Vaknieuws

Toch bescherming voor de bestuurder van een scootmobiel

 • PIV-bulletin
 • 1 oktober 2017
 • Sanneke van Manen, schadebehandelaar bij a.s.r. en Daniëlle van den Dungen, advocaat bij Kennedy Van der Laan

De bestuurder van een gehandicaptenvoertuig, waaronder een scootmobiel, is een bijzondere verkeersdeelnemer. Scootmobielen komen in alle soorten en maten voor en met de vergrijzing verschijnen ze ook steeds meer in het straatbeeld. Niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers genieten ingevolge artikel 185 WVW bescherming tegen gemotoriseerde verkeersdeelnemers. De ratio van dit artikel is het bieden van bescherming aan zwakkere verkeersdeelnemers tegen gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Vanuit die gedachte lijkt het logisch dat bestuurders van scootmobielen in de categorie niet-gemotoriseerd vallen. Maar is dat ook zo? In deze bijdrage gaan wij in op het toepasselijke toetsingskader voor de aansprakelijkheidsbeoordeling van een aanrijding waarbij een scootmobiel is betrokken.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: botsing tussen links afslaande auto en inhalende motorfiets: 80%-20% na billijkheidscorrectie

 • Rechtbank Gelderland
 • 16 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:4946
 • 310892

Eiser haalt op zijn motorfiets de personenauto van gedaagde in, die op dat moment linksaf slaat. Eiser raakt door de botsing zwaar gewond. 1. De rechtbank stelt vast dat gedaagde de motorfiets niet heeft laten voorgaan toen hij afsloeg. Ook als gedaagde heeft voorgesorteerd en richting aangegeven ontheft hem dat niet van de plicht om voorrang te verlenen aan inhalend verkeer. De rechtbank acht gedaagde aansprakelijk. 2. Eigen schuld. De rechtbank is van oordeel dat de weggedraging van gedaagde, meer gevaar in het leven heeft geroepen dan de weggedraging van eiser en dat de fouten van in de verhouding 60% – 40% tot de schade hebben bijgedragen. 3. Billijkheidscorrectie vanwege het verschil in ernst van de gevolgen van het ongeval. De billijkheid eist naar het oordeel van de rechtbank dat de vergoedingsplicht tot 80% wordt verhoogd.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ongeval te hard rijdende inhaler en verzoekster: 80%-20% na billijkheidscorrectie

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 9 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:4058
 • 5946625

Aanrijding tussen verzoekster die met auto voorrangsweg opreed en de bij verweerder verzekerde auto, die met hoge snelheid aan het inhalen was. 1. Vast staat dat de inhaler te hard heeft gereden. De rechtbank overweegt dat verzoekster onvoldoende heeft geanticipeerd op de mogelijkheid dat auto’s harder rijden dan is toegestaan. Oversteken had vermeden moeten worden. 2. De kantonrechter komt tot een causale weging van 60% voor de hardrijdende auto en 40% voor verzoekster. 3. Na toepassing van billijkheidscorrectie 80%-20%. De kantonrechter weegt hierbij mee de ernst van het letsel, de nog steeds aanwezige lichamelijke en psychische klachten en het feit dat verzoekster geen dienstbetrekking meer heeft en zij dus inkomensverlies lijdt. 4. Kosten deelgeschil: € 2.678,- (x 80%).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: zwembadbeheerder aansprakelijk voor dwarslaesie op glijbaan, 25% eigen schuld na billijkheidscorrectie

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 21 juni 2017
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:3055
 • C/16/398014 / HA ZA 15-683

Benadeelde (toen 16 jaar oud) loopt in 2011 hoge dwarslaesie op als hij op zijn knieën van de net geopende familieglijbaan in het zwembad afgaat en met zijn hoofd op de bodem komt. Hij stelt de beheerder van het zwembad aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat zowel voor de vraag of de beheerder aansprakelijk is ex art 6:174 BW als ex art. 6:162 BW Kelderluikcriteria een rol spelen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de beheerder door enkel toezicht vanaf de toren te houden onvoldoende actief toezicht gehouden. Van haar mocht naar maatstaven van zorgvuldigheid worden verwacht dat zij toezicht hield bij de glijbaan, bij voorkeur op het platform, om bij gebruik op een wijze die niet volgens de instructies is de gebruikers direct aan te spreken en de gevolgen van een eventueel ongeval op de glijbaan te beperken. Door dit na te laten, voldoet het gebruik van de glijbaan niet aan de eisen die men daar in de gegeven omstandigheden aan mag stellen en heeft de beheerder in strijd gehandeld met de zorgvuldigheid en daarmee onrechtmatig. Dit betekent dat de beheerder aansprakelijk op grond van art. 6:174 en 6:162 BW. 2. Eigen schuld. De rechtbank oordeelt dat de schadevergoedingsplicht met de helft moet worden verminderd vanwege de gedraging van benadeelde. Billijkheidscorrectie vanwege de ernst van het letsel en het feit dat de beheerder verzekerd was, leidt 75% aansprakelijkheid.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ongeval overstekende jongen en auto: 85% -15% na billijkheidscorrectie

