Jurisprudentie

Hof: blootstelling aan asbest niet aannemelijk gemaakt, werkgever niet aansprakelijk

 • Hof Amsterdam
 • 6 juni 2017
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:2121
 • 200.184.617/01

Werknemer is in 2014 overleden aan mesothelioom. Zijn erfgename stelt de werkgever aansprakelijk. 1. Het hof volgt appellante niet in haar stelling dat zij in het kader van bewijslevering kon volstaan met het aannemelijk maken dat werknemer aan asbest is blootgesteld, in die zin dat hij werkzaam is geweest in gebouwen of schepen waarin asbest was verwerkt. appellante zal in voldoende mate aannemelijk moeten maken, dat hij in aanraking is geweest met asbesthoudende vezels. 2. Het hof oordeelt dat de omkeringsregel niet van toepassing is, aangezien deze niet ziet op de schadeveroorzakende gebeurtenis maar slechts op de bewijslast ten aanzien van de causaliteit. 3. Appellante heeft naar het oordeel van het hof niet bewezen dat werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan asbest.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verband tussen polsklachten en werk te onzeker en te onbepaald

 • Rechtbank Den Haag
 • 16 maart 2017
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:2703

De rechter memoreert dat wanneer een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke omstandigheden en schade aan zijn gezondheid heeft opgelopen, het door de werknemer te bewijzen oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en die schade in beginsel moet worden aangenomen indien de werkgever heeft nagelaten de maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden dergelijke schade lijdt (HR 9 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF8875 de arbeidsrechtelijke omkeringsregel). Deze regel drukt het vermoeden uit dat de gezondheidsschade van de werknemer is veroorzaakt door de omstandigheden waarin deze zijn werkzaamheden heeft verricht en dat voor dat vermoeden geen plaats is als het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is (HR 7 juni 2013 ECLI:NL:HR:2013:BZ1717 en ECLI:NL:HR:2013:BZ1721). Hoewel de stellingen van de werknemer ter zake het gebruik van de zaagmachine grotendeels ongegrond zijn blijft overeind dat deze weleens voor de pols pijnlijk terug kon slaan. Daardoor is sprake van werk dat schadelijk voor de gezondheid kan zijn. De werknemer heeft evenwel onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zijn polsklachten door de arbeidsomstandigheden zijn veroorzaakt, het verband daarmede is te onzeker en te onbepaald.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: niet melden zeer zeldzame bijwerking medicijn is geen beroepsfout

 • Rechtbank Rotterdam
 • 1 februari 2017
 • ECLI:NL:RBROT:2017:793
 • C/10/497238 / HA ZA 16-257

Benadeelde heeft evenwichtsproblemen na gebruik van medicijn. 1. Indien benadeelde de evenwichtsproblemen heeft gemeld, zouden nacontroles noodzakelijk geweest zijn.. Benadeelde dient te bewijzen dat hij de evenwichtsproblemen heeft gemeld. Omkeringsregel niet van toepassing. 2. Schending informatieplicht door ziekenhuis? Voor het antwoord op de vraag over welke bekende risico’s de hulpverlener de patiënt dient voor te lichten, is onder meer van belang de grootte van de kans dat een bepaald risico zich zal realiseren, alsmede de aard en ernst van dat risico. Het risico op schade aan het evenwichts- en/of gehoororgaan bij gebruik van Gentamicine is 0,01%. De rechtbank oordeelt dat het niet melden van deze zeer zeldzame bijwerking geen beroepsfout is.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: onvoldoende bepaald verband tussen astma en werkzaamheden, geen toepassing arbeidsrechtelijke omkeringsregeling

