Vaknieuws

Aantal verkeersdoden gestegen, omgekomen autorijders vaak jong of oud

 • Centr. Bureau voor Statistiek
 • 2 mei 2017

In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam. Onder bestuurders van personenauto’s vielen naar verhouding de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (30 procent). Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of ouder was het percentage dat verongelukte het grootst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: gederfd levensonderhoud en shockschade toegewezen na doodsteken vader

 • Rechtbank Den Haag
 • 7 december 2016
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:15321
 • C-09-502621-HA ZA 15-1434

De vader van eiseres (HBO-studente) is doodgestoken door de ex-echtgenoot van zijn nieuwe vriendin. Zij woonde bij haar vader en diens vriendin. 1. Eiseres vordert gederfd levensonderhoud (ex art. 6:108 BW) tot 2 ½ jaar na afstuderen. De rechtbank beperkt de vordering tot een half jaar na afstuderen en knoopt aan bij de normering van het Nibud van kosten voor levensonderhoud voor uitwonende studenten. De stelling van benadeelde dat zij de leefomstandigheden waarin zij en haar vader verkeerden op kosten van gedaagde moet kunnen handhaven, honoreert de rechtbank niet. 2. Begrafeniskosten. De rechtbank acht een bedrag van € 13.307 niet buitensporig. 3. Shockschade. € 10.000,- wegens immateriële schade toegewezen (€ 25.000,- gevorderd). Eiseres is kort na de steekpartij geconfronteerd met het lichaam van haar overleden vader; zij heeft genoegzaam aangetoond dat sprake is van geestelijk letsel als gevolg van de confrontatie. Studievertraging door shockschade op basis van de Richtlijn van DLR toegewezen (HBO-opleiding: € 19.575).

Lees verder

Vaknieuws

SWOV: Zware alcoholovertreders verantwoordelijk voor 50 tot 95 verkeersdoden per jaar

 • SWOV
 • 4 oktober 2016

In Nederland rijden tussen de 90 en 125 duizend zware alcoholovertreders (1,3 promille of hoger) rond. Deze groep is verantwoordelijk voor twee derde van alle ernstige alcoholongevallen, ofwel tussen de 50 en 95 doden per jaar. Traditionele maatregelen zoals het innemen van het rijbewijs lijken nauwelijks effect te hebben op deze groep; in veel gevallen blijven deze overtreders ook zonder rijbewijs door rijden. Dit staat in het SWOV-rapport Zware alcoholovertreders in het verkeer.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: deskundigenbericht over berekenen overlijdenschade naar Oostenrijks recht, geen smartengeld

 • Rechtbank Gelderland
 • 6 juli 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:4521
 • 277812

de rechtbank onvoldoende inzicht bestaat in de regels die naar Oostenrijks recht gelden bij het bepalen van de omvang van een vergoedingsplicht in een overlijdensschade. De rechtbank is daarom voornemens een deskundige te benoemen (r.o 3.8). 2. Geen smartengeld. Naar Oostenrijks recht is voor vergoeding van zielenpijn vanwege verlies van een naaste verwant, die niet tot eigen gezondheidsschade heeft geleid, slechts plaats bij grove schuld of opzet van de veroorzaker. Hiervan is geen sprake (r.o 3.17).

Lees verder

Vaknieuws

Artikel: Afwikkeling Overlijdensschade: gaan nabestaanden ‘over lijdensweg” voordat zij vergoeding krijgen?

 • AV&S
 • 5 juni 2015
 • J. Tiemersma & M. de Haan
 • 2015/3

In het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade bespreken J. Tiemersma en M. de Haan (Cunningham Lindsey) de nieuwe rekenmethodiek overlijdensschade. Zij signaleren een aantal voordelen (o.a. rekenmodel veel eenvoudiger, geen bepaling vaste lasten, vrije toedeling gezinsschade of op basis van Nibud-percentages) en een aantal nadelen (o.a. wellicht nieuwe discussie over WU (= weggevallen uitgaven) en BU (= bijkomende uitgaven), risico van cherry-picking, vrije toedeling gezinsschade kan tot discussie leiden). Ook komen zij tot een aantal aanbevelingen. Samenvattend stellen zij dat de berekening volgens de nieuwe methodiek gemakkelijker te volgen is voor partijen. In de praktijk zal moeten blijken hoe de branche en de rechterlijke macht met de nieuwe methode omgaan.

Lees verder

Vaknieuws

Artikel E.J. Bakker: Oud & nieuw in de overlijdensschade: een wisseling van de wacht

 • 8 mei 2015
 • E.J. Bakker
 • Tijdschrift Letselschade in de Rechtspraktijk

Erik-Jan Bakker geeft in het Tijdschrift Letselschade in de rechtspraktijk een rekenkundige toelichting op de nieuwe rekenmethodiek overlijdensschade de hand van een herkenbare casus. Hoe pakt de nieuwe systematiek uit en wat zijn nu precies de verschillen met de oude rekenwijze? Bakker concludeert dat de nieuwe rekenmethodiek rekenkundig een enorme verbetering is, een sprong voorwaarts. Het nieuwe rekenmodel is in de eerste plaats veel eenvoudiger en transparanter, zowel voor de rekenkundige en andere professioneel betrokkenen, als voor de nabestaanden. Discussies over vaste lasten en de toerekening van inkomens na overlijden behoren tot de verleden tijd. De rekenkundige heeft een duidelijk beeld van de schadeberekening en kan de consequenties van gewijzigde uitgangspunten goed overzien. Behalve dat de nieuwe methodiek veel beter is uit te leggen aan nabestaanden, zullen zij de nieuwe systematiek van de overlijdensschadeberekening nu ook kunnen begrijpen. Dat is een belangrijk winstpunt.

