 1 BW genoemde verplichtingen is nagekomen. Hiervoor behoeft niet vast te staan aan welke oorzaak het ongeval te wijten is. Die oorzaak is wel in zoverre van belang, dat de inrichting kan volstaan met aan te tonen hetzij dat zij heeft voldaan aan alle verplichtingen die ingevolge lid 1 op haar rustten teneinde een ongeval zoals dat aan [Eiseres] is overkomen, te voorkomen, hetzij dat nakoming van die verplichtingen het ongeval niet zou hebben voorkomen. Voldoende opleiding en instructie is gegeven. Overeenkomstig protocol en geweldsinstructie is gehandeld. Fysieke controle van de pupil zou schade hebben voorkomen maar was te zeer op gespannen voet met de geweldsinstructie en het gewenste pedagogische bejegeningsklimaat.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: whiplash: ook substraatloze subjectieve klachten kunnen tot beperkingen leiden, mits plausibel

 • Hof Leeuwarden
 • BX9658
 • 200.026.157/01

Whiplash, ongeval 1994. 1. Patiëntenkaart. Het hof oordeelt dat aannemelijk is geworden dat de patiëntenkaart niet meer beschikbaar is i.v.m. overstap naar geautomatiseerd systeem. Het niet beschikbaar zijn van de oude medische gegevens kan benadeelde niet worden tegengeworpen. 2. Causaliteit. Het enkele feit dat het klachten betreft die naar hun aard subjectief zijn, betekent niet dat het bewijs ervan niet geleverd kan worden. Wanneer het klachtenpatroon plausibel is kan van het bestaan van dergelijke subjectieve klachten worden uitgegaan. Indien komt vast te staan dat de benadeelde voor het ongeval deze gezondheidsklachten niet had, de gezondheidsklachten op zich door het ongeval veroorzaakt kunnen worden en een alternatieve verklaring voor de gezondheidsklachten ontbreekt, zal het bewijs van het oorzakelijk verband daarmee veelal geleverd zijn. Het enkele feit dat het (voort)bestaan van de subjectieve gezondheidsklachten het gevolg is van somatiseren door de benadeelde, betekent naar het oordeel van het hof niet dat het causaal verband tussen deze klachten en het ongeval ontbreekt.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: aansprakelijkheid werkgever voor OPS/CTE? Nader onderzoek na deskundigenbericht vereist

 • Hof Leeuwarden
 • BX7965
 • 107.002.298/01

Aansprakelijkheid werkgever voor OPS /CTE na blootstelling aan oplosmiddelen? Uitgebreid deskundigenonderzoek over de oorzaken van het ontstaan van OPS/CTE. Is voor het ontstaan van OPS een minimale blootstellingsduur vereist? Wat is de invloed van piekblootstellingen? Het hof neemt de bevindingen van de deskundigen over. Het hof acht een nader onderzoek naar de blootstelling van benadeelde geïndiceerd. De kernvraag is of de blootstelling van benadeelde bij werkgever (en/of bij eerdere werkgevers) diens gezondheidsklachten kan verklaren.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: shovel parkeert ’s nachts buiten de bebouwde kom op een voorrangsweg 50:50

 • Hof Leeuwarden
 • BX3103
 • 200.088.995/01

Ter plaatse was ten tijde van het ongeval sprake van een gewijzigde maximum snelheid van 50 kilometer per uur in verband met werkzaamheden, waar normaal 80 km/u het maximum was. Met het half op de weg parkeren van de shovel heeft [geïntimeerde 2] het gevaar op het ontstaan van ongevallen in het leven geroepen. De weg was onverlicht. Ten tijde van het ongeval vonden geen werkzaamheden aan de weg plaats. Onder deze omstandigheden diende [geïntimeerde 2] er rekening mee te houden dat andere weggebruikers de (tijdelijke) beperking van de maximumsnelheid tot 50 kilometer per uur zouden negeren en zijn stilstaande shovel op de onverlichte weg met forse snelheid zouden naderen en/of zijn shovel niet tijdig zouden opmerken. Dat hij de alarmlichten van zijn shovel heeft aangezet doet daaraan niet af. Daarbij speelt een rol dat weggebruikers niet bedacht hoefden te zijn op een stilstaande shovel op een voorrangsweg buiten de bebouwde kom.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: skiongeval, sport- en spelsituatie: achterop skiën op broer niet onrechtmatig

