Jurisprudentie

HR: letselschadeadvocaat niet aansprakelijk voor adviseren eindafwikkeling zonder voorbehoud (art 81 RO)

 • Hoge Raad
 • 13 oktober 2017
 • NJF 2016/265 ECLI:NL:HR:2017:2621
 • 16/04332

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO) het door benadeelde ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van het hof dat haar letselschadeadvocaat niet aansprakelijk is voor het adviseren van een eindafwikkeling zonder voorbehoud. Benadeelde had in 1994 als 12-jarige meisje met pre-existent beenlengteverschil beenbreuk opgelopen bij ongeval. Vanaf 2008 krijgt zij steeds meer last van enkel en raakt arbeidsongeschikt. Het hof oordeelde dat de advocaat niet heeft gehandeld in strijd met wat redelijkerwijze van een letselschadeadvocaat mag worden verlangd. Hij heeft zich laten voorlichten door medisch deskundigen. Hij behoefde de deskundigheid van de verzekeringsgeneeskundige niet in twijfel diende te trekken. Het hof oordeelde voorts ‘dat, voor zover in de verwijten benadeelde besloten ligt dat een letselschadeadvocaat te allen tijde dient aan te sturen op het opnemen van een voorbehoud voor het geval zich in de toekomst alsnog schade voor zou doen, geldt dat de aard van een vaststellingsovereenkomst met zich brengt dat de daarbij betrokken partijen een bestaande onzekerheid willen wegnemen en zich daarom vastleggen op een afspraak waarbij zij in elk geval weten waar zij aan toe zijn.’

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: vaststellingsovereenkomst zonder belangenbehartiger in zaak met zwaar letsel is misbruik van omstandigheden

 • Hof Den Haag
 • 30 mei 2017
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:1409
 • 200.188.263

Benadeelde raakt in 1998 blind na longoperatie; ziekenhuis is hiervoor aansprakelijk. Benadeelde (in 2002-2004 opgenomen in psychiatrische inrichting) heeft zijn advocaat aan de kant gezet en in 2004 zelf een vaststellingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. Het hof oordeelt: “In een zaak als deze, waarin sprake is van ernstig lichamelijk en psychisch letsel als gevolg van een serieuze medische fout, had het ziekenhuis er in redelijkheid niet toe mogen overgaan met [appellant] een finale vaststellingsovereenkomst te sluiten, zonder dat hij werd bijgestaan door een ter zake kundig juridisch raadsman. Letselschadeberekening is immers ingewikkelde materie (…). Weliswaar had benadeelde er zelf voor gekozen zijn advocaat aan de kant te zetten en kon het ziekenhuis hem niet dwingen een nieuwe advocaat in de arm te nemen, maar dat neemt niet weg dat zij dit wel indirect had kunnen bewerkstelligen door te weigeren een finaal schikkingsaanbod te doen zolang benadeelde niet (opnieuw) van deskundige bijstand was voorzien.” Het hof komt tot het oordeel dat het ziekenhuis misbruik heeft gemaakt van omstandigheden. 2. Beroep op verjaring afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rechtbank veroordeelt ouders tot betaling aan de zoon van de schadevergoeding

 • Rechtbank Limburg
 • 14 november 2016
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:9796
 • C/03/227231 / KG ZA 16-534

De zoon is op 6 juli 1992 betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval en heeft hersenletsel opgelopen. De WAM-verzekeraar van de ouders heeft de volledige aansprakelijkheid erkend. In een vaststellingsovereenkomst werd de zoon een vergoeding van ƒ 350.000,- toegekend.
Het bedrag is overgemaakt op de rekening van de wettelijke vertegenwoordigers, vader en moeder. Op 13 september 2005 hebben vader en moeder van de zoon een bedrag geleend uit de schadevergoeding. Afgesproken werd dat de lening en het overige verschuldigde uiterlijk een jaar later terugbetaald zou worden. Dat hebben vader en moeder niet gedaan. Overeengekomen werd dat vader en moeder vanaf 31 januari 2015 maandelijks € 50,- terugbetalen en dat de partijen ieder half jaar bezien of er financiële ruimte is dit aflossingsbedrag te verhogen. Ook dat werd niet nagekomen. De zoon vordert nakoming van de minnelijke regeling en overlegging van hun meest recente inkomensgegevens. De vorderingen worden toegewezen. In tegenstelling tot het gebruik bij familieleden onderling worden de ouders veroordeeld in de kosten.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-4 Hoe open is de openeinderegeling?

