Jurisprudentie

Rb: vaststelling schade door CTE na blootstelling aan oplosmiddelen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 16 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:4180
 • 2568518 UC EXPL 13-19141 LH/1040

Blootstelling aan oplosmiddelen; in eerder tussenvonnis is de werkgever ex art 7:658 BW door de kantonrechter aansprakelijk geacht voor schade door CTE (chronische toxische encephalopathie). 1. Schatting gevolgen CTE. 2. Geen verlies verdienvermogen na vergoedingen in ontslagzaak. 3. Smartengeld: € 20.000,- (ingrijpende cognitieve beperkingen tzv geheugen, oriëntatie en concentratie, pijn, vermoeidheid en psychische klachten; gevorderd : € 75.000,-). 4. Zelfwerkzaamheid naar billijkheid begroot op 60% van het normbedrag van de Letselschade Richtlijn voor duur van 10 jaar. 5. Eigen bijdrage PGB vastgesteld op € 36.720,- ( 10 jaar x € 306,- per maand).

Lees verder

Jurisprudentie

Gerecht Curaçao: eenzijdig medisch rapport niet concreet betwist, smartengeld oudere slachtoffers

 • Gerecht Curaçao
 • 19 december 2016
 • ECLI:NL:OGEAC:2016:132
 • 73756/2015

Benadeelden (71 en 74 jaar op moment ongeval) lopen ernstig letsel (diverse breuken) op bij ongeval op Curaçao. 1. Het gerecht oordeelt dat de medische rapportages als uitgangspunt kunnen dienen bij de vaststelling van de beperkingen. Het Gerecht constateert dat New India geen concrete bezwaren heeft geformuleerd ten aanzien van de inhoud van de medische rapporten. Weliswaar is de verzekeraar niet betrokken geweest bij de totstandkoming van de rapporten en dus het beginsel van hoor en wederhoor niet is nageleefd, maar dit staat niet aan de bruikbaarheid in de weg. 2. Smartengeld Het Gerecht is enerzijds van oordeel dat het smartengeld lager zou moeten uitvallen omdat sprake is van een beperkte lijdensduur. Anderzijds stonden eisers nog actief in het leven en was er een redelijke verwachting zij nog een aantal jaren in kwalitatief goede gezondheid had kunnen leven als het ongeval niet had plaatsgevonden. Dat is hen door het ongeval ontnomen. Smartengeld vastgesteld op € 25.000,– resp. € 15.000,–. 3. Diverse andere schadeposten.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: geen causaal verband bedrijfsongeval en verlies van arbeidsvermogen, geen smartengeld toegekend

 • Hof Den Bosch, Ongepubl. jurisprudentie
 • 17 mei 2016
 • 103.005.902/01

Bedrijfsongeval 1997. Arrest na deskundigenberichten door verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige. In eerdere arresten heeft het hof reeds beslist dat de psychische klachten en tenniselleboog geen verband houden met het ongeval. 1. De arbeidsdeskundige is tot het oordeel gekomen dat de werknemer nog in staat is te achten zijn oorspronkelijke functie van vakman grond-, water- en wegenbouw uit te voeren, zoals dat voor het ongeval het geval was en zoals hij dat na het ongeval ook nog geruime tijd heeft gedaan. Het hof komt op basis hiervan tot het oordeel dat geen sprake is van verlies aan verdienvermogen dat is voortgevloeid uit het arbeidsongeval en evenmin van verlies van zelfwerkzaamheid. Het hof concludeert dat werknemer niet is geslaagd in de bewijslevering van het causaal verband tussen de door hem gestelde schade en het ongeval. 2. Gelet op het ontbreken van dit causaal verband acht het hof ook geen grondslag aanwezig voor toekenning van een bedrag aan smartengeld. 3. Werknemer wordt veroordeeld in de kosten van de deskundigen in alle kosten van de deskundigen veroordeeld en in de proceskosten.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: algemene statistische gegevens niet doorslaggevend, hoger smartengeld vanwege kritiek in literatuur, huishoudelijke hulp tot 75 jaar, BGK

 • Hof Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:6223
 • 200.025.450/01

