Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ziekenhuis en verzekeraar gehouden mee te werken aan deskundigenbericht buiten rechte

 • 22 juni 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:4179
 • C/05/301381 / HA RK 16-92

Benadeelde verwijt het ziekenhuis dat na constatering van carpaal tunnelsyndroom niet met spoed tot operatie is overgegaan en dat bij de operatie een zenuw is beschadigd. Hij verzoekt de rechtbank a. voor recht te verklaren dat het ziekenhuis/de verzekeraar aansprakelijk is en b. subsidiair dat het ziekenhuis mee dient te werken aan een deskundigenonderzoek. Verzoek a. wordt afgewezen. Door de tijd en kosten die met onderzoek zijn gemoeid leent het verzoek zich niet voor een deelgeschil. 2. Het verzoek om medewerking aan deskundigenbericht buiten rechte wordt toegewezen. Dat verzoeker ook een verzoek om een voorlopig deskundigenbericht kan doen doet hieraan niet af. De rechtbank oordeelt dat vanuit het algemene contractenrecht een medewerkingsplicht niet licht valt aan te nemen. De onderhavige kwestie is echter in meerdere opzichten bijzonder. Verplichtingen die de redelijkheid en billijkheid meebrengen bij de afhandeling van een claim als de onderhavige kunnen blijken uit de normen die voor deze afhandeling in de praktijk worden gehanteerd. In dat verband is relevant dat het ziekenhuis en de verzekeraar is aangesloten bij de GOMA. De rechtbank verwijst naar art 18 GOMA en oordeelt dat het ziekenhuis en de verzekeraar door de rechter gehouden kunnen worden aan onderzoek buiten rechte. Benadeelde en het ziekenhuis/verzekeraar dienen ieder de helft van de kosten te vergoeden. 3. Kosten deelgeschil: € 10.981,10 (uurtarief € 265,-).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: medewerking aan documentaire roept vragen op over beperkingen, nieuw onderzoek nodig

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 2 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:3941
 • C/16/400581 / HA ZA 15-773

Medische fout bij heupoperatie. Benadeelde heeft meegewerkt aan documentaire over trainingen die op dvd is uitgebracht. De rechtbank oordeelt dat het zonder meer op de weg van benadeelde had gelegen om uit eigen beweging het ziekenhuis en de rechtbank in kennis te stellen van het volgen van de diverse trainingen. Het ziekenhuis stelt terecht dat er op grond van de beelden van de documentaire vraagtekens kunnen worden gesteld bij de beperkingen zoals die door de verzekeringsarts zijn vastgesteld. De rechtbank onderschrijft de stelling dat het geven van volledige openheid van zaken in zaken als deze van belang is, omdat het ziekenhuis, deskundigen en de rechtbank voor een (groot) gedeelte afhankelijk zijn van de inlichtingen die benadeelde verstrekt. Anderzijds acht de rechtbank echter voldoende aannemelijk dat bij benadeelde geen sprake is geweest van boos opzet om deze gegevens verborgen te houden. Naar het oordeel van de rechtbank dient nader onderzoek door een orthopeed plaats te vinden, waarbij de documentaire wordt betrokken en de beperkingen opnieuw worden onderzocht. Daarnaast moet een psychiatrisch of psychologisch onderzoek plaats te vinden.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ziekenhuis moet meewerken aan voortzetting gezamenlijke expertise

 • Rechtbank Gelderland
 • 7 januari 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:7163
 • c/05/290461 HA RK 15-148

Na knieoperatie heeft benadeelde, die lijdt aan een ernstige botziekte, blijvende uitval van de nervus peroneus (kuitzenuw). Zij verzoekt de rechtbank voor recht te verklaren dat het ziekenhuis aansprakelijk is. De rechtbank komt tot het oordeel dat op basis van het expertiserapport van de op gezamenlijk verzoek ingeschakelde orthopeed (dr. Y) de aansprakelijkheid niet kan worden vastgesteld. Het primaire verzoek wordt afgewezen. 2. De rechtbank wijs het subsidiaire verzoek toe en bepaalt dat het ziekenhuis moet meewerken aan de verdere voortzetting en afronding van het gezamenlijk door partijen in gang gezette deskundigenonderzoek bij dr. Y. 3. Kosten deelgeschil: € 8.535,99.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: beginsel hoor en wederhoor betekent niet dat arts zonder meer moet worden gehoord