 • PIV-bulletin
 • 1 oktober 2016
 • mr. dr. J.P. Quist en mw. mr. C.C. Janssen, Olie & De Jonge Advocaten

Wie de zoekterm ‘openeinderegeling’ googelt, komt in de eerste plaats uit bij informatie over subsidieregelingen. Bij deze regelingen kan iedereen die aan de daarin opgenomen voorwaarden voldoet aanspraak maken op de betreffende subsidie. In letselschadezaken kent men echter een volledig andere betekenis toe aan dit begrip. Het wordt gebruikt als aanduiding voor een wijze van afronding van een letselschadedossier. Eigenlijk is met afronden al te veel gezegd, aangezien het juist de bedoeling is om ‘het boek’ niet in alle opzichten definitief te sluiten. De (schade)balans van verschenen schade wordt opgemaakt, er wordt een betaling afgesproken, maar er wordt geen finale kwijting overeengekomen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: letselschadeadvocaat niet aansprakelijk voor adviseren eindafwikkeling zonder voorbehoud

 • Hof Den Bosch
 • 3 mei 2016
 • ECLI:NL:GHSHE:2016:1748
 • 200.158.602_01

Destijds 12-jarige meisje met pre-existent beenlengteverschil loopt in 1994 beenbreuk op bij ongeval. Vanaf 2008 krijgt zij steeds meer last van enkel en raakt arbeidsongeschikt. Zij stelt letselschadeadvocaat aansprakelijk voor het adviseren van een vaststellingsovereenkomst zonder voorbehoud. Het hof oordeelt dat de advocaat niet heeft gehandeld in strijd met wat
redelijkerwijze van een letselschadeadvocaat mag worden verlangd. Hij heeft zich laten voorlichten door medisch deskundigen. Hij behoefde de deskundigheid van de verzekeringsgeneeskundige niet in twijfel diende te trekken. Het hof oordeelt voorts ‘dat, voor zover in de verwijten benadeelde besloten ligt dat een letselschadeadvocaat te allen tijde dient aan te sturen op het opnemen van een voorbehoud voor het geval zich in de toekomst alsnog schade voor zou doen, geldt dat de aard van een vaststellingsovereenkomst met zich brengt dat de daarbij betrokken partijen een bestaande onzekerheid willen wegnemen en zich daarom vastleggen op een afspraak waarbij zij in elk geval weten waar zij aan toe zijn.’

Lees verder

Jurisprudentie

Rb (in kort geding): belangenbehartiger persoonlijk aansprakelijk voor niet doorbetalen schadevergoeding vanwege beslag

 • Rechtbank Overijssel
 • 13 april 2016
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:1381
 • C/08/184146 / KG ZA 16-98

De rechtbank veroordeelt gedaagde –bestuurder van [X] B.V- tot betaling van € 50.000,= aan eiser. [X] B.V trad op als belangenbehartiger van eiser na een bedrijfsongeval. In 2015 was tussen de verzekeraar van de werkgever en eiser een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin was bepaald dat door verzekeraar € 50.000,- zal worden overgemaakt op de derdenrekening van [X] B.V. Op deze rekening was echter beslag gelegd door de fiscus. Eiser vordert veroordeling van gedaagde tot betaling van € 50.000,= stellende dat gedaagde , als bestuurder van [X] B.V., jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld door de bijschrijving van de smartengelduitkering op de derdenrekening te verzoeken, terwijl voor gedaagde duidelijk was dat door de fiscus een boekenonderzoek was ingestelden nadien beslag was gelegd op deze bankrekening. De rechtbank oordeelt dat gedaagde hiervan persoonlijk een ernstig verwijt valt te maken en wijst de vordering toe.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017-1 Hoge Raad 23 december 2016: een voorbehoud van behoorlijk lange duur.

