Jurisprudentie

Rb: werkgever aansprakelijk ex art 7:611 BW voor overlijden werknemer door beet hondsdolle hond, mogelijk eigen schuld werknemer

 • Rechtbank Amsterdam
 • 4 december 2017
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:9024
 • 5295976 EA VERZ 16-960

Werknemer die voor zijn werk een aantal dagen verbleef op compound in Haïti, wordt –tijdens wandeling over de compound- gebeten door met hondsdolheid (rabiës) geïnfecteerde hond en overlijdt. Zijn vrouw stelt de werkgever aansprakelijk voor de overlijdensschade. 1. De rechtbank stelt vast het ongeval niet tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden is gebeurd als bedoeld in artikel 7:658 . 2. Nu werkgever aan werknemer had opgedragen om zijn werkzaamheden op de compound te verrichten en daar ook te verblijven, heeft het verblijf op de compound wel een zodanige nauwe samenhang met deze werkzaamheden, dat op werkgever de uit artikel 7:611 BW voortvloeiende verplichting rustte om zich jegens werknemer als goed werkgeefster te gedragen, waaronder het zorgdragen voor een veilige omgeving. Deze verplichting is werkgever niet voldoende nagekomen. Vaststaat immers dat een niet tegen rabiës ingeënte pup op de compound rondliep. 3. Nu werknemer niet zo snel mogelijk naar een arts is gegaan is sprake van eigen schuld in de zin van artikel 6:101 BW. Partijen mogen zich uitlaten over de mate van eigen schuld.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werkgever moet bewijzen dat werknemer specifieke gevaren van stikstof kende

 • Hof Den Haag
 • 31 oktober 2017
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:3031
 • 200.195.308/01

Werkgeversaansprakelijkheid. Werknemer (appellant) betreedt via mangat tankcontainer met stikstof. Aangezien de tank vanwege de daarin aanwezige hoeveelheid stikstof te weinig zuurstof bevatte, is werknemer in de tank buiten bewustzijn geraakt. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof overweegt dat naast specifieke instructies over de te nemen veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het verbod een tank te betreden zonder voorafgaande zuurstofmeting, van belang is dat de werkgever ervoor zorgdraagt dat werknemers daadwerkelijk op de hoogte zijn van het specifieke gevaar van de stoffen waarmee zij in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden in aanraking komen. Het hof is van oordeel dat werknemer de stellingen van werkgever over de instructies aan en kennis bij hem over het specifieke gevaar, voldoende gemotiveerd heeft betwist. Het hof laat werkgever toe te bewijzen dat de specifieke gevaren van stikstof aan werknemer [appellant] door middel van werkinstructiebladen, werkoverleggen of cursussen zijn duidelijk gemaakt en dat hij die gevaren kende.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: lenende werkgever aansprakelijk voor beknelling hand uitzendkracht

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 14 november 2017
 • ECLI:NL:GHARL:2017:9995
 • 200.167.652/01

Uitzendkracht raakt met hand bekneld tijdens montagewerkzaamheden die hij verricht bij (inmiddels failliet gegaan) bedrijf waaraan de inlener hem tijdelijk heeft te werk gesteld. De verzekeraar van de uitzender vergoedt de schade van de werknemer en spreekt de inlener aan, primair op grond van de NBBU-voorwaarden. Het hof oordeelt dat de inlener jegens de werknemer is tekortgeschoten in haar zorgplicht. De vordering van de verzekeraar is toewijsbaar voor zover het betreft het aan de werknemer betaalde bedrag, maar niet voor wat betreft de eigen onderzoekskosten in verband met de afwikkeling van de letselschadeclaim van de werknemer.

