Jurisprudentie

Hof: art. 35 Wbp: verzekeraar hoeft medische analyse niet over te leggen, overzichten persoonsgegevens niet toereikend

 • Hof Den Haag
 • 3 oktober 2017
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2723
 • 200.210.999/01

Medische aansprakelijkheid; dwarslaesie baby (zoon van appellante) na geboorte d.m.v. keizersnede. Appellante vraagt met beroep op art. 35 Wbp om overzicht van elke verwerking van haar en haar zoon betreffende persoonsgegevens. 1. Het hof stelt vast dat de verzekeraar niet beschikt over een schriftelijk analyse van de geraadpleegde radioloog. Voor het geval de analyse zich wel in het dossier had bevonden overweegt het hof ten overvloede dat appellant geen recht heeft op een afschrift van de analyse. Naar het oordeel van het hof moet, uitgaande van de overwegingen van het Hof van Justitie van 17 juli 2014 (over een juridische analyse), ook ten aanzien van de medische analyse door de radioloog worden aangenomen dat deze weliswaar persoonsgegevens kan bevatten maar op zich niet een dergelijk gegeven vormt in de zin van de Wbp. De analyse houdt hooguit informatie in over de beoordeling en de toepassing van medisch-wetenschappelijke inzichten. Voorts moet worden aangenomen dat een dergelijke medische analyse zelf in beginsel niet door[appellante kan worden gecontroleerd op de juistheid ervan. (zie r.o. 4.16 ev). 2. Het hof oordeelt dat de verzekeraar met de verstrekte overzichten niet volledig heeft voldaan aan haar wettelijke verplichting ingevolge artikel 35 lid 2 Wbp. In het bijzonder is in de overzichten bij elk van de vermelde documenten weliswaar vermeld of het document al dan niet één of meer persoonsgegevens bevat, maar ontbreekt in vele gevallen een opgave welke persoonsgegevens het betreft.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: benadeelde heeft op grond van Wbp geen recht op inzage in door verzekeraar gevraagde medisch advies

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Den Haag
 • 8 december 2016
 • C/09/516654 / HA RK 16-410

Verzoekster heeft eerder aan verzekeraar verzocht haar een overzicht van verwerkte persoonsgegevens, als bedoeld in art. 35 Wbp toe te zenden. Verzekeraar heeft een overzicht verstrekt, maar benadeelde is van mening dat geen volledig en begrijpelijk overzicht bevatten. Zij verlangt van verzekeraar een opgave van elke verwerking van persoonsgegevens door een lijst te verstrekken van alle informatiedragers, en voorts aan haar kopieën, afschriften of uittreksels te verstrekken. De rechtbank constateert dat het er verzoekster met name om is te doen om inzage te krijgen in de door een analyse van een door de verzekeraar ingeschakelde deskundige. De rechtbank is van oordeel dat afgifte van c.q. inzage in de volledige analyse van deskundige niet voor toewijzing in aanmerking komt. Er is immers geen sprake van een medisch onderzoek, maar van een medische analyse van bestaande gegevens. Een dergelijke analyse bevat geen informatie die door verzoekster zelf gecontroleerd kan worden op de juistheid daarvan. Verzoekster kan bovendien niet met een beroep op de Wbp op de hoogte worden gebracht van de wijze waarop de interne besluitvorming bij verzekeraar plaatsvindt.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: de benadeelde is gehouden medische informatie aan de medisch adviseur te geven

 • Rechtbank Gelderland
 • 2 november 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:6279
 • 284614

Voor de vaststelling van de omvang van de schade en het verband met de trap van het paard zijn de in het kader van een ongevallenverzekering opgestelde rapporten niet toereikend. De rapporten geven geen inzicht in de gezondheidssituatie voor het ongeval. Een deskundige moet worden benoemd.
De te benoemen deskundige bepaalt welke gegevens door partijen moeten worden verschaft. De benadeelde is in beginsel niet verplicht de aan de deskundige verschafte medische gegevens tegelijkertijd aan de wederpartij te verschaffen, wel aan de medisch adviseur van een verzekeraar. Weigert deze dit te doen, zonder daartoe gewichtige redenen als bedoeld in art. 22 Rv te hebben welke door de rechter gegrond zijn geoordeeld, dan zal de rechter uit die weigering de gevolgtrekking kunnen maken die hij geraden acht (vgl. Hoge Raad 22 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB3676).

Lees verder

Jurisprudentie

Hof van Discipline: meewerken advocaat aan contra-expertise zonder voorafgaande toestemming van benadeelde niet in strijd met Wbp

 • Hof van Discipline
 • 26 augustus 2016
 • ECLI:NL:TAHVD:2016:178
 • 160054

Tuchtrecht, medische aansprakelijkheid. Kern van de klacht van benadeelde vormt de vraag of de advocaat mocht meewerken aan het inschakelen van twee medici voor een contra-expertise zonder voorafgaande toestemming van klaagster, althans zonder haar daarvan, vooraf, in kennis te stellen. 1. Het Hof van Discipline oordeelt dat het verbod om persoonsgegevens te verwerken (o.g.v. art 23 aanhef en onder c Wbp) niet geldt ‘voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte’. Daarvan, in het bijzonder de noodzaak, is hier sprake. De rapportage van dr. A valt immers in beginsel alleen te weerleggen aan de hand van een contra-expertise door medici. 2. Het antwoord op de vraag of klaagster in het onderhavige geval aanspraak heeft op het blokkeringsrecht dient uiteindelijk beantwoord dient te worden door de civiele rechter. Algemeen wordt aanvaard dat de wederpartij niet op de hoogte hoeft te worden gesteld van het laten opstellen van een partijdeskundigenbericht, zoals een contra-expertise. Onder deze omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat de arts tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door klaagster niet vooraf in kennis te stellen van de op handen zijnde contra-expertise of haar vooraf te wijzen op het blokkeringsrecht. 3. Gelet op de bestaande beroepsgeheimen behoefde de advocaat het medisch dossier niet te anonimiseren.

