Jurisprudentie

Hof: behandeling schadeposten

 • Hof Den Haag
 • 25 mei 2017
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:978
 • 200.179.055

De bestuurder van een fiets slaagde in het bewijs dat hij in botsing gekomen was met een hond. [appellant] zag af van het leveren van tegenbewijs. Een beroep op eigen schuld omdat [geïntimeerde], gelet op zijn beperking aan zijn hand, onverantwoord snel zou hebben gereden, is onvoldoende onderbouwd. Een vergoeding van € 28,00 per dag bij opname in een ziekenhuis is conform de letselschaderichtlijn en is toewijsbaar. De noodzaak van een beroep op derden voor huishoudelijke hulp en tuinwerkzaamheden als gevolg van het ongeval is onvoldoende onderbouwd. Een enkele verwijzing naar het rapport van een deskundige is onvoldoende.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: deelgeschilprocedure niet bedoeld om gehele resterende geschil te beslechten, verzoek en kosten afgewezen

 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:5443
 • C-10-448331 - HA RK 14-277

Whiplash, psychische klachten. Benadeelde verzoekt in deelgeschilprocedure om verklaring voor recht dat psychiatrisch expertiserapport bindend is en dat causaal verband bestaat tussen lichamelijke en psychische klachten en het ongeval. Daarnaast verzoekt zij om een voorschot van € 344.000,- ter zake van geleden schade, een voorschot van € 25.000,- aan immateriële schade i.v.m. observatieonderzoek en 60.661,90 aan BGK. De rechtbank wijst het verzoek af, aangezien de deelgeschilprocedure niet is bedoeld om in wezen het gehele resterende geschil tussen partijen te beslechten. Kosten deelgeschil afgewezen, nu het verzoek als volstrekt onterecht dient te worden aangemerkt.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: mishandeling, veroorzaker niet aansprakelijk voor pre-existente psychische klachten

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:1717
 • HD 200.032.775_01

Schadevergoedingsvordering na mishandeling in 2003. Uitspraak na neurologische en psychiatrische expertise, ter beantwoording van de vraag of gestelde klachten (o.a. heftige stemmingswisselingen, concentratieverlies), zijn veroorzaakt door die mishandeling. Het hof overweegt dat de veroorzaker het slachtoffer dient te nemen zoals deze is, dus inclusief pre-existente klachten, persoonlijkheid en moeilijke privé-situatie. Dit leidt er evenwel niet toe dat veroorzaker aansprakelijk is voor schade die is veroorzaakt door al bestaande klachten. Het hof komt tot het oordeel dat er geen verlies van arbeidsvermogen is als gevolg van het ongeval. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat de deskundige heeft vastgesteld dat reeds sprake was van agressieregulatieproblematiek, antisociale karaktertrekken en middelenmisbruik, en dat benadeelde aantoonbaar hersenletsel had door een scooterongeval in 2001. Smartengeld voor snijwonden, losse tand, haematoom: € 1000.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: schaderegeling staakt op onvoldoende bewijs door benadeelde, niet op evt. onrechtmatigheid persoonlijk onderzoek.

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:15613
 • C-09-443566-HA RK 13-264

Verzekeraar liet dossieronderzoek doen en verzoeker volgen, observeren en filmen, zonder dat hij dit wist. De verzochte beslissingen kunnen niet bereiken dat de onderhandelingen worden vlotgetrokken. Verzekeraar beroept zich niet alleen op de bevindingen uit het persoonlijk onderzoek maar ook op de beschikbaar gekomen cijfermatige gegevens, waaruit is gebleken dat verzoeker substantiële inkomsten uit zijn bedrijf heeft genoten. De Rechtbank acht het standpunt van verzekeraar de schade vergoed te hebben gezien de reeds betaalde voorschotten en de overgelegde jaarcijfers, niet onbegrijpelijk. Het hervatten van de schaderegeling wordt niet belemmerd door de door gestelde discussiepunten, te weten het al dan niet rechtmatig zijn van het persoonlijk onderzoek en de vraag of sprake is geweest van misleiding en/of het welbewust verstrekken van onjuiste informatie, maar door het achterwege blijven van nader bewijs dat sprake is van resterende onvergoede schade die moet worden toegerekend aan het ongeval van 21 december 1999.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: whiplash, klachten niet geobjectiveerd maar plausibel; diverse schadeposten, rekenrente 2,2%

 • Hof Den Bosch
 • 5 november 2013
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:5188
 • HD 200.011.012_01

Tussenarrest, whiplash, volledige arbeidsongeschiktheid medewerkster ABP. 1. Medische en juridische causaliteit. Het hof komt niet terug op zijn beslissing dat benadeelde ten gevolge van het ongeval volledig arbeidsongeschikt is geraakt. Door neuroloog, psychiater en neuropsycholoog waren geen beperkingen vastgesteld, maar het hof acht de klachten plausibel. Het hof vindt onderzoek door verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige niet nodig. 2. Huishoudelijke hulp. Toekenning uren op basis van indicatiestelling. Voorbehoud voor wijzigingen t.a.v. huishoudelijke in de toekomst afgewezen. 3. Smartengeld € 10.000 4. Verlies van arbeidsvermogen: benoeming rekenaar van NRL; pensioenleeftijd 66 jaar 5. Nevenverdiensten als nagelstyliste: gedeeltelijk toegewezen. 6. Rekenrente: gezien de lage rentestand van de afgelopen jaren en de looptijd van 20 jaar ziet het hof aanleiding conform het CPB-advies 2012 een rekenrente vast te stellen van 2,2% (rendement 4,2 %; inflatie 2%).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: voorschot, verklaring voor recht en kosten deelgeschil afgewezen, nu reeds ander procedures zijn gestart

 • Rechtbank Noord-Holland
 • CA1890
 • 141023 / HA RK 12-66

Benadeelde heeft bij motorongeval in 2007 bilspier gescheurd (13% b.i.). 1. Benadeelde verzoekt voor recht te verklaren dat hij volledig arbeidsongeschikt is als gevolg van het ongeval, waarbij hij uitgaat van een inkomen van € 7000,- per maand (inkomensschade te ramen op € 1.500.000,-). . Hij verzoekt tevens om een voorschot van € 400.000,-.De rechtbank acht het verzoek om een voorschot niet toewijsbaar; de voorlopige voorzieningenprocedure is hiervoor de geëigende weg. 2. De rechtbank oordeelt dat de schade niet eenvoudig is vast te stellen. Verzekeraar heeft reeds een voorlopig deskundigenonderzoek gevraagd ter vaststelling van arbeidsbeperkingen en het verlies aan verdienvermogen. Voorts heeft de verzekeraar een dagvaardingsprocedure gestart, waarin verklaring voor recht wordt gevraagd dat schade met de verstrekte voorschotten (€ 338.500,- ) is vergoed. 3. Kosten deelgeschilprocedure afgewezen, nu deze volstrekt onnodig en onterecht is ingesteld.

Lees verder