 • PIV-bulletin
 • 1 februari 2017
 • Brenda Fluit – WIJ Advocaten
 • ECLI:NL:HR:2016:2988

De Hoge Raad heeft op 23 december vorig jaar[1] een arrest gewezen met als uitkomst dat aan een benadeelde drieëntwintig jaar na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst nog een beroep toekwam op een in deze overeenkomst gemaakt voorbehoud. Ik zal deze uitspraak kort bespreken en het belang van deze uitspraak voor de letselschadepraktijk toelichten.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: belangenbehartiger heeft redelijk gehandeld door vaststellingsovereenkomst te adviseren

 • Rechtbank Rotterdam
 • 16 december 2015
 • ECLI:NL:RBROT:2015:9824
 • C/10/451288 / HA ZA 14-529

Tussen benadeelde en aansprakelijke verzekeraar is een vaststellingsovereenkomst voor een bedrag van € 320.000,- tot stand gekomen. Benadeelde stelt haar belangenbehartiger aansprakelijk ex art 6:74 BW. Zij stelt dat de schade hoger is en dat belangenbehartiger er niet op aan moeten sturen om de letselschadezaak zonder voorbehoud en tegen finale kwijting af te sluiten. De rechtbank overweegt dat belangenbehartiger uit de brief van benadeelde heeft kunnen opmaken dat de letselschadezaak zijn weerslag had op haar geestelijke en lichamelijke gezondheid, maar van een redelijk bekwaam en redelijk handelend bemiddelaar behoefde niet te worden verwacht dat hij hieruit zou afleiden dat benadeelde niet in staat was om over het al dan niet sluiten van een vaststellingsovereenkomst te beslissen. Zo heeft benadeelde in duidelijke bewoordingen de door haar omschreven problemen omschreven. Verder acht de rechtbank van belang dat met het treffen van een schikking het risico van een – mogelijk nadelig- psychiatrisch onderzoek werd vermeden en dat er onzekerheid bestond over de resterende arbeidscapaciteit. Door benadeelde te adviseren, althans niet af te raden, de vaststellingsovereenkomst te sluiten, heeft belangenbehartiger gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot verwacht mocht worden.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: Vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen door aanvaarding van het aanbod door advocaat

 • Hof Den Bosch
 • 8 september 2015
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:3458
 • HD 200.155.646_01

De advocaat van appellant heeft aan het aansprakelijke ziekenhuis bericht “ dat cliënt akkoord is. U kunt de vaststellingsovereenkomst dus opmaken”. Appellant weigert de vaststellingsovereenkomsten te ondertekenen, stellende dat de aangeboden schadevergoeding te laag is en dat partijen geen overeenkomst van finale kwijting zijn overeengekomen. Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat een advocaat bevoegd is zijn cliënt te vertegenwoordigen; derden mogen in beginsel op die schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid afgaan. Alleen bij een belangenbehartiger – anders dan een advocaat – geldt dit niet, behoudens bijzondere omstandigheden. Tussen partijen is een vaststellingovereenkomst tot stand is gekomen. Omdat appellant de overeenkomsten niet tekent, wikkelt het ziekenhuis de schade niet conform de vaststellingsovereenkomst af. Gelet op de verklaringen van het ziekenhuis gedurende een periode van vier jaar en de betaling van een eenzijdig vastgesteld bedrag – lager dan het overeengekomen bedrag – heeft het ziekenhuis het vertrouwen gewekt dat dat zij zich niet meer gebonden achtte aan de vaststellingsovereenkomst. Beroep op rechtsverwerking slaagt. Het hof verwijst de zaak ter vaststelling van de schade naar de schadestaat

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: vader tekortgeschoten als beheerder van gelden van kind met hersenletsel en aansprakelijk voor schade

 • Rechtbank Gelderland
 • 27 mei 2015
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:5305
 • 265033

Eiser heeft als 8-jarig kind in 1996 hersenletsel opgelopen. Schade is geregeld met wettelijke vertegenwoordigers (ouders) en schadevergoeding is op bankrekening gestort met BEM-clausule. In deze procedure stelt eiser zijn vader als beheerder aansprakelijk en vordert hij een bedrag van € 164.029,36, omdat hij zich ongerechtvaardigd heeft verrijkt ten koste van eiser. De kantonrechter komt tot het oordeel dat de vader met diverse door hem gedane overboekingen (o.a. besteed aan auto’s) niet heeft gehandeld als een goed beheerder. Zelfs indien de vader deze overboekingen in opdracht en op aandringen van eiser heeft gedaan, dan nog heeft te gelden dat hij zich tot het uiterste had moeten inspannen om te voorkomen dat deze bedragen op deze wijze zouden worden besteed, gelet op de bestemming van het geld, de medische situatie van eiser en in verband daarmee, zijn verantwoordelijkheid jegens eiser. De vader is hiermee als opdrachtnemer tekortgeschoten is jegens eiser en aansprakelijk is voor de daardoor geleden schade.

Lees verder