Jurisprudentie

Hof: agent hoeft letsel bij aanhouding arrestant niet op de koop toe te nemen

 • Hof Den Haag
 • 12 september 2017
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2526
 • 200.196.566/01

Arrestant verzet zich tegen aanhouding, waardoor agent duimluxatie oploopt. 1. Vast staat dat de arrestant onrechtmatig heeft gehandeld. Daarbij is niet van belang of hij al dan niet het oogmerk heeft gehad om de agent te verwonden en of al dan niet buitensporig geweld is gebruikt. Ook als sprake zou zijn geweest van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, staat dat er niet aan in de weg om, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, de schade aan de arrestant toe te rekenen. Het hof onderschrijft niet dat een politieagent uit hoofde van zijn functie op de koop toe moet nemen dat jegens hem geweld wordt gebruikt. 2. Smartengeld: € 1500,- (enige b.i. (6% van de duim).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: niet onrechtmatig noch disproportioneel gehandeld door agenten

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 23 november 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7736
 • C/16/415812 / HA RK 16-101

Het breken van de arm van een ander is in beginsel onrechtmatig. De feiten en omstandigheden van het concrete geval kunnen dit echter anders maken. De verklaringen van agenten zijn in lijn met de direct na de aanhouding, opgemaakte processen-verbaal van bevindingen, die uitgebreid de feiten en omstandigheden rond de aanhouding beschrijven. Uit de verklaring van een omstander blijkt dat de politie vooraf heeft gewaarschuwd. Benadeelde hoefde niet mee naar het bureau maar moest dan wel direct weggaan, wat hij niet deed. Niet is komen vast te staan dat de politie bij de aanhouding onrechtmatig en disproportioneel heeft gehandeld, in die zin dat daarbij meer geweld is gebruikt dan nodig was.

Lees verder

Jurisprudentie

Hoge Raad: geen falend toezicht Arbeidsinspectie bij asbest, Staat niet aansprakelijk voor mesothelioom

 • Hoge Raad
 • 2 juni 2017
 • ECLI:NL:HR:2017:987
 • 16/02223

Werknemer is van 1977 tot jaren 90 bij werkzaamheden blootgesteld aan asbest; na faillissement werkgever heeft hij de Staat aansprakelijk gesteld wegens falend toezicht. De Hoge Raad oordeelt dat geen sprake is van regelgevings- en toezichtsfalen bij de Arbeidsinspectie zodat de Staat niet aansprakelijk is voor het ontstaan van mesothelioom. De Hoge Raad overweegt dat van onrechtmatig handelen wegens onvoldoende toezicht door de Arbeidsinspectie met name sprake kan zijn indien de schade van de werknemer in een concreet geval voor de Arbeidsinspectie voorzienbaar was en haar in redelijkheid had moeten nopen tot het nemen van maatregelen. Het gaat er om of er voor de Arbeidsinspectie voldoende ernstige en concrete aanwijzingen bestonden om overtreding van de regel en het daaruit voortvloeiende risico op schade aan te nemen en dat risico en die schade moeten dan ook naar aard en omvang voldoende ernstig zijn. Het niet plaatsvinden van toezicht of controle waarin geen concrete aanwijzingen bestaan voor mogelijke overtredingen kan slechts in uitzonderlijke omstandigheden tot aansprakelijkheid leiden (zie r.o. 3.4.4). Werknemer heeft onvoldoende aangetoond dat de Arbeidsinspectie wist of had moeten weten dat de werkgever het asbestverbod in de relevante periode overtrad, of hiervoor aanwijzingen had.