Lees verder

Vaknieuws

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten: meer meldingen burn-out

 • Ned. Centrum Beroepsziekten
 • 15 november 2017

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de beroepsziektemeldingen uit 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen. In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen en bij werknemers boven de 45. Beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: deelgeschilprocedure ingezet om onderhandelingen af te dwingen, verzoek afgewezen

 • Rechtbank Rotterdam
 • 3 november 2017
 • ECLI:NL:RBROT:2017:8541
 • 6195393 VZ VERZ 17-19776

Kapitein valt in douchecabine van schip en loopt hersenletsel op. Hij stelt zijn werkgever(s) aansprakelijk ex art 7:658 BW. De kantonrechter overweegt dat het gaat om een zaak met diverse feitelijke en juridische aspecten die vastgesteld en beoordeeld moeten worden. Verder speelt bij de aansprakelijkheidsvraag mee of verzoeker de onveiligheid van de doucheruimte voorafgaand aan het incident heeft gemeld. De kantonrechter oordeelt dat de zaak zich, gezien de (uitvoerige) bewijsvoering, niet leent voor een deelgeschil. Daarnaast heeft verzoeker het standpunt van werkgevers t.a.v. de aansprakelijkstelling niet afgewacht. Dit duidt er naar het oordeel van de kantonrechter op dat de deelgeschilprocedure is ingezet om werkgevers aan de onderhandelingstafel te dwingen en daarvoor is deze procedure niet in het leven geroepen. Het middel van de deelgeschilprocedure is prematuur heeft ingezet. Verzoek afgewezen, kosten deelgeschil afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: werkgever aansprakelijk voor thuisbesmetting asbest door wassen kleding

 • Rechtbank Den Haag
 • 13 september 2017
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:10452
 • C-09-518696-HA ZA 16-1099

De rechtbank oordeelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van blootstelling aan asbest van een niet-werknemer. De zoon van het slachtoffer was als loodgieter werkzaam bij een installatiebedrijf. Tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden droeg hij bedrijfskleding, die wekelijks uitgeklopt en gewassen zijn door zijn moeder. Bij de moeder is mesothelioom vastgesteld. De rechtbank stelt vast dat de moeder kan zijn blootgesteld aan asbest. De rechtbank komt tot het oordeel dat de werkgever niet aan de zorgplicht heeft voldaan, omdat de werkgever de werknemers geen beschermingsmiddelen ter beschikking heeft. Deze schending van de zorgplicht strekt zich volgens de rechtbank ook uit tot de moeder. De werkgever had er rekening mee kunnen en moeten houden dat de bedrijfskleding door anderen gewassen zou worden.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werkgever aansprakelijk voor val werknemer van ongeschikte steiger

 • Hof Den Bosch
 • 10 oktober 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4431
 • 200.190.625_01

Werknemer is heeft trapje/bankje op steiger geplaatst en is door een misstap van het trapje/bankje en de steiger gevallen. Tussen partijen is niet in geschil dat de door werknemer gebruikte kamersteiger niet geheel geschikt was voor de te verrichten werkzaamheden, omdat deze niet hoog genoeg was. Werkgever heeft niet betwist dat werknemer al jaren gebruik maakte van het trapje/bankje werkte. 1. Het hof oordeelt dat de werkgever is zij tekortgeschoten in haar zorgplicht: het werk is door werkgever niet aldus georganiseerd dat gebruik gemaakt werd van een voor de benodigde werkhoogte wel geschikte steiger en er werd toegestaan dat in de praktijk van alledag een op zichzelf ongeschikte steiger werd gebruikt door deze te verhogen met een trapje/bankje. Het hof acht de werkgever aansprakelijk art 7:658 BW. 2. Het hof oordeelt dat werknemer terecht op staande voet is ontslagen vanwege ernstige bedreiging van de directeur.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: werkgever aansprakelijk voor knieletsel van dierenarts kopstoot van koe

 • Hof Den Bosch
 • 10 oktober 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4429
 • 200.187.375_01

Dierenarts in loondienst loopt in 2006 knieletsel op na een kopstoot van een koe. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. 1. Het hof oordeelt dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden, omdat een touw om het dier mee in bedwang te houden ontbrak in de standaarduitrusting. Nu het opnemen van een touw in de standaarduitrusting van een dierenarts een eenvoudige maatregel is, terwijl een touw in de uitoefening van de werkzaamheden kennelijk nodig is had van werkgever mogen worden verwacht dat zij voor het benodigde touw in de standaarduitrusting had zorggedragen. 2. Het hof oordeelt dat onvoldoende is onderbouwd dat er causaal verband bestaat tussen psychische klachten van de werknemer en onzorgvuldige begeleiding bij re-integratie onvoldoende is onderbouwd.

