Jurisprudentie

Rb: schade aan scooter toegewezen, letselschade onvoldoende onderbouwd

 • Rechtbank Amsterdam
 • 13 oktober 2017
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:7355
 • 17-4943

Eisers vorderen vergoeding van schade aan scooter en letselschade na scooterongeval. De WAM-verzekeraar stelt dat eisers hun opzettelijk heeft misleid en voert aan dat het gaat om een lichte aanrijding, zodat de schade aan de scooter niet zo omvangrijk kan zijn als wordt geclaimd. Naar het oordeel van de kantonrechter hebben eisers voldoende onderbouwd dat zij als gevolg van de aanrijding schade hebben geleden aan de scooter en de kleding. Eisers hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van letselschade; vordering op dat punt afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: door aggravatie niet vastgesteld dat klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland
 • 13 september 2017
 • C/05/313155 / HA ZA 16- 645

Whiplash, ongeval 2012. Vonnis na deskundigenbericht door neuroloog, neuropsycholoog en psychiater. De neuropsycholoog heeft gerapporteerd dat benadeelde aggraveert. De rechtbank overweegt dat uit de inconsequentheden en het aggraveren van de cognitieve klachten tijdens het neurologpsychologisch onderzoek niet zonder meer volgt dat er in het geheel geen sprake is van reële klachten. Anderzijds is het, nu gebleken is dat “duidelijk sprake is van aggravatie”, niet mogelijk vast te stellen of en van welk deel van de klachten wél mag worden aangenomen dat die klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. Het feit dat in de informatie uit de behandelende sector sinds het ongeval consequent wordt gesproken over nekpijn, hoofdpijn, concentratie-, aandacht-, en vermoeidheidsklachten doet daar naar het oordeel van de rechtbank niet aan af, temeer daar die informatie steeds gebaseerd is op de klachtenweergave van benadeelde zelf. De rechtbank oordeelt dat niet gebleken is van medisch objectiveerbare aandoeningen, dat geen van de deskundigen het bestaan van reële cognitieve klachten heeft kunnen vaststellen en dat er gelet op de aggravatie niet van kan worden uitgegaan dat de door genoemde klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: verdenking van geënsceneerd aanrijding, bewijs van aanrijding niet geleverd

 • Hof Den Haag
 • 29 augustus 2017
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2402
 • 200.171.061/01

In eerder tussenarrest heeft het hof appellant opgedragen de toedracht van de aanrijding te bewijzen. Het hof neemt bij de beoordeling mee dat appellant onvoldoende heeft weersproken dat hij in de periode van twee jaar ten minste acht keer buiten zijn schuld bij een aanrijding betrokken is geweest, dat hij in strijd met de waarheid vermeld dat hij alle procedures tegen verzekeraars gewonnen en dat het schadebeeld vragen oproept. Tegenover deze omstandigheden, die alle steun geven aan de verdenking dat het gaat om een geënsceneerd voorval, dienen aan de getuigenverklaringen van appellant en de getuige hoge eisen gesteld te worden. Het hof acht appellant niet geslaagd in het bewijs.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: voldoende aannemelijk dat aanrijding in scene is gezet, vordering in kort geding afgewezen

 • Hof Den Haag
 • 27 juni 2017
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2440
 • 200.202.319/01

Appellant vordert vergoeding van schade aan auto van casco-verzekeraar en WAM-verzekeraar. In deze zaak is in geschil of de door appellant gestelde schade het gevolg is van een authentieke (niet-geënsceneerde) aanrijding, zoals appellant heeft gesteld en verzekeraars hebben bestreden. 1. Het hof oordeelt dat de bewijslast dat t.a.v. de authenticiteit van de aanrijding op appellant rust. 2. Voor de uitkomst van dit kort geding – welke procedure zich niet leent voor bewijslevering-, is deze bewijslastverdeling overigens niet doorslaggevend. Het hof is van oordeel dat verzekeraars voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de aanrijding is geënsceneerd. Dit oordeel is gebaseerd op de volgende omstandigheden: appellant en betrokkene wonen vlak bij elkaar, terwijl de aanrijding elders heeft plaatsgevonden, betrokkene heeft zonder duidelijke reden een veel langere route gereden dan de kortste; de verklaring dat hij tijdens de rit niet heeft stilgestaan is niet in overeenstemming met de ritregistratie.

