Jurisprudentie

Hof: werkgever niet bekend met gevaar van rugklachten door til- en duwwerk, zorgplicht niet geschonden

 • Hof Den Bosch
 • 12 september 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:3928
 • 200.111.783_01

Werknemer heeft lage rugklachten opgelopen en stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof heeft in eerder arrest overwogen dat algemeen bekend is dat zwaar til- en duwwerk lage rugklachten kunnen veroorzaken. Daarmede is niet gezegd dat sprake is geweest van een blootstelling aan een zodanige mate van duw- en trekkrachten dat dit gevaar voor het ontstaan van lage rugklachten tot gevolg zou hebben en dat dit gevaar voor werkgever kenbaar was. Het hof stelt op basis van het deskundigenbericht vast de werkgever niet wist en niet behoorde te weten dat de blootstelling van werknemer aan de concrete mate van duw- en trekkrachten op het werk het gevaar op het ontstaan van lage rugklachten met zich bracht. Zij heeft haar zorgplicht jegens werknemer niet geschonden.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werkgever aansprakelijk voor visusklachten na smeltspat, deskundigenbericht ter vaststelling hoofdpijnklachten

 • Hof Den Bosch
 • 29 augustus 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:3803
 • 200.154.171_01

Werknemer – ovenoperator – krijgt in 2005 smeltspat in oog bij (schoon)werkzaamheden van de oven en loopt een hoornvliesbeschadiging op. Ondanks het herstel van het hoornvlies houdt werknemer visus- en hoofdpijnklachten en raakt hij volledig arbeidsongeschikt.1. Het hof acht de werkgever aansprakelijk voor de visusklachten. De omstandigheid dat de werkgever ter afwering van het gevaar van smeltspatten veiligheidsmaatregelen heeft genomen (het ter beschikking stellen van beschermingsmiddelen) brengt nog niet mee dat de werkgever zich van zijn voormelde verplichtingen heeft gekweten of dat het treffen van andere, meer effectieve, maatregelen (“maanmannetjeskostuum”) niet van hem kon worden gevergd. 2. Het hof acht voorlichting door deskundigen (neuroloog en psychiater) noodzakelijk om zich een oordeel te kunnen vormen over het causaal verband tussen het ongeval en de hoofdpijnklachten.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: werkgever aansprakelijk wegens onvoldoende instructies aan werknemer die geen Nederlands spreekt

 • Rechtbank Limburg
 • 9 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:7743
 • 04 5648784

Ingeleende werknemer loopt tijdens werkzaamheden bij betonbedrijf letsel op, doordat één of meer betonmatten op hem vallen. Hij stelt het betonbedrijf als materiele werkgever aansprakelijk. 1. De kantonrechter oordeelt dat wanneer die toedracht onduidelijk blijkt, dat niet voor rekening en risico van de werknemer komt, maar van de werkgever. 2. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. Op het betonbedrijf rust namelijk de verplichting om haar werknemers te voorzien van goede instructies. Niet blijkt dat werknemer is gewezen op veiligheidsrisico’s alsmede dat hem is gewezen hoe hij zijn werkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier diende te verrichten. Dat werknemer de Nederlandse taal niet machtig is en het inwerken door een Poolse medewerker is gedaan, is een omstandigheid die voor rekening en risico van betonbedrijf dient te komen. Zij kiest er immers voor om een buitenlandse werknemer te werk te stellen, zodat een taalbarrière niet aan die werknemer mag worden tegengeworpen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: werkgever aansprakelijk voor letsel door omgevallen pallets

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 14 juni 2017
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:2812
 • 468556

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW voor schade door bedrijfsongeval (een tweehoog gestapelde pallet valt op werknemer met een verbrijzeld onderbeen als gevolg). Of de toedracht is geweest zoals werkgever stelt (de stapel is omgevallen omdat deze instabiel was geworden) of zoals werknemer stelt (de stapel is omgevallen omdat de tussenliggende pallet brak), in beide situaties is werkgever aansprakelijk omdat hij niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Als een tussenliggende pallet is gebroken was het materiaal niet in goede staat en is werkgever op die grond aansprakelijk. Als de stapel door het instabiel worden is omgevallen is de werkgever aansprakelijk omdat hij geen enkele instructie heeft gegeven dat pallets niet gestapeld mochten worden vervoerd, terwijl deze wel gestapeld in de loods stonden opgeslagen. Hieraan doet niet af dat het voor werknemer wellicht duidelijk had moeten zijn dat het gestapeld verplaatsen gevaarlijk kan zijn. Geen opzet of bewuste roekeloosheid bij werknemer. Toewijzing verklaring voor recht. Voorschot € 15.000, .

