Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: school niet nalatig in toezicht

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 21 juni 2017
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:3230
 • C/16/433420 / HA RK 17-40

Aan het einde van een dagje pretpark wil benadeelde een meisje dat door anderen belaagd wordt te helpen. Hij wordt geschopt en geslagen. De school voor kinderen met gedragsproblemen schond geen zorgvuldigheidsnorm door niet in te grijpen toen zij er achter kwam dat twee leerlingen voor het afgesproken tijdstip al naar de bus waren gegaan. Het verzameltijdstip van 15.30 uur had vooral tot doel ervoor te zorgen dat geen leerlingen zouden achterblijven. Een docent had ook een van deze leerlingen gebeld. De docenten hebben toen verder geen actie ondernomen, omdat zij samen met de andere leerlingen ook snel naar het parkeerterrein zouden lopen. De leerlingen stonden in het park ook niet voortdurend onder toezicht.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: onderwijsinstelling niet aansprakelijk voor val meisje van ‘stepping stones’ tijdens naschoolse opvang

 • 8 december 2016
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:15167
 • C/09/512450 / HA RK 16-292

Zevenjarig meisje valt tijdens naschoolse opvang op schoolplein van ‘stepping stones’ en loopt letsel op. 1. De rechtbank overweegt dat de vraag of de stepping stones een gebrek hebben waarvoor de onderwijsinstelling als bezitter ex art. 6:174 BW aansprakelijk is, beoordeeld dient te worden aan de hand van de criteria van het Wilnisarrest uit 2012. Deze maatstaven komen overeen met de ‘kelderluikcriteria’. Blijkens de toepasselijke NEN-normen is bij dergelijke speeltoestellen geen valdempende ondergrond vereist. De rechtbank oordeelt dat de onderwijsinstelling noch op grond van de toepasselijke NEN-normen, noch ter voorkoming van gevaarzetting op grond van artikel 6:174 BW verplicht was tot het plaatsen van rubberen matten onder, althans rondom de steppingstones. Verklaring voor recht dat onderwijsinstelling aansprakelijk is afgewezen. 2. Geen aansprakelijkheid ex art 6:162 BW wegens tekortschietend toezicht. 3. Kosten deelgeschil: € 4.150,30.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: leerling ROC loopt letsel op door glazen klapdeur, bewijslast dat glas niet voldeed aan NEN-norm op leerling

 • Rechtbank Gelderland
 • 20 juli 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:4565
 • 297071

Leerling kappersopleiding ROC verlaat in 2008 geïrriteerd het examenlokaal door klapdeur met ruiten en breekt daarbij met zijn rechterarm door het glas. Hij loopt hierbij , peesletsel op. De rechtbank oordeelt dat van ROC naar maatstaven van zorgvuldigheid verwacht mocht worden dat zij de klapdeur had voorzien van glas dat aan de NEN-norm voldeed teneinde de gevolgen van een eventueel ongeluk te beperken en dat zij voor zover zij dat niet heeft gedaan onrechtmatig heeft gehandeld. Dat toepassing van de des betreffende NEN-norm niet wettelijk verplicht is doet daar net aan af. Nu ROC betwist dat de klapdeur voorzien was van dat niet aan de NEN 3569-norm voldeed, dient eerst te worden vastgesteld of dit het geval was. De bewijslast daarvan ligt op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv bij eiser. De rechtbank draagt eiser op te bewijzen dat ten tijde van het ongeluk in de klapdeur geen veiligheidsglas zat dat voldeed aan de NEN 3569 norm.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: school niet aansprakelijk voor letsel leerling tijdens gymles

 • Rechtbank Den Haag
 • 23 maart 2016
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:3712
 • C-09-474687-HA ZA 14-1137

