Jurisprudentie

Rb: de artsen behandelden bekwaam

 • Rechtbank Gelderland
 • 1 maart 2017
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:2037
 • 273316

Cervicale myelopathie leidde tot letsel van een patiënte. Aan deskundigen wordt de vraag voorgelegd of het handelen van de neuroloog en de revalidatiearts voldeed aan de eisen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot onder dezelfde omstandigheden mocht worden verwacht. De deskundigenoordelen, de beantwoording van de aanvullende vragen en de gebezigde motiveringen, die inzichtelijk zijn en die mede gebaseerd zijn op bijzondere kennis en ervaring, komen overtuigend voor. De rechtbank komt tot het oordeel dat de artsen in de gegeven omstandigheden binnen de normen van een redelijk bekwaam redelijk handelend arts hebben gehandeld.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: geen gebrek aan ladder van sluis, geen verplichting tot maatregelen

 • Rechtbank Overijssel
 • 13 juli 2016
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:4630
 • C/08/174012 / HA ZA 15-366

De duim van de benadeelde scheurde gedeeltelijk af doordat een ladder in een sluis verschoof. De loodzware ladder kon niet handmatig en zonder extra externe kracht verschoven worden. Volgens sluiswachters schoof de ladder vermoedelijk doordat met de boot van benadeelde gas werd gegeven en in de tegenovergestelde richting is gevaren dan de bedoeling was. Mogelijk is door de trekkracht van een andere boot de ladder verschoven. In ieder geval moet het ervoor worden gehouden dat de ladder is verschoven door de uitoefening van extra externe kracht. Bij gebreke aan een onderzoek naar de ladder neemt de rechtbank aan dat deze geen gebrek kende. Gesteld noch gebleken is dat de bezitter van de ladder op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van verschuiven. Geen andere ongevallen over 60 jaar zijn bekend. De bezitter was niet gehouden was tot het nemen van veiligheidsmaatregelen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: vuurwerkhandelaar aansprakelijk voor letsel door te vroeg ontploft vuurwerk (behoudens tegenbewijs)

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 12 mei 2015
 • ECLI:NL:GHARL:2015:3437
 • 200.087.964-01

Vuurwerkhandelaar brengt een siervuurwerkpot mee naar oudejaarsfeest, waar het vuurwerk door benadeelde wordt aangestoken en onmiddellijk tot ontploffing komt, als gevolg waarvan benadeelde ernstig gewond raakt. Het hof oordeelt dat voorshands voldoende vaststaat dat het vuurwerk geen voldoende ontstekingsvertraging had en daardoor niet voldeed aan de geldende regelgeving. Het hof komt tot het oordeel, dat indien de vuurwerkhandelaar niet slaagt in het leveren van tegenbewijs, hij tekort is geschoten in de zorgvuldigheid die van hem kon worden gevergd en aansprakelijk is voor de schade. De vuurwerkhandelaar wordt toegelaten te bewijzen in welke mate de aan benadeelde toe te rekenen gedragingen tot het ontstaan van de schade hebben bijgedragen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: letsel bij paragliding, benadeelde moet toedracht bewijzen

 • Rechtbank Overijssel
 • 12 november 2014
 • ECLI:NL:RBOVE:2014:6344
 • C/08/137428 HA ZA 13-147

Benadeelde loopt in 2003 zwaar letsel op tijdens een cursus paragliden in Frankrijk. Hij stelt de paraglidingschool en de instructeur aansprakelijk. Nederlands recht is van toepassing is. De rechtbank oordeelt dat benadeelde als voldoende ervaren piloot zelf als eerste verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de start. Eiser stelt dat hij tijdens de start aarzelde en deze wilde afbreken, maar dat de instructeur dat door fysiek ingrijpen heeft verhinderd en hem -letterlijk dan wel figuurlijk- “over de rand heeft geduwd”. Dit wordt door gedaagden ontkend. De rechtbank draagt eiser op de door hem gestelde toedracht te bewijzen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: saunabedrijf niet aansprakelijk voor brandwonden door hete vloer