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: nu toedracht niet vast staat, kan werkgever ook niet aantonen dat aan zorgplicht is voldaan

 • Rechtbank Oost-Nederland
 • 1 juni 2017
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:3039
 • 5270310

Werknemer, ervaren betontimmerman, loopt in 2010 rugletsel op als tijdens het opruimen van losse stempels een houten balk op zijn rug valt. De exacte toedracht van het ongeval komt niet vast te staan. 1. De kantonrechter oordeelt dat het feit dat de oorzaak van het ongeval niet is vastgesteld en niet meer kan worden vastgesteld voor risico en rekening van de werkgever komt. De omstandigheid dat de exacte oorzaak van het bedrijfsongeval niet vast staat, brengt mee dat aan de hand van de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de werkgever zouden zijn genomen (toezicht, toolboxmeetings, risico-inventarisatie etc.) niet kan worden vastgesteld dat de werkgever aan haar zorgplicht, gericht op het voorkomen van dat ongeval, heeft voldaan. 2. Kosten deelgeschil: € 2.501,07.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werknemer toegelaten tot bewijs dat collega werkgever heeft gevraagd om extra steiger

 • Hof Amsterdam
 • 30 mei 2017
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:2057
 • 200.192.008/01

Werknemer –dakdekker- loopt in 2009 schouderklachten op, als hij een draai maakt om vuilniszakken van het dak naar beneden te laten zakken. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art. 7:658 BW, omdat niet aan de zorgplicht is voldaan. Het hof neemt als vaststaand aan dat schouderklachten zijn opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. Het debat van partijen spitst zich toe op de vraag of werkgever gehouden was ook aan de achterzijde van het pand een steiger te plaatsen. Daartoe bestond naar het oordeel van het hof bij de aanvang van de werkzaamheden geen aanleiding omdat de chef monteur, die de situatie ter plaatse tevoren had beoordeeld, niet kon weten dat er in de goot aan de achterzijde een aanzienlijke hoeveelheid vuil lag. Werknemer heeft echter gesteld dat werkgever hiervan later op de hoogte is gebracht, wat door de werkgever wordt betwist. Het hof laat werknemer toe zijn stelling te bewijzen zijn collega heeft gebeld en heeft gevraagd om plaatsing van een extra steiger aan de achterzijde van het pand.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor losmaken van afscherming

 • Rechtbank Den Haag
 • 22 maart 2017
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:3461
 • 5553653 EJ VERZ 16-87820

Op een bouwplaats is in de betonnen vloer een opening aanwezig die door een plank die met meerdere spijkerpluggen door de werkgever was dichtgemaakt. Een onbekende heeft de afscherming met kracht losgemaakt en verlegd. De werknemer is in het gat gevallen. De werkgever kan geen schending van enige zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 BW worden verweten. De vloer was voldoende geborgd. Niet gesteld noch gebleken is dat de verwijdering door een persoon gebeurde voor wie de werkgever aansprakelijk was. De rechter acht het gehanteerde uurtarief, voor een particuliere cliënt in een niet bijzonder complexe zaak als deze, bovenmatig en stelt het vast op € 250,00 p.u en het aantal uren op 13 zonder toewijzing daarvan.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werknemer valt op werk, bewijslast veiligheidsmaatregelen op werkgever

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 18 januari 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:995
 • 5040510 UC EXPL 16-6964

Werkneemster stelt dat zij is uitgegleden over plas water en stelt haar werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Partijen verschillen van mening over de toedracht van het ongeval. De kantonrechter overweegt dat de exacte toedracht niet van belang is voor de aansprakelijkheidsvraag niet van belang is. Ingevolge art. 7:658 lid 2 BW kan de werkgever alleen aan aansprakelijkheid ontkomen door aan te tonen dat alle redelijkerwijs te nemen maatregelen zijn genomen om dit specifieke ongeval te voorkomen dan wel, indien de toedracht van het ongeval niet komt vast te staan, door te stellen en zo nodig te bewijzen welke veiligheidsmaatregelen meer in het algemeen zijn genomen. De kantonrechter draagt de werkgever op te bewijzen wat precies de toedracht van het ongeval is geweest en dat zij alle maatregelen heeft genomen om dit specifieke ongeval te voorkomen, dan wel dat zij alle mogelijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen die van haar kunnen worden verlangd.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor val 7 meter door dak van schoonmaker

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 16 november 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7082
 • 5318789 UE VERZ 16-414

