Jurisprudentie

CRvB: bestuursrecht sluit ook voor immateriële schadevergoeding aan bij civiel recht

 • Centrale Raad van Beroep
 • 23 juni 2017
 • ECLI:NL:CRVB:2017:2189
 • 15/1721 WIA

De Raad wijst de kosten ingevolge het Besluit proceskosten bestuursrecht toe daar UWV het beroep intrekt. De bestuursrechter is bevoegd een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade die de belanghebbende lijdt als gevolg van een onrechtmatig besluit. Volgens vaste rechtspraak moet zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij het civielrechtelijke schadevergoedingsrecht. Bij art. 6:106 BW heeft de wetgever het oog gehad op ernstige inbreuken op de persoonlijke levenssfeer alsook op andere persoonlijkheidsrechten van de betrokkene. Voor vergoeding van immateriële schade is onvoldoende dat sprake is van min of meer sterk psychisch onbehagen en van zich gekwetst voelen door het onrechtmatig genomen besluit.

Lees verder

Jurisprudentie

HR na deelgeschil: Na intrekking cassatieberoep geen begroting kosten vlg art. 1019aaRV

 • Hoge Raad
 • 19 juni 2015
 • ECLI:NL:HR:2015:1689
 • 14/02484

Nu verzekeraar het beroep in cassatie heeft ingetrokken, gaat het in dit geding alleen nog om het verzoek van [verweerder] tot begroting van zijn kosten in cassatie op de voet van art. 1019aa Rv, althans volgens het liquidatietarief, en veroordeling van Achmea in die kosten. Hoger beroep tegen de beschikking op een deelgeschilverzoek zal slechts ontvankelijk zijn, indien de rechter in eerste aanleg deze mogelijkheid heeft geopend. Grieven kunnen worden gericht tegen uitdrukkelijk en zonder voorbehoud gegeven beslissingen op een of meer geschilpunten tussen partijen betreffende hun materiële rechtsverhouding (vgl. HR 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:943, NJ 2015/215). Verzekeraar is bij gebreke van een verlof als bedoeld in art. 401a lid 2 Rv, in haar cassatieberoep niet-ontvankelijk. De kosten van [verweerder] in cassatie niet dienen te worden begroot op de voet van art. 1019aa Rv. De kosten zullen op de in cassatie gebruikelijke wijze worden begroot.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: zeer zwaar letsel: smartengeld € 85.000; BGK € 38.483 redelijk

 • Hof Den Haag
 • 27 november 2012
 • BZ0874
 • 200.072.777/01

Benadeelde loopt ernstig letsel aan strottenhoofd op doordat slagboom zich in auto boort en overlijdt twee jaar later na diverse operaties. 1. Smartengeld: € 85.000 (aangeboden € 50.000,-; het hof noemt als bepalende factoren: de aard van het letsel en de gevolgen daarvan, de grond waarop de aansprakelijkheid berust, de vraag of de schade opzettelijk of door schuld is teweeggebracht, . bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend rekening houdend met geldontwaarding. 2. BGK: gevorderd € 41.291,03 9 (totale gevorderde schade € 106.815,–). Het hof overweegt dat het niet (enkel) om de verhouding BGK t.o.v. de schade gaat, maar ook en met name om de vraag of de werkzaamheden in redelijkheid zijn verricht. Aansprakelijkheid was niet aanstonds erkend; kosten opstellen dagvaarding geen kosten ter adstructie van de zaak nu geen procedure is gevolgd; facturen wijken niet wezenlijk af van hetgeen in de branche gebruikelijk is. Vijf huisbezoeken a 2 uur in dit geval redelijk. Toegewezen: totaal € 38.483,01.

Lees verder

Jurisprudentie

2012 Hof: Vordering van advocaat tot betaling van declaraties afgewezen.

 • Hof Arnhem
 • BX4094
 • 200.104.167

Advocaat is met zijn opdrachtgever overeengekomen dat hem het tijdig zal waarschuwen indien het honorarium een bedrag van € 7.000,00 exclusief verschotten en omzetbelasting dreigt te gaan overschrijden. In dat geval zal hij met de opdrachtgever overleggen over de voortzetting of een tussentijdse beëindiging van de opdracht. De advocaat heeft dit echter niet gedaan. De in hoger beroep aangevoerde omstandigheid dat de opdrachtgever zelf de stand van zaken wist met betrekking tot de hoogte van de declaraties, kan niet aan de opdrachtgever worden tegengeworpen. Dit geldt ook voor de stelling dat de opdrachtgever nooit heeft geklaagd. Met deze stellingen miskent de advocaat dat hij zelf de verplichtingen van het tijdig inlichten en het overleggen op zich heeft genomen.

Lees verder