 • 23 maart 2017
 • ECLI:NL:RBNHO:2017:2391
 • C/14/158417 / HA RK 14-155

Medische aansprakelijkheid, benadeelde acht ziekenhuis aansprakelijk wegens gemiste fractuur. Benadeelde verzoekt de rechtbank om te bepalen dat in het gezamenlijk verzoek aan de deskundige niet wordt opgenomen het verzoek om in het kader van hoor en wederhoor de betrokken arts te horen. 1. De rechtbank overweegt dat het aan de deskundige is om te bepalen op welke wijze hij zijn onderzoek inricht. Het staat de deskundige in dat kader vrij om, indien hij dat voor zijn onderzoek noodzakelijk of nuttig acht, de betrokken arts te horen. Dit is tot uitdrukking gebracht in de Leidraad deskundigen in civiele zaken. Het standpunt van de verzekeraar dat het beginsel van hoor en wederhoor er zonder meer toe noopt dat de betrokken arts wordt gehoord, onderschrijft de rechtbank niet. Aan dit beginsel wordt inhoud gegeven door beide partijen de gelegenheid te bieden om te reageren op het concept-rapport van de deskundige. De rechtbank wijst het verzoek toe en wijzigt de vraagstelling in “het staat u vrij de betrokken arts te horen indien u dat noodzakelijk acht (..) “. 2. Kosten deelgeschil: € 3.228,78.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: whiplash, plausibel klachtenpatroon, aanvullende expertise na eerdere rechtmatige observatie

 • Rechtbank Overijssel
 • 30 november 2016
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:5325
 • C/08/180451 / HA ZA 15-666

Eiser –exploitant van jachthaven-vordert verklaring voor recht dat hij als gevolg van ongeval arbeidsongeschikt is geworden en verzekeraar te veroordelen € 592.373,- te betalen. (Eerder had een deelgeschil plaats gevonden over een observatie van benadeelde; de rechter oordeelde toen dat de discrepantie tussen de presentatie van de klachten en de ontplooide activiteiten dusdanig was dat de verzekeraar fraude vermoedde en de onderhandelingen staakte.) Het geschil in deze procedure spitst zich toe op de vraag of bij eiser sprake is van een plausibel klachtenpatroon. De rechtbank verwijst naar Zwolsche Algemeene / De Greef en overweegt dat er sprake dient te zijn van een plausibel klachtenpatroon, d.w.z. een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten (Gerechtshof Leeuwarden 9 oktober 2012). Door eiser is na de observatie een eenzijdige expertise gevraagd door neuroloog; verzekeraar is toen niet in de gelegenheid geweest te reageren. De rechtbank stelt verzekeraar in de gelegenheid commentaar te geven op de eenzijdige rapportage, zodat deze dit kan verwerken in een aanvullende rapportage.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: eisen van zelfstandige onvoldoende onderbouwd

 • Rechtbank Limburg
 • 29 maart 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:3046

Verzekeraar heeft voor een ongeval in 2003 reeds € 270.000 betaald. De gewonde zelfstandige vordert een groot bedrag wegens VAV, mede aan de hand van een Duits rapport. De rechter acht het VAV onvoldoende onderbouwd omdat geen jaarrekeningen, begroting of strategisch plan zijn overgelegd. Onvoldoende is aangetoond dat het bedrijf winstgevend zou zijn geworden. Slechts op basis van veronderstellingen wordt van verliesgevend voor het ongeval naar winstgevendheid in de situatie zonder ongeval uitgegaan. De kosten van de door de benadeelde gestelde stakingskosten van de onderneming zijn enerzijds dubbel met andere posten en anderzijds niet onderbouwd. De vermindering van waarde van de onderneming is evenzeer onvoldoende onderbouwd omdat het Duitse rapport, waarop dit gebaseerd zou zijn, niet volledig is. Het smartengeld wordt afgewezen omdat ook dat onvoldoende is onderbouwd en niet toegelicht is. Het benoemen van een medisch deskundige wordt afgewezen omdat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt waarom de ontvangen uitkering van Achmea niet toereikend is geweest.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: uit rapport deskundige volgt niet dat hernia gevolg is van arbeidsongeval

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 28 februari 2017
 • ECLI:NL:GHARL:2017:1635
 • 200.184.279

Hoger beroep deelgeschil over de vraag of deskundigenrapport uitgangspunt is voor de verdere onderhandelingen. Arbeidsongeval in mei 2006. Medio 2007 wordt bij werknemer een hernia (HNP) geconstateerd. Vraag is of de hernia veroorzaakt is door het arbeidsongeval. Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat uit het rapport van de deskundige niet de conclusie kan worden getrokken dat de HNP die bij werknemer medio 2007 is geconstateerd in (medisch) causale relatie staat tot het ongeval in mei 2006. Op dit onderdeel kan het deskundigenrapport niet als uitgangspunt dienen voor verdere onderhandelingen over de afwikkeling van de schade. Zaak wordt terugverwezen naar de rechtbank voor verdere afdoening.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: causaal verband beperkingen en ongeval volgt niet uit gedateerd expertiserapport; psychiatrische expertise bevolen

 • Rechtbank Noord-Holland
 • 2 juni 2016
 • ECLI:NL:RBNHO:2016:4601
 • C/15/229969 / HA RK 15/124

Whiplash. 1. Verzoeker vraagt de rechtbank a. vast te stellen dat de klachten en beperkingen, zoals die staan beschreven in het neurologisch expertiserapport uit 2011 in causaal verband staan met het ongeval van 2006 en b. te bevelen dat de verzekeraar mee werkt aan een psychiatrisch onderzoek. (a) De rechtbank oordeelt dat de conclusie dat verzoeker nog altijd klachten heeft die in rechtstreeks verband staan tot het ongeval in 2006, niet aan dit rapport kan worden ontleend. Het is opgemaakt in 2011, inmiddels bijna vijf jaar geleden. Zelfs indien op basis van dit rapport zou moeten worden aangenomen dat verzoeker toen reële klachten en beperkingen had die in causaal verband stonden met het ongeval, kan daaraan niet zonder meer de conclusie worden verbonden dat de klachten en beperkingen die verzoeker op dit moment nog ervaart, in causaal verband staan tot het ongeval. (b) De rechtbank beveelt verzekeraar mee te werken aan een psychiatrische expertise, zoals destijds door de neuroloog gesuggereerd. 2. Kosten deelgeschil: € 6.959,06 (uurtarief € 225,-).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: verzoek om nieuw deskundigenbericht afgewezen, onvoldoende zwaarwegende bezwaren tegen eerder onderzoek

 • Rechtbank Oost-Nederland
 • 22 december 2016
 • ECLI:NL:RBOBR:2016:7126
 • C/01/310312 / EX RK 16-130

Benadeelde loopt een naadlekkage na een darmoperatie op. Benadeelde heeft kritiek op eerder deskundigenbericht en verzoekt de rechtbank opnieuw een deskundigenonderzoek te bevelen.
Naar het oordeel van de rechtbank zal een dergelijk verzoek in het algemeen slechts kunnen worden ingewilligd indien sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden die een nieuw deskundigenbericht rechtvaardigen, of indien sprake is van zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen de wijze van totstandkoming en/of de inhoud van het eerder uitgebrachte deskundigenbericht. De rechtbank concludeert dat de bezwaren die benadeelde aanvoert tegen het eerdere deskundigenrapport niet zodanig zwaarwegend en steekhoudend zijn dat zij het gelasten van een nieuw deskundigenbericht rechtvaardigen. Dat benadeelde het met de inhoud en de conclusies niet eens is, levert onvoldoende grond op om een nieuw deskundigenbericht te gelasten.

Lees verder

Jurisprudentie

Gerecht Curaçao: eenzijdig medisch rapport niet concreet betwist, smartengeld oudere slachtoffers