Werkgeversaansprakelijkheid; art 7:658 BW. Schoonmaker valt door lichtstraat (licht doorlatende golfplaten) 7 meter naar beneden door het dak. Werknemer was gewaarschuwd niet op de lichtstraat te gaan staan. 1. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet alleen verplicht is aanwijzingen te verstrekken om zoveel mogelijk te voorkomen dat de werknemer schade lijdt, maar ook om daartoe de geëigende veiligheidsmaatregelen te treffen. Hieraan heeft de werkgever niet voldaan. Het werk werd uitgevoerd op een hoogte van 7 meter en gelet op de kwetsbaarheid van de lichtstraten bestond een valgevaar vanaf die hoogte. Werkgever was op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht een veiligheidsvoorziening te treffen ter voorkoming van het vallen. Het had op zijn weg gelegen andere methoden toe te passen. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. 2. Kosten deelgeschil: € 3.429,15.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: ziekenhuis niet aansprakelijk ex art 7:658 BW voor uitglijden verpleegkundige over plasje water

 • Hof Den Haag
 • 6 augustus 2016
 • ECLI:NL:GHDHA:2016:2506
 • 200.156.720/01

Verpleegkundige glijdt uit over een plasje water op de gang van ca. 10 x 10 cm; zij loopt enkelletsel op en stelt het ziekenhuis als haar werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof oordeelt dat de werkgever haar zorgplicht niet heeft geschonden. Werkgever voldoende heeft aangetoond dat een lekkage als oorzaak van de aanwezigheid van het plasje water worden uitgesloten. De stelplicht en bewijslast van de werkgever in het kader van artikel 7:658 BW gaan niet zo ver, dat hij de afwezigheid dient aan te tonen van denkbare oorzaken waarvoor in concerto geen aanknopingspunten bestaan. De zorgplicht gaat niet zo ver dat werkgever aan al haar personeel antislip schoeisel dient te verstrekken dan wel voor te schrijven; die maatregel mocht zij redelijkerwijs beperken tot werken in ruimtes waar een verhoogd risico op uitglijden bestond.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: instructie niet in vreemde taal, werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval

 • Rechtbank Overijssel
 • 25 oktober 2016
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:4149
 • 5101211 HA VERZ 16-72

Hongaarse uitzendkracht heeft bij werkzaamheden op de slachtbaan van slachterij letsel opgelopen. 1. De kantonrechter gaat aan de betwisting van de ongevalstoedracht voorbij. Het had op de weg van de werkgever gelegen concreet te maken dat er sprake is van een andere toedracht. 2. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet heeft voldaan aan haar zorgplicht. Uit de toepasselijke richtlijnen in samenhang met art. 7:658 BW volgt dat op werkgever niet alleen de verplichting rust om te zorgen voor een veilige werkplek (inclusief geschikte noodstopvoorziening en beschermingsmiddelen) maar ook dat haar werknemers, met inbegrip van tijdelijke arbeidskrachten, voldoende zijn geïnstrueerd. De voorlichting dient goed afgestemd te zijn op de doelgroep en dus ook geschikt voor medewerkers die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Zo nodig dient de voorlichting en instructie in een vreemde taal te geschieden. Dat werkgever aan deze verplichtingen heeft voldaan is naar het oordeel van de kantonrechter niet komen vast te staan. 3. Kosten deelgeschil: € 5.121,66.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-4 Subrogatie en/of cessie; dat en waarom tijdig nadenken hierover kan lonen!

 • PIV-bulletin
 • 1 oktober 2016
 • mr. C. Banis en mr. L.K. de Haan van V&A Advocaten te Rotterdam

De aansprakelijkheidsverzekeraar komt nogal eens in beeld om te betalen wanneer zich een schadeveroorzakend evenement heeft voorgedaan. Denk bijvoorbeeld aan de AVB-verzekeraar die een bedrijf heeft verzekerd waar een arbeidsongeval plaatsvindt met letsel voor een werknemer tot gevolg. Als het betreffende bedrijf verzekeringsdekking heeft en de werknemer een claim indient bij zijn werkgever, zal de AVB-verzekeraar deze claim in behandeling nemen en, als aansprakelijkheid van het bedrijf gegeven is, de werknemer schadeloos stellen. Wat wij nu zien in de praktijk, is dat bij aansprakelijkheidsverzekeraars de focus pleegt te liggen op dit deel van het werk: de claimbehandeling en schadeafwikkeling. Wij begrijpen dat heel goed en willen aan deze praktijk ook zeker niet afdoen. Integendeel. Het kunnen compenseren van (letselschade)slachtoffers die aanspraak hebben op schadevergoeding, is juist een van de belangrijkste functies van de aansprakelijkheidsverzekering. Geld terughalen, waar mogelijk, is echter ook belangrijk. Soms is de daadwerkelijke boosdoener immers een andere partij of zijn er meerdere aansprakelijke partijen aan te wijzen, al dan niet naast de verzekerde. Over het terughalen van geld op deze andere partij(en), oftewel: het plegen van regres, gaat ons artikel. Meer specifiek, willen wij aandacht vragen voor de hierbij – tijdig! – te maken keuze tussen subrogatie en/of cessie. De ervaring leert ons namelijk dat de keuze voor het één en/of het ander het welslagen van regres kan maken of breken.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW wegens onvoldoende toezicht op werkplek door chef-monteur