Lees verder

Jurisprudentie

Overheid niet aansprakelijk voor schade Q-koorts-patiënten

 • Rechtbank Den Haag
 • 25 januari 2017
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:587
 • C/09/499740 / HA ZA 15-1271

De Staat is niet aansprakelijk voor de schade van Q-koorts-patiënten. Dat is het oordeel van de rechtbank Den Haag in een civiele rechtszaak die 297 mensen hadden aangespannen. Het verwijt dat zij de Staat maakten was dat hij (1) hen onvoldoende geïnformeerd heeft over de hem bekende gevaren van Q-koorts en (2) te lang heeft gewacht adequate maatregelen te treffen om hen tegen die gevaren te beschermen. De rechtbank heeft deze verwijten onderzocht en oordeelt dat de Staat niet onrechtmatig heeft gehandeld.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: aansprakelijkheidsvraag over schot door politie niet geschikt voor deelgeschil

 • Rechtbank Rotterdam
 • 29 maart 2016
 • ECLI:NL:RBROT:2016:2393
 • C/10/489684 / HA RK 15-1024

Benadeelde stelt dwarslaesie te hebben opgelopen doordat hij, in strijd met de Ambtsinstructie, is neergeschoten door de politie. Benadeelde sloeg in een hotelkamer de boel kort en klein; na diverse pogingen om hem te kalmeren heeft een agent op hem geschoten. 1. De rechtbank komt tot het oordeel dat zowel ten aanzien van de aansprakelijkheidsvraag als ten aanzien van het causaal verband bewijslevering, waaronder mogelijk een deskundigenonderzoek noodzakelijk is. Naar het oordeel van de rechtbank weegt de investering in tijd, geld en moeite die met een beslissing in deze deelgeschilprocedure gepaard zou gaan, niet op tegen het – nog niet of nauwelijks onderbouwde – belang van het verzoek; verzoeken afgewezen. 2. Deelgeschilprocedure is volstrekt onnodig en onterecht ingesteld: geen begroting van de kosten.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: politie aansprakelijk voor val fietser over afzettouw in natuurgebied

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:5184
 • HD 200.124.820_01

Politie zet ’s nachts deel natuurgebied af met lint en touw om ontsnapte paarden binnen de wildroosters te houden. De middag daarna komt fietser ten val over het nog steeds daar gespannen touw. Het hof toetst onder meer aan de Kelderluik-criteria en acht de politie aansprakelijk voor het opgelopen letsel. De Politie heeft door afzetting van het wildrooster met een oranje touw en door deze situatie daarna tot in de middag te laten voortbestaan, een situatie in het leven geroepen die voor (race)fietsers bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid gevaarlijk is. De Politie diende er rekening mee te houden dat op zondag overdag (race)fietsers ter plekke konden komen. De kans dat ongevallen met ernstige gevolgen zouden ontstaan was aanzienlijk. Het nemen van (extra) veiligheidsmaatregelen kan niet bezwaarlijk worden geacht. Aan de Politie kon de eis worden gesteld dat zij bepaalde veiligheidsmaatregelen zou nemen c.q. op afdoende wijze voor het voor het wildrooster gespannen touw zou waarschuwen. Geen eigen schuld fietser.

Lees verder

Vaknieuws

Verbeterde ongevallenregistratie

 • PIV-bulletin
 • 21 juni 2013
 • PvS

Verbeterde ongevallenregistratie   Stichting Processen Verbaal krijgt opnieuw toegang tot essentiële informatie PvS   Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer toegezegd dat de registratie door de politie van verkeersongevallen in 2013 op orde komt. Als gevolg hiervan zal de Stichting Processen Verbaal (SPV) weer kunnen beschikken over informatie uit processen-verbaal […]

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: kostenverhaal politie voor valse aangifte slaagt

 • Hof Amsterdam
 • BR3958
 • 200.045.292/01

Het doen van valselijk aangifte van diefstal van een telefoon met het oogmerk om daarvan zelf financieel beter te worden is jegens de Regiopolitie onrechtmatig. Betrokkene weet dat die aangifte geen enkel belang dient. Het kostenverhaal door de politie kan niet als een onaanvaardbare doorkruising van de publiekrechtelijke regelingen ter zake van de politietaken worden beschouwd.

Lees verder