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 30 september 2014
 • ECLI:NL:GHARL:2014:751
 • 200.095.373-01

Benadeelde stelt dat hij in de sauna brandwonden heeft opgelopen aan zijn voet door een te hete vloer en stelt het saunabedrijf aansprakelijk. Het hof wijst de vordering af na een deskundigenbericht, waaruit volgt dat vloer op de plaats waar klant zijn voet zou hebben gebrand niet heter was dan op andere plaatsen. De feitelijke grondslag van vordering – dat vloer ter plaatse veel heter was vanwege het ontbreken van beschermende matten – is daarmee niet komen vast te staan.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: val in liftschacht is ongelukkige samenloop van omstandigheden

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • 19 maart 2014
 • ECLI:NL:RBZWB:2014:1973
 • C/02/273046 / HA ZA 13-892

Benadeelde valt in liftschacht, in een poging een hondje te redden dat klem was komen te zitten met zijn hondenriem. Uit technisch onderzoek is gebleken is dat de lift geen technische gebreken had en voldeed aan de veiligheidsvoorschriften; het Liftinstituut concludeerde dat het niet anders kan dan dat benadeelde in de schacht is kunnen vallen doordat de deur door handkracht/externe kracht open is gemaakt en gehouden. De rechtbank oordeelt dat de gebeurtenis een droevige samenloop van omstandigheden is, die redelijkerwijze niet voorzienbaar was. Ook geen aansprakelijkheid ex art. 6:174 BW; nu niet gezegd kan worden dat de lift niet voldeed aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de lift mocht stellen. De rechtbank acht de woningstichting niet aansprakelijk.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: bewoonster huis niet aansprakelijk voor letsel brandweerman door ontploffende gasflessen

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • 5 maart 2014
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:721
 • C/01/271866

Benadeelde, hoofd brandwacht bij de vrijwillige brandweer, verliest zijn been als bij bluswerkzaamheden in een schuurtje bij een huis gasflessen exploderen. Hij verzoekt om verklaring voor recht dat de bewoonster van het huis aansprakelijk is, omdat zij onrechtmatig heeft gehandeld door ontkennend te antwoorden op vragen van de brandweer omtrent de aanwezigheid van gasflessen in de brandende schuur. De rechtbank oordeelt dat met de verklaringen in het voorlopig getuigenverhoor de gestelde toedracht niet is vast komen te staan. De rechtbank merkt daarbij op dat als de toedracht wél zou zijn komen vast te staan, dat nog niet zonder meer tot de conclusie zou hebben geleid dat de bewoonster onzorgvuldig zou hebben gehandeld. De mogelijke aanwezigheid van gasflessen in een schuur in het buitengebied geldt als een bij de brandweer bekend risico en de brandweer dient er rekening mee te houden dat een burger tijdens een brand– met alle emoties van dien – niet steeds de juiste informatie geeft.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ondeugdelijke remmen fiets niet aangetoond, deelgeschil onnodig ingesteld

 • Rechtbank Limburg
 • 16 december 2013
 • ongepubliceerd
 • 2368753 OV VERZ 13-3795

Benadeelde komt tijdens vakantie ten val met haar twee maanden oude fiets. 1. Zij stelt dat de remmen niet deugden en stelt de rijwielhandelaar aansprakelijk; zij stelt dat de fiets niet die eigenschappen die zij, als koper mocht verwachten, zodat sprake is van non-conformiteit zoals bedoeld in art. 7:17 BW. De rijwielhandelaar stelt dat uit het expertiserapport niet is gebleken dat de remmen van de fiets een gebrek vertoonden. De kantonrechter acht dit niet aangetoond. Verzoek afgewezen. 2. Kosten deelgeschil afgewezen; het deelgeschil is naar het oordeel van de kantonrechter onnodig en ten onrechte aanhangig gemaakt, aangezien het voor duidelijk had moeten zijn dat het expertiserapport geen grond voor de aansprakelijkheid bood.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: vorkheftruckchauffeur aansprakelijk voor letsel door achteruit rijden; 50% eigen schuld, 100% vergoeding na billijkheidscorrectie

 • Rechtbank Rotterdam
 • 29 mei 2013
 • CA1271
 • C/11/98527 / HA RK 12-2026

Benadeelde (vrachtwagenchauffeur) loopt letsel op tijdens loswerkzaamheden. Ter vaststelling van de toedracht wordt tijdens de mondelinge behandeling van het deelgeschil een descente gelast. 1. De rechtbank oordeelt op basis van verklaringen uit eerder gehouden voorlopig getuigenverhoor , de bevindingen tijdens de descente en tijdens de mondelinge behandeling afgelegde verklaringen dat heftruckchauffeur achteruit is gereden, zonder uit te kijken en acht de heftruckchauffeur aansprakelijk. 2. De rechtbank acht de werkgever van vorkheftruckchauffeur eveneens aansprakelijk ex art. 6:170 BW. 3. 50% eigen schuld benadeelde, omdat hij zich niet aan de instructies heeft gehouden, maar vergoedingsplicht blijft op grond van de billijkheid volledig in stand vanwege de uiteenlopende ernst van de gemaakte fouten.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: beenletsel door gehuurde verticuteermachine,beroep op omkeringsregel afgewezen

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 2 april 2013
 • ongepubliceerd
 • 200.091.750/01

Benadeelde bewerkt met een gehuurde verticuteermachine zijn gazon en raakt hierbij ernstig gewond aan zijn linkerbeen. Hij stelt de verhuurder aansprakelijk,omdat hij hem een gevaarlijke machine ter beschikking heeft gesteld, zonder de bijbehorende veiligheidsvoorschriften. Het hof wijst het beroep op de omkeringsregel af. Niet voldoende is dat benadeelde letselschade heeft opgelopen tijdens het gebruik van de machine; vereist dat de geschonden normen bescherming bieden tegen dat (gestelde) specifieke gevaar. Hiervan is geen sprake. Nu benadeelde zijn stellingen over het veroorzaken van trillingen door de onvoldoende heeft onderbouwd en is hij tekortgeschoten in de op hem rustende stelplicht, zodat hij niet wordt togelaten tot het leveren van bewijs.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: smartengeld na onrechtmatige inval FIOD, schade door PTSS afgewezen

 • Hof Arnhem
 • 15 januari 2013
 • BZ2050
 • 200.093.740

FIOD doet inval en doorzoekt huis van benadeelden zonder machtiging. 1. Het hof oordeelt dat de Staat door de inval een ernstige inbreuk is gemaakt op de integriteit van de persoon van benadeelden, zodat zij ex 6:106 lid 1 sub b BW (“of op andere wijze in zijn persoon is aangetast”) recht hebben op smartengeld. Daarvoor is niet nodig dat ook psychische schade is vastgesteld. Smartengeld: € 4.500,-. 2. Schadevergoeding wegens PTTS wordt afgewezen. Benadeelden hebben onvoldoende onderbouwd dat het gestelde psychische letsel een erkend psychiatrisch ziektebeeld oplevert. Uit de verklaring van de psycho-sociaal hulpverlener blijkt weliswaar welke klachten benadeelde heeft ondervonden, maar hieruit blijkt niet of zij daadwerkelijk lijdt aan PTSS en of behandelingen heeft moeten ondergaan.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verzoek ontvankelijk maar afgewezen, want naast geschil nog diverse geschilpunten

 • Rechtbank Den Haag
 • 19 december 2012
 • BZ2046
 • 426222 / HA RK 12-500

Benadeelde heeft letsel opgelopen door een paintball. AVP-verzekeraar heeft aansprakelijkheid hiervoor erkend. Benadeelde verzoekt te bepalen dat de door de oogarts vastgestelde beperkingen als bindend uitgangspunt dienen te gelden. 1. De rechtbank acht benadeelde ontvankelijk is in zijn verzoek, hoewel hij de verzekerde van de AVP-verzekeraar in strijd met art. 7:954 lid 6 BW niet in het geding heeft geroepen. Het verzoek is ingediend in het kader van de schade afwikkeling tussen benadeelde en de AVP-verzekeraar , waarin de verzekerde zelf niet bij betrokken is en er spelen geen polisgeschillen die meebrengen dat de verzekerde in zijn belangen zal worden geschaad. 2. Het verzoek wordt afgewezen, aangezien ter zitting is gebleken dat ook wanneer het geschil omtrent de omvang van de klachten is opgelost, nog diverse fundamentele geschilpunten tussen partijen blijven bestaan. 3. Kosten deelgeschil: in rekening gebrachte tijd bovenmatig; uurtarief € 230 redelijk (gevorderd: € 297).

Lees verder

Jurisprudentie

HR: belangenbehartiger aansprakelijk voor verjaring vordering jegens veroorzakers; benadeelde heeft voldoende geklaagd (art 6:89 BW)

 • Hoge Raad
 • 22 februari 2013
 • BY4124
 • 11/05380

Benadeelde heeft letsel opgelopen bij ongeval. Zij heeft haar belangenbehartiger aansprakelijk gesteld, omdat zij een beroepsfout heeft gemaakt door de vordering jegens de aansprakelijke veroorzakers te laten verjaren. Door de belangenbehartiger is gesteld dat benadeelde niet binnen bekwame tijd erover heeft geklaagd dat advocaat geen rechtstreekse stappen jegens de feitelijke veroorzakers heeft ondernomen, zodat benadeelde zijn recht heeft verloren (= art 6:89 BW). De Hoge Raad oordeelt dat het oordeel van het hof dat benadeelde voldoende heeft geklaagd als bedoeld in art. 6:89 BW, ook wat betreft het laten verjaren van de vorderingen op juist is. De advocaat had zich, aldus het hof, behoren te realiseren dat de rechtstreekse vorderingen op de verzekeraars waren verjaard en zij had benadeelde erop moeten wijzen dat alleen het instellen van vorderingen jegens veroorzakers nog mogelijk was. In dat geval zou benadeelde daartoe opdracht aan de advocaat hebben kunnen geven. Daarom is, zo oordeelt het hof, de advocaat aansprakelijk voor het laten verjaren van de vorderingen op veroorzakers.

Lees verder

Vaknieuws

Staatssecretaris Teeven steunt verzekeraars in verhalen van schade op daders

 • Verbond van Verzekeraars
 • 22 februari 2013

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie versterkt de positie van slachtoffers van criminaliteit. Niet alleen emotioneel en praktisch, maar ook financieel. Uitgangspunt daarbij is dat de dader opdraait voor de aangerichte schade. Dat schrijft hij op 22 februari 2013 in een brief aan de Tweede Kamer. Ook verzekeraars streven al langer naar het verhalen van schade op de daders en zijn positief over deze bijval van Teeven. Het is verzekeraars al langer een doorn in het oog dat daders financieel vrijuit gaan, terwijl polishouders opdraaien voor door hen gemaakte kosten.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: exploitant sauna aansprakelijk voor brandwond voet? Deskundigenonderzoek noodzakelijk

 • Hof Leeuwarden
 • 12 februari 2013
 • BZ1719
 • 200.095.373/01

Bezoeker van sauna stelt een ernstige brandwond aan de voet te hebben opgelopen doordat de stenen vloer van de sauna veel te heet was. 1. Beroep van exploitant sauna op exoneratiebeding in algemene voorwaarden slaagt niet, omdat exploitant voorwaarden niet ter hand heeft gesteld. Dat de voorwaarden via een link op haar website beschikbaar waren, doet daaraan niet af. 2. Het hof acht een deskundigenonderzoek noodzakelijk om vast te stellen of de vloer van de sauna zo heet kan worden dat het mogelijk is dat iemand die kort op de vloer staat een brandwond aan de voet oploopt. Wanneer dat niet komt vast te staan, is niet alleen de feitelijke grondslag van de vorderingen van ondeugdelijk – de brandwond kan dan niet door de aanraking met de hete vloer zijn ontstaan -, maar is ook geen sprake van een gevaarlijke situatie.

Lees verder