Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verzekeraar niet aansprakelijk voor pensioenschade na faillissement werkgever

 • Rechtbank Den Haag
 • 18 juli 2017
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:8443
 • 5953842 EJ VERZ 17-84009

Benadeelde is in 2009 volledig arbeidsongeschikt geraakt door ongeval waarvoor de werkgever aansprakelijk is. In 2010 gaat de werkgever failliet. Benadeelde claimt pensioenschade van verzekeraar. Verzekeraar betwist het causaal verband en stelt dat pensioenschade ontstaan door het faillissement en doordat benadeelde zelf geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw. 1. De kantonrechter stelt voorop dat een aansprakelijke partij op grond van de wet slechts gehouden is tot vergoeding van schade in de vorm van een geldsom. Benadeelde was gehouden om zelf tijdig de aanvraag te doen voor de vrijwillige voorzetting van het ouderdomspensioen en de daartoe verschuldigde premies te betalen. Wanneer hij daartoe financieel niet in staat was, had hij tijdig en uitdrukkelijk om een voorschot ten behoeve van de premiebetalingen moeten vragen. De kantonrechter acht de verzekeraar niet aansprakelijk voor de pensioenschade. 2. Kosten deelgeschil vastgesteld op , maar afgewezen, omdat werkgever niet aansprakelijk is voor de pensioenschade.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: rekenrente 3%, ‘rechtbank wil waken voor voortdurende discussie over rekenrente’; BGK drastisch verminderd

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 22 juli 2015
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:5492
 • C-16-352307 - HA ZA 13-682

Vaststelling schade verlies van arbeidsvermogen na rekenkundig deskundigenbericht. 1. Pensioenschade. De rechtbank overweegt dat het gaat het om toekomstige schade waarbij gedurende de gehele – betrekkelijk lange – looptijd rekening moet worden gehouden met fluctuaties in het te behalen rendement en inflatie. De rechtbank ziet in de huidige economische situatie geen reden om af te wijken van het algemeen gebruikelijke uitgangspunt dat rekening wordt gehouden met een rekenrente van 3% (rendement 6% en inflatie 3%). Dat bij kort lopende schades in een enkel geval een lagere rekenrente wordt toegepast, kan daar niet aan afdoen. De rechtbank wil ervoor waken dat op grond van fluctuerende economische omstandigheden voortdurend discussie bestaat over de rekenrente, nu de rendementscomponent in rekenrente niet (alleen) hoeft te slaan op extern te behalen resultaten, maar ook kan zien op een rendement vanwege besparingen, zoals het aflossen van schulden. 2. BGK. Gevorderd totaal € 161.104,00 (uurtarief € 265,-) . De rechtbank ziet aanleiding de gevorderde BGK drastisch te matigen tot € 50.456,00. Van de (geschatte) hoeveelheid studietijd brengt de rechtbank 85% in mindering. Uurtarief € 200,- conform vermelding op website.

Lees verder

Vaknieuws

Meer dan de helft gaat na 65e met pensioen

 • AM

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan is in 2014 verder opgelopen tot 64,1 jaar, 0,2 jaar hoger dan in 2013 en zelfs een half jaar hoger vergeleken met nog een jaar hoger. In 2014 was voor het eerst meer dan de met pensioen gaande werknemers ouder dan 65 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: whiplash, klachten niet geobjectiveerd maar plausibel; diverse schadeposten, rekenrente 2,2%

 • Hof Den Bosch
 • 5 november 2013
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:5188
 • HD 200.011.012_01

Tussenarrest, whiplash, volledige arbeidsongeschiktheid medewerkster ABP. 1. Medische en juridische causaliteit. Het hof komt niet terug op zijn beslissing dat benadeelde ten gevolge van het ongeval volledig arbeidsongeschikt is geraakt. Door neuroloog, psychiater en neuropsycholoog waren geen beperkingen vastgesteld, maar het hof acht de klachten plausibel. Het hof vindt onderzoek door verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige niet nodig. 2. Huishoudelijke hulp. Toekenning uren op basis van indicatiestelling. Voorbehoud voor wijzigingen t.a.v. huishoudelijke in de toekomst afgewezen. 3. Smartengeld € 10.000 4. Verlies van arbeidsvermogen: benoeming rekenaar van NRL; pensioenleeftijd 66 jaar 5. Nevenverdiensten als nagelstyliste: gedeeltelijk toegewezen. 6. Rekenrente: gezien de lage rentestand van de afgelopen jaren en de looptijd van 20 jaar ziet het hof aanleiding conform het CPB-advies 2012 een rekenrente vast te stellen van 2,2% (rendement 4,2 %; inflatie 2%).

Lees verder