Jurisprudentie

Hof: benadeelde niet geslaagd in bewijs mishandeling door (ex-) partner

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 10 oktober 2017
 • ECLI:NL:GHARL:2017:8781
 • 200.143.603/01

In eerder tussenarrest heeft het hof benadeelde (appellante) opgedragen te bewijzen dat haar (inmiddels ex-)partner haar in 2009, terwijl zij tegenover elkaar op bed zaten, met zijn vuist op het rechteroog heeft geslagen en dat zij daarbij het door de huisarts vastgestelde letsel heeft opgelopen. Het hof acht benadeelde niet geslaagd in het leveren van het bewijs van de door haar gestelde toedracht van een schermutseling tussen haar en haar partner.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: Securitas en R.E.T aansprakelijk voor mishandeling door conducteur

 • Rechtbank Rotterdam
 • 8 februari 2017
 • ECLI:NL:RBROT:2017:1063
 • C/10/498279 / HA ZA 16-320

Handgemeen in tram tussen eiser en conducteur. Eiser stelt Securitas en R.E.T. ex art 6:170 en art 6:162 BW aansprakelijk voor het opgelopen letsel. 1. De rechtbank oordeelt dat de conducteur onrechtmatig heeft gehandeld; een rechtvaardigingsgrond ontbreekt. 2. De rechtbank oordeelt dat naast Securitas ook R.E.T. zeggenschap had over de conducteur ten tijde van de mishandeling. De conducteur verrichtte werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van de R.E.T. in een tram van de R.E.T. De conducteur was door Securitas op last van de R.E.T. ingehuurd. Gelet op deze omstandigheden staat reeds vast dat sprake was van een ondergeschiktheidsverhouding. 3. Eigen schuld eiser 25% nu hij ook klappen heeft uitgedeeld. (NB: uitspraak heeft al eerder op Kennisnet gestaan, nog niet eerder in de nieuwsbrief.)

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: geen deskundigenbericht over gebitsschade in kort geding mogelijk, vordering afgewezen

 • Rechtbank Gelderland
 • 27 december 2016
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:6972
 • 311629

Benadeelde vordert in kort geding vergoeding van gebitsschade door mishandeling. De rechtbank oordeelt dat nu vast staat dat gedaagde eiser tegen diens mond heeft geslagen en dat er tanden zijn afgebroken, het causaal verband vaststaat. Dat eiser een slecht gebit had maakt dit niet anders; de gevolgen predispositie van het slachtoffer moeten aan de dader worden toegerekend. De vraag welke schade voor vergoeding door gedaagde in aanmerking komt, kan alleen worden beoordeeld met behulp van een deskundige. Omdat voor benoeming van een deskundige in kort geding geen gelegenheid bestaat, is de vordering niet toewijsbaar.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: schadevergoeding ex art. 51a lid 1 Sv alleen voor rechtstreeks door mishandeling geleden schade

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 19 januari 2016
 • ECLI:NL:GHARL:2016:273
 • 200.175.963

Hoger beroep (bij civiele rechter) van benadeelde partij wiens vordering door de strafrechter is afgewezen. Tijdens voetbalwedstrijd is worsteling ontstaan, waarna geïntimeerde met gebalde vuist op het hoofd van appellant heeft gestompt. Geïntimeerde is strafrechtelijk veroordeeld voor mishandeling. 1. Het hof overweegt dat voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 51a lid 1 Sv alleen die schade in aanmerking komt die rechtstreeks is geleden door het strafbare feit, aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 29 mei 2001 (ECLI:NL:HR:2001:AB1819). Het hof concludeert op basis van medische rapportage dat het letsel aan hoofd/nek niet in causaal verband staat met de stomp in het gezicht, maar is veroorzaakt door de val op de grond. 2. Smartengeld wegens stomp in gezicht: € 1000,-.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: geen aansprakelijkheid beveiliger voor armletsel winkeldief na aanhouding

 • Hof Amsterdam
 • 27 oktober 2015
 • ECLI:NL:GHAMS:2015:4463
 • 200.166.052/01

Beveiliger betrapt winkeldiep op heterdaad en pakt hem bij de arm. De winkeldief vordert € 12.000,- smartengeld. Hij stelt dat de beveiliger zijn arm middels een armklem heeft verdraaid, waardoor hij een tenniselleboog heeft opgelopen. Het hof oordeelt dat niet vast is komen te staan dat de dief armletsel heeft opgelopen. Weliswaar vermeldt de orthopedisch chirurg in een verklaring dat hij is aangehouden door de beveiliging bij een verdenking van winkeldiefstal, waarbij zijn rechterarm verdraaid is, maar niet blijkt dat de bron van die informatie een andere is dan de dief zelf.

