Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: civiele rechter niet bevoegd bij aansprakelijkheid gemeente als werkgever, uitlating partijen

 • Rechtbank Den Bosch
 • 13 april 2016
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:4717
 • C/09/499332 / HA RK 15-503

Gemeenteambtenaar – vrachtwagenchauffeur- valt tijdens werkzaamheden in oliehok. Hij verzoekt in deelgeschil dat rechtbank zal beslissen dat de gemeente aansprakelijk is, onder meer ex art 7:658 BW. De rechtbank beoordeelt ambtshalve de ontvankelijkheid en is voorshands van oordeel dat art. 7:658 BW geen civielrechtelijke grondslag kan opleveren op grond waarvan de burgerlijke rechter de aansprakelijkheid van de Gemeente als werkgever tegenover verzoeker als ambtenaar kan baseren. In artikel 7:615 BW is wettelijk geregeld dat dit artikel niet geldt voor personen in overheidsdienst. Dat de Centrale Raad van Beroep dit artikel analoog toepast wanneer een overheidsdienst als werkgever aansprakelijk wordt gesteld, maakt niet dat de burgerlijke rechter artikel 7:615 BW kan negeren. Alvorens verder te beslissen, verzoekt de rechtbank partijen om zich uit te laten ontvankelijkheid van verzoeker.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: zonder bepaling van het forum geen forumkeuze vlg. art. 108 Rv

 • Rechtbank Amsterdam
 • 27 januari 2016
 • ECLI:NL:RBAMS:2016:230
 • C/13/590110 / HA ZA 15-617

In de overeenkomst is bedongen dat een “nader te bepalen rechter” bij uitsluiting bevoegd is.
Dit beding wijst geen rechter aan voor de kennisneming van het geschil en bepaalt niet welke rechter bevoegd is, of hoe dat moet worden bepaald. Het beding is geen forumkeuzebeding zoals bedoeld in artikel 108 Rv. De rechtbank is daarom bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof, EEX-Vo, een van de verzekerde afgeleide bevoegdheid voor tweede eiser ontbreekt

 • Hof Amsterdam
 • 7 juli 2015
 • ECLI:NL:GHAMS:2015:2858
 • 200.160.739-01

Afdeling 3 van hoofdstuk II van EEX-Vo bevat een autonoom stelsel voor de rechterlijke bevoegdheidsverdeling in verzekeringszaken (HvJ EG 12 mei 2005, NJ 2006, 513 en 17 september 2009, NJ 2010, 10). In deze afdeling zijn aldus specifieke en uitputtende bepalingen gewijd aan de bevoegdheid van de rechter in verzekeringszaken. Deze bevoegdheidsregels kunnen slechts door andere bevoegdheidsregels van dezelfde verordening worden gewijzigd of aangevuld voor zover dat in afdeling 3 uitdrukkelijk is bepaald. Dat is niet het geval met betrekking tot de bevoegdheid op grond van artikel 6 lid 1 EEX-Vo, (meerdere eisers), zodat de toepassing van deze bepaling in verzekeringszaken uitdrukkelijk is uitgesloten. Bevoegdheid, afgeleid van de bevoegdheid voor de vordering van de verzekeringnemer, ontbreekt daarom ten aanzien van een vordering van een tweede eiser die niet medeverzekerde is.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil; deskundigenvoorlichting valt buiten bestek deelgeschil

 • Rechtbank Den Haag
 • 19 mei 2015
 • ECLI:NL:RBDHA:2015:5715
 • 3656853 - HA ZA 14-50744

Voor de beantwoording van de vraag of de sporthal geschikt was voor het verrichten van de betreffende oefening heeft de rechtbank behoefte aan deskundige voorlichting in de vorm van een deskundigenbericht. Bovendien staan de feiten nog niet geheel vast, aangezien partijen twisten over de plaats waar [verzoekster] stond op het moment dat collega [C] de trap uitvoerde en [verzoekster] haar evenwicht verloor. De onderhavige kwestie leent zich niet voor een beoordeling in deelgeschil.
Een benadeelde werknemer/ambtenaar heeft het recht na afwijzing van de aansprakelijkheid zijn vordering aan de civiele rechter voor te leggen, zolang de bestuursrechter nog geen oordeel over de gevorderde schadevergoeding heeft gegeven.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: kantonrechter niet bevoegd bij vordering van onbepaalde waarde

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:3563
 • KAN_248902

Benadeelde vordert voor de kantonrechter verklaring voor recht dat gedaagde aansprakelijk is en schadevergoeding, nader op te maken bij staat. Benadeelde beperkt zijn vordering in de procedure tot € 25.000, maar behoudt zich eventuele aanspraken boven dit bedrag voor. De kantonrechter verwijst de zaak naar het team civiel recht van de rechtbank. De gevorderde verklaring voor recht en veroordeling tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, zijn van onbepaalde waarde. Dergelijke vorderingen worden door de kantonrechter behandeld indien duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000

Lees verder