 • Hof Den Haag
 • 10 november 2016
 • ECLI:NL:GHDHA:2016:2920
 • 200.171.222/01

Beroepsziekte. Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor longproblemen. Hij stelt dat hij bij werkgever veelvuldig in krappe, vochtige kruipruimten werken, waarbij hij werd blootgesteld aan onder andere schimmels, ongedierte en rioolgas. Het hof overweegt dat de stelplicht en bewijslast ten aanzien van het causaal verband tussen de werkzaamheden en de longproblemen op werknemer rust. Wanneer echter een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke omstandigheden en schade aan zijn gezondheid heeft opgelopen, moet het door de werknemer te bewijzen oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en die schade in beginsel worden aangenomen indien de werkgever heeft nagelaten de maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden dergelijke schade lijdt (‘arbeidsrechtelijke omkeringsregel’).Het hof concludeert op basis van het medisch deskundigenrapport dat niet kan worden vastgesteld dat daadwerkelijk een voor de gezondheid schadelijke blootstelling heeft plaatsgevonden. Aldus kan evenmin worden aangenomen dat de astma van werknemer een gevolg kan zijn van de arbeidsomstandigheden bij werkgever: het verband tussen de werkzaamheden en de astma is te onbepaald. Het hof komt derhalve niet toe aan toepassing van de omkeringsregel. Dat betekent dat werknemer het causaal verband tussen de werkzaamheden en zijn astma moet stellen en bewijzen. Hierin is hij niet geslaagd.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: arbeidsrechtelijke omkeringsregel, werkgever aansprakelijk voor letsel werknemer door tillen zware papiervellen

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 8 november 2016
 • ECLI:NL:GHARL:2016:8930
 • 200.100.230/01

Beroepsziekte. Werknemer (heftruckchauffeur/ papiersnijder) is arbeidsongeschikt geworden als gevolg van arthose aan zijn handen zijn rechter schouder, hoofd en nek en stelt zijn werkgever aansprakelijk.
Het hof stelt voorop dat op werknemer de bewijslast rust van zijn stelling dat sprake is van gezondheidsklachten die door de blootstelling aan gevaarlijke omstandigheden zijn veroorzaakt en deze blootstelling bij werkgever heeft plaatsgevonden. Daarbij geldt wel, zoals de Hoge Raad in HR 7 juni 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ1721) heeft overwogen, dat wanneer een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke omstandigheden en schade aan zijn gezondheid heeft opgelopen, het oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en die schade in beginsel moet worden aangenomen indien de werkgever heeft nagelaten de maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden dergelijke schade lijdt (‘arbeidsrechtelijke omkeringsregel’). Het hof is van oordeel dat de werkgever de stelling dat met de getilde gewichten de NIOSH-norm ruimschoots is overschreden, onvoldoende gemotiveerd heeft bestreden. In het bijzonder acht het hof van belang dat vast is komen te staan dat werknemer regelmatig zware stapels papier (30-48 kg) moest tillen. Bovendien staat vast dat werknemer onder een hoge werkdruk moest werken en in strijd met de Arbeidstijdenwet meer dan vijfeneenhalf uur aaneengesloten heeft gewerkt. Het hof oordeelt dat de werkgever t.a.v. de arbeidsomstandigheden niet heeft voldaan aan de op haar rustende verplichtingen op grond van artikel 5.2 Arbobesluit. Het hof acht de werkgever aansprakelijk ex art 7:658 lid 1 BW.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: gezondheidsklachten te onbepaald, arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing

 • Rechtbank Noord-Holland
 • 10 november 2015
 • ECLI:NL:RBNHO:2015:10965
 • 3938754

Werkneemster, werkneemster in kledingsorteerbedrijf, stelt in 2010 haar werkgever aansprakelijk voor schouderklachten. Partijen zijn verdeeld over de vraag of de arbeidsrechtelijke omkeringsregel (HR 7 juni 2013) van toepassing is. De kantonrechter komt tot het oordeel dat het verband tussen de schouderklachten van werkneemster en de arbeidsomstandigheden te onbepaald en te onzeker is. Bovendien heeft werkneemster onvoldoende aannemelijk gemaakt dat haar klachten kunnen zijn veroorzaakt door de arbeidsomstandigheden bij werkgever. Ook is onduidelijk gebleven of de schouderklachten in zijn algemeenheid hun oorzaak kunnen vinden in de verrichte werkzaamheden. Dat de werkzaamheden de klachten kunnen onderhouden of verergeren, zoals door de fysiotherapeut is verklaard, is hiervoor niet voldoende. Dit betekent dat de arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing is en dat op werkneemster de volledige stelplicht en bewijslast rust. Werkneemster dient o.g.v. art 7:658 lid 2 BW te stellen en zo nodig te bewijzen dat de schouderklachten in de uitoefening van haar werkzaamheden zijn ontstaan. Indien zij hierin slaagt, is vervolgens de vraag aan de orde of de werkgever de op haar rustende zorgplicht is nagekomen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: geen omkeringsregel, causaliteit met werk onvoldoende onderbouwd