 • Gerecht Curaçao
 • 19 december 2016
 • ECLI:NL:OGEAC:2016:132
 • 73756/2015

Benadeelden (71 en 74 jaar op moment ongeval) lopen ernstig letsel (diverse breuken) op bij ongeval op Curaçao. 1. Het gerecht oordeelt dat de medische rapportages als uitgangspunt kunnen dienen bij de vaststelling van de beperkingen. Het Gerecht constateert dat New India geen concrete bezwaren heeft geformuleerd ten aanzien van de inhoud van de medische rapporten. Weliswaar is de verzekeraar niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de rapporten en dus het beginsel van hoor en wederhoor niet is nageleefd, maar dit staat niet aan de bruikbaarheid in de weg. 2. Smartengeld Het Gerecht is enerzijds van oordeel dat het smartengeld lager zou moeten uitvallen omdat sprake is van een beperkte lijdensduur. Anderzijds stonden eisers nog actief in het leven en was er een redelijke verwachting zij nog een aantal jaren in kwalitatief goede gezondheid had kunnen leven als het ongeval niet had plaatsgevonden. Dat is hen door het ongeval ontnomen. Smartengeld vastgesteld op € 25.000,– resp. € 15.000,–. 3. Diverse andere schadeposten.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: toewijzing verklaring voor recht dat verzekeraar voldoende betaalde

 • Rechtbank Overijssel
 • 29 juni 2016
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:4677
 • C/08/169802 / HA ZA 15-187

Er is sprake van ongevalsgerelateerde klachten. Niet is komen vast te staan dat deze tot de door benadeelde gestelde beperkingen hebben geleid. Benadeelde is niet in staat gebleken zijn stellingen omtrent de beperkingen voldoende te concretiseren en te onderbouwen. Bewijslevering op dit punt, bijvoorbeeld aan de hand van een deskundigenonderzoek, is daarom niet aan de orde. De vordering van verzekeraar in conventie om voor recht te verklaren dat het ongeval niet heeft geleid tot meer schade dan reeds door middel van betaling van voorschotten is vergoed, wordt toegewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: rapport eenzijdig ingeschakelde deskundige kan niet als uitgangspunt dienen

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Rotterdam
 • 20 juli 2016
 • 5076884 HA VERZ 16-94

Benadeelde verzoekt primair een verklaring voor recht, dat de rapporten van drie deskundigen als uitgangspunt moeten worden genomen bij de schaderegeling. Verzekeraar stelt dat het rapport van deskundige x de toets der kritiek niet kan doorstaan. Verzekeraar heeft niet expliciet bezwaar gemaakt tegen het in gang zetten van deze expertise, maar heeft wel expliciet te kennen gegeven dat zij zich niet automatisch committeerde aan de uitkomsten. De kantonrechter oordeelt dat het onderzoek door deskundige x niet met onvoorwaardelijke instemming van de verzekeraar is uitgevoerd en zijn rapport kan om deze reden niet gelijk worden gesteld aan een door de rechter opgedragen deskundigenonderzoek. 2. De kantonrechter is van oordeel dat het rapport deskundige x onvolledig is en niet als uitgangspunt kan worden gebruikt voor verdere onderhandelingen. De kantonrechter verklaart voor recht dat de rapporten van de twee deskundigen die in op gezamenlijk verzoek zijn uitgebracht als uitgangspunt moeten worden genomen bij de verdere onderhandelingen over de schaderegeling en beveelt de verzekeraar mee te werken aan de continuering van de expertise bij deskundige x, onder andere door deskundige x nadere vragen te stellen. 2. Kosten deelgeschil: € 3.013,41 (gevorderd: € 14.759,58 voor 2 procedures; aantal uren disproportioneel, uurtarief teruggebracht van € 300,- naar € 245,-). (NB: de kantonrechter heeft op 20 juli 2016 uitspraak gedaan in vier tussen dezelfde partijen lopende procedures.)

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: vragen aan deskundige zonder overleg buiten beschouwing, rechter vrij in waardering partij-deskundige