Lees verder

Vaknieuws

Dirkzwager: Werkgeveraansprakelijkheid: kenbaarheid van een verhoogd risico op psychische schade

 • Assurantie Magazine
 • 12 oktober 2017
 • Pauline Janssen
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:9803

Dirkzwager advocaten bespreekt het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 31 augustus 2017. Uit dit vonnis volgt dat een werkgever niet bedacht behoeft te zijn op een eventuele bijzondere psychische kwetsbaarheid van een werknemer teneinde werkgeversaansprakelijkheid te voorkomen. Zolang een werknemer niet op een of andere wijze kenbaar heeft gemaakt dat hij een verhoogd risico op psychische schade loopt, mag de werkgever veronderstellen dat een werknemer tegen een normale werklast en een normale bedrijfscultuur opgewassen is. De verantwoordelijkheid ligt daarmee niet bij de werkgever, maar bij de werknemer. Deze conclusie sluit aan bij een uitspraak van het Hof Arnhem.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: geen bindende eindbeslissing in deelgeschil over materiële rechtsverhouding; hoger beroep niet ontvankelijk

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 27 juni 2017
 • ECLI:NL:GHARL:2017:5372
 • 200.163.655

Benadeelde, werkzaam als ZZP-er, loopt in 2009 bij eenzijdig verkeersongeval in auto van het bedrijf van zijn ouders ernstig letsel op. Hij heeft het bedrijf aansprakelijk gesteld op grond van het feit dat geen behoorlijke verzekering was afgesloten voor deelname aan het verkeer (art 7:611 BW). De rechtbank heeft het verzoek afgewezen, omdat nader onderzoek en bewijslevering was, waarvoor de deelgeschilprocedure niet geschikt is en heeft het verzoek afgewezen. Het hof verklaart benadeelde niet-ontvankelijk is in zijn vorderingen in hoger beroep. Nu de grieven in wezen aanvoeren dat de deelgeschilrechter ten onrechte géén bindende eindbeslissingen heeft genomen, maar zich overigens niet richten tegen in de beschikking als zodanig aan te wijzen bindende eindbeslissingen omtrent de materiële rechtsverhouding, concludeert de rechtbank dat benadeelde niet-ontvankelijk is in zijn vorderingen in hoger beroep.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: causaal verband tussen schoonmaakwerkzaamheden en polsletsel onvoldoende onderbouwd, werkgever niet aansprakelijk

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 20 september 2017
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:4692
 • 5496570

Interieurverzorgster heeft polsletsel opgelopen en stelt haar werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW/ art 7:611 BW voor de schade door het niet ter beschikking stellen van afdoende ergonomische schoonmaakmiddelen.1.Het is in het kader van de toepassing van art.7:658 BW aan de werknemer om te bewijzen dat de schade in de uitoefening van het werk is ontstaan. Het beroep dat werkneemster doet op arbeidsrechtelijke omkeringsregel wordt verworpen. Voor een vermoeden dat de gezondheidsschade is veroorzaakt door de omstandigheden waarin de werkzaamheden zijn verricht is geen plaats in het geval het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is. 2. De stelplicht en bewijslast omtrent dat causaal verband rusten dus onverminderd op werkneemster. Zij heeft haar stelling dat de schade in de uitoefening van het werk is ontstaan onvoldoende onderbouwd.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: werkgever niet bekend met gevaar van rugklachten door til- en duwwerk, zorgplicht niet geschonden

 • Hof Den Bosch
 • 12 september 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:3928
 • 200.111.783_01