Lees verder

Vaknieuws

Fictief benaderen of uitgaan van de feitelijke situatie? – Overlijdensschade na overlijden van beide ouders – Fictief, causuïstisch of feitelijk

 • PIV-bulletin
 • 1 mei 2015
 • Mevrouw mr. L. van den Ham - Leerkes Nysingh Advocaten

Overlijdensschade, een onderwerp waaraan een trieste gebeurtenis voorafgaat. Dit maakt het voor de betrokkenen emotioneel ­beladen, wat veelal wordt versterkt door het gegeven dat ­dergelijke schade niet eenvoudig te ­berekenen is. Welke componenten moeten wel of niet worden meegenomen en vanuit welk perspectief moet de schade worden benaderd?

Lees verder

Nieuwe rekenmethode overlijdensschade – Een omwenteling

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2014
 • Mr. H.J. van der Hoeven – Allianz Nederland Schadeverzekering – Lid van de Denktank Overlijdensschade

Deze pakkende titel vormde de noemer waaronder op woensdag 19 november in Theater Gooiland te Hilversum een symposium werd gehouden over de ‘Nieuwe rekenmethode overlijdensschade’. Die methode, geïnitieerd en tot stand gekomen onder de bezielende leiding van Jessica Laumen – senior rekenkundige personenschade Laumen Expertise en arbeidsdeskundige – is nader uitgewerkt door een naar achtergrond zo breed mogelijk gemêleerd gezelschap personenschadendeskundigen, verenigd in de Denktank Overlijdensschade.

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe methodiek berekening schade wegens gederfd levensonderhoud ex art. 6:108 BW, Overlijdensschade

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2014
 • J. Tiemersma, Cunningham Lindsey

In de (aan het einde van dit bulletin uitvoerig besproken) ‘Nieuwe rekenmethode overlijdensschade’ van de Denktank Overlijdensschade wordt de overlijdensschade op een totaal andere manier berekend dan gebruikelijk. Binnen dit model zijn vooral de besparingen van belang. Bedoeld wordt dat er door het overlijden van een gezinslid minder uitgaven dan voorheen zijn. Er kan dan gedacht worden aan uitgaven in verband met kleding, eten, drinken, hobby’s, vakanties enzovoort.

Lees verder

Vaknieuws

Notitie Denktank Overlijdensschade overhandigd aan Staatssecretaris Teeven

 • PIV
 • Laumen expertise

Op 19 november 2014 is de definitieve Notitie van De Denktank Overlijdensschade met daarin een nieuwe benadering en berekening van overlijdensschade gepresenteerd. Tijdens een symposium in het Gooiland te Hilversum werd het eerste exemplaar van De Notitie door de initiatiefnemer en voorzitter van De Denktank, Jessica Laumen, overhandigd aan de staatssecretaris van het Ministerie Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven. Dagvoorzitter op het symposium was mr J. Sap; sprekers waren prof. mr. A.J. Akkermans, J. Laumen- de Valk, mw A. van der Schors (Nibud), mr. drs. I. van der Zalm (EUR) en mw drs. D. Lauria (De Letselschaderaad). De notitie van de Denktank Overlijdensschade is te downloaden via het PIV-kennisnet.

Lees verder

Vaknieuws

Raad voor de Rechtspraak zet vraagtekens bij wetsvoorstel affectieschade

 • Raad voor de Rechtspraak

Raad voor de Rechtspraak zet vraagtekens bij wetsvoorstel zorg- en affectieschade. Zo roept het begrip ‘ernstig en blijvend letsel’ vragen op. Valt psychisch letsel hier bijvoorbeeld onder? In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt gesproken over ‘70 procent functieverlies’ als richtinggevend percentage om van ernstig en blijvend letsel te kunnen spreken. De Raad vraagt zich af waarop dit percentage is gebaseerd. Verder is het de vraag wanneer, in welke gevallen en aan de hand van welke maatstaf moet worden vastgesteld dat letsel ‘blijvend’ is. Tegen de vergoeding van zorgkosten heeft de Raad geen bezwaren; men kan zich vinden in de dubbele redelijkheidstoets van art. 6:96 BW.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: zelfstandige vordering van zus van overleden slachtoffer voor kosten opvang kinderen toegewezen

 • ECLI:NL:RBZWB:2013:2618
 • CIV_82187

Schade na overlijden. Vordering op gedaagde die de moeder van vier kinderen om het leven heeft gebracht. 1. Vordering van de executeur testamentair voor notariskosten toegewezen. 2. Zus van slachtoffer, die kinderen heeft opgevangen vordert zelfstandig vergoeding van kosten die zij heeft gemaakt in verband met de opvang van de kinderen. De rechtbank oordeelt dat gedaagde, door het slachtoffer van het leven te beroven, ook ten aanzien van haar onrechtmatig gehandeld. Voor gedaagde was voorzienbaar dat de nog jonge kinderen in het gezin van een ander zouden worden opgenomen; hij wist dat zij alleen zorg droeg voor hun verzorging en opvoeding. gedaagde is dan ook aansprakelijk voor de kosten die de zus in redelijkheid heeft moeten maken om de kinderen een thuis te bieden. 3. Art. 6:108 BW. Verklaring voor recht dat gedaagde aansprakelijk is voor toekomstige schade van kinderen na bereiken van 18-jarige leeftijd toegewezen. Voorschot hierop afgewezen. NB: deze uitspraak zal in TVP worden besproken.

Lees verder