Jurisprudentie

Rb: uitkering uit ongevallenverzekering mag worden verrekend

 • Rechtbank Rotterdam
 • 18 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBROT:2017:6371
 • 4887115

Werkgeversaansprakelijkheid voor letsel aan hand. Diverse schadeposten. 1. Toekomstige huishoudelijke hulp tot aan het 70ste levensjaar onaannemelijk. 2. Smartengeld: € 5000,- beperkingen aan hand, grijpfunctie beperkt). 3. Voordeelsverrekening. De kantonrechter oordeelt dat, uitgaande van de nieuwe maatstaf die de Hoge Raad hanteert, het beroep op voordeelstoerekening slaagt. Werknemer heeft uit hoofde van ongevallenverzekering (sommenverzekering), die de werkgever vrijwillig) heeft afgesloten, een bedrag van € 5.708,06 ontvangen. Dit bedrag zou werknemer niet hebben ontvangen, indien er geen bedrijfsongeval zou hebben plaatsgevonden. Thans vordert werknemer schadevergoeding op grond van artikel 7:658 BW. Dit betekent dat er zowel sprake is van conditio sine qua non-verband als van voordeel, omdat dezelfde schade (door de verzekeraar én de werkgever) wordt vergoed. Nu vaststaat dat er een bedrag van € 5.708,06 aan sommenverzekering reeds is uitgekeerd, dient dit bedrag in mindering te komen op het toewijsbare schadebedrag.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-5 Voordeelstoerekening: de verhuller onthuld

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2016
 • mr. P. Oskam en mr. D.C.A. van den Dungen[1]
 • ECLI:NL:HR:2016:1483

De Hoge Raad komt zo nu en dan terug op een eerder gevaren koers. In een recent arrest van 8 juli 2016 (ABB/TenneT) is dat ook het geval. Een schadeveroorzakend feit kan naast schade ook voordeel opleveren. In sommige gevallen kan het voordeel worden verrekend met het nadeel. Dit wordt voordeelstoerekening genoemd. In het in dit artikel te bespreken arrest staat de voordeelstoerekening centraal.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: benadeelde heeft recht verwerkt om op ingenomen standpunt verrekening AOV terug te komen

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Noord-Holland
 • 8 oktober 2015
 • C/l 5/222909 / HA RK 15/40

Rechtsverwerking, ongeval 2009, zelfstandige ondernemer in de bouw; verrekening AOV? 1. De rechtbank is van oordeel dat verzoeker het recht heeft verwerkt het standpunt in te nemen dat de AOV niet met de inkomensschade verrekend dient te worden. Partijen hebben gedurende de onderhandelingen over de afwikkeling van de schade gecorrespondeerd over het al dan niet verrekenen van de AOV. Bij brief van 20 januari 2011 heeft verzoeker bij monde van zijn advocaat expliciet het standpunt ingenomen de AOV te zullen verrekenen. De advocaat heeft daarbij geen voorbehoud gemaakt, maar juist uitdrukkelijk de discussie over het al dan niet verrekenen van de AOV beëindigd. De rechtbank verwerpt het verweer dat het voeren van onderhandelingen een dynamisch proces is en dat het partijen daarin vrijstaat van standpunt te veranderen. 2. Betaalde premies alleen verrekenen voor het jaar voorafgaand aan het ongeval; voor de overige jaren heeft verzekeraar risico. 3. Kosten deelgeschil: € 5.422,80; uren teruggebracht van 20 tot 17; uurtarief € 240,-.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: geen verrekening bespaarde kosten levensonderhoud met verlies van arbeidsvermogen; voorbehoud voor nadelige wetswijzingen IVA en AWBZ (Wlz) afgewezen

 • 19 augustus 2015
 • 4064199 OV VERZ 15-66
 • ECLI:NL:RBLIM:2015:7065

Benadeelde verblijft als gevolg van ongeval in verpleeghuis; hij is geen eigen bijdrage AWBZ verschuldigd, omdat sprake is van arbeidsongeval. 1. Geen verrekening ex art 6:100 BW van bespaarde kosten van levensonderhoud (wegens verpleging in verpleeghuis) met schade wegens verlies aan verdienvermogen; de kantonrechter is van oordeel dat er een te ver verwijderd verband is om de bespaarde kosten van levensonderhoud te verrekenen met schadepost wegens verlies aan verdienvermogen. 2. Voorbehouden in vaststellingsovereenkomst (namelijk met voorbehoud dat IVA-uitkering ongewijzigd blijft en dat verzekeraar negatieve gevolgen van een wijziging in de AWBZ (Wlz) vergoedt) afgewezen. De kantonrechter overweegt dat partijen nog in onderhandeling zijn over de schadevergoeding. Het is aan partijen zelf om te bepalen of en hoe zij in het kader van hun onderhandelingen toekomstige onzekere schade vergoeden. De wet verplicht niet dat deze schade moet worden vergoed op de wijze zoals door verzoeker verzocht. 3. Kosten deelgeschil: € 3.439,20.