 • Rechtbank Noord-Holland
 • 25 november 2015
 • ECLI:NL:RBNHO:2015:10965
 • 3938754

De gezondheidsschade van de naaister bestaat uit een inklemming en/of peesruptuur in haar linkerschouder. De werkneemster heeft onvoldoende onderbouwd dat dat het gevolg kan zijn van haar werkzaamheden. Het is geen feit van algemene bekendheid dat een inklemming of ruptuur van de schouderpees kan zijn ontstaan door naaiwerkzaamheden of het tillen van zware zakken met kleding. Het is wel een feit van algemene bekendheid dat schouderklachten veelvuldig voorkomen en diverse oorzaken kunnen hebben. Haar behandelend neuroloog stelde vast dat de schouderklachten multifactorieel zijn. Het verband tussen de gezondheidsklachten en de arbeidsomstandigheden is te onbepaald en te onzeker. Ook als dat niet zo zou zijn heeft werkneemster onvoldoende aannemelijk gemaakt dat haar gezondheidsklachten kunnen zijn veroorzaakt door de arbeidsomstandigheden. Dit betekent dat de arbeidsrechtelijke omkeringsregel in dit geval niet van toepassing is en op werkneemster de volledige stelplicht en bewijslast rust. Zij heeft geen bewijsaanbod ten aanzien van de causaliteit gedaan. De kantonrechter komt daarom niet toe aan de beoordeling of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. De vordering wordt afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: geen omkeringsregel bij dwarslaesie na fysiotherapie

 • Rechtbank Gelderland
 • 22 juli 2015
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:8270
 • 280863

Ongeval 2008. Verzoekster (geb. 1935) loopt 3 dagen na behandeling door manuele fysiotherapeut dwarslaesie op. Causaal verband? In 2015 is aan neurochirurg verzocht een deskundigenbericht uit te brengen; er is nog geen rapport. Verzoekster verzoekt voor recht te verklaren dat de omkeringsregel van toepassing is. De rechtbank overweegt dat de omkeringsregel in bijzondere omstandigheden toepassing kan vinden indien de benadeelde in bewijsnood verkeert ter zake van het bestaan van causaal verband. Deze regel is niet bedoeld voor een situatie als de onderhavige waarin nader onderzoek naar dit verband zonder meer mogelijk en noodzakelijk is. 2. Terzake van de gestelde integriteitsschade als gevolg van het niet geven van geïnformeerde behandelkeuze acht de rechtbank voorlichting noodzakelijk. De rechtbank oordeelt dat de hiermee gepaard gaande tijd en moeite niet in verhouding staan tot de kans dat een vaststellingsovereenkomst tot stand zal komen. Verzoeken afgewezen. 3. Kosten deelgeschil: € 5.454,86; uurtarief € 235,-.

Lees verder

Vaknieuws

De omkeringsregel bij medische aansprakelijkheid revisited – Hof Arnhem-Leeuwarden 8 september 2015 – Toch een uitzonderingsregel …

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2015
 • Mw. mr. J. Meyst-Michels en mw. mr. P.J. klein Gunnewiek – Van Benthem & Keulen Advocaten en Notariaat N.V.
 • ECLI:NL:GHARL:2015:6588

Bij arrest van 8 september 2015 1 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich andermaal uitgelaten over toepassing van de omkeringsregel in een medische aansprakelijkheidskwestie.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: arts aansprakelijk voor zenuwkneuzing; deskundigenrapport niet bruikbaar, omkeringsregel toegepast

