Jurisprudentie

Hof (kort geding): immateriële belang vader bij indienen klacht onvoldoende voor inzage in medisch dossier

 • Hof Den Bosch
 • 7 maart 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:942
 • 200.204.157_01

Vader vraagt inzage in medisch dossier van dochter die zelfmoord heeft gepleegd in psychiatrische instelling ter voorbereiding van een klacht tegen de behandelend psychiater.
Het hof is voorshands van oordeel dat als regel nabestaanden van een overleden patiënt er een rechtens te respecteren belang bij hebben om een klacht te kunnen indienen tegen een behandelaar van de overleden patiënt, wegens een vermeend door die behandelaar gemaakte medische fout. In dit geval speelt daarbij geen materieel belang nu de vergoeding van de overlijdensschade minnelijk tussen partijen is geregeld. Het immateriële, emotionele, belang van de vader bij het kunnen indienen van een klacht vormt geen dusdanig zwaarwegend belang voor inzage in het medisch dossier, dat daarvoor het – algemeen maatschappelijke – belang van geheimhouding zou moeten wijken.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof van Discipline: meewerken advocaat aan contra-expertise zonder voorafgaande toestemming van benadeelde niet in strijd met Wbp

 • Hof van Discipline
 • 26 augustus 2016
 • ECLI:NL:TAHVD:2016:178
 • 160054

Tuchtrecht, medische aansprakelijkheid. Kern van de klacht van benadeelde vormt de vraag of de advocaat mocht meewerken aan het inschakelen van twee medici voor een contra-expertise zonder voorafgaande toestemming van klaagster, althans zonder haar daarvan, vooraf, in kennis te stellen. 1. Het Hof van Discipline oordeelt dat het verbod om persoonsgegevens te verwerken (o.g.v. art 23 aanhef en onder c Wbp) niet geldt ‘voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte’. Daarvan, in het bijzonder de noodzaak, is hier sprake. De rapportage van dr. A valt immers in beginsel alleen te weerleggen aan de hand van een contra-expertise door medici. 2. Het antwoord op de vraag of klaagster in het onderhavige geval aanspraak heeft op het blokkeringsrecht dient uiteindelijk beantwoord dient te worden door de civiele rechter. Algemeen wordt aanvaard dat de wederpartij niet op de hoogte hoeft te worden gesteld van het laten opstellen van een partijdeskundigenbericht, zoals een contra-expertise. Onder deze omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat de arts tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door klaagster niet vooraf in kennis te stellen van de op handen zijnde contra-expertise of haar vooraf te wijzen op het blokkeringsrecht. 3. Gelet op de bestaande beroepsgeheimen behoefde de advocaat het medisch dossier niet te anonimiseren.

Lees verder

Jurisprudentie

HR: niet-ontvankelijkheid cassatieberoep tegen uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

 • Hoge Raad
 • 22 april 2016
 • ECLI:NL:HR:2016:728
 • 15/05687

Benadeelde (eiser in cassatie) heeft een klacht ingediend tegen een psychiater; deze klacht is door Regionaal Tuchtcollege en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg afgewezen. Benadeelde heeft vervolgens cassatieberoep ingesteld. De Hoge Raad oordeelt dat ingevolge art. 75 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) tegen een beslissing van het centrale tuchtcollege geen andere voorziening open dan cassatie in het belang der wet. Eiser in cassatie wordt derhalve in zijn beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: smartengeld € 10.000 voor vriendschapsrelatie psycholoog met patiënte

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 9 februari 2016
 • ECLI:NL:GHARL:2016:897
 • 200.157.492

Psycholoog/psychotherapeut heeft langdurige intense vriendschapsrelatie met patiënte gehad tijdens behandelrelatie. 1. Het hof oordeelt dat de psycholoog is tekortgeschoten in nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten geneeskundige behandelingsovereenkomst en derhalve aansprakelijk is voor de schade. 2. Benadeelde heeft recht op ontbinden van de overeenkomst en terugbetaling van het betaalde honorarium. 3. Smartengeld: € 10.000,-. 4. Geen vergoeding van advocaatkosten in tuchtprocedure.

Lees verder