 • Hof Leeuwarden
 • BW9768
 • 200.098.210/01

Skiongeval. De FIS-regels bevatten nadere uitwerking van de voor skiërs geldende zorgvuldigheidsnorm. Dat betekent echter niet dat de enkele overtreding van de FIS-regels met zich brengt dat veroorzaker onzorgvuldig jegens benadeelde heeft gehandeld. In dit geval – 2 broers die samen met een derde skieën – is tussen de beide betrokken skiërs sprake van een sport- en spelsituatie. Geringe afstand tussen beide skiërs niet onzorgvuldig. Achterop skiënde broer niet aansprakelijk.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: medische aansprakelijkheid: geen omkeringsregel, mogelijk proportionele aansprakelijkheid

 • Hof Leeuwarden
 • BW2983
 • 107.000.981/01 17/04/2012

Het hof oordeelt dat het ziekenhuis tekortgeschoten in zorgplicht jegens (nadien overleden) patiënt door diagnose perforatie twaalfvingerige darm na endoscopie te laat te stellen en door niet adequate behandeling. Causaal verband: omkeringsregel niet van toepassing; hiervoor staat onvoldoende dat de in artikel 7:453 BW neergelegde algemene norm is geschonden. Evenmin is voldoende dat een specifieke norm is geschonden die strekt ter voorkoming van een specifiek gevaar wanneer niet ook komt vast te staan dat dit specifieke gevaar zich in dit geval heeft gerealiseerd. Het hof gelast verhoor van deskundige(n) met het oog op beslissing over proportionele aansprakelijkheid.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: tijdelijke geestelijke of lichamelijk tekortkoming, medicijngebruik

 • Hof Leeuwarden
 • BQ5210
 • 200.053.013/01

Appellant heeft geïntimeerde sub 1 ernstig verwond en diens ex-vrouw doodgeschoten mogelijk onder invloed van paratoxine. Uit artikel 6:165 lid 1 BW blijkt dat een gedraging onder invloed van een geestelijke of lichamelijke tekortkoming geen beletsel vormt die gedraging als een onrechtmatige daad aan de dader toe te rekenen. De ratio is, dat het onbillijk is dat de gelaedeerde de hem op onrechtmatige wijze toegebrachte schade zelf moet dragen. Naar het oordeel van het hof is dat het geval zowel bij een tijdelijke als bij een blijvende geestelijke tekortkoming zoals door gebruik van medicijnen. Daarom moet toegerekend worden.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werkgever aansprakelijk voor overlijden schilder na blootstelling aan oplosmiddelen

 • Hof Leeuwarden
 • BW0025
 • 200.074.885-01

Werknemer is vanaf 1976 bij werkgever blootgesteld aan gevaarlijke stoffen; in 2000 wordt kanker vastgesteld. In eerste fase dient werknemer te bewijzen dat hij is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en dat hierdoor gezondheidsschade kan zijn ontstaan. In tweede fase moet werkgever bewijzen dat hij aan zorgplicht heeft voldaan. Het hof oordeelt dat de werknemer bewijs van blootstelling heeft geleverd d.m.v. deskundigenbericht. Werkgever heeft niet aangetoond dat hij aan zorgplicht heeft voldaan. Het feit dat in 1990 het gevaar van kanker door blootstelling aan verf en oplosmiddelen niet kenbaar was, is niet doorslaggevend.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: Ongeval auto en motorfiets: 60/40, na billijkheidscorrectie: 50/50

 • Hof Leeuwarden
 • BQ5008
 • 200.027.024/01

Aanrijding tussen auto die terrein benzinestation heeft verlaten en tegemoet komende motorfiets. Partijen verschillen van mening over de exacte plaats van het ongeval en de snelheden. Op grond van camerabeelden van benzinestation komt hof tot conclusie dat de motorrijder zich deels op de verkeerde weghelft bevond. Causaliteitsafweging: 60/40 (motor/auto); na billijkheidscorrectie in verband met uiteenlopende ernst fouten, ernst letsel (beenamputatie en bestaan WAM-verzekering:

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: staken loondoorbetaling bij niet opvolgen re-integratie redelijk

 • Hof Leeuwarden
 • BR4545
 • 200 089 504-01

Nu de rapportage van de GZ-psycholoog Van der Wiel in grote lijnen aansluit bij hetgeen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts omtrent de balans tussen belasting en belastbaarheid hebben aangegeven, valt voorshands, niet in te zien dat de werkgever door het enkel niet opvolgen van het zorgvuldigheidshalve door de andere bedrijfsarts gegeven aanvullende advies, in haar uit artikel 7: 611 BW voortvloeiende verplichtingen zou zijn tekort geschoten. De werkgever heeft meermaals aangedrongen dat de werknemer zich aan de gemaakte re-integratie afspraken moest houden, met de officiële waarschuwing dat anders het loon voor de niet hervatte uren zou worden stopgezet. Nu ook aan de laatste sommatie geen gevolg is gegeven, was de werkgever gerechtigd de loonbetaling voor de niet gewerkte re-integratie uren te staken.

Lees verder