Lees verder

Rb: veehouder aansprakelijk voor letselschade bedreigde ambtenaar

 • Rechtbank Noord-Nederland
 • 6 mei 2015
 • ECLI:NL:RBNNE:2015:2449
 • C/18/150724 / HA ZA 14-242

De Staat stelt veehouder aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de bedreiging van twee ambtenaren (inspecteurs) van de A.I.D tijdens de uitoefening van hun controlefunctie. De veehouder is strafrechtelijk veroordeeld. De Staat vordert de uitkeringen die de Staat heeft betaald aan de twee ambtenaren in verband met hun arbeidsongeschiktheid als gevolg van de bedreiging en diverse andere schadeposten. 1. De rechtbank wijst de vordering met betrekking tot ambtenaar 1 toe. Diverse schadeposten (huishoudelijke hulp, reiskosten, gemiste dienstreizen) onvoldoende onderbouwd. Smartengeld: € 2750,- (spierscheuring en psychische klachten). Kosten Psychologische begeleiding toegewezen. 2 De rechtbank wijst de vordering met betrekking tot ambtenaar 2 af, omdat niet is gebleken dat ambtenaar 2 ook is bedreigd.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: vuurwerkhandelaar aansprakelijk voor letsel door te vroeg ontploft vuurwerk (behoudens tegenbewijs)

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 12 mei 2015
 • ECLI:NL:GHARL:2015:3437
 • 200.087.964-01

Vuurwerkhandelaar brengt een siervuurwerkpot mee naar oudejaarsfeest, waar het vuurwerk door benadeelde wordt aangestoken en onmiddellijk tot ontploffing komt, als gevolg waarvan benadeelde ernstig gewond raakt. Het hof oordeelt dat voorshands voldoende vaststaat dat het vuurwerk geen voldoende ontstekingsvertraging had en daardoor niet voldeed aan de geldende regelgeving. Het hof komt tot het oordeel, dat indien de vuurwerkhandelaar niet slaagt in het leveren van tegenbewijs, hij tekort is geschoten in de zorgvuldigheid die van hem kon worden gevergd en aansprakelijk is voor de schade. De vuurwerkhandelaar wordt toegelaten te bewijzen in welke mate de aan benadeelde toe te rekenen gedragingen tot het ontstaan van de schade hebben bijgedragen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: geen verjaring vordering na langdurig huiselijk geweld vanwege daardoor ontstane psychische toestand

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1690
 • HD200.134.124_01

Stiefdochter is – evenals haar moeder en zusje -i n periode 1999-2003 ernstig en stelselmatig mishandeld door haar stiefvader. In 2005 is stiefvader hiervoor veroordeeld; in 2008 heeft stiefdochter hem aansprakelijk gesteld. Het hof verwerpt het beroep op verjaring. Het hof komt tot het oordeel dat de verjaringstermijn pas is gaan lopen vanaf 2003, toen de stiefdochter aangifte heeft gedaan. Het hof is van oordeel dat de stiefvader, gezien de duur, ernst en stelselmatigheid van de mishandelingen en bedreigingen, zodanig geestelijk letsel aan de stiefdochter heeft toegebracht dat zij als gevolg van de daardoor bij haar ontstane psychische toestand niet in staat is geweest haar vorderingsrecht eerder uit te oefenen. De verjaring is binnen vijf jaar na het moment van aangifte gestuit.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: gedaagden aansprakelijk voor seksueel misbruik van minderjarigen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:2738
 • C/16/366908 / HA ZA 14-313 en C/16/366909 / HA ZA 14-314 MAR

Eisers (destijds 13 en 14 jaar) stellen gedaagden (destijds 44 en 50 jaar) aansprakelijk voor het jarenlang seksueel misbruik vanaf 1991/1992. De rechtbank acht gedaagden aansprakelijk.
De rechtbank overweegt dat, ook indien er veronderstellenderwijs vanuit wordt gegaan dat eisers destijds ouder dan 16 jaar waren op het moment dat het seksueel contact begon, dit niet betekent dat het seksueel contact niet aangemerkt zou kunnen worden als onrechtmatig handelen. De rechtbank wijst in dit verband op het leeftijdsverschil. Dit is een groot leeftijdsverschil, op grond waarvan bovendien aannemelijk is dat sprake is geweest van overwicht. Eisers zaten nog op de middelbare school. De rechtbank tot de conclusie dat het seksueel contact moet worden aangemerkt als onrechtmatig handelen. Voorschot op smartengeld van € € 10.000,- toegekend; verwijzing naar schadestaatprocedure.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: geen doorstuiting verjaring ex art. 10 lid 4 WAM bij mishandeling na verkeersruzie

