Vaknieuws

Van slachtoffer centraal naar mijn belang centraal?1

 • PIV-bulletin
 • 1 oktober 2017
 • Arjan Loonstra – Q-Consult Progress Partners

In februari 2016 schetst het programma De Monitor van de NCRV het beeld van een verhardende letselschadebranche. Het programma onderzocht de rol van verzekeraars in de afwikkeling van letselschade. Daaruit kwam naar voren dat verzekeraars meer claims afwijzen dan voorheen en de afwikkeling van letselzaken zouden traineren. Slachtofferadvocaten geven in het programma aan dat de houding van verzekeraars de laatste jaren verhardt. “Van goed overleg is al enkele jaren geen sprake meer”, stelt een advocaat. “Het is regelmatig matten.” Ter illustratie toont het programma een zaak waarin een verzekeraar een benadeelde laat observeren op verdenking van fraude.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ziekenhuis en verzekeraar gehouden mee te werken aan deskundigenbericht buiten rechte

 • 22 juni 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:4179
 • C/05/301381 / HA RK 16-92

Benadeelde verwijt het ziekenhuis dat na constatering van carpaal tunnelsyndroom niet met spoed tot operatie is overgegaan en dat bij de operatie een zenuw is beschadigd. Hij verzoekt de rechtbank a. voor recht te verklaren dat het ziekenhuis/de verzekeraar aansprakelijk is en b. subsidiair dat het ziekenhuis mee dient te werken aan een deskundigenonderzoek. Verzoek a. wordt afgewezen. Door de tijd en kosten die met onderzoek zijn gemoeid leent het verzoek zich niet voor een deelgeschil. 2. Het verzoek om medewerking aan deskundigenbericht buiten rechte wordt toegewezen. Dat verzoeker ook een verzoek om een voorlopig deskundigenbericht kan doen doet hieraan niet af. De rechtbank oordeelt dat vanuit het algemene contractenrecht een medewerkingsplicht niet licht valt aan te nemen. De onderhavige kwestie is echter in meerdere opzichten bijzonder. Verplichtingen die de redelijkheid en billijkheid meebrengen bij de afhandeling van een claim als de onderhavige kunnen blijken uit de normen die voor deze afhandeling in de praktijk worden gehanteerd. In dat verband is relevant dat het ziekenhuis en de verzekeraar is aangesloten bij de GOMA. De rechtbank verwijst naar art 18 GOMA en oordeelt dat het ziekenhuis en de verzekeraar door de rechter gehouden kunnen worden aan onderzoek buiten rechte. Benadeelde en het ziekenhuis/verzekeraar dienen ieder de helft van de kosten te vergoeden. 3. Kosten deelgeschil: € 10.981,10 (uurtarief € 265,-).

Lees verder

Vaknieuws

De Letselschade Raad werkt aan code beroepsziekte

 • ANP
 • 6 juli 2017

Een nieuwe gedragscode moet de afhandeling van financiële claims vereenvoudigen voor mensen die een beroepsziekte hebben opgelopen. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) donderdag aan de Tweede Kamer. Via De Letselschade Raad worden onder meer het Verbond van Verzekeraars, de ANWB, Slachtofferhulp Nederland en letselschade-experts betrokken bij het opstellen van de code. Veel voorkomende beroepsziekten zijn bijvoorbeeld doofheid, longkanker, nekklachten en ziektes door werken met lood of asbest. Voor de brief van Asscher lees verder

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig, benadeelde moet schadevergoeding terugbetalen

 • Rechtbank Limburg
 • 30 november 2016
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:10506
 • C/03/214423 / HA ZA 15-715

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). Terugvordering door aansprakelijkheidsverzekeraar van uitgekeerde schadevergoeding. Rechtbank oordeelt dat besluit van verzekeraar tot het instellen van een persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig was, noch dat de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd onrechtmatig was. Uit de in dat kader geobserveerde gedragingen blijkt volgens de rechtbank dat de door het slachtoffer tegenover behandelende en expertiserende medici aangegeven klachten en beperkingen niet consistent zijn met de geobserveerde gedragingen van het slachtoffer. Voorts blijkt naar het oordeel van de rechtbank uit de resultaten van een tweetal neuropsychologische onderzoeken, dat het slachtoffer bewust heeft ondergepresteerd, nu de resultaten van die onderzoeken slechter zijn dan wanneer de tests volstrekt willekeurig zouden zijn ingevuld en voorts slechter zijn dan die wanneer deze door dementen zouden zijn ingevuld. Ten slotte blijkt ook uit de gegevens van een tankpas (aan het slachtoffer verstrekt door diens voormalig werkgever), alsmede uit gegevens van het aantal kilometers dat met de auto van het slachtoffer is gereden sedert zijn auto-ongeval, dat het slachtoffer veel auto heeft gereden sedert zijn ongeval, terwijl hij claimt als gevolg van zijn ongeval nauwelijks meer te kunnen autorijden. Benadeelde moet € 248.676,16 (+ rente) terugbetalen.