 • Hof Den Bosch
 • 26 juli 2016
 • ECLI:NL:GHSHE:2016:3167
 • 200 174 825_01

Hoger beroep deelgeschil; ongeval 2009. destijds 23 jarige werknemer van installatiebedrijf knipt stroomdraad door die onder spanning blijkt te staan. Hij moet zich losrukken, valt daarbij van ladder en raakt arbeidsongeschikt. Het hof acht–anders dan de kantonrechter- de werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof weegt daarbij de volgende factoren: het gaat om een jonge, nog niet zeer ervaren monteur, die buiten het eigen bedrijf onder leiding van een zeer ervaren chef-monteur werkte die elders op die locatie werkzaam was. Hoewel hij een duspol bij zich had heeft hij deze niet gebruikt om de spanning te controleren. Werknemer heeft, door niet met de duspol te controleren of de spanning eraf was, een domme fout gemaakt. Dat geldt zelfs indien er geen instructie zou zijn gegeven om dat altijd te controleren, maar dit levert nog geen opzet of bewuste roekeloosheid op. Het hof oordeelt dat de werkgever niet al het redelijkerwijs mogelijke gedaan om te voorkomen dat aan werknemer een ongeval zou overkomen. Met name ontbrak het aan toezicht op de werkplek zèlf, terwijl dat toezicht wel uitgevoerd had kunnen worden nu er een ervaren collega in de buurt was. Werkgever diende haar bedrijfsvoering aldus in te richten dat op de feitelijke werkplek zelf werd toegezien op de noodzaak om vooraf de spanning te meten, ook als de werknemer meende dat de spanning eraf was gehaald.
Concreet: de chef-monteur kon niet volstaan met de vraag of werknemer de spanning van de installatie had gehaald, hij had ook moeten zeggen dat werknemer dat nog wel op de plaats waar de werkzaamheden werden uitgevoerd diende te controleren (zie r.o 3.5.14 ev) .

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor uitglijden pakketbezorgster in sneeuw

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 13 april 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:2615
 • 4816454 UE VERZ 16-84 MAR/1217

Pakketbezorgster glijdt uit in de sneeuw tijdens het bezorgen van een pakket. 1. De kantonrechter oordeelt dat vanwege de aard van de werkzaamheden een risico op uitglijden en/of vallen bestaat, wat een bedrijfsrisico vormt waarvoor een veiligheidsverplichting geldt voor de werkgever. Op grond van art. 7:658 BW is werkgever verplicht maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om dergelijke ongevallen te voorkomen. In dit geval mag van werkgever worden verlangd dat zij preventieve maatregelen treft, waarbij gedacht kan worden aan het verstrekken van schoeisel dat bescherming biedt tegen uitglijden. Nu geen preventieve maatregelen zijn getroffen, ook niet nadat daarom door werknemer(s) is verzocht, is de werkgever aansprakelijk. 2. Kosten deelgeschil: op € 4.040,19 (gevorderd: € 5.463,87; uurtarief € 225,- (gevorderd € 265,-).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: werkgever aansprakelijk voor mesothelioom, smartengeld € 65.000

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • 20 april 2016
 • ECLI:NL:RBZWB:2016:2452
 • 2723322 CV EXPL 14-510

Werkgever aansprakelijk voor mesothelioom? 1. De kantonrechter is van oordeel dat werknemer is geslaagd in de bewijslevering van zijn stelling dat er in de koorden van de kijkluikjes van de oven van werkgever asbest zat en dat hij tijdens zijn dienstverband bij werkgever aan die asbest is blootgesteld. Dit betekent dat werkgever ex art. 7:658 lid 2 BW aansprakelijk is, tenzij zij aantoont dat zij haar zorgplicht is nagekomen. 2. De kantonrechter oordeelt dat werkgever haar stelling dat zij m.b.t. tot de blootstelling aan asbest door de koorden veiligheidsmaatregelen heeft onvoldoende heeft onderbouwd. Zo stelt zij niet dat zij de koorden zo frequent verving dat van slijtage geen sprake kon zijn. Ook stelt zij niet wat zij mogelijk verder concreet aan veiligheidsmaatregelen met betrekking tot onderhavige blootstelling aan asbest heeft genomen. 3. Smartengeld: € 65.000,- (gevorderd € 75.000,-).

Lees verder