Lees verder

Vaknieuws

Presentaties workshops op PIV Jaarconferentie 2016 ‘Onderweg naar overmorgen’

 • PIV, Wet- en regelgeving
 • 21 maart 2016

Op de PIV-jaarconferentie 2016 was het middaggedeelte gevuld met 7 workshop, waaruit de deelnemers konden kiezen. De presentaties van de workshops vindt u nu op het PIV-Kennisnet. 1. De complexiteit van het slachtoffer in de bijstand, 2. Privacy: ´De medisch adviseur als Sherlock Holmes? en ´Informatie-uitwisseling tussen verzekeraars´ 3. Nieuwe communicatiemiddelen in letselschades; 4. Kelderluik-factoren De kelderluikcriteria in letselschadeland: (still) hot, or not? 5. Zorgschade: (samen) op weg naar een nieuwe wijze van schadevaststelling; 6. Helpen = schade vergoeden!; 7. Psychologisch interviewvaardigheden bij waarheidsvinding.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

 • Hof Amsterdam
 • 2 februari 2016
 • (nog) niet gepubliceerd
 • 200.160.655/01

Ten overvloede overweegt het hof dat gelet op de uitspraak van het HvJEU van 17 juli 2014 (nr. C-141/12 en nr. C- 372/12) het verzoek om afgifte van het volledige advies van de medisch adviseur van verzekeraar niet voor toewijzing in aanmerking zou komen. Het onderscheid dat het HvJEU in zijn uitspraak maakt dat gegevens die in een juridische analyse zijn vermeld persoonsgegevens zijn, maar dat de juridische analyse als zodanig geen persoonsgegeven vormt, is een onderscheid dat in de onderhavige zaak ook opgeld doet. De medische analyse bevat geen informatie over de belanghebbende die door de belanghebbende zelf gecontroleerd kan worden op de juistheid ervan. Alleen die gegevens worden door de Wbp beschermd. Dit leidt ertoe dat verzekeraar alleen gehouden zou zijn geweest om de gegevens betreffende Geïntimeerde te verstrekken die de feitelijke basis van het medisch advies vormen en niet ook het medisch advies als zodanig.
Het verzoek tot het bevelen van de verzekeraar tot overlegging van het medisch advies is niet gedaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 46 lid 2 Wbp binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke, waaruit volgt dat de gevraagde gegevens niet worden verstrekt.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017-1 Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

 • PIV-bulletin
 • 1 februari 2017
 • Miroslav van de Braak, Nh1816 Verzekeringen

De Autoriteit Persoonsgegevens formuleert beleidsregels aangaande de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers[1]. De beleidsregels zijn relevant voor de letselschadebehandeling omdat hierin wordt uitgewerkt op welke wijze omgegaan dient te worden met persoonsgegevens over de gezondheid van werknemers en de uitwisseling daarvan met anderen. 

Lees verder

Jurisprudentie

HR: afgifte psychiatrisch rapport over de schutter in het schietincident te Alphen a/d Rijn

 • 10 juli 2015
 • ECLI:NL:HR:2015:1834
 • 14/02554

Een vordering op de voet van art. 843a lid 1 Rv tot overlegging stukken m.b.t. een rechtsbetrekking kan worden ingesteld tegen partijen bij de in deze bepaling bedoelde rechtsbetrekking, en tegen derden die bij die rechtsbetrekking geen partij zijn. Voor de toepassing van art. 843a lid 1 Rv m.b.t. het psychiatrisch rapport na diens overlijden opgemaakt is niet vereist dat tussen de eiser en de Staat een rechtsbetrekking bestaat. De Raad casseert het arrest van het Hof en verwijst naar een ander hof. De mogelijkheid bestaat dat niet aan de vordering behoeft te worden voldaan in verband met een functioneel verschoningsrecht, wegens gewichtige redenen of omdat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil, vordering tot regeling op grond van voorliggende stukken afgewezen

 • Rechtbank Amsterdam
 • 21 mei 2015
 • ECLI:NL:RBAMS:2015:3649
 • C-13-579829 - HA RK 15-13

De Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) geldt het beginsel van proportionaliteit, belang bij inzage in de medische gegevens <> de legitieme belangen van de benadeelde sluit opvragen medische documenten meer dan twee jaar voor ongeval niet uit. Een nader deskundigenonderzoek kan nodig zijn. Een deskundige zal behoefte hebben aan alle relevante (medische) informatie, waarbij de mogelijkheid dat deze over een langere periode dan twee jaar voorafgaand aan het ongeval zal worden opgevraagd reëel is nu verzekeraar onvoldoende gemotiveerd bestreden heeft gesteld dat [verzoekster] vanaf 2000 door arbeidsongeschiktheid maar in een zeer beperkte periode arbeid heeft verricht.

Lees verder

Vaknieuws

Reactie op artikel van A. Santen in PIV-Bulletin 2014, 1 – Afwijkende visies en interpretatieverschillen …

 • PIV-bulletin
 • 1 april 2014
 • Mr. H. de Jager, advocaat, SRK Rechtsbijstand

Aernout Santen heeft zijn visie op de perikelen rond grondrechten en medische machtigingen en adviezen kristalhelder uiteengezet in een artikel voor het PIV-Bulletin 2014, 1, waarin hij betoogt en verdedigt dat de aangesproken arts zich in alle dimensies vrijelijk moet kunnen verdedigen ten opzichte van al degenen die hem op zijn handelen hebben aangesproken, zoals ieder mens dat recht heeft.

Lees verder