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe Toelichting Aanbeveling 18 Gedragscode GOMA

 • Letselschade Raad
 • 5 december 2016

Sinds de inwerkingtreding in 2010 van de GOMA, de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid, bereikten De Letselschade Raad regelmatig signalen over verschil van inzicht tussen medische aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers over de interpretatie van Aanbeveling 18 GOMA (over de aansprakelijkstelling). Naar aanleiding daarvan heeft DLR de Permanente Commissie GOMA de opdracht gegeven de Toelichting op de Aanbeveling te verfijnen. Aanbeveling 18 zelf is ongewijzigd; de bijbehorende Toelichting is aangepast en aangevuld met good practices.

Lees verder

Vaknieuws

Meer oog voor mensen met letselschade dankzij gedragscode

 • Letselschade Raad
 • 24 november 2016

Van stroomschema’s afwerken naar meedenken met slachtoffers over hun toekomst. Die beweging hebben verzekeraars in de voorbije jaren gemaakt bij het behandelen van letselschade-gevallen. Alle betrokkenen stonden afgelopen week tijdens De Letselschade Raadsdag stil bij het tienjarig bestaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade. De conclusie was eensluidend: “Dit werkt echt!”

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: dwarsleasie na keizersnede, geen recht benadeelde op inzage in advies van door ziekenhuis ingeschakelde medisch deskundige

 • Hof Amsterdam
 • 13 september 2016
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:3739
 • 200.173.424/01

Zes weken na de geboorte blijkt een baby een dwarslaesie te hebben. 1. De ouders stellen dat dat bij de geboorte gebeurd moet zijn, maar slagen niet in het bewijs van die stelling. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank die eerder concludeerde dat er een (proportionele) aansprakelijkheid was. Aansprakelijkheid is niet komen vast te staan. 2. Inzage in medisch advies. Benadeelde vordert ex art 843a Rv inzage in het medisch advies dat het ziekenhuis aan een radioloog had gevraagd. Het hof wijst de vordering af. Het hof stelt voorop dat iedere partij het recht heeft om haar verdediging in vrijheid en beslotenheid voor te bereiden. Dat is een fundamenteel recht dat voortvloeit uit artikel 6 EVRM. Daartoe behoort ook het in vertrouwen raadplegen van deskundigen teneinde de eigen procespositie te kunnen bepalen. Benadeelde heeft aangevoerd dat het ziekenhuis, gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), inzage niet mag weigeren. Het hof gaat hier niet in mee. Eerder had het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat een de juridische analyse geen persoonsgegeven vormt. In dit geval is geen sprake van een medisch onderzoek, maar van een medische analyse van bestaande gegevens. Evenals de juridische analyse in de uitspraak van het HvJEU, bevat de medische analyse geen informatie die door de belanghebbende zelf gecontroleerd kan worden op de juistheid ervan. Alleen die gegevens worden door de Wbp. Aan de Wbp kan geen verplichting kan worden ontleend om het medisch advies te verstrekken.

Lees verder

De gehele maand november kunt u de GBL Challenge online spelen met en tegen branchegenoten.

 • 6 oktober 2016
 • Q-Consult

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is opgesteld met het doel letselschadeslachtoffers eerlijk, fatsoenlijk en snel helpen. Hoe goed kent u de GBL eigenlijk?
Om de GBL beter te leren en écht te ervaren, hebben wij de GBL Challenge ontwikkeld. Dit is een ‘serious’ game (=leerzame game) gebaseerd op echte cases van verkeers- en bedrijfsongevallen. De missie van de GBL Challenge is om professionals te activeren om met de GBL te werken door ze te laten beleven dat het voldoening en plezier geeft om slachtoffers fatsoenlijk, eerlijk en snel te behandelen.
De GBL Challenge is een gezamenlijk initiatief van AEGON, a.s.r., ARAG, Delta LLoyd, Raasveld Expertise, Reaal, Univé, Stichting Univé Rechtsbijstand, Stichting PIV, Q-Consult en Mindgame. Voor meer informatie over de challenge, de aanmelding, PE punten en kosten lees verder.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

