Jurisprudentie

Hof: dwarsleasie na keizersnede, geen recht benadeelde op inzage in advies van door ziekenhuis ingeschakelde medisch deskundige

 • Hof Amsterdam
 • 13 september 2016
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:3739
 • 200.173.424/01

Zes weken na de geboorte blijkt een baby een dwarslaesie te hebben. 1. De ouders stellen dat dat bij de geboorte gebeurd moet zijn, maar slagen niet in het bewijs van die stelling. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank die eerder concludeerde dat er een (proportionele) aansprakelijkheid was. Aansprakelijkheid is niet komen vast te staan. 2. Inzage in medisch advies. Benadeelde vordert ex art 843a Rv inzage in het medisch advies dat het ziekenhuis aan een radioloog had gevraagd. Het hof wijst de vordering af. Het hof stelt voorop dat iedere partij het recht heeft om haar verdediging in vrijheid en beslotenheid voor te bereiden. Dat is een fundamenteel recht dat voortvloeit uit artikel 6 EVRM. Daartoe behoort ook het in vertrouwen raadplegen van deskundigen teneinde de eigen procespositie te kunnen bepalen. Benadeelde heeft aangevoerd dat het ziekenhuis, gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), inzage niet mag weigeren. Het hof gaat hier niet in mee. Eerder had het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat een de juridische analyse geen persoonsgegeven vormt. In dit geval is geen sprake van een medisch onderzoek, maar van een medische analyse van bestaande gegevens. Evenals de juridische analyse in de uitspraak van het HvJEU, bevat de medische analyse geen informatie die door de belanghebbende zelf gecontroleerd kan worden op de juistheid ervan. Alleen die gegevens worden door de Wbp. Aan de Wbp kan geen verplichting kan worden ontleend om het medisch advies te verstrekken.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

 • Hof Amsterdam
 • 2 februari 2016
 • (nog) niet gepubliceerd
 • 200.160.655/01

Ten overvloede overweegt het hof dat gelet op de uitspraak van het HvJEU van 17 juli 2014 (nr. C-141/12 en nr. C- 372/12) het verzoek om afgifte van het volledige advies van de medisch adviseur van verzekeraar niet voor toewijzing in aanmerking zou komen. Het onderscheid dat het HvJEU in zijn uitspraak maakt dat gegevens die in een juridische analyse zijn vermeld persoonsgegevens zijn, maar dat de juridische analyse als zodanig geen persoonsgegeven vormt, is een onderscheid dat in de onderhavige zaak ook opgeld doet. De medische analyse bevat geen informatie over de belanghebbende die door de belanghebbende zelf gecontroleerd kan worden op de juistheid ervan. Alleen die gegevens worden door de Wbp beschermd. Dit leidt ertoe dat verzekeraar alleen gehouden zou zijn geweest om de gegevens betreffende Geïntimeerde te verstrekken die de feitelijke basis van het medisch advies vormen en niet ook het medisch advies als zodanig.
Het verzoek tot het bevelen van de verzekeraar tot overlegging van het medisch advies is niet gedaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 46 lid 2 Wbp binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke, waaruit volgt dat de gevraagde gegevens niet worden verstrekt.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2012, 2 Enkeltje Den Haag, alstublieft! – Voortijdig gestrand of slechts oponthoud …

 • PIV-bulletin

Column van … Jørgen Simons Enkeltje Den Haag, alstublieft! – Voortijdig gestrand of slechts oponthoud … Reizen met de trein viel weer niet mee deze winter. Strenge vorst, sneeuw en vallende ijsklompen blokkeerden de wissels. Ellenlange vertragingen en frustrerende omwegen waren het gevolg, en soms was het zelfs de vraag of de eindbestemming überhaupt nog […]

Lees verder

Jurisprudentie

PIV-Bulletin 2011, 6 “Stappenplan medisch traject” door PIV Projectgroep Gedragscode verwerking persoonsgegevens: een stap in de goede richting, maar welke?

 • PIV-bulletin
 • Mr. E.J. Wervelman KBS advocaten te Utrecht

In 2010 heeft het PIV een multidisciplinaire projectgroep ingesteld om een zogenoemd ‘Stappenplan medisch traject’ op te stellen. Het Stappenplan is geschreven voor de afwikkeling van alle vormen van letselschade, met uitzondering van medische aansprakelijkheidszaken. De projectgroep heeft ervoor gekozen om het gehele medisch traject in beeld te brengen aan de hand van de te nemen stappen. Daarbij staan de schadebehandelaar en de medisch adviseur van de verzekeraar centraal. De directe aanleiding voor het instellen van deze projectgroep is zoals blijkt uit de ‘Toelichting op het stappenplan’ de inwerkingtreding van de vernieuwde Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen met ingang van 1 april 2010. In het hierna volgende is het Stappenplan en de toelichting daarop besproken in het licht van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Lees verder