Jurisprudentie

Hof: dubieuze achterop-aanrijding, bewijslast rust op voorste auto op eisende partij

 • Hof Den Bosch
 • 5 december 2017
 • RECLI:NL:GHSHE:2017:5463
 • 200.199.320_01

Kop-staart botsing, opzetaanrijding? Betrokkene, verzekerd bij WAM-verzekeraar( geïntimeerde), is achterop de auto van appellant gereden. WAM-verzekeraar stelt dat appellant zonder verkeersnoodzaak abrupt is gestopt en dat hij bij meerdere soortgelijke aanrijdingen betrokken is geweest. 1. Het hof stelt voorop dat de bewijslast rust op de eisen partij, die zich beroept op de rechtsgevolgen van zijn stellingen. De enkele omstandigheid dat betrokkenen achterop de auto van appellant is gebotst, rechtvaardigt geen uitzondering op deze hoofdregel van bewijslastverdeling. Dit is vaste rechtspraak bij kop-staartbotsingen. Het enkele feit dat de achterste auto op de voorste auto is gebotst, biedt onvoldoende basis om de bestuurder van de voorste auto voorshands geslaagd te achten in het bewijs dat de achteroprijder een toerekenbare verkeersfout heeft gemaakt. 2. Gelet op de voorgeschiedenis is het vermoeden gewettigd dat appellant in het verleden als autobestuurder op verschillende data vreemd rijgedrag heeft vertoond, op onverwachte momenten sterk heeft afgeremd terwijl zich een auto kort achter hem bevond en daardoor meermalen een aanrijding heeft veroorzaakt. Het hof oordeelt dat de kantonrechter terecht bewijs heeft opgedragen aan appellant.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: botsing inhalende motor en linksaf slaande auto: 40%-60%

 • Rechtbank Amsterdam
 • 23 november 2017
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:8165
 • C/13/628907 / HA RK 17-142

Een links inhalende motorrijder (verzoeker) komt in botsing met een links afslaande autobestuurder (verzekerde). 1. De rechtbank komt tot het oordeel dat verzekerde een verkeersfout heeft gemaakt en dat verzoeker eigen schuld heeft aan het ongeval. De stelling dat er sprake is van 100% eigen schuld aan de zijde van verzoeker faalt, omdat uit het deskundigenrapport niet volgt dat verzekerde verzoeker onmogelijk kon zien. Het betoog dat de schadevergoedingsplicht van verzekerde volledig in stand moet blijven faalt ook, omdat niet is komen vast te staan dat verzekerde geen richting aan heeft gegeven. 2. Gelet op de snelheid van verzoeker bij het inhalen, heeft hij voor 60% eigen schuld aan het ongeval. Verweerster moet 40% van de schade en van de kosten van het deelgeschil vergoeden. 3. Kosten deelgeschil: € 3.442,20.

Lees verder

Vaknieuws

Twee op drie verkeersdeelnemers gebruiken telefoon

 • Assurantie Magazine
 • 7 december 2017

Het gebruik van de smartphone in het verkeer neemt ernstige vormen aan: inmiddels gebruikt 65% van de Nederlanders zijn telefoon tijdens deelname aan het verkeer. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in opdracht van Interpolis. Verkeersdeelnemers doen willens en wetens: ruim driekwart zegt telefoongebruik in het verkeer gevaarlijk te vinden. Vooral jongeren tot 18 jaar hanteren de smartphone vaak in het verkeer.

Lees verder

Rb: vrachtwagen (eiser) botst op stilstaande auto op autoweg (gedaagde): 1/3 – 2/3

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • 29 november 2017
 • ECLI:NL:RBZWB:2017:7819
 • C/02/330658 / HA ZA 17-328

Bestuurder van vrachtwagen rijdt op autoweg op nagenoeg stilstaande personenauto, als gevolg waarvan de personenauto in brand vliegt en de inzittenden overlijden. De bestuurder stelt de WAM-verzekeraar van de personenschade aansprakelijk, onder meer voor psychische schade. 1. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de bestuurder van de personenauto onrechtmatig gehandeld. Uitgangspunt is dat een zorgvuldig handelend bestuurder zijn auto niet (nagenoeg) tot stilstand zou hebben gebracht op een rijstrook van de autosnelweg. Verzekeraar heeft niet anders gesteld dan dat het niet duidelijk is of er een verkeersnoodzaak bestond voor het gedrag van de bestuurder, bijvoorbeeld vanwege defecten aan het voertuig. Daarmee heeft gedaagde onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de bestuurder een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt van zijn gedrag. Het beroep op overmacht faalt. 2. Eigen schuld vrachtwagenchauffeur: 1/3. Geen billijkheidscorrectie.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: botsing auto die achteruit oprit verlaat en andere auto, toedracht onvoldoende onderbouwd

 • Hof Den Bosch
 • 24 oktober 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4675
 • 200.170.845_01

