Jurisprudentie

Rb: geen causaal verband tussen loonsanctiejaar en ongeval

 • Rechtbank Den Haag
 • 23 januari 2017
 • (nog) niet gepubliceerd
 • 5116739 RP VERZ 16-50391

Werkneemster was betrokken bij een ongeval. Zij raakte arbeidsongeschikt. Werkgeefster betaalde het salaris twee jaar door. De wa-verzekeraar stelde werkgeefster daarvoor schadeloos. UWV legde werkgeefster aanvullend boven de twee jaar een loonsanctie van een jaar op. Verzekeraar weigerde betaling daarvoor aan werkgeefster. De kantonrechter overwoog dat voor werkgeefster een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang tegen het besluit van UWV openstond waarvan zij geen gebruik maakte. Daarom moet ervan uitgegaan worden dat terecht een “sanctie” werd opgelegd. Dat brengt mee dat causaal verband met het ongeval waarvoor de wa-verzekeraar aansprakelijk is ontbreekt.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: niet meewerken aan re-integratie leidt tot volledig verlies loondoorbetaling.

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2013:5362
 • 200.127.255-01

De werkgever was gerechtigd de loonbetaling volledig te stoppen voor de periode waarin de werknemer weigerde passende re-integratiewerkzaamheden te verrichten en niet alleen voor de re-integratie uren. Art. 7:629 lid 3 c BW geeft een sanctie welke ertoe strekt te bevorderen dat de werknemer al het mogelijke doet om zo snel mogelijk geheel van zijn ziekte te herstellen en mede met het oog daarop de passende arbeid te aanvaarden die de werknemer hem aanbiedt. Die sanctie is een prikkel tot nakoming. Van zo’n prikkel is wel sprake indien de werknemer zijn recht op loondoorbetaling ten volle verliest, maar nauwelijks indien dat alleen het geval zou zijn van de uren die de werknemer zou moeten hervatten.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: volledige loonsanctie redelijk bij weigeren reïntegratiewerk wegens ontbreken vervoer

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:3341
 • HD 200.108.995/01

In het deskundigenoordeel is geen indicatie te vinden dat het werk voor appellante niet passend zou zijn vanwege het ontbreken van vervoer. Omdat hier niet slechts sprake is van het niet verrichten van aangepaste werkzaamheden, maar van niet meewerken aan de re-integratie als geheel, was de werkgever, onder de bijzondere omstandigheden van deze zaak, gerechtigd tot volledige schorsing van de loondoorbetalingsplicht. Naar het oordeel van het hof leverde dit een redelijke reactie op ten aanzien van het weigeren van het werk door appellante met als enige reden dat het vervoer niet werd geregeld.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: zeer zwaar letsel: smartengeld € 85.000; BGK € 38.483 redelijk

 • Hof Den Haag
 • 27 november 2012
 • BZ0874
 • 200.072.777/01

Benadeelde loopt ernstig letsel aan strottenhoofd op doordat slagboom zich in auto boort en overlijdt twee jaar later na diverse operaties. 1. Smartengeld: € 85.000 (aangeboden € 50.000,-; het hof noemt als bepalende factoren: de aard van het letsel en de gevolgen daarvan, de grond waarop de aansprakelijkheid berust, de vraag of de schade opzettelijk of door schuld is teweeggebracht, . bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend rekening houdend met geldontwaarding. 2. BGK: gevorderd € 41.291,03 9 (totale gevorderde schade € 106.815,–). Het hof overweegt dat het niet (enkel) om de verhouding BGK t.o.v. de schade gaat, maar ook en met name om de vraag of de werkzaamheden in redelijkheid zijn verricht. Aansprakelijkheid was niet aanstonds erkend; kosten opstellen dagvaarding geen kosten ter adstructie van de zaak nu geen procedure is gevolgd; facturen wijken niet wezenlijk af van hetgeen in de branche gebruikelijk is. Vijf huisbezoeken a 2 uur in dit geval redelijk. Toegewezen: totaal € 38.483,01.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: staken loondoorbetaling bij niet opvolgen re-integratie redelijk

 • Hof Leeuwarden
 • BR4545
 • 200 089 504-01

Nu de rapportage van de GZ-psycholoog Van der Wiel in grote lijnen aansluit bij hetgeen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts omtrent de balans tussen belasting en belastbaarheid hebben aangegeven, valt voorshands, niet in te zien dat de werkgever door het enkel niet opvolgen van het zorgvuldigheidshalve door de andere bedrijfsarts gegeven aanvullende advies, in haar uit artikel 7: 611 BW voortvloeiende verplichtingen zou zijn tekort geschoten. De werkgever heeft meermaals aangedrongen dat de werknemer zich aan de gemaakte re-integratie afspraken moest houden, met de officiële waarschuwing dat anders het loon voor de niet hervatte uren zou worden stopgezet. Nu ook aan de laatste sommatie geen gevolg is gegeven, was de werkgever gerechtigd de loonbetaling voor de niet gewerkte re-integratie uren te staken.

Lees verder