Lees verder

Vaknieuws

Voordeelstoerekening van uitkeringen uit arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij letselschade uit hoofde van art. 6:100 BW: (on)redelijk?

 • PIV-bulletin
 • 4 januari 2014
 • Mr. dr. E.J. Wervelman, Verschoof Wagenaar Wervelman Advocaten

Voordeelstoerekening van uitkeringen (on)redelijk? – (beter worden van) onrechtmatige daad …
Het Hof Den Bosch2 heeft zich op 11 februari 20143 uitgelaten over het antwoord op de vraag of een uit­kering uit hoofde van een particuliere arbeids­ongeschiktheidsverzekering als voordeel in mindering mag worden gebracht op de schadevergoeding bij een letselschadeclaim. De beschikking van het hof is tot op heden de eerste uitspraak in hoger beroep sinds het arrest dat de Hoge Raad over deze materie heeft gewezen op 1 oktober 20104. Daarom verdient de beschikking bespreking5.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: wa-verzekeraar mag AOV-uitkering (schadeverzekering) verreken onder aftrek van betaalde premies

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:372
 • C-16-354194 - HA RK 13-279

Mag wa-verzekeraar de AOV-uitkering in minderring brengen op de schade? 1. De rechtbank komt tot het oordeel dat sprake is van een schadeverzekering (en niet van een sommenverzekering), omdat a. de polisvoorwaarden een koppeling maken tussen het werkelijke inkomen zonder ongeval en de hoogte van de uitkering; b. de AOV een zgn correctiebepaling kent en c. in de polisvoorwaarden een regresbepaling is opgenomen. Nu sprake is van een schadeverzekering is verrekening (ex art 6:100 BW) op zijn plaats. 2. De rechtbank oordeelt dat de redelijkheid meebrengt dat de premies die benadeelde heeft betaald voor de AOV-verzekering op het genoten voordeel in mindering moeten worden gebracht. 3. Kosten deelgeschil: € 3.894,93.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: militair invaliditeitspensioen mag worden verrekend met schadevergoeding

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:421
 • C-09-450807 - HA RK 13-466

Benadeelde, beroepsmilitair, loopt bij arbeidsongeval rugletsel op. Benadeelde vraagt verklaring voor recht dat het militair invaliditeitspensioen dat hij van het ABP ontvangt niet voor verrekening met zijn schade wegens verlies aan verdienvermogen in aanmerking komt (art 6: 100 BW; HR 1 oktober 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BM7808)). De rechtbank overweegt dat verrekening aan de orde kan zijn wanneer de uitkering ertoe strekt dezelfde schade te vergoeden als die waarvoor de wederpartij aansprakelijk is. Tussen partijen is niet in geschil dat de uitkering als een uitkering krachtens een schadeverzekering dient te worden beschouwd. De rechtbank is van oordeel dat het militair invaliditeitspensioen in beginsel met de schade verrekend mag worden. De rechtbank ziet geen grond om een uitzondering op het hiervoor weergegeven uitgangspunt te rechtvaardigen. 2. Kosten deelgeschil: € 3.130,-.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: AOV-uitkering zzp’er (sommenverzekering) mag niet verrekend worden met de schade

 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:167
 • KTN-2366880

Zzp’er raakt arbeidsongeschikt door arbeidsongeval. Mag arbeidsongeschiktheidsuitkering worden verrekend met de schade? Toepassing art. 6:100 BW (voordeelverrekening). De kantonrechter toetst aan de zes gezichtspunten van HR 1 oktober 2010 (LJN BM 7808, JA 2010, 155). De kantonrechter oordeelt dat de AOV strekt tot dezelfde schade te vergoeden als waarvoor veroorzaker aansprakelijk is. Hij stelt vast dat sprake is van een sommenverzekering: de hoogte van de uitkering is afhankelijk van een tevoren vastgestelde verzekerde som en niet van het laatstelijk verdiende inkomen. Er is geen correctiebepaling opgenomen ingeval er geen sprake (meer) is van schade. De kantonrechter oordeelt voorst dat verrekening van AOV-uitkeringen in beginsel niet in overeenstemming met de redelijkheid is, nu de aansprakelijke partij een aansprakelijkheidsverzekering heeft (gezichtspunt e).