Visusverlies rechteroog na medische fout; zicht linkeroog was reeds beperkt (0,3). 1. Verlies arbeidsvermogen verpleegkundige. Uitgaan van fulltime of parttime werk bij alleenstaande vrouw met autistisch kind? Het hof stelt voorop dat statistische gegevens over een breed samengestelde groep – zoals groep alleenstaande moeders – niet doorslaggevend zijn; de specifieke situatie dient het uitgangspunt te vormen. Het hof acht het, alles afwegend, juist om rekening te houden met een dienstverband van 60% tot middelbare schoolleeftijd zoon en daarna 80%. 2. Smartengeld: € 60.000. Het hof acht de breed gedragen kritiek dat de toegekende smartengeldbedragen geen recht meer doen aan de (gewijzigde) maatschappelijke opvattingen terecht en begrijpelijk. Het ligt dan ook in de rede dat in de toekomst hogere smartengeldbedragen zullen worden vastgesteld. 3. Huishoudelijke hulp. Het enkele feit dat benadeelde niet heeft betaald voor de haar door derden geboden hulp, betekent niet dat zij geen schade heeft geleden. 4. Eindleeftijd huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid. Het is het hof bekend dat in de praktijk vaak wordt uitgegaan van een eindleeftijd van 70 jaar. Vanwege de ontwikkeling dat ouderen tot op hogere leeftijd in staat worden geacht zelfredzaam te zijn in combinatie met de fors toegenomen levensverwachting acht het hof het een eindleeftijd van 75 jaar een redelijk uitgangspunt. 5. BGK: 100% BGK toegewezen bij proportionele aansprakelijkheid van 60%.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: verlies van arbeidsvermogen molenaar afgewezen, benoeming deskundigen ter vaststelling beperking zelfwerkzaamheid

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:984
 • HD 200.101.730/01

Ongeval 1989; benadeelde heeft in 1988 diploma Milling Logistics behaald; in 1991 molen van vader overgenomen; te behalen bedrijfseconomisch resultaat molen was minimaal. 1. Eiswijziging (eerst overnemen molen, vervolgens carrière elders) in hoger beroep afgewezen. 2. Verlies van arbeidsvermogen. Vordering is enkel gebaseerd op het carrièreverloop van studiegenoten. Naar het oordeel van het hof is het –gezien hetgeen de neuropsycholoog stelt omtrent zijn persoonlijkheid- aan gerede twijfel onderhevig of benadeelde in staat zou zijn geweest een vergelijkbare carrière te realiseren. Nu benadeelde eerst steeds benadrukte hoe belangrijk het overnemen van de molen voor hem was en hij 23,5 jaar na het ongeval de grondslag van zijn vordering radicaal heeft gewijzigd, heeft hij onvoldoende aanknopingspunten gegeven voor zijn specifieke situatie. Verlies arbeidsvermogen (ruim 1 miljoen) afgewezen. 3. Huishoudelijke hulp: onvoldoende onderbouwd en afgewezen. 4. Verlies zelfwerkzaamheid. Normbedrag € 1000,- per jaar toegewezen op basis van Letselschaderichtlijn vanaf 2006; voorgaande jaren moeten worden geïndexeerd. Benoeming verzekeringsgeneeskundige en arbeidsgeneeskundige ter vaststelling beperking zelfwerkzaamheid.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: vaststelling verlies arbeidsvermogen na staking restaurant met en zonder ongeval

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:7313
 • CIV_69979

Whiplash. Vonnis na deskundigenbericht door arbeidsdeskundige en bedrijfseconoom. 1. Bezwaren van benadeelde tegen rapport arbeidsdeskundige afgewezen. 2. Feit dat verzekeraar geen arbeidsdeskundige begeleiding heeft aangeboden aan benadeelde is niet onrechtmatig. 3. Verlies van arbeidsvermogen. Uitgangspunt –na het rapport van de bedrijfseconoom – dat zij ook zonder ongeval het restaurant dat zij voor het ongeval exploiteerde, niet succesvol zou hebben kunnen blijven exploiteren. Verzekeraar treft geen verwijt treft dat benadeelde haar resterende verdiencapaciteit niet volledig heeft ingezet. De rechtbank volgt de conclusie dat de schade vanaf 2003 33% van het voor minimumloon betreft. 4. Huishoudelijke hulp: tot 70 jaar. 5. Tuinman: 27 uur per jaar x € 15,00 tot 70 jaar; geen tarief professionele tuinman, nu deze niet is ingeschakeld. 6. Smartengeld: € 7500,-.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: aansprakelijkheid ziekenhuis; verlies arbeidsvermogen 25% na weging kansen, diverse schadeposten

 • Rechtbank Den Haag
 • CA2475
 • C/09/425723 / HA ZA 12-1012

1. 1. De rechtbank acht het ziekenhuis aansprakelijk voor het niet uitvoeren van een okselkliertoilet bij een preventieve borstamputatie, waardoor het noodzakelijk werd de lymfeklieren te verwijderen en beperkingen ontstonden. 2. Verlies van arbeidsvermogen. De rechtbank schat de kans dat benadeelde, nu 45 jaar oud, weer aan het werk zou zijn gekomen indien het okselkliertoilet niet was uitgevoerd, op 25%. Daarbij heeft de rechtbank acht geslagen op het feit dat benadeelde, al jaren gezondheidsproblemen had, een volledige WAO-uitkering had en al 6 jaar niet meer deelnam aan het arbeidsproces. 3. Verplaatste schade ex art 6:107 BW. Schade doordat echtgenoot zijn baan zou hebben moeten opzeggen onvoldoende onderbouwd. 4. Smartengeld € 12.000,- (gevorderd: € 43.000,- ). 5. BGK afgewezen, vanwege gemaakte no-cure-no-pay afspraak.

Lees verder