Aanrijding tussen auto van appellante die achteruit oprit van haar woning verlaat en auto van geïntimeerde. Geen letselzaak. Appellante stelt dat zij is gestopt om te kijken of er verkeer aan kwam. Daarna is zij de weg is opgedraaid, waarna zij 9 á 10 seconden op de weg stilstond. Op dat moment werd zij van achteren aangereden door geïntimeerde. Het hof oordeelt dat appellante de door haar gestelde toedracht tegenover de gemotiveerde betwisting onvoldoende onderbouwd. Naar het oordeel van het hof moet er dan ook van worden uitgegaan dat appellante vanaf haar oprit achteruit de weg is opgereden en daarbij geen voorrang heeft verleend aan geïntimeerde.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: toedracht ongeval tussen twee fietsers tijdens inhalen staat niet vast, vordering afgewezen

 • Hof Den Bosch
 • 19 september 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4109
 • 200.194.138_01

Eiser op elektrische fiets wordt ingehaald door gedaagde op mountainbike. De fietsers raken elkaar; eiser komt ten val en loopt letsel op. Gedaagde stelt dat eiser tijdens het inhalen plotseling naar links kwam. De door de eiser gestelde feitelijke toedracht – dat hij rustig rechtdoor fietste zonder uit te wijken en dat de hem inhalende fietser onvoldoende afstand hield en tijdens het inhalen tegen zijn arm aanfietste – is niet komen vast te staan. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: botsing tussen links afslaande auto en inhalende motorfiets: 80%-20% na billijkheidscorrectie

 • Rechtbank Gelderland
 • 16 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:4946
 • 310892

Eiser haalt op zijn motorfiets de personenauto van gedaagde in, die op dat moment linksaf slaat. Eiser raakt door de botsing zwaar gewond. 1. De rechtbank stelt vast dat gedaagde de motorfiets niet heeft laten voorgaan toen hij afsloeg. Ook als gedaagde heeft voorgesorteerd en richting aangegeven ontheft hem dat niet van de plicht om voorrang te verlenen aan inhalend verkeer. De rechtbank acht gedaagde aansprakelijk. 2. Eigen schuld. De rechtbank is van oordeel dat de weggedraging van gedaagde, meer gevaar in het leven heeft geroepen dan de weggedraging van eiser en dat de fouten van in de verhouding 60% – 40% tot de schade hebben bijgedragen. 3. Billijkheidscorrectie vanwege het verschil in ernst van de gevolgen van het ongeval. De billijkheid eist naar het oordeel van de rechtbank dat de vergoedingsplicht tot 80% wordt verhoogd.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ongeval te hard rijdende inhaler en verzoekster: 80%-20% na billijkheidscorrectie

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 9 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:4058
 • 5946625

Aanrijding tussen verzoekster die met auto voorrangsweg opreed en de bij verweerder verzekerde auto, die met hoge snelheid aan het inhalen was. 1. Vast staat dat de inhaler te hard heeft gereden. De rechtbank overweegt dat verzoekster onvoldoende heeft geanticipeerd op de mogelijkheid dat auto’s harder rijden dan is toegestaan. Oversteken had vermeden moeten worden. 2. De kantonrechter komt tot een causale weging van 60% voor de hardrijdende auto en 40% voor verzoekster. 3. Na toepassing van billijkheidscorrectie 80%-20%. De kantonrechter weegt hierbij mee de ernst van het letsel, de nog steeds aanwezige lichamelijke en psychische klachten en het feit dat verzoekster geen dienstbetrekking meer heeft en zij dus inkomensverlies lijdt. 4. Kosten deelgeschil: € 2.678,- (x 80%).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: kop-staart botsing vrachtwagens na inhaalmanoeuvre, voorste vrachtwagen niet geslaagd in bewijs

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • 24 augustus 2017
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:4508
 • 4827410 / 16-2054

Vrachtwagen, verzekerd bij gedaagde (DAF), rijdt achterop de vrachtwagen van eiseres (MAN). Door gedaagde wordt gesteld dat eiser de DAF eerst heeft ingehaald en vervolgens voor haar is ingevoegd en bovenop de rem is gaan staan. De kantonrechter heeft eiseres in de gelegenheid gesteld te bewijzen de bestuurder van de DAF onvoldoende afstand heeft gehouden en/of zijn snelheid niet heeft aangepast. De kantonrechter oordeelt dat er in deze procedure niet vanuit kan worden gegaan dat eiseres aan de bestuurder van de DAF voldoende ruimte heeft gelaten. De kantonrechter concludeert dat eiseres er niet in is geslaagd om bewijs te leveren van haar stelling dat de bestuurder art. 19 RVV heeft geschonden door te verzuimen zijn snelheid dusdanig aan te passen. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: voldoende aannemelijk dat aanrijding in scene is gezet, vordering in kort geding afgewezen

 • Hof Den Haag
 • 27 juni 2017
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2440
 • 200.202.319/01