 • Rechtbank Gelderland
 • 22 december 2014
 • ECLI:NL:RBGEL:2014:8216
 • 264386

Art 185 WVW. Verzoekster (destijds 16-jarige jongen) steekt vanuit de berm plotseling over en wordt aangereden door verweerder. In opdracht van de verzekeraar is onderzoek verricht door verkeersongevallendeskundige. 1. De rechtbank verwerpt het beroep op overmacht. 2. Geen aan opzet grenzende roekeloosheid. 3. De rechtbank oordeelt dat de 50%-regel van toepassing is. Na de causale weging stelt de rechtbank vast dat de fout van verzoeker voor 60% aan de schade heeft bijgedragen, zodat de verzekeraar niet meer dan 50% zou behoeven te vergoeden. 4. Toepassing van de billijkheidscorrectie. Gezien de jonge leeftijd van verzoeker, het feit dat verweerder verzekerd was en de ernst van het letsel oordeelt de rechtbank dat de WAM-verzekeraar 85% van de schade moet vergoeden. 5. Kosten deelgeschil: € 6611,- (x 85%).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: manege voor 75% aansprakelijk voor letsel door val van paard

 • Rechtbank Gelderland
 • 13 oktober 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:5470
 • 301795 / HA RK 16-62

Verzoekster, destijds 14 jaar, valt tijdens paardrijles van paard, als het paard weigert over een hindernis te springen. De manege is aansprakelijk voor het opgelopen letsel ex art 6:179 jo 6:181 BW. 1. De rechtbank overweegt dat het enkele feit dat verzoekster vrijwillig krachtens een overeenkomst met toestemming van de eigenaar het paard heeft bereden, niet met zich brengt dat de uit artikel 6:179 BW voortvloeiende aansprakelijkheid geheel vervalt. 2. Eigen schuld. De rechtbank komt gezien de omstandigheden tot een causale weging 2/3-1/3. Na toepassing van de billijkheidscorrectie stelt de rechtbank de vergoedingsplicht van de manage op 75%. Relevante factoren zijn o.a. dat verzoekster geen ongevallenverzekering had en de manage wel een WA-verzekering en de ernst van het letsel (6% b.i.). 3. Kosten deelgeschil: € 4332,52.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: pizzakoerier botst op betonblokken; eigen schuld 50%, na billijkheidscorrectie 25%

 • Rechtbank Amsterdam
 • 2 maart 2017
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:1475
 • C/13/616642 / HA RK 16-372

Pizzakoerier op brommer rijdt tegen de richting in en botst op onverlichte betonblokken op de weg, die door gemeente waren geplaatst bij wegwerkzaamheden en breekt beide polsen. 1. De rechtbank stelt vast dat verzoeker zijn snelheid onvoldoende heeft aangepast aan de omstandigheden. De rechtbank oordeelt komt tot een causaliteitsverdeling van 50-50. De rechtbank oordeelt dat de gemeente op grond van de billijkheidscorrectie 75% van de schade dient te vergoeden. De rechtbank weegt hierbij mee dat de ernst van de gevolgen van het ongeval groot zijn. Verder vindt de rechtbank het onbegrijpelijk vindt dat de gemeente heeft gekozen voor dergelijke zware objecten en niet voor afzetlinten. Deze mate van verwijtbaarheid en de ernst van de gevolgen van het ongeval voor verzoeker brengen de rechtbank tot een billijkheidscorrectie van 25% (zodat de gemeente 75% van de schade zal dienen te vergoeden. 2. Kosten deelgeschil: 75% van € 4.761,13.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: 185 WVW, ongeval door rood rijdende fietser en auto: 75 % na billijkheidscorrectie

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Den Haag
 • 22 augustus 2016
 • C/09/507696 / HA RK 16-150