 • Hof Amsterdam
 • 2 februari 2016
 • (nog) niet gepubliceerd
 • 200.160.655/01

Ten overvloede overweegt het hof dat gelet op de uitspraak van het HvJEU van 17 juli 2014 (nr. C-141/12 en nr. C- 372/12) het verzoek om afgifte van het volledige advies van de medisch adviseur van verzekeraar niet voor toewijzing in aanmerking zou komen. Het onderscheid dat het HvJEU in zijn uitspraak maakt dat gegevens die in een juridische analyse zijn vermeld persoonsgegevens zijn, maar dat de juridische analyse als zodanig geen persoonsgegeven vormt, is een onderscheid dat in de onderhavige zaak ook opgeld doet. De medische analyse bevat geen informatie over de belanghebbende die door de belanghebbende zelf gecontroleerd kan worden op de juistheid ervan. Alleen die gegevens worden door de Wbp beschermd. Dit leidt ertoe dat verzekeraar alleen gehouden zou zijn geweest om de gegevens betreffende Geïntimeerde te verstrekken die de feitelijke basis van het medisch advies vormen en niet ook het medisch advies als zodanig.
Het verzoek tot het bevelen van de verzekeraar tot overlegging van het medisch advies is niet gedaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 46 lid 2 Wbp binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke, waaruit volgt dat de gevraagde gegevens niet worden verstrekt.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: terugbetaling voorschotten na opzettelijke misleiding, internetonderzoek niet onrechtmatig

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 15 september 2015
 • ECLI:NL:GHARL:2015:6816
 • 200.104.465

Verzekeraar stelt zich op het standpunt dat benadeelde frauduleus aanspraak heeft gemaakt op schadevergoeding wegens onder meer wegens verlies van verdienvermogen, terwijl uit internetonderzoek blijkt dat hij, anders dan hij heeft doen voorkomen, op sportief, zakelijk en sociaal gebied ook na het ongeval nog bijzonder actief is geweest en in feite geen schade lijdt. Het hof volgt benadeelde niet in zijn stelling dat de verzekeraar de internetinformatie op onrechtmatige wijze heeft verkregen en dat deze buiten beschouwing moet worden gelaten. Volgens het hof is opzettelijke misleiding niet komen vaststaan. Wel is volgens het hof sprake geweest van onderpresteren. Hiermee moet bij het begroten van de schade rekening worden gehouden. Het hof bekrachtigt de uitspraak van de rechtbank waarin benadeelde werd veroordeeld tot terugbetaling van € 75.336,00 aan voorschotten.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verzoek te bepalen dat verzekeraar medische gegevens over pre-existente situatie niet mag opvragen afgewezen

 • Rechtbank Amsterdam
 • 21 mei 2015
 • www.wetdeelgeschillen.info
 • ongepubliceerd
 • C/13/579829/ HA RK 15-13

Whiplash, ongeval 2013, benadeelde is vanaf 2000 arbeidsongeschikt. 1. Benadeelde verzoekt de rechtbank te bepalen dat ASR niet gerechtigd is om het UWV dossier en het patiënten journaal van de huisarts vanaf 2000 te ontvangen. De rechtbank overweegt dat op basis van de Medische Paragraaf bij de GBL het beginsel van proportionaliteit geldt, waarmee wordt bedoeld dat de verzekeraar haar belang bij inzage in de medische gegevens moet afwegen tegen de legitieme belangen van de benadeelde, waaronder het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Anders dan benadeelde meent is daaruit echter geen algemeen verbod af te leiden op het opvragen of overleggen van informatie over een periode langer dan twee jaar voorafgaand aan het ongeval. Een deskundige zal behoefte hebben aan alle relevante (medische) informatie. Verzoek afgewezen. 2. Kosten deelgeschil ad € 4.832,83 toegewezen; verzoek niet volstrekt ten onrechte voorgesteld.