Lees verder

Jurisprudentie

Houding partijen bij overlijden gedekt op SVI, uitkeringen en smartengeld

 • Rechtbank Rotterdam
 • BY8741
 • 396119 / HA ZA 12-157

Bij een overlijdenskwestie mag van alle bij de schadeafwikkeling betrokken professionals worden verwacht dat zij zich er maximaal voor inspannen dat de relevante gegevens worden opgevraagd, verstrekt en verwerkt en dat de aan de gerechtigden uit te betalen bedragen spoedig en correct worden vastgesteld en uitbetaald. Het ongeval vond in 2005 plaats. Inmiddels is het 2013. Het wordt tijd voor een constructieve opstelling van alle betrokkenen, gericht op een correcte afwikkeling.
Dat geen smartengeld kan worden toegekend, laat onverlet dat immateriële schade is geleden. Daarmee kan in rechte in zoverre rekening worden gehouden dat een uitkering van bruto € 25.058,00, netto € 13.568,89, geacht kan worden primair ter vergoeding van immateriële schade te strekken. Hetzelfde geldt voor de eventuele eenmalige uitkering na overlijden van de werkgever.

Lees verder

Vaknieuws

Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven

 • PIV-bulletin
 • 1 november 2012
 • Mevrouw mr. L. van den Ham-Leerkes, Nysingh Advocaten

“Heeft een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht”, aldus art. 6:100 BW. Met andere woorden, de schade die de benadeelde heeft geleden dient volledig vergoed te worden, maar de benadeelde mag tegelijkertijd niet verrijkt worden door die schadevergoeding. Wordt de benadeelde wel verrijkt, dan wordt het verkregen voordeel, voor zover dit redelijk is, bij de vaststelling van de schade in mindering gebracht.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: geen voordeelverrekening AOV-uitkering

 • Rechtbank Den Bosch
 • BY1145
 • 837800

Benadeelde (ZZP-er jegens wie werkgever aansprakelijk is ex art 7:658 lid 4) verzoekt verklaring voor recht dat verzekeraar de AOV-uitkeringen niet als voordeel mag verrekenen. Het betreft een sommenverzekring die door benadeelde zelf is afgesloten. De kantonrechter toetst aan de zes gezichtspunten van HR 1 oktober 2010 (LJN BM 7808). De kantonrechter komt tot de slotsom dat in dit geval geen direct verband bestaat tussen de uit te keren jaarrente en (de omvang van) de inkomstenderving. De feitelijke omstandigheid dat een benadeelde een AOV- uitkering vrijwel altijd zal aanwenden om inkomensverlies te ondervangen maakt dit niet anders. De kantonrechter oordeelt dat niet gebleken is dat een grond bestaat voor verrekening van het voordeel uit de AOV op voet van art. 6:100 BW. Kosten deelgeschil: € 2.921,17.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: AOV (sommenverzekering) moet als voordeel worden verrekend met vergoeding verlies van arbeidsvermogen (art 6:100 BW)

 • Rechtbank Den Haag
 • ongepubliceerd
 • 406273 / HA RK 11-672

De rechtbank stelt vast dat de AOV van benadeelde een sommenverzekering is. De rechtbank oordeelt vervolgens dat de uitkering uit hoofde van de AOV strekt tot vergoeding van inkomensschade. Zoals uit de polisvoorwaarden blijkt, is het doel van de uitkering de vergoeding van derving van inkomen door benadeelde ten gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid. De rechtbank verwijst naar Hoge Raad 1 oktober 2010 (LJN: BM7808) en oordeelt dat het in het onderhavige geval redelijk is om tot verrekening over te gaan. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat sprake is van een arbeidsongeschiktheidsverzekering die voorziet in een periodieke uitkering die strekt tot vergoeding van inkomensschade van benadeelde. (uurtarief € 240,-; gevorderd € 6.811,56; aantal uren gematigd)

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: loonvordering werkgever: BGK volgens liquidatietarief

 • Hof Den Bosch
 • BU7536
 • MHD 200.052.028 E

Vordering van benadeelde en zijn werkgever (politie) jegens agressieve arrestant. 1. Verrekening van door de werkgever afgesloten ongevallenverzekering. Het hof stelt partijen in de gelegenheid hun stellingen aan te passen aan het recente arrest van de Hoge Raad van 1 oktober 2010, LJN BM7808. 2. BGK loonvordering werkgever. Gevorderd: € 2.676,– Naar het oordeel van het hof is voldoende aannemelijk geworden dat wel enige buitengerechtelijke werkzaamheden zijn verricht – herhaalde sommaties, bestuderen medisch dossier en loonschade – , maar komen niet alle kosten voor vergoeding in aanmerking. Het hof wijst voor benadeelde en de Regiopolitie samen forfaitair een bedrag gelijk aan twee punten van het toepasselijke liquidatietarief of € 1.158,– toe.

Lees verder