Jurisprudentie

Hof: studievertraging na seksueel misbruik toegerekend, behoudens tegenbewijs

 • Hof Den Bosch
 • 25 april 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:1847
 • 200.186.862_01

Benadeelde vordert schade, waaronder studievertraging – na seksueel misbruik. Appellant betwist het causaal verband. Het hof overweegt dat het een feit van algemene bekendheid dat seksueel misbruik tot aanzienlijke schadelijke gevolgen – zowel lichamelijk als geestelijk – voor het slachtoffer kunnen leiden. Die schade moet in beginsel als gevolg van het handelen van appellant aan hem worden toegerekend, tenzij appellant aannemelijk maakt dat de schade ook zonder het seksueel misbruik zou zijn ontstaan. Daaraan doet niet af een eventuele vóór het incident bestaande bijzondere lichamelijke of geestelijke kwetsbaarheid (predispositie). Het hof laat appellant toe tot bewijslevering, maar gelast hieraan voorafgaand een comparitie.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: gederfd levensonderhoud en shockschade toegewezen na doodsteken vader

 • Rechtbank Den Haag
 • 7 december 2016
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:15321
 • C-09-502621-HA ZA 15-1434

De vader van eiseres (HBO-studente) is doodgestoken door de ex-echtgenoot van zijn nieuwe vriendin. Zij woonde bij haar vader en diens vriendin. 1. Eiseres vordert gederfd levensonderhoud (ex art. 6:108 BW) tot 2 ½ jaar na afstuderen. De rechtbank beperkt de vordering tot een half jaar na afstuderen en knoopt aan bij de normering van het Nibud van kosten voor levensonderhoud voor uitwonende studenten. De stelling van benadeelde dat zij de leefomstandigheden waarin zij en haar vader verkeerden op kosten van gedaagde moet kunnen handhaven, honoreert de rechtbank niet. 2. Begrafeniskosten. De rechtbank acht een bedrag van € 13.307 niet buitensporig. 3. Shockschade. € 10.000,- wegens immateriële schade toegewezen (€ 25.000,- gevorderd). Eiseres is kort na de steekpartij geconfronteerd met het lichaam van haar overleden vader; zij heeft genoegzaam aangetoond dat sprake is van geestelijk letsel als gevolg van de confrontatie. Studievertraging door shockschade op basis van de Richtlijn van DLR toegewezen (HBO-opleiding: € 19.575).

Lees verder

Rb: Richtlijn Studievertraging DLR toegepast is niet letselzaak

 • Rechtbank Rotterdam
 • 25 maart 2016
 • ECLI:NL:RBROT:2016:2674
 • 4182567

Geen letselzaak. De rechtbank oordeelt dat de Erasmus Universiteit Rotterdam onrechtmatig heeft gehandeld jegens en aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade. Door het onrechtmatig handelen treedt eiseres een jaar later toe tot de arbeidsmarkt als afgestudeerd master Marketing. Bij het vaststellen van de schade wordt aansluiting gezocht bij de Richtlijn Studievertraging van De Letselschade Raad, waarbij de inkomsten die eiseres heeft gehad van het daar normbedrag worden afgetrokken. Het normbedrag in 2014 was € 19.425,–. voor een jaar studievertraging WO. eiseres een nettobedrag verdiend van € 11.009,23, zodat een bedrag van € 8.415,17 resteert.

Lees verder

Vaknieuws

De Letselschade Richtlijn Studievertraging geïndexeerd, andere richtlijnen ongewijzigd

 • Letselschade Raad
 • 8 januari 2016

De Letselschade Richtlijn Studievertraging is per 1 januari 2016 geïndexeerd. De bedragen van de overige Richtlijnen zijn ongewijzigd. Per 1 januari 2017 worden de normbedragen in De Letselschade Richtlijnen opnieuw tegen het licht gehouden. De normbedragen van de Richtlijn Licht letsel incl. smartengeld zullen per 1 januari 2017 worden aangepast.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb (in k.g.); schade wegens medische kosten en studievertraging niet aannemelijk gemaakt

 • ongepubliceerd
 • C/13/548554 / KG ZA 13-1065 SP/BB

Whiplash, lage botsingsnelheid. Benadeelde, voor het ongeval zonder werk en met bijstandsuitkering, wonend in België, vordert in kort geding o.a. vergoeding van medische kosten en schade wegens studievertraging conform Letselschade Richtlijn. Verzekeraar stelt dat onduidelijk is welke klachten ongevalsgevolg zijn. De voorzieningenrechter oordeelt dat benadeelde niet heeft aangetoond dat medische kosten als gevolg van het ongeval zijn gemaakt. Ten aanzien van de studievertraging stelt de rechtbank voorop de schade uitsluitend voor vergoeding in aanmerking komt indien aannemelijk is dat benadeelde na zijn studie ook daadwerkelijk met zijn studie inkomen kan gaan genereren. Dat is hier niet het geval. Benadeelde heeft geen bewijs overgelegd van zijn stelling dat hij de garantie heeft gekregen dat hij na zijn opleiding aldaar als piloot aan het werk kan. Daarnaast kan er voorshands niet van worden uitgegaan dat de studievertraging het gevolg is van medische klachten.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: twijfel en onduidelijkheid over getuigenverklaringen, vordering afgewezen.

 • Rechtbank Middelburg
 • ongepubliceerd
 • C/16/33 2948 / HA RK 12-519

Benadeelde reed op een voorrangsweg. Hij stelt te zijn afgesneden, waardoor hij tegen een boom is gereden. Voorafgaand aan het deelgeschil heeft op verzoek van de WA-verzekeraar een voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden. In het deelgeschil verzoekt benadeelde de rechtbank: I te verklaren voor recht dat de verzekeraar volledig aansprakelijk is voor de materiële en immateriële schade; II te verklaren dat de verzekeraar gehouden is een voorschot te betalen van € 25.000, -; III te verklaren voor recht dat benadeelde met wat door hem in deze verzoekschriftprocedure naar voren is gebracht, aan zijn stelplicht en bewijslast voor de vaststelling van aansprakelijkheid heeft voldaan. De rechtbank oordeelt dat: I Gelet op de twijfel en onduidelijkheid die is gerezen over de afgelegde verklaringen benadeelde het nodige bewijs niet heeft geleverd. Nadere bewijsvoering in een deelgeschilprocedure is niet mogelijk. Het verzoek wordt afgewezen. II Benadeelde heeft te weinig informatie overgelegd om de letselschade (immaterieel en studievertraging) te onderbouwen. De vordering wordt afgewezen. III De gevorderde verklaring voor recht onder III past niet in de deelgeschilprocedure, maar in een bodemprocedure. Kosten begroot op € 2.336,40 (uurtarief € 198 i.p.v. € 297, – aantal uur 11,8 i.p.v. 15,8). De verzochte kostenveroordeling door verzekeraar wordt afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: Studievertraging voor VWO € 500 p.m.

 • Rechtbank Amsterdam
 • BX2219
 • 1311355 HA EXPL 11-829

De hogeschool stelde in een brochure ten onrechte dat een Master-of-Arts degree kon worden behaald, terwijl die mogelijkheid alleen aan universiteit bestaat. Collegeld en gederfde inkomsten wegens studievertraging zijn schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen. Voor de studievertraging wordt geen verband gelegd met de letselschaderichtlijn maar met een rits van niet altijd hooggekwalificeerde banen of baantjes die benadeelde vervulde. De rechter schat het verlies voor een jaar op 12 x € 500.

Lees verder