Art 185 WVW; 17- jarig meisje fiets op kruising door rood licht en wordt aangereden door auto die 70 km/uur reed, waar 50 km/uur was toegestaan. Zij loopt ernstig hersenletsel op. Verzekeraar heeft 75% aangeboden; gevorderd wordt 90%. 1. Er is geen sprake van overmacht. De rechtbank is van oordeel dat de over en weer aan benadeelde en bestuurder toe te rekenen gedragingen in gelijke mate aan het ongeval hebben bijgedragen, wat een causaliteitsverdeling van 50-50 rechtvaardigt. 2. Billijkheidscorrectie. Voor de waardering van de billijkheidscorrectie neemt de rechtbank in aanmerking: a. de jonge leeftijd van benadeelde, b. dat sprake is van zeer aanzienlijk letsel met blijvende geestelijke en lichamelijke beperkingen als gevolg en c. dat voor de bestuurder een verzekeringsplicht bestaat voor schade als de onderhavige. Naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardigen deze omstandigheden een billijkheidscorrectie, die de rechtbank bepaalt op 25%. Vordering afgewezen. 3. Kosten deelgeschil: € 2.739,57 (= 75%).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: ongeval afslaande auto en inhalende motor, 100% schuld automobilist na billijkheidscorrectie

 • Rechtbank Amsterdam
 • 26 mei 2016
 • ECLI:NL:RBAMS:2016:3557
 • HA RK 16-37

Ongeval tussen linksaf slaande auto, waarvan de bestuurder onder invloed van verdovende middelen verkeerde en (mogelijk hard rijdende,) inhalende motorfiets. De motorrijder loopt ernstig hersenletsel op. Door de verzekeraar van de auto is aansprakelijkheid erkend; het geschil draait om de eigen schuld van de motorrijder. De rechtbank is van oordeel dat het beroep op eigen schuld aan de zijde van de motorrijder faalt, omdat op grond van de causale verdeling 100% schuld ligt bij de automobilist. Zelfs indien de rechtbank enige schuld zou toerekenen aan de motorrijder vanwege het inhalen op of vlak voor een kruising met een snelheid van 80 km/uur, komt de rechtbank wegens de ernst van het letsel van op grond van de billijkheidscorrectie van art. 6:101 BW eveneens tot 100% schuld aan de zijde van de automobilist.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: rechtbank komt in bodemprocedure terug op eindbeslissing in deelgeschil, andere causaliteitsafweging

 • Rechtbank Den Haag
 • 6 april 2016
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:4211
 • C/09/487461 / HA ZA 15-500

Bodemprocedure tussen benadeelde en verzekeraar/verzekerde na deelgeschil. Benadeelde stelt dat hij geschrokken is van auto die uit parkeervak reed en daardoor met zijn snorfiets ten val is gekomen. Door verzekeraar auto was aansprakelijkheid voor 50% erkend. In deelgeschil kwam de rechtbank tot een causaliteitsafweging van 35% (auto)- 65% (benadeelde) en een vergoedingsplicht van 50% na billijkheidscorrectie. Na deelgeschil heeft voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden. De Rechtbank in de bodemprocedure heeft hierna een gewijzigd beeld van toedracht ongeval. Op basis van de nieuwe feiten komt de rechtbank tot de conclusie dat de eindbeslissingen van de deelgeschillenrechter op onjuiste feitelijke grondslag berusten; de rechtbank komt terug op de eindbeslissing. De rechtbank komt tot een causaliteitsafweging van 60% (auto)-40% (benadeelde) en een vergoedingsplicht van 80% na billijkheidscorrectie..

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: amputatie onderarm zzp’er door kettingzaag andere zzp’er, 50% eigen schuld met billijkheidscorrectie

 • 11 november 2015
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:6879
 • C/05/281475 / HZ ZA 15-138

Eiser en gedaagde zijn beiden als zzp-er werkzaam bij stichting. Eiser loopt vrijwel volledige amputatie van de onderarm op, als gedaagde hem tijdens m in schijven zagen van een boomstam raakt met een kettingzaag. Eigen schuld eiser? De rechtbank komt tot een causaliteitsverdeling van 50%-50%. Wat betreft de billijkheidcorrectie overweegt de rechtbank dat de actie van eiser door zonder voorafgaande waarschuwing naar het midden van de boomstam te lopen en daar met de handen aan de boomstam te wrikken, terwijl een draaiende kettingzaag in de buurt was verwijtbaarder wordt geoordeeld dan de handeling van gedaagde die aan de ‘eigen’ zijde is gebleven en ook zonder communicatie vooraf nogmaals met de kettingzaag door de zaagsnede is gegaan. Dit betekent voor de mate van eigen schuld een verhoging aan de zijde van eiser. De ernst van het letsel brengt mee dat deze verhoging teniet gedaan wordt, zodat de eigen schuld in totaal op 50% uitkomt.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: gemeente aansprakelijk voor letsel racefietser na val over onverlichte bussluis, 25% eigen schuld na billijkheidscorrectie

 • Rechtbank Gelderland
 • 9 juni 2015
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:8301
 • 3887736