Appellant vordert vergoeding van schade aan auto van casco-verzekeraar en WAM-verzekeraar. In deze zaak is in geschil of de door appellant gestelde schade het gevolg is van een authentieke (niet-geënsceneerde) aanrijding, zoals appellant heeft gesteld en verzekeraars hebben bestreden. 1. Het hof oordeelt dat de bewijslast dat t.a.v. de authenticiteit van de aanrijding op appellant rust. 2. Voor de uitkomst van dit kort geding – welke procedure zich niet leent voor bewijslevering-, is deze bewijslastverdeling overigens niet doorslaggevend. Het hof is van oordeel dat verzekeraars voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de aanrijding is geënsceneerd. Dit oordeel is gebaseerd op de volgende omstandigheden: appellant en betrokkene wonen vlak bij elkaar, terwijl de aanrijding elders heeft plaatsgevonden, betrokkene heeft zonder duidelijke reden een veel langere route gereden dan de kortste; de verklaring dat hij tijdens de rit niet heeft stilgestaan is niet in overeenstemming met de ritregistratie.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: toedracht ongeval staat niet vast, geen aansprakelijkheid

 • Rechtbank Amsterdam
 • 1 juni 2017
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:3760
 • C/13/613294 / HA RK 16-298

Botsing tussen scooter (verzoeker) en motorfiets (verweerder). 1. Naar het oordeel van de rechtbank is de door verzoeker gestelde toedracht van het ongeval niet vast komen te staan. Met verzoeker is de rechtbank van oordeel dat het een ernstig feit is dat verweerder tijdens het getuigenverhoor een onjuist beeld heeft geschetst over het eerste contact met de getuige. Dit betekent echter niet dat de verklaring van verweerder als ongeloofwaardig dient te worden beschouwd. De rechtbank kent geen doorslaggevende betekenis toe aan de verklaring van verzoeker, omdat hij partijgetuige is. Verzoek afgewezen. 2. Kosten deelgeschil vastgesteld op € 3.801,63.

Lees verder

Vaknieuws

SWOV: Europees onderzoek: automobilist is 10% van de rit afgeleid

 • SWOV
 • 1 juni 2017

Europese automobilisten besteden 10% van de rijtijd aan afleidende activiteiten, en 4% aan ‘hand-held’ mobiele telefoongebruik, zoals typen of bellen. Er is vooral een toename in telefoongebruik te zien als de auto stilstaat of langzaam rijdt. Vrachtautochauffeurs zijn tijdens het rijden langere tijd afgeleid: zij blijken bijna 20% van de rijtijd bezig te zijn met afleidende handelingen, veelal eten en telefoongebruik. Deze en ander gegevens zijn verzameld tijdens het Europese onderzoeksproject UDRIVE.

Lees verder

Vaknieuws

Aantal verkeersdoden gestegen, omgekomen autorijders vaak jong of oud

 • Centr. Bureau voor Statistiek
 • 2 mei 2017

In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam. Onder bestuurders van personenauto’s vielen naar verhouding de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (30 procent). Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of ouder was het percentage dat verongelukte het grootst. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: botsing auto met van rechts komende, te hard rijdende bus: 2/3-1/3

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 5 oktober 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7596
 • C/16/398359 / HA RK 15-195

Verzoekster (inzittende) loopt letsel op bij botsing tussen auto die geen voorrang verleent n bus die te hard rijdt. De rechtbank concludeert op basis van getuigenverklaringen dat de bus 40 km/uur reed in een 30 kilometerzone, derhalve een substantiële overtreding.
De rechtbank oordeelt dat de verkeersfout van de bestuurder van de auto, het niet verlenen van voorrang aan van rechts komend verkeer, weegt zwaar. Daartegenover staat dat ook op het rijgedrag van de chauffeur van de lijnbus het een en ander valt aan te merken. De mate waarin de wijze waarop de bus aan het verkeer heeft deelgenomen, heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval stelt de rechtbank op basis van het voorgaande vast op 1/3. Kosten deelgeschil: 1/3 van € 5.590,52.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: fietser niet aansprakelijk voor aanrijding met overstekende voetganger

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 23 maart 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7441
 • C/16/402185 / HL RK 15-103

Voetganger, die fietspad oversteekt, wordt aangereden door fietser. 1. De rechtbank overweegt dat van een fietser in zijn algemeenheid mag worden verwacht dat deze anticipeert op voetgangers die het fietspad oversteken en dat hij daar zijn snelheid op aanpast. Maar de verkeersbeweging van de voetgang, die het fietspad overstak van achter een bloembak die voor de fietser het zicht op haar ontnam, terwijl het fietspad recht, overzichtelijk en vrij was, moet worden gezien als dusdanig onverwacht en ongebruikelijk dat hij daarop niet behoefde te anticiperen. Hieruit volgt dat de fietser niet in strijd heeft gehandeld met art. 19 RVV – namelijk dat de bestuurder in staat moet zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is – en dat hij zich niet zodanig heeft gedragen dat hij gevaar op de weg heeft veroorzaakt als bedoeld in art. 5 WVW. 2. Kosten deelgeschil: € 4.685,- maar afgewezen.

Lees verder