Jurisprudentie

CRvB: bestuursrecht sluit ook voor immateriële schadevergoeding aan bij civiel recht

  • Centrale Raad van Beroep
  • 23 juni 2017
  • ECLI:NL:CRVB:2017:2189
  • 15/1721 WIA

De Raad wijst de kosten ingevolge het Besluit proceskosten bestuursrecht toe daar UWV het beroep intrekt. De bestuursrechter is bevoegd een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade die de belanghebbende lijdt als gevolg van een onrechtmatig besluit. Volgens vaste rechtspraak moet zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij het civielrechtelijke schadevergoedingsrecht. Bij art. 6:106 BW heeft de wetgever het oog gehad op ernstige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer alsook op andere persoonlijkheidsrechten van de betrokkene. Voor vergoeding van immateriële schade is onvoldoende dat sprake is van min of meer sterk psychisch onbehagen en van zich gekwetst voelen door het onrechtmatig genomen besluit.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: verjaring vordering PTSS Srebrenica

  • Rechtbank Den Haag
  • ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7184
  • AWB 08/3831

De Rb. onderschrijft het standpunt van de Minister van Defensie dat eiser voor 12 februari 2002 bekend was met de schade en de daarvoor aansprakelijke (rechts)persoon en dat eiser voor die datum zijn aanspraak aan verweerder bekend had kunnen en ook had moeten maken. Aan het betoog van eiser dat hij eerst na het gesprek met zijn raadsman begin 2007 over de kwaliteit van de nazorg heeft begrepen dat verweerder de veroorzaker van de schade was, kan niet dat gewicht worden toegekend dat eiser daaraan wil toekennen. Van eisers psychische klachten kan niet gezegd worden dat de herkomst daarvan voor hem niet zonder meer duidelijk was. Deze gezondheidsschade is in maart 2000 nadrukkelijk als een PTSS gekwalificeerd en in relatie gebracht met de uitzending van eiser naar Srebrenica. Er is geen geschreven of ongeschreven regel dat de dienstfunctionarissen op de mogelijkheid verweerder aansprakelijk te stellen moeten wijzen.

Lees verder

Jurisprudentie

ABRS: Ook zonder alcoholgebruik en rijproef kan rijbewijs ongeldig worden verklaard

  • ABRS
  • ECLI:NL:RVS:2013:CA2093
  • 201205245/1/A3

De Regeling eisen geschiktheid 2000 bevat verschillende geschiktheidseisen voor het besturen van motorrijtuigen. Deze eisen zijn niet gekoppeld aan het zich al dan niet hebben voorgedaan van aan alcohol gerelateerde feiten of andere rechtstreeks de rijvaardigheid of het verkeersgedrag betreffende omstandigheden. Voor het kunnen vergen dat betrokkene zich aan een onderzoek naar de geschiktheid, als bedoeld in art. 131, lid 1 van de Wvw onderwerpt, is derhalve niet vereist dat de mededeling op constatering van alcoholgebruik is gebaseerd.

Lees verder