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:5337
 • HD 200.112.901_01

Hof Den Bosch | 16 december 2014 | ECLI:NL:GHSHE:2014:5337 | HD 200.112.901_01
Mishandeling na verkeersruzie in 2003. Vordering op WAM-verzekeraar verjaard? In 2005 is benadeelde procedure gestart tegen dader. Het hof oordeelt dat art. 10 lid 4 WAM (vordering tegen verzekerde stuit verjaring WAM-verzekeraar) niet van toepassing is, zodat geen sprake is van doorstuiting van de verjaring. Het hof overweegt dat art 10 lid 4 WAM ruim moet worden uitgelegd, maar dat de bepaling niet onbegrensd is; het gaat niet om slachtoffers in het algemeen maar alleen om slachtoffers van het gemotoriseerde verkeer. De inzet van die vordering van benadeelde is gelegen in het optreden van de betrokkenen na en naar aanleiding van hun deelname aan het verkeer en niet in de hoedanigheid van verkeersslachtoffer. Vordering op WAM-verzekeraar afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb (in k.g.): Meldpunt misbruik Rooms-Katholieke Kerk moet langer open blijven

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:4604
 • C/16/374490 / KG ZA 14-559

Het meldpunt Misbruik RKK moet tot tenminste 1 mei 2015 open blijven, oordeelt de voorzieningenrechter. De bisschoppenconferentie besloot eerder het meldpunt per 1 juli 2014 te sluiten voor verjaarde zaken en zaken tegen overleden personen. Vijf vrouwen en het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik hebben in een kort geding gevraagd het indienen van klachten langer mogelijk te maken. De voorzieningenrechter overweegt dat het stellen van een einddatum op zichzelf gerechtvaardigd is. De katholieke kerk heeft wel de plicht om bij het vaststellen van die datum de belangen van alle betrokkenen en alle omstandigheden te betrekken. Die belangenafweging heeft onvoldoende plaatsgevonden, oordeelt de voorzieningenrechter.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: mishandeling, veroorzaker niet aansprakelijk voor pre-existente psychische klachten

 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:1717
 • HD 200.032.775_01

Schadevergoedingsvordering na mishandeling in 2003. Uitspraak na neurologische en psychiatrische expertise, ter beantwoording van de vraag of gestelde klachten (o.a. heftige stemmingswisselingen, concentratieverlies), zijn veroorzaakt door die mishandeling. Het hof overweegt dat de veroorzaker het slachtoffer dient te nemen zoals deze is, dus inclusief pre-existente klachten, persoonlijkheid en moeilijke privé-situatie. Dit leidt er evenwel niet toe dat veroorzaker aansprakelijk is voor schade die is veroorzaakt door al bestaande klachten. Het hof komt tot het oordeel dat er geen verlies van arbeidsvermogen is als gevolg van het ongeval. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat de deskundige heeft vastgesteld dat reeds sprake was van agressieregulatieproblematiek, antisociale karaktertrekken en middelenmisbruik, en dat benadeelde aantoonbaar hersenletsel had door een scooterongeval in 2001. Smartengeld voor snijwonden, losse tand, haematoom: € 1000.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: jongen ondanks vrijspraak (groeps)aansprakelijk voor aanwezigheid bij mishandeling

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:8903
 • 238157

Benadeelde wordt mishandeld door gedaagde sub 1, die hiervoor door politierechter strafrechtelijk wordt veroordeeld; gedaagde sub 2 is hierbij aanwezig, maar wordt vrijgesproken. Benadeelde spreekt beiden aan o.g.v. groepsaansprakelijkheid (art 6:166 BW); hij vordert verklaring voor recht dat gedaagden jegens hem onrechtmatig hebben gehandeld en dat zij ieder aansprakelijk zijn voor schade eiser. De kantonrechter oordeelt dat gedaagde sub 2 bewust is meegelopen en zich niet aan de groep heeft onttrokken zodat er een actueel verhoogd risico was op escalatie en gebruik van geweld. Verklaring voor recht tegen beide gedaagden toegewezen.

Lees verder