Jurisprudentie

Hof: beroep op aansprakelijkheidslimiet van € 137.000,- onaanvaardbaar voor zover geen rekening is gehouden met inflatiecorrectie

  • Hof Den Haag
  • 30 augustus 2016
  • ECLI:NL:GHDHA:2016:2510
  • 200.126.923-01

Benadeelde loopt in 2007 ernstig letsel op als tijdens een tocht met een zeilboot de giek afbreekt en op hem terecht komt. De verzekeraar heeft aan benadeelde € 137.000,- betaald, zijnde de aansprakelijkheidslimiet van art. 8:983 BW, die van toepassing is op personenvervoer over binnenwateren. 1. Het hof overweegt dat de aansprakelijkheidslimiet internationaal ter discussie staat en dat het aanpassen ervan in het domein van de wetgever ligt. Het hof oordeelt dat het feit dat de hoogte van de aansprakelijkheidslimiet van € 137.000,- in de loop der jaren ruimschoots is achterhaald door het ontbreken van (minimaal) enige inflatiecorrectie, terwijl andere aansprakelijkheidslimieten binnen het vervoersrecht wel zijn verhoogd, alsmede het ernstige letsel van benadeelde er geen sprake is van een “fair balance” tussen het algemeen belang bij het handhaven van deze limiet enerzijds en de bescherming van de individuele rechten van benadeelde anderzijds. Dit is geen reden om de limiet geheel terzijde te stellen; geen anticipatie op CLNI-verdrag 2012. Het hof is van oordeel dat het beroep op de limiet van € 137.000,- slechts naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is voor zover de verzekeraar bij de toepassing van deze limiet geen rekening houdt met een aanpassing van dit bedrag aan de inflatiecorrectie per 2007. Het hof komt na aanpassing van het bedrag op basis van gegevens van CBS uit op een bedrag van € 198.787,-. 2. Peildatum wettelijke rente.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: organisator boottocht aansprakelijk voor letsel door vallende geluidsbox

  • Rechtbank Amsterdam
  • 29 april 2015
  • C-13-522538 - HA ZA 12-903
  • ECLI:NL:RBAMS:2015:3390

Benadeelde loopt letsel op tijdens boottocht bij deelname aan Canal Parade. De rechtbank acht benadeelde door middel van getuigen geslaagd in het bewijs dat tijdens de boottocht een geluidsbox op haar is gevallen. De rechtbank acht de organisator, die een boot heeft gehuurd om passagiers te vervoeren aansprakelijk. De rechtbank kwalificeert de tussen de organisator en benadeelde gesloten overeenkomst als een vervoerovereenkomst. Dat gedaagde de boot niet zelf vaart maar daarvoor een of meer schippers inhuurt, doet daaraan niet af.

Lees verder