 • Hof Den Bosch
 • 9 augustus 2016
 • ECLI:NL:GHSHE:2016:3619
 • 200.182.121_01

Ongeval 1975, hersenletsel; causaal verband tussen beperkingen in 2008 en ongeval? In het hoger beroep (na deelgeschil) gaat het om de vraag of benadeelde (appellant) gebonden is aan het rapport neuroloog 2 en/of de verzekeraar uit dient te gaan van de rapportage van neuropsycholoog 2 dan wel dient mee te werken aan een nieuw deskundigenbericht. 1. Het hof laat -evenals de rechtbank- de antwoorden die neuropsycholoog 2 aan appellant heeft gegeven op de zonder overleg met verzekeraar gestelde nadere vragen, buiten beschouwing. Naar het oordeel van het hof dient dergelijke (op deze wijze verkregen) informatie in beginsel buiten beschouwing te worden gelaten. 2.Indien het standpunt van een door een partij geraadpleegde deskundige afwijkt van dat van de door de rechter benoemde deskundige, behoeft de rechter zijn beslissing om de zienswijze van de laatstgenoemde deskundige te volgen in het algemeen niet verder te motiveren dan door te overwegen dat de door deze deskundige gebezigde motivering hem overtuigend overkomt. Wel zal de rechter moeten ingaan op specifieke bezwaren van partijen tegen de zienswijze van de door de rechter benoemde deskundige. Naar het oordeel van het hof geldt dit ook in de situatie, waarin het standpunt van een door een partij geraadpleegde deskundige afwijkt van dat van een op gemeenschappelijk verzoek van partijen rapporterende deskundige. (r.o.3.8.3). Het hof is vrij in de waardering van de uitgebrachte rapportage. 3. Het hof acht zich onvoldoende voorgelicht en wenst nadere toelichting op rapport neuroloog en neuropsycholoog door deze deskundigen en gelast daartoe een meervoudige comparitie.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: verzekeraars niet gebonden aan neuropsychologisch expertiserapport vanwege onvoldoende onderbouwde conclusies symptoomvaliditeitstest

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Rotterdam
 • 6 juli 2016
 • ongepubliceerd
 • C/l 0/482088 / HA ZA 15-825

Benadeelde heeft bij ongevallen in 2007 en 2009 letsel opgelopen. De aansprakelijke verzekeraars vragen om voor recht te verklaren (primair) dat zij niet gebonden zijn aan de expertiserapporten van de neuroloog en de neuropsycholoog. Het bezwaar van de verzekeraars richt zich op de conclusies die de neuropsycholoog aan het geconstateerde onderpresteren van benadeelde verbindt. De rechtbank acht het ter zijde leggen van de positieve uitslag van de symptoomvaliditeitstesten, die normaliter meebrengt dat de overige testresultaten niet betrouwbaar zijn, een in het oog springende eigenaardigheid, die in het rapport onvoldoende is onderbouwd. Bij de argumentatie, begrijpelijkheid en logica van de stelling dat het onderpresteren van benadeelde werd veroorzaakt door frontaal hersenletsel kunnen verschillende kanttekeningen worden geplaatst. Hierdoor is sprake van zodanig zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen het rapport van neuropsycholoog, dat verzekeraars hieraan niet gebonden kunnen worden (r.o. 4.9). Deze beslissing heeft gevolgen voor het rapport van de neuroloog, dat hierop is gebaseerd. Naar het oordeel van de rechtbank is een nieuw neuropsychologisch onderzoek noodzakelijk.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: bodemprocedure na deelgeschil over whiplash: rechtbank vraagt neuroloog om nadere toelichting

 • Rechtbank Amsterdam
 • 1 juni 2016
 • ECLI:NL:RBAMS:2016:3753
 • C/13/592556 / HA ZA 15-767

Whiplash; bodemprocedure na deelgeschil over causaal verband. In het deelgeschil is beslist dat het bewijs van causaal verband niet geleverd is. Omdat het deelgeschil zich naar haar aard niet leent voor (nadere) bewijslevering, leidde die beslissing tot afwijzing van het verzochte. Dat betekent niet dat sprake is van een bindende eindbeslissing. Naar het oordeel van de rechtbank in het deelgeschil gaat het rapport van de neuroloog verder dan de vaststelling dat de neuroloog geen beperkingen kan vaststellen, maar verwerpt de neuroloog de diagnose Whiplash en stelt hij dat de nekbewegingen volkomen normaal zijn. Benadeelde acht deze uitleg onjuist. De rechtbank wil in de bodemprocedure duidelijkheid verkrijgen over de vraag of de neuroloog, binnen de grenzen van zijn specialisme, in zijn rapport de diagnose Whiplash heeft verworpen, en zo ja of daaruit volgt dat medisch causaal verband uitgesloten is of – gelet op de voor neurologen geldende richtlijnen – dat medisch causaal verband niet kan worden vastgesteld. Artikel 200 lid 4 Rv biedt de mogelijkheid dat een niet door de rechtbank benoemde deskundige een nadere mondelinge toelichting geeft op zijn rapport. De rechtbank verzoekt de neuroloog op de voet van art. 200 lid 4 Rv om een mondelinge toelichting te geven op zijn rapport.

Lees verder