Werknemer heeft lage rugklachten opgelopen en stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof heeft in eerder arrest overwogen dat algemeen bekend is dat zwaar til- en duwwerk lage rugklachten kunnen veroorzaken. Daarmede is niet gezegd dat sprake is geweest van een blootstelling aan een zodanige mate van duw- en trekkrachten dat dit gevaar voor het ontstaan van lage rugklachten tot gevolg zou hebben en dat dit gevaar voor werkgever kenbaar was. Het hof stelt op basis van het deskundigenbericht vast de werkgever niet wist en niet behoorde te weten dat de blootstelling van werknemer aan de concrete mate van duw- en trekkrachten op het werk het gevaar op het ontstaan van lage rugklachten met zich bracht. Zij heeft haar zorgplicht jegens werknemer niet geschonden.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, arbeidsongeval met betwiste toedracht leent zich niet voor deelgeschil; procedure volstrekt onnodig ingesteld

 • Rechtbank Rotterdam
 • 14 april 2017
 • ECLI:NL:RBROT:2017:7335
 • 5740839 VZ VERZ 17-2808

Stuurman valt overboord van binnenvaartschip en overlijdt. Verzoekster verzoekt verklaring voor recht dat de werkgever aansprakelijk is ex art 7:658 BW. 1. De kantonrechter overweegt dat, gezien de uiteenlopende standpunten van partijen, zonder verder bewijs, niet vast dat de kapitein verzuimd heeft de stuurman te wijzen op zijn verplichting zijn zwemvest aan te trekken. Sterker nog, er staat niet eens vast of [de stuurman het zwemvest al dan niet droeg. Bij deze stand van zaken is naar het oordeel van de kantonrechter bewijslevering dan ook geïndiceerd. De kantonrechter komt tot het oordeel dat het verstrekken van een of meerdere bewijsopdrachten naar verwachting zal leiden tot een zodanig uitvoerige procedure, met alle daarmee gepaard gaande hoeveelheid tijd, kosten en moeite, dat dit zich niet verhoudt met de aard van de onderhavige deelgeschilprocedure. 2. De kosten van de procedure worden niet begroot, nu de procedure volstrekt onnodig of onterecht is ingesteld.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: werkgever niet aansprakelijk voor depressie werknemer

 • Rechtbank Den Haag
 • 31 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:9803
 • 5818040 RL EXPL 17-7132

Werknemer stelt werkgever ex art 7:658 en 6:162 BW aansprakelijk voor depressie als gevolg van slechte werkomstandigheden, onder meer door pesten en hoge werkdruk. Werkgever stelt dat werknemer geen bewijs heeft geleverd van de omstandigheden en dat er sprake was van een recidiverende psychische stoornis. De kantonrechter overweegt dat er causaal verband moet bestaan tussen die werkzaamheden en die psychische schade en dat een werkgever pas maatregelen kan nemen als hij bekend is met de klachten van de werknemer. Werkgever heeft onweersproken naar voren gebracht dat werknemer geen klachten heeft geuit. Onder deze omstandigheden was het onmogelijk voor de werkgever om rekening te houden met een bijzondere kwetsbaarheid van werknemer. Werkgever droeg daarvan simpelweg geen kennis. Dat betekent dat werkgever geen maatregelen heeft kunnen treffen om schade te voorkomen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: burn-out, werknemer moet bewijzen dat hij voldoende heeft geklaagd over overbelasting

 • Hof Amsterdam
 • 4 april 2017
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:1181
 • 200.177.091/01

Werkgeversaansprakelijkheid. Werknemer – Hoofd Economisch-Administratieve Dienst -acht werkgever aansprakelijk voor burn-out als gevolg van ziekmakende omstandigheden, zoals extreem hoge werkdruk en onderbezetting. De rechtbank had zijn vordering afgewezen. 1. Het hof oordeelt dat de arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing is. 2. Veronderstellenderwijs ervan uitgaande dat de door werknemer ontwikkelde klachten het gevolg zijn van overbelasting in de uitoefening van zijn werkzaamheden en dat die klachten uiteindelijk tot een burn-out hebben geleid, doet zich de vraag voor of werknemer op voldoende klemmende wijze heeft geklaagd over de overbelasting. Gelet op de gemotiveerde betwisting door werkgever is het aan werknemer zijn stelling te bewijzen.

Lees verder