Racefietser komt ten val over bussluis. De kantonrechter acht de gemeente Groesbeek aansprakelijk ex art 6:174 BW. Het gaat hier om een bussluis in landelijk gebied waar deze nog minder dan in het centrum van een grote stad te verwachten valt. De gemeente moest er rekening mee te houden dat de bussluis in het donker veilig gepasseerd zou kunnen worden. Tegen deze achtergrond bezien voldeed de reflecterende bebording en belijning niet. De op enige afstand voor de sluis geplaatste waarschuwingsborden borden waarschuwen voor het concrete, uitzonderlijke gevaar van de bussluis. Dit zou anders kunnen zijn indien de bussluis door straatverlichting zou zijn verlicht, maar dit was niet het geval. Eigen schuld fietser: Causale bijdrage van de fouten van de fietser worden op 50% bepaald. Vergoedingsplicht gemeente 75% na billijkheidscorrectie, vanwege ernst wederzijdse fouten, feit dat gemeente verzekerd is en ernst letsel.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: ongeval tijdens paardrijles, deel schade voor eigen rekening na toerekening omstandigheden?

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:5670
 • 200.118.662/01

Vrouw valt tijdens paardrijles in manege van paard en loopt hoge dwarslaesie op. Niet ter discussie staat dat de manege aansprakelijk is ex art. 6:179 BW. In de procedure is aan de orde of een deel van de schade voor rekening van benadeelde moet blijven (art .6:101 BW). Het hof verwijst naar HR 25 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7010, waaruit volgt dat wanneer noch de benadeelde noch de eigenaar onzorgvuldigheid te verwijten is in de regel het onberekenbare gedrag van het paard onder omstandigheden aan de berijder kan worden toegerekend. Het percentage is niet standaard 50%, maar afhankelijk van de omstandigheden. Het hof bespreekt een aantal omstandigheden (leeftijd benadeelde, benadeelde vroeg zelf om dit paard, onvoldoende diploma’s instructrice etc.), maar komt nog niet tot een eindoordeel. Het hof draagt de manege op te bewijzen dat het ongeval was te wijten aan een verkeerde houding van benadeelde en aan benadeelde om omstandigheden rond de paardrijles te bewijzen (baan niet vlak, chaotische omstandigheden).

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: ook billijkheidscorrectie voor regresnemer

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:206
 • HD 200.069.147_01

Regres door zorgverzekeraar voor ziektekosten bromfietser. Het hof stelt vast dat de chauffeur van een taxibusje plotseling en abrupt en zonder verkeersnoodzaak heeft geremd en daarmee een verkeersfout heeft gemaakt. Er is sprake van eigen schuld van de bromfietser, die te dicht achter het taxibusje reed, met een snelheid van in ieder geval 35 km, zodat hij niet meer kon remmen en achterop het busje is gereden met ernstig letsel tot gevolg. Het hof oordeelt dat het verkeersgedrag van de bromfietser voor 60% en dat van de chauffeur van het taxibusje voor 40% aan het ongeval heeft bijgedragen. Het hof oordeelt –anders dan de rechtbank- dat ook aan de regresnemende zorgverzekeraar een beroep op de billijkheidcorrectie toekomt. Op grond van het arrest van de Hoge Raad van 5 december 1997, NJ 1998, 400, waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de billijkheidscorrectie ook bij een regresvordering mogelijk is en niet is beperkt tot bijzondere omstandigheden, is er naar het oordeel van het hof hier geen aanleiding om de billijkheidscorrectie ten aanzien van de zorgverzekeraar niet toe te passen. 65%-35% na toepassing billijkheidscorrectie.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: geen eigen schuld deelnemer fietsevenement bij aanrijding met auto

 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2013:8678
 • C/13/545036 / HA RK 13-186

Benadeelde, deelnemer aan fietsclassic, komt ten val als hij moet remmen en uitwijken voor een tegemoetkomende, hard rijdende auto, waarna de auto hem aanrijdt. 1. In geschil is of sprake is van eigen schuld van benadeelde. De rechtbank oordeelt op basis van getuigenverklaringen dat er geen grond is de schadevergoedingsplicht te verminderen o.g.v. art 6:101 BW. Ook als geoordeeld wordt dat de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan benadeelde kan worden toegerekend (art. 6:101 BW) omdat hij (vrijwillig) deelnam aan dit sportieve fietsevenement, eist de billijkheid wegens de ernst van de door de automobilist gemaakte fout in relatie tot de bijdrage van benadeelde aan het ongeval dat de vergoedingsplicht geheel in stand blijft. 2. Kosten deelgeschil: € 5.170,60; uurtarief € 290,- (evenals in preprocessuele fase).

Lees verder