Leerling basisschool komt ten val tijdens oefening op wandrek. De moeder – als wettelijk vertegenwoordiger – stelt dat de docent een verkeerde beslissing genomen door een angstig, zwaar kind met een slechte motoriek tegen zijn zin een gymoefening uit te laten voeren, terwijl zij onvoldoende voorzorgsmaatregelen had getroffen. De rechtbank komt tot het oordeel dat de docent bij de uitvoering van de gymoefening heeft gehandeld binnen de grenzen van haar zorgplicht en dat zich geen situatie heeft voorgedaan waarin voor haar voorzienbaar was dat de gymoefening zonder (verdere) maatregelen ter voorkoming van ongevallen of beperking van de gevolgen daarvan, voor de leerling een verhoogd risico van letsel meebracht. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: school niet aansprakelijk voor tik op oor bij gymles

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • 18 november 2015
 • ECLI:NL:RBZWB:2015:8707
 • C/02/298846 / HA ZA 15-303

Bij een tikspel wilde een medeleerling eiser tikken. Eiser zakte door zijn knieën, waardoor hij door de hand van deze medeleerling tegen zijn oor werd geraakt. Niet is vast komen te staan dat de kans op een ongeval en/of letsel bij het onderhavige tikspel zo groot is, dat de gymdocent ter voldoening van zijn zorgplicht gehouden was om, naast de instructie om op het lichaam te tikken en niet te duwen, de door eiser gestelde specifieke instructies te geven dan wel het tikspel niet te laten plaatsvinden. Het tikspel wordt ook door kinderen in het basisonderwijs gespeeld en is een overzichtelijk, vrij onschuldig en gangbaar tikspel, waarbij weinig lichaamscontact plaatsvindt en geen hardhandige of wilde bewegingen worden gemaakt. Nu het een tikspel betreft, sprak het voor zich dat er niet op het hoofd mocht worden getikt. Bovendien is het een feit van algemene bekendheid dat kinderen reeds op jonge leeftijd en zonder enige instructie tikspelletjes spelen. Het vorenstaande brengt met zich dat het tikspel, gelet op de aard van dit spel, niet als gevaarlijk kan worden aangemerkt en dat de kans op ongevallen en letsel gering is, zodat de gymdocent niet gehouden was om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. Er is geen sprake van risicoaansprakelijkheid.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: ongeval tijdens gymles niet geschikt voor deelgeschil vanwege noodzaak bewijslevering

 • Rechtbank Gelderland
 • 7 juli 2015
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:8273
 • 279126

Benadeelde – in opleiding tot basisschoollerares – loopt letsel op bij radslagoefening tijdens gymles, doordat zij op de rand van een verschoven turnmatje terecht is gekomen. Zij acht de school aansprakelijk. Zij stelt o.a. dat docent onvoldoende instructie heeft gegeven, dat turnmatjes ondeugdelijk waren bevestigd en turnmatjes ondeugdelijk waren. 1. De rechtbank oordeelt dat het aankomt op bewijslevering en dat niet tot een beslissing op het verzoek worden gekomen zonder bewijsopdracht en het horen van getuigen. De met dergelijke instructie gepaard gaande tijd en moeite staan naar het oordeel van de rechtbank niet in verhouding tot de kans dat een vaststellingsovereenkomst tot stand zal komen. Verzoek afgewezen. 2. Kosten deelgeschil begroot op € 5.561,12; uurtarief € 225,- ex BTW.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: school niet aansprakelijk voor letsel bij tikspel tijdens gymles

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • 18 november 2015
 • C/02/298846 / HA ZA 15-303

Als een eerstejaars vmbo-klas tijdens de gymles het tikspel pionnenroof speelt, komt een tikkende leerling met zijn hand hard tegen het oor van een medeleerling aan, welke leerling net – iets gebogen – wil wegdraaien. De vader van de leerling verwijt de gymdocent onder meer dat hij onzorgvuldig handelde door de leerling aan een gevaarlijke situatie bloot te stellen, zonder voldoende instructie en veiligheidsmaatregelen, terwijl de leerling vanwege de leerplichtwet verplicht was naar school te gaan en aan de gymles deel te nemen. De vordering wordt afgewezen. Het tikspel was niet zodanig gevaarlijk dat het niet mocht worden gegeven; de gymdocent gaf voldoende instructies. De school is evenmin risicoaansprakelijk voor de schade.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: achterover duwen tijdens ruzie niet onrechtmatig gezien omstandigheden

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2015:4759
 • C-09-483282 - HA RK 15-73

Twee jongens (leerlingen van bakkerij-opleiding, 13 en 14 jaar oud) krijgen ruzie in de klas over liniaal. B duwt A achterover, waarbij A driedubbele beenbreuk oploopt. De rechtbank acht het gedrag van B in beginsel onrechtmatig, maar oordeelt dat sprake is van een rechtvaardigingsgrond. A heeft de confrontatie met B opgezocht, zowel verbaal als fysiek. B heeft hierop gereageerd door te vluchten, maar kon geen kant op, terwijl van A een evidente dreiging uit ging. Bovendien was A “een kop groter is dan B en twee keer zo breed”. Onder deze omstandigheden is aannemelijk dat B zich bedreigd heeft gevoeld. Dat B daarop heeft gereageerd met een fysieke handeling (het duwen van A) is dan ook naar het oordeel van de rechtbank onder de omstandigheden gerechtvaardigd.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verzoek afgewezen vanwege nieuwe stelling verzoeker tijdens mondelinge behandeling

 • ECLI:NL:RBGEL:2014:8178
 • 266767

Leerling ROC loopt letsel op tijdens introductieles rugby en verzoekt om verklaring voor recht dat het ROC aansprakelijk is. 1. De rechtbank stelt vast dat verzoeker aan zijn stelling dat het ROC aansprakelijk is ten grondslag heeft gelegd dat a.) ten onrechte geen hoofdbescherming is gedragen en b.) dat het onverantwoord is geweest om de leerlingen aan het einde van een eerste introductieles een wedstrijdje rugby te laten spelen. Tijdens de mondelinge behandeling is verzoeker met nieuwe stellingen gekomen. De rechtbank overweegt verweerder
daartegen – overvallen als zij daardoor was – geen verweer kunnen voeren. Voor een akte-wisseling is in een deelgeschilprocedure geen plaats, net zomin als eventuele daarop volgende instructie. Dit betekent dat het verzoek niet toewijsbaar is. 2. Kosten deelgeschil vastgesteld op € 5.727,00 (gevorderd € 6.713,00, uren teruggebracht van 27 naar 20; uurtarief teruggebracht van € 245,- naar € 225,-).

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: school niet aansprakelijk ex art 7:658 BW voor letsel leerkracht na incident met leerling

 • Hof Den Haag
 • ongepubliceerd
 • 200.089.540/01

Leerkracht heeft letsel opgelopen bij een incident met een leerling en stelt de school aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof heeft bij tussenarrest geoordeeld dat de problematiek van de leerling geen (potentieel) gevaarlijk gedrag was met het oog waarop maatregelen getroffen hadden moeten worden. Het hof oordeelde– voorshands – dat zij aan haar zorgplicht jegens de leerkracht had voldaan. De leerkracht mocht hiertegen tegenbewijs leveren door middel van het bewijs van haar stelling dat door de leerkrachten van de school was afgesproken dat de ‘opvolgende’ leerkracht werd geattendeerd op de aanwezigheid van de leerling en dat de leerling onder toezicht van de ‘opvolgend’ docent diende te worden gebracht. Het hof acht de leerkracht niet geslaagd in het haar opgedragen bewijs.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: feiten omtrent gymongeval staan niet vast, zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure

 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:9931
 • C-09-463184- HA RK 14-164

11-jarige jongen komt bij klimoefening tijdens de gymles ten val en loopt armletsel op. Is school aansprakelijk? De rechtbank oordeelt dat het enkele feit dat geen onderhandelingen hebben plaatsgevonden onvoldoende is voor het oordeel dat het geschil niet geschikt is voor een deelgeschilprocedure. Echter, de rechtbank oordeelt dat de zaak zich niet leent voor een deelgeschilprocedure, omdat de relevante feiten niet vast staan. Partijen verschillen o.a. van mening over de vraag op welke wijze de klimoefening door de jongen werd uitgevoerd en of de leraar instructies en/of waarschuwingen had gegeven. Kosten deelgeschil begroot op € 2.758,80.

Lees verder

Jurisprudentie

HR: school en exploitant klimmuur niet aansprakelijk voor val leerling, cassatieberoep verworpen (art 81 RO)

 • BZ5354
 • 12/00856

Leerling van opleiding Sport en Bewegen loopt bij klimmen op klimmuur letsel op, als hij per ongeluk de twistlockkarabiner aan de klimgordel los maakt en naar beneden valt. Het hof oordeelde dat niet kan worden vastgesteld dat Klimmuur zich naar maatstaven van maatschappelijke zorgvuldigheid anders had behoren te gedragen dan zij heeft gedaan en dat zij zodoende niet onrechtmatig jegens benadeelde heeft gehandeld . Het hof oordeelde in aansluiting hierop dat reeds om die reden niet kan worden aangenomen dat de school uit hoofde van art. 6:76 BW of de artikelen 6:170 en 171 BW aansprakelijk is. Daarnaast is het hof van oordeel dat de school niet zelf toerekenbaar tekort is geschoten jegens benadeelde. De Hoge Raad verwerpt de hiertegen ingestelde cassatiemiddelen zonder nadere motivering (art 81 RO).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: geen aansprakelijkheid school en eigenaar na val van klimtoren

 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ6844
 • 246444 / HA ZA 12-407

Benadeelde valt tijdens verplichte sportdag op school (ROC) van opblaasbare klimtoren en loopt knieletsel op. Zij stelt de eigenaar van de klimtoren en de school aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat het feit dat een activiteit op hoogte plaatsvindt, niet hoeft niet te betekenen dat deze gevaarlijk is. Dat hangt af van de vraag of het juiste materiaal wordt gebruikt en of er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Gedaagden hebben gemotiveerd uiteen gezet dat de klimtoren met valbeveiliging juist geschikt is voor onervaren mensen, dat extra beveiligingsmateriaal niet nodig is en dat er nooit ongelukken mee gebeuren. De rechtbank concludeert dat van een gebrekkige zaak in de zin van art. 6:173 BW geen sprake is. Evenmin is sprake van gevaarzettend handelen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: school niet aansprakelijk voor ongeval met trampoline na afloop van gymles

 • Rechtbank Almelo
 • BW8098
 • 108612 / HA ZA 10-52

Scholiere (3 VMBO, sportstroom) stelt school aansprakelijk voor letsel opgelopen bij gymles met sprong op trampoline. De rechtbank heeft deskundigenbericht door docent aan HALO gelast. Op basis hiervan oordeelt de rechtbank dat niet gezegd kan worden dat de school onzorgvuldig en/of onrechtmatig heeft gehandeld. Het ongeval heeft plaatsgevonden nadat de docent de gymles had beëindigd en de zaal had verlaten. Van de lesgevende docent kan worden verwacht dat hij de concentratie in de les bewaakt, maar ten tijde van het aan overkomen ongeval was nu juist geen sprake meer van de uitvoering van de opdracht, nu de docent de gymles reeds had beëindigd. Benadeelde heeft bij haar sprong in strijd met de opdracht van de docent gehandeld. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: kind op hoofd geslagen, school niet aansprakelijk

 • Rechtbank Den Haag
 • BW6816
 • 405679 / HA RK 11-649

5-jarige jongen, leerling op school voor kinderen met gedragsstoornissen, wordt in zandbak door medeleerling op hoofd geslagen met schep en loopt hersenletsel op. Geen van leerkrachten heeft het voorval gezien. 1. De rechtbank oordeelt dat de toedracht vast staat op basis van verklaringen van de kinderen, nu toedracht onvoldoende is betwist. 2. De rechtbank acht de ouders van de slaande jongen aansprakelijk ex art. 6: 169 BW. 3. De rechtbank acht de school niet aansprakelijk. De bijzondere zorgplicht reikt niet zover dat steeds op iedere leerling – ook bij leerlingen met gedragsstoornissen die al meerdere keren kinderen zou hebben geslagen – rechtstreeks toezicht wordt gehouden, zodanig dat elke onregelmatigheid direct wordt opgemerkt en direct kan worden ingegrepen. 4. Kosten deelgeschil: € 6833,11; uurtarief € 230,- redelijk.

Lees verder