Jurisprudentie

Hof: studievertraging na seksueel misbruik toegerekend, behoudens tegenbewijs

 • Hof Den Bosch
 • 25 april 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:1847
 • 200.186.862_01

Benadeelde vordert schade, waaronder studievertraging – na seksueel misbruik. Appellant betwist het causaal verband. Het hof overweegt dat het een feit van algemene bekendheid dat seksueel misbruik tot aanzienlijke schadelijke gevolgen – zowel lichamelijk als geestelijk – voor het slachtoffer kunnen leiden. Die schade moet in beginsel als gevolg van het handelen van appellant aan hem worden toegerekend, tenzij appellant aannemelijk maakt dat de schade ook zonder het seksueel misbruik zou zijn ontstaan. Daaraan doet niet af een eventuele vóór het incident bestaande bijzondere lichamelijke of geestelijke kwetsbaarheid (predispositie). Het hof laat appellant toe tot bewijslevering, maar gelast hieraan voorafgaand een comparitie.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: gedaagden aansprakelijk voor seksueel misbruik van minderjarigen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:2738
 • C/16/366908 / HA ZA 14-313 en C/16/366909 / HA ZA 14-314 MAR

Eisers (destijds 13 en 14 jaar) stellen gedaagden (destijds 44 en 50 jaar) aansprakelijk voor het jarenlang seksueel misbruik vanaf 1991/1992. De rechtbank acht gedaagden aansprakelijk.
De rechtbank overweegt dat, ook indien er veronderstellenderwijs vanuit wordt gegaan dat eisers destijds ouder dan 16 jaar waren op het moment dat het seksueel contact begon, dit niet betekent dat het seksueel contact niet aangemerkt zou kunnen worden als onrechtmatig handelen. De rechtbank wijst in dit verband op het leeftijdsverschil. Dit is een groot leeftijdsverschil, op grond waarvan bovendien aannemelijk is dat sprake is geweest van overwicht. Eisers zaten nog op de middelbare school. De rechtbank tot de conclusie dat het seksueel contact moet worden aangemerkt als onrechtmatig handelen. Voorschot op smartengeld van € € 10.000,- toegekend; verwijzing naar schadestaatprocedure.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: Schending bijzondere zorgplicht door zorginstelling

 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:2975
 • C-10-409613 - HA ZA 12-848

Zoon van eiseres is door een bewoner van de instelling seksueel misbruikt.
Op de zorginstelling rust, gezien de verhoogde kwetsbaarheid van de bij haar verblijvende personen met een verstandelijke beperking, een (ongeschreven) bijzondere zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van deze personen die aan haar zorg zijn toevertrouwd en onder haar toezicht staan. De zorginstelling heeft onvoldoende maatregelen getroffen het seksueel misbruik te voorkomen, terwijl zij – gelet op de bij haar bekende informatie over de bewoner – daar in verhoogde mate rekening mee moest houden. Daarbij was het voor de instelling ook mogelijk verdergaande maatregelen te treffen. Naar aanleiding van het voorval zijn de contactmomenten met de bewoner aangescherpt, is de begeleiding gewijzigd en heeft hij een andere woning gekregen binnen de instelling. Immateriële schade wordt begroot op € 5.000,- vermeerderd met de wettelijke rente.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: voorlopig getuigenverhoor tegen Aartsbisdom Utrecht toegestaan ondanks verjaring (advies Cie Lindenbergh)

 • Rechtbank Utrecht
 • BT6206
 • 309120 / HA RK 11-297

Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor inzake seksueel misbruik Katholieke kerk. Naar het oordeel van de rechtbank kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de bodemrechter tot de conclusie komt dat een beroep op verjaring door het Aartsbisdom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bij deze beoordeling heeft de rechtbank laten meewegen de bijzondere maatschappelijke positie van het Aartsbisdom en de Rooms-Katholieke Kerk in de samenleving en het advies van de commissie Lindenbergh om bij toepassing van de door haar voorgestelde regeling geen beroep te doen op verjaring en dat het aanvragers vrij staat om bewijs te leveren door een vonnis van de civiele rechter. De rechtbank wijst het verzoek toe.

Lees verder