Lees verder

Vaknieuws

Verbond: Verzekeraar meer ‘streetwise’ bij aanpak fraude

 • Verbond van Verzekeraars
 • 2 maart 2017

Verzekeraars gaan steeds meer ‘streetwise’ te werk bij de aanpak van verzekeringsfraude, onder meer door informatie vaker te delen. Het aantal fraudeonderzoeken dat verzekeraars in 2016 bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars meldden, steeg met 21 procent. Door de denk- en handelswijze van fraudeurs beter te analyseren en te voorspellen, stijgt het aandeel onderzoeken naar fraude in de acceptatiefase. Het aantal gemelde onderzoeken naar fraude met motorrijtuigen steeg vorig jaar fors, het aantal sjoemelgevallen met ziekteverzuim verdubbelde zelfs ruim.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig, benadeelde moet schadevergoeding terugbetalen

 • Rechtbank Limburg
 • 30 november 2016
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:10506
 • C/03/214423 / HA ZA 15-715

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). Terugvordering door aansprakelijkheidsverzekeraar van uitgekeerde schadevergoeding. Rechtbank oordeelt dat besluit van verzekeraar tot het instellen van een persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig was, noch dat de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd onrechtmatig was. Uit de in dat kader geobserveerde gedragingen blijkt volgens de rechtbank dat de door het slachtoffer tegenover behandelende en expertiserende medici aangegeven klachten en beperkingen niet consistent zijn met de geobserveerde gedragingen van het slachtoffer. Voorts blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit de resultaten van een tweetal neuropsychologische onderzoeken, dat het slachtoffer bewust heeft ondergepresteerd, nu de resultaten van die onderzoeken slechter zijn dan wanneer de tests volstrekt willekeurig zouden zijn ingevuld en voorts slechter zijn dan die wanneer deze door dementen zouden zijn ingevuld. Ten slotte blijkt ook uit de gegevens van een tankpas (aan het slachtoffer verstrekt door diens voormalig werkgever), alsmede uit gegevens van het aantal kilometers dat met de auto van het slachtoffer is gereden sedert zijn auto-ongeval, dat het slachtoffer veel auto heeft gereden sedert zijn ongeval, terwijl hij claimt als gevolg van zijn ongeval nauwelijks meer te kunnen autorijden. Benadeelde moet € 248.676,16 (+ rente) terugbetalen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verzekeraar heeft voldaan aan Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, observatie in letselzaak niet onrechtmatig; PIV-staffel redelijk

 • Rechtbank Den Haag
 • 25 mei 2016
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:5695
 • C/09/502019 / HA RK 15-565

Whiplash; verzekeraar heeft benadeelde na aanwijzingen voor fraude laten observeren. Op basis daarvan heeft verzekeraar vastgesteld dat benadeelde –anders dan hij had gesteld- aan het werk was en dat benadeelde haar onjuist heeft geïnformeerd. Benadeelde vraagt verklaring voor recht dat het door de verzekeraar ingestelde persoonlijk onderzoek onrechtmatig is en dat met inhoud geen rekening dient te worden gehouden. 1. De rechtbank komt tot het oordeel dat de verzekeraar heeft voldaan aan alle vereisten die zijn gesteld in de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek: 1. gerede twijfel over juistheid mededelingen; 2. voldaan aan proportionaliteits- respectievelijk subsidiariteitsbeginsel; 3. besluit onderzoek door fraude coördinator; 4. observatie in openbare ruimte; 5. onderzoeksbureau voldoet aan voorwaarden; 6. benadeelde achteraf geïnformeerd. De resultaten van het onderzoek mogen derhalve worden gebruikt. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de verzekeraar naar aanleiding van het onderzoeksrapport met recht de onderhandelingen heeft afgebroken en eenzijdig de zaak heeft beëindigd. 2. BGK: De rechtbank is van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden de dubbele redelijkheidstoets meebrengt dat aansluiting wordt gezocht bij de PIV-staffel, zoals door verzekeraar is betoogd (€ 2.571 berekend op basis van uitgekeerde schadebedrag van € 4.000,-); 3. Kosten deelgeschil: € 5.161,28 (gevorderd: 8.495,95; uren bovenmatig).

