Jurisprudentie

Rb: baarmoeder verwijