Jurisprudentie

Rb: 13-jarige jongen steekt met mes, beroep op wapenclausule AVP afgewezen

 • Rechtbank Noord-Nederland
 • 20 september 2017
 • ECLI:NL:RBNNE:2017:3560
 • C/19/114097 / HA ZA 16-68

Een 13-jarige jongen steekt leeftijdgenoot met een mes, die daardoor ernstig letsel oploopt. De dader doet een beroep op de AVP van zijn ouders. De verzekeraar beroept zich op uitsluitingsclausule voor wapens en stelt dat de wapenclausule helder is: alle schade in verband met het bezit of gebruik van wapens is niet verzekerd. Dat het wapen in dit geval is gebruikt door een kind van 13 jaar oud doet daaraan niets af. De rechtbank oordeelt dat de stelling van verzekeraar dat de wapenclausule “volstrekt niet” op enige wijze onduidelijk zou zijn niet overeind blijven. Bij de uitleg van de wapenclausule is op zijn minst twijfel mogelijk over of de clausule schade door gebruik van een wapen door een dertienjarige uitsluit van dekking. Dat betekent dat de voor de belanghebbenden gunstigste uitleg voorgaat en dat de verzekeraar geen beroep op de wapenclausule toekomt.

Lees verder

Jurisprudentie

HR: bij aansprakelijkheid q.q. voor zoon, pro se belang bij proces

 • Hoge Raad
 • 21 april 2017
 • ECLI:NL:HR:2017:757
 • 16/01604

De destijds veertienjarige zoon van eisers heeft de toen vijftienjarige dochter van verweerster doodgestoken, opgehitst door anderen. De rechtbank achtte de ouders als vertegenwoordiger van de zoon en daarnaast voor zichzelf aansprakelijk. Het hof oordeelde in beroep dat deze geen belang hebben bij het beroep omdat zij hetzij als vertegenwoordiger hetzij voor zichzelf aansprakelijk zijn. Linksom of rechtsom moeten zij betalen terwijl; zij als zij voor zichzelf aansprakelijk zijn dekking vinden op hun AVP-polis. Dat is een onjuiste rechtsopvatting omdat het verzekerd zijn niet met zich meebrengt dat de ouders geen belang hebben. (Door veroordeling als vertegenwoordiger van de zoon heeft de benadeelde een vordering op het vermogen van de dader zelf, niet op dat van de ouders van de dader. Dat is anders als de ouders pro se aansprakelijk zijn).

Lees verder

Jurisprudentie

Gerecht Aruba: ouders niet aansprakelijk voor door 17-jarige zoon veroorzaakt ongeval

 • HvJ Antillen en Aruba
 • 10 februari 2016
 • ECLI:NL:OGEAA:2016:61
 • A.R. 2956 van 2014

Benadeelde loopt dwarslaesie op, doordat 17 jarige jongen zonder rijbewijs met de auto van zijn ouders achterop de quad waarop zij zit inrijdt. Zij stelt de jongen en zijn ouders aansprakelijk. 1. Het gerecht wijst een voorschot van € 100.000,- toe. 2. Het hof acht de ouders niet aansprakelijk ex art 19 lid 3Lwv (aansprakelijkheid houder van het voertuig voor de gedragingen van degene die hij met het voertuig laat rijden). Zij hebben hun zoon geen toestemming gegeven om te rijden. In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd dat het in huis hebben van een autosleutel gelijk staat aan gelegenheid geven tot rijden door personen die daartoe niet bevoegd zijn.

Lees verder

Vaknieuws

PIV Bulletin 2015-3: Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen – Aansprakelijkheid van ouders in een breder (Europeesrechtelijk) perspectief – Pleidooi voor een verplichte APV …

 • PIV-bulletin
 • 1 juni 2015
 • M.J. Tuin

“Kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen” luidt een bekende uitdrukking. Kinderen kunnen voor het leven van de ouders een deugd en een verrijking zijn. Desalniettemin kan eerstgenoemde uitspraak nog wel eens bewaarheid worden, indien het geliefde kroost zich op enig moment niet zo voorbeeldig gedraagt. In het kader van dit artikel doel ik dan vooral op al dan niet opzettelijk toegebrachte schade aan derden door minderjarige kinderen en de gevolgen daarvan voor de ouders.
De schadelijdende partij wil zijn schade natuurlijk graag vergoed zien, maar dat stuit in de praktijk nogal eens op verhaalsproblemen bij gebrek aan baten bij de aansprakelijke partij.

In dit artikel zal ik onderzoek doen naar de overeenkomsten en verschillen tussen de op deze materie betrekking hebbende artikelen uit het Draft Common Frame of Reference (DCFR) en de bestaande Nederlandse regelgeving. Daarbij zal ik ook betrekken de wetgeving in de ons omringende landen. Niet onbesproken kan blijven het wetsvoorstel tot verruiming van aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarige kinderen. Ik sluit af met een conclusie en enkele aanbevelingen.

Lees verder