Lees verder

Vaknieuws

Mannen vaker verzekeringsfraudeur dan vrouwen

 • Verbond van Verzekeraars
 • 12 mei 2016
 • R. Buis

Mannen plegen vaker verzekeringsfraude dan vrouwen. Vrouwelijke fraudeurs zijn er doorgaans wel vroeger bij dan mannen: de meeste dames worden rond hun dertigste betrapt, mannen lopen in de regel op iets latere leeftijd tegen de lamp. Geregistreerde oplichters frauderen veruit het vaakst met verzekeringen voor motorrijtuigen, gevolgd door brandverzekeringen (opstal en inboedel) en aansprakelijkheidsverzekeringen. Zwendel met reisverzekeringen staat op de vierde plaats. Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Fraudeurs gevangen in facts en figures’ van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars.

Lees verder

Vaknieuws

Presentaties workshops op PIV Jaarconferentie 2016 ‘Onderweg naar overmorgen’

 • PIV, Wet- en regelgeving
 • 21 maart 2016

Op de PIV-jaarconferentie 2016 was het middaggedeelte gevuld met 7 workshop, waaruit de deelnemers konden kiezen. De presentaties van de workshops vindt u nu op het PIV-Kennisnet. 1. De complexiteit van het slachtoffer in de bijstand, 2. Privacy: ´De medisch adviseur als Sherlock Holmes? en ´Informatie-uitwisseling tussen verzekeraars´ 3. Nieuwe communicatiemiddelen in letselschades; 4. Kelderluik-factoren De kelderluikcriteria in letselschadeland: (still) hot, or not? 5. Zorgschade: (samen) op weg naar een nieuwe wijze van schadevaststelling; 6. Helpen = schade vergoeden!; 7. Psychologisch interviewvaardigheden bij waarheidsvinding.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: rechtbank komt na rapport observatie benadeelde terug op beslissing deelgeschilrechter dat expertiserapport bindend is

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • 24 september 2015
 • ECLI:NL:RBOBR:2015:6575
 • 3682388 \ CV EXPL 14-14615

Verzekeraar en werkgever vragen voor recht te verklaren dat expertiserapport van traumachirurg, niet als bindend uitgangspunt geldt voor de schadeafwikkeling. 0p 5 augustus 2015 had de rechtbank in een deelgeschil beslist dat het expertiserapport waarin, werd geconcludeerd dat werkneemster zeer ernstige beperkingen had (volledig functioneel verlies linker arm en gedeeltelijk functieverlies rechter arm) als gevolg van het arbeidsongeval, wel als bindend uitgangspunt moest gelden. Uit observatie van onderzoeksbureau blijkt echter dat benadeelde kan tillen. De kantonrechter oordeelt dat uit de beelden in het geheel niet af te leiden is dat werkneemster bij het verrichten van de getoonde handelingen aarzelt, moeite heeft of pijn ervaart. De beelden staan derhalve haaks op de hiervoor weergegeven conclusies uit het expertiserapport. De kantonrechter komt tot de slotsom dat in de onderhavige procedure is gebleken van zodanige nieuwe feiten en omstandigheden die ten tijde van de beslissing in de deelgeschilprocedure nog niet bekend waren, dat aangenomen moet worden dat de in die deelgeschilprocedure genomen beslissing berust op een onjuiste c.q. onvolledige feitelijke grondslag zodat die beslissing niet in stand kan blijven. Verklaring voor recht toegewezen, vordering in reconventie afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: terugbetaling voorschotten na opzettelijke misleiding, internetonderzoek niet onrechtmatig

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 15 september 2015
 • ECLI:NL:GHARL:2015:6816
 • 200.104.465

Verzekeraar stelt zich op het standpunt dat benadeelde frauduleus aanspraak heeft gemaakt op schadevergoeding wegens onder meer wegens verlies van verdienvermogen, terwijl uit internetonderzoek blijkt dat hij, anders dan hij heeft doen voorkomen, op sportief, zakelijk en sociaal gebied ook na het ongeval nog bijzonder actief is geweest en in feite geen schade lijdt. Het hof volgt benadeelde niet in zijn stelling dat de verzekeraar de internetinformatie op onrechtmatige wijze heeft verkregen en dat deze buiten beschouwing moet worden gelaten. Volgens het hof is opzettelijke misleiding niet komen vaststaan. Wel is volgens het hof sprake geweest van onderpresteren. Hiermee moet bij het begroten van de schade rekening worden gehouden. Het hof bekrachtigt de uitspraak van de rechtbank waarin benadeelde werd veroordeeld tot terugbetaling van € 75.336,00 aan voorschotten.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: WAM-verzekeraar niet gebonden aan schadebetaling na bedrog

