Vaknieuws

Beantwoording kamervragen over letselschadeuitkeringen, box 3 en huurtoeslag

  • Tweede Kamer
  • 13 juni 2017

Staatssecretaris Wiebes beantwoordt kamervragen n.a.v de uitzending van Radar van 10 april 2017 over letselschadeuitkeringen. De Staatssecretaris geeft onder meer aan dat voor de rendementsgrondslag (box 3) niet van belang is of een vergoeding vanwege letselschade een tegemoetkoming is om te kunnen voorzien in de kosten van levensonderhoud. Uitgangspunt bij box 3 is dat vermogen tot het bezit behoort ongeacht de herkomst daarvan. De Staatssecretaris beantwoordt tevens vragen over huur- en zorgtoeslagen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof (belasting): letselschadevergoeding valt niet onder vrijstelling voor heffingsgrondslag BOX 3

  • Hof Amsterdam
  • 6 april 2017
  • ECLI:NL:GHAMS:2017:1782
  • 16/00166

Benadeelde heeft in verband met verkeersongevallen letselschadeuitkeringen ontvangen. In hoger beroep is in geschil of de rendementsgrondslag van BOX 3 mag worden verminderd met de bank- en spaartegoeden die betrekking heeft op de letselschadeschadevergoedingen. Eiser stelt dat schadevergoedingen niet als vermogen moeten worden gezien, aangezien deze bedragen specifiek bedoeld zijn ter dekking van geleden en nog te lijden schade. Het hof oordeelt dat de rechtbank terecht heeft beslist dat de letselschadeuitkeringen niet vallen onder de vrijstelling. De rechtbank oordeelde dat in de Wet IB 2001 de heffingsgrondslag bij sparen en beleggen (“box 3”) geregeld is. Op grond van artikel 5.3 Wet IB 2001 behoren banktegoeden tot de grondslag voor die heffing. In dit artikel zijn ook de vrijstellingen geregeld; letselschadevergoedingen vallen niet onder deze vrijstelling. Het gehele vermogen telt derhalve mee.

Lees verder

Jurisprudentie

CRvB: letselschadevergoedingen na 11-10-2010 meetellen in de vermogensinkomensbijtelling niet onredelijk

  • Centrale Raad van Beroep
  • 5 oktober 2016
  • ECLI:NL:CRVB:2016:3853
  • 15-627 AWBZ

Het Besluit van 4 december 2013, houdende wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning, verzacht de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo (Stb. 2013, 535). Het is tot stand gekomen om onder meer letselschadevergoedingen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 uit te sluiten van de vermogensinkomensbijtelling (VIB). De wetgever heeft er nadrukkelijk voor gekozen de uitzondering te beperken tot mensen die een letselschadevergoeding ontvingen tot 11 oktober 2010. Niet gezegd kan worden dat deze keuze zodanig onredelijk is dat de regelgever deze in dit geval niet had mogen maken. De omstandigheid dat voornemens uit een regeerakkoord niet altijd tot uitvoering komen, maakt dat niet anders. Van strijd met artikel 26 van het IVBPR of willekeur is geen sprake. Aangevallen uitspraak bevestigd.

Lees verder