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 8 september 2015
 • ECLI:NL:GHARL:2015:6588
 • 200.142.056

Arts aansprakelijk voor kneuzing van zenuw in pols bij operatie in 2008? 1. Het hof is met benadeelde van oordeel dat het deskundigenbericht onvoldoende bruikbaar is voor de voorlichting aan het hof. Op grond van de gebrekkige weergave van de feiten (summier overzicht van feiten, geen melding van bepaalde onduidelijkheden in medisch dossier, zoals discrepantie tussen brieven van verschillende artsen) kan zonder nadere toelichting niet de conclusie worden getrokken, dat de chirurg heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot mag worden verwacht. 2. De geschonden norm (dat niet wordt getracht een zwelling van onduidelijke aard los te prepareren wanneer die zwelling mogelijk een zenuwtumor is waarvoor meer specialistische kennis nodig is) strekt tot het voorkomen van een specifiek gevaar, namelijk zenuwletsel. Dit gevaar heeft zich verwezenlijkt. Daarom moet worden aangenomen dat het zenuwletsel door het losprepareren van de zwelling is veroorzaakt. Het ziekenhuis heeft geen stellingen aangevoerd die, indien juist, tot een ander oordeel kunnen leiden. Het enkele feit dat een zenuwkneuzing ook mogelijk is bij een operatie die lege artis wordt verricht, bijvoorbeeld door wondvocht of bloed, is daartoe onvoldoende.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: 50%-regel art. 185 WVW, omkeringsregelsregel van toepassing op dronken fietser

 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:8085
 • C-13-569228 - HA RK 14-215

Aanrijding bij nacht op kruising in Amsterdam, tussen een (onopvallende) politieauto, die auto achtervolgt en een fietser, die onder invloed van alcohol is en geen voorrang verleent. Verzekeraar heeft aansprakelijkheid ex art. 185 WVW erkend en stelt eigen schuld op 50%. De rechtbank overweegt dat vast staat dat fietser onder invloed van alcohol verkeerde (0.92 milligram), waarmee hij de norm van art. 8 WVW heeft overtreden. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 8 april 2005 (ECLI:NL:HR:2005:AR8876) overwogen dat deze norm specifiek strekt tot het voorkomen van verkeersongevallen. Dit specifieke gevaar heeft zich verwezenlijkt in de vorm van de aanrijding tussen benadeelde en de politieauto. Dit betekent dat de omkeringsregel van toepassing is. De rechtbank ziet geen aanleiding om meer dan 50% van de schade ten laste van de verzekeraar te brengen. Noch de causale verdeling, noch de billijkheidscorrectie van art. 6:101 BW geven daartoe aanleiding. 2. Kosten deelgeschil begroot op € 3742,06, waarvan de verzekeraar 50% dient te vergoeden.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: terugloop boekingen zeiltochten ook door andere factoren dan mishandeling, geen omkeringsregel

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:9287
 • CIV_68876

Benadeelde, vennoot bij boekingskantoor voor zeiltochten, heeft na mishandeling blijvende beperkingen door o.a. concentratiestoornissen en vergeetachtigheid. 1. Ter vaststelling van verlies aan verdiencapaciteit is deskundigenonderzoek door bedrijfseconoom uitgevoerd. Deze concludeert dat de ontwikkeling van dergelijke ondernemingen sterk is beïnvloed door het vertrek van een aantal schippers. Het is niet 100% waarschijnlijk dat benadeelde het vertrek van de schippers had kunnen voorkomen als hij geen letsel zou hebben opgelopen; ook andere factoren spelen een rol zoals de opkomst van internet, waardoor schippers zelf online boekingen konden regelen. De rechtbank maakt de bevindingen van de deskundige tot de hare; hieruit volgt dat benadeelde de terugloop van de boekingen vanaf 2007 ook in de situatie zonder mishandeling niet had kunnen worden voorkomen. 2. De rechtbank oordeelt dat dit geval zich niet voor toepassing van de omkeringsregel. Hieraan staat in de weg dat volgens de deskundige niet 100% waarschijnlijk is dat het vertrek van de schippers had kunnen worden voorkomen, wanneer hij. 3. Beroep op proportionele aansprakelijkheid afgewezen. De schadepost verlies van verdienvermogen wordt in haar geheel verworpen.