 • Hof Den Haag
 • 29 september 2015
 • ECLI:NL:GHDHA:2015:2546
 • 200.171.184-01T

WAM-verzekeraar heeft na een verkeersongeval waarbij een paard (dekhengst) was betrokken, aansprakelijkheid erkend en een schadevergoeding betaald wegens verminderde vruchtbaarheid. Nadien blijkt echter dat het paard al voor het ongeval vruchtbaarheidsproblemen kende, en dat de eigenaar van het paard dit wist. Het hof oordeelt daarom dat de WAM-verzekeraar niet aan de erkenning en betaling gehouden kan worden. Voor de vraag of en in welke mate de verminderde vruchtbaarheid al dan niet verband houdt met het ongeval, acht het hof nadere bewijslevering noodzakelijk.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb in kort geding: ernstige twijfel of sprake is van authentieke aanrijding, vordering afgewezen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 11 september 2015
 • C/16/397619 / KG ZA 15-572 + C/l6/395061 / KG ZA 15-454

Eiser stelt schade te hebben geleden door achterop aanrijding (whiplash). Door verzekeraar is aanvankelijk aansprakelijkheid erkend, maar later ontstaat gerede twijfel over de aanrijding (onduidelijke aanduiding op saf, weigering mee te werken, vermoeden dat partijen elkaar voor de aanrijding kenden, niet kloppende verklaringen omtrent weer en snelheid, niet objectiveerbaar letsel, twijfel omtrent loongegevens). De rechtbank oordeelt dat op basis van de nu voorliggende feiten in ernstige mate wordt getwijfeld over de vraag of wel sprake is van een authentieke aanrijding. In ieder geval is het zeer voorstelbaar dat verzekeraar nader onderzoek wil instellen en valt niet goed in te zien op grond waarvan partijen daaraan slechts met moeite bereid zijn medewerking te verlenen. Zij versterken daarmee de twijfel over het bestaan van een authentieke aanrijding. De vordering van benadeelden staat daarom op dit moment onvoldoende vast en het voorschot op schadevergoeding zal derhalve worden afgewezen.

Lees verder

Vaknieuws

Fraudeaanpak verzekeraars levert 99 miljoen euro op

 • Verbond van Verzekeraars
 • 30 juli 2015

Verzekeraars hebben in 2014 bijna 99 miljoen euro kunnen besparen door de aanpak van fraude. Dat is tien procent meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) op 30 juli heeft gepresenteerd. Uit de cijfers blijkt dat schade- en levensverzekeraars vorig jaar ruim 20.000 onderzoeken naar verzekeringsfraude zijn gestart, 15 procent minder dan in 2013. Het aandeel ‘succesvolle onderzoeken’ waarbij fraude is vastgesteld is daarentegen gestegen. In 38 procent van alle onderzoeken, in totaal 7.762 gevallen, werd daadwerkelijk fraude geconstateerd.

Lees verder

Vaknieuws

PIV Bulletin 2015, 3 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars – Checklist

 • PIV-bulletin
 • 1 juni 2015
 • Mevrouw C. Last, mevrouw mr. P. Oskam en mevrouw mr. H.H. de Vries

Afgaande op de cijfers van het Verbond van Verzekeraars wordt er veelvuldig gefraudeerd met schadeverzekeringen. Het Verbond schat dat fraude met betrekking tot schadeverzekeringen in 2014 zo’n € 900 miljoen bedraagt, terwijl het totale jaarlijkse bedrag aan schade-uitkeringen € 8 miljard euro is. In letselschadezaken zijn de subjectieve beleving en de weergave door de belanghebbende van zijn klachten van groot belang bij de schadebehandeling. De verzekeraar is sterk afhankelijk van wat de belanghebbende vertelt over zijn klachten en moet daarop kunnen vertrouwen. De moraliteit van de belanghebbende is dan ook van grote betekenis, zeker als het gaat om zaken waarin moeilijk objectiveerbaar letsel een rol speelt.

Lees verder