Lees verder

Vaknieuws

Mark van Dijk over Licht Letsel Regeling PIV-NLE

 • 26 maart 2015
 • Mark van Dijk
 • Tijdschrift Letselschaderegeling in de rechtspraktijk

Mark van Dijk, directeur van Korevaar van Dijk, bespreekt in het artikel ‘Efficiënt de schade regelen bij licht letsel. Kan dat?’ in het Tijdschrift Letselschaderegeling in de rechtspraktijk de Licht Letsel Regeling, waarover afspraken gemaakt zijn tussen de NLE en het PIV. Aan de orde komen de volgende vragen: Wat houdt de regeling in? Waar zit de efficiency in dit model? Doen alle partijen mee? Is de belangenbehartiger nog wel belangenbehartiger of is de belangenbehartiger een verlengstuk van de verzekeraar?

Lees verder

Vaknieuws

Nieuwe datum GOMA Symposium ‘Komt een GOMA bij de dokter’: 28 mei 2015

 • Letselschade Raad

Het GOMA symposium biedt een podium voor inspirerend nieuws en goede praktijken op het gebied van patiëntveiligheid, openheid en een respectvolle schaderegeling. De dagvoorzitter is professor Aart Hendriks, coördinator gezondheidsrecht van de KNMG. Het symposium is vooral gericht op professionals uit de gezondheidszorg en letselschadebranche. Toonaangevende sprekers gaan in op het nieuwe veiligheidsdenken, op de rol van de bestuurder bij cultuurveranderingen en op goede intenties in relatie tot feitelijk gedrag. U krijgt een inkijkje in de praktijk van ziekenhuizen die zelf schades als gevolg van een medisch incident afwikkelen. Anders dan eerder is aangekondigd, vindt het symposium plaats op donderdag 28 mei 2015.

Lees verder

Vaknieuws

Rapport Diepteanalyse GBL 2014: Best practices zorgen voor snellere afhandeling letselschade

 • Verbond van Verzekeraars

Opstellen van een helder whiplashbeleid gericht op re-integratie of eerder in het traject medische expertise inzetten, helpt bij het sneller afhandelen van letselschade. Dat blijkt uit een diepteanalyse van de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Een van de regels in deze code is dat letselschade binnen twee jaar moet worden afgehandeld, iets wat in ongeveer negentig procent van de gevallen blijkt te gebeuren.

De diepteanalyse naar de toepassing van de zogenoemde tweejaarsbehandeltermijn is uitgevoerd door Eiffel in opdracht van het Verbond en de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars. Doel van de analyse is inzicht krijgen in de redenen dat een zaak langer loopt dan twee jaar, om die redenen vervolgens aan te pakken. Negentien verzekeraars leverden hiervoor input. Niet alleen cijfers, maar ook best practices. Daardoor krijgt de hele letselschadebranche inzicht in mogelijkheden om de letselschadeclaims binnen kortere tijd te behandelen. Voor het rapport van de diepteanalyse

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: onderzoek (inclusief Facebook) niet in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2014:6661
 • C/18/151386 /HA RK 14-264

Whiplash, ongeval 2007, toen 28-jarige dierenarts. Benadeelde stelt blijvende ernstige klachten en beperkingen te hebben; verzekeraar heeft persoonlijk onderzoek laten verrichten, waaruit blijkt dat zij vele activiteiten (o.a. paardrijden) verrichtte. 1. De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar niet in strijd met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek heeft gehandeld. Het stond de verzekeraar vrij om, bij het rijzen van twijfel over het waarheidsgehalte van de opgaven van benadeelde, een feitenonderzoek in te stellen. Zij mocht daartoe haar interne gegevens raadplegen. Toen deze gegevens het wantrouwen voedden, mocht verzekeraars het feitenonderzoek uitbreiden tot internet. Dat verzekeraar ook Facebook raadpleegde, kan benadeelde haar niet tegenwerpen: gegevens en foto’s op dat medium werden immers door benadeelde welbewust aan de openbaarheid prijsgegeven. Het onderzoek heeft plaatsgevonden vanaf de openbare weg en is niet in strijd geweest met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Weliswaar heeft een de persoonlijke levenssfeer schendend onderzoek plaatsgevonden, maar daar tegenover stond het aanzienlijke financiële belang. Er waren geen alternatieve, minder ingrijpende middelen om de opgave te verifiëren. 2. Ten aanzien van het causaal verband tussen klachten en ongeval is nadere bewijslevering nodig, waarvoor de deelgeschilprocedure zich niet leent. 3. Kosten deelgeschil: € 6118; gevorderd: € 9177; uren bovenmatig, uurtarief € 265 redelijk.

Lees verder