Lees verder

Vaknieuws

Zorgplichtschending, arbeidsrechtelijke omkeringsregel en proportionele aansprakelijkheid nader belicht door de Hoge Raad

 • PIV-bulletin
 • 1 september 2013
 • Mr. Chr.H. van Dijk en mevrouw mr. L. Veendrick – Kennedy Van der Laan Advocaten

Zorgplichtschending, arbeidsrechtelijke omkeringsregel en proportionele aansprakelijkheid nader belicht door de Hoge Raad (Lansink/Ritsma) LJN BZ1721 en (SVB/Van de Wege) LJN BZ1717 – Arbeidsrechtelijke omkeringsregel … Mr. Chr.H. van Dijk en mevrouw mr. L. Veendrick – Kennedy Van der Laan Advocaten Op 7 juni 2013 heeft de Hoge Raad twee belangrijke arresten over aansprakelijkheid bij beroepsziekten […]

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: OPS; werkgever geslaagd in tegenbewijs langdurige blootstelling aan neurotoxische stoffen, vordering werknemer afgewezen

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2013:6202
 • 107.001.363-01

OPS-zaak. In eerder tussenarrest heeft het hof overwogen dat werknemer dient te stellen en te bewijzen dat hij tijdens zijn werkzaamheden door (in relevante mate) is blootgesteld aan neurotoxische stoffen en dat hij dient te stellen dat zijn gezondheidsklachten door die blootstelling kunnen zijn veroorzaakt. Het hof achtte op basis van de gedingstukken, voorshands bewezen dat werknemer gedurende lange tijd is blootgesteld aan neurotoxische stoffen, behoudens door de werkgever te leveren tegenbewijs. De werkgever slaagt nu door middel van een deskundigenbericht in dit tegenbewijs. Nu werkgever in het tegenbewijs is geslaagd, is daarmee gegeven dat werknemer, op wie de bewijslast rust van het causaal verband tussen de blootstelling en zijn gezondheidsklachten, het door hem te leveren bewijs niet heeft geleverd. Werknemer kan zich ook niet op de arbeidsrechtelijke omkeringsregel beroepen, omdat niet vaststaat dat is voldaan aan de vereisten voor toepassing van die regel. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: patiënt overlijdt na ontbreken alarmeringssysteem, geen omkeringsregel vanwege onduidelijkheden omtrent feiten

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:10367
 • C-09-437899 - HA RK 13-110

Patiënt met hoge dwarslaesie komt na operatie op kamer te liggen zonder blaasbel. Nadat hij zich heeft verslikt in eigen braaksel treden ernstige gezondheidsproblemen op, waarna hij uiteindelijk overlijdt. Het ziekenhuis heeft aansprakelijkheid erkend voor het feit dat in strijd met de veiligheidsvoorschriften geen deugdelijk alarmsysteem aanwezig was, maar betwist het causaal verband met het overlijden. De rechtbank overweegt m.b.t. het beroep van verzoekster op de omkeringsregel dat vast staat dat de geschonden norm (niet ter beschikking stellen van blaasbel) strekt tot bescherming tegen het gevaar dat problemen niet tijdig worden onderkend. Gelet op de bestaande onduidelijkheden omtrent de feiten, staat echter niet vast dat dit gevaar zich hier ook daadwerkelijk heeft verwezenlijkt. De vraag of voldaan is aan de vereisten voor toepassing van de omkeringsregel kan thans derhalve niet worden beantwoord. De rechtbank overweegt dat nadere bewijsvoering (in de vorm van getuigenverhoren en deskundigenonderzoek) noodzakelijk is. Gezien de investering in tijd, geld en moeite leent de deelgeschilprocedure zich hier niet voor. Verzoek afgewezen. Kosten begroot op € 2.936,– (gevorderd € 3.354,12); uurtarief € 220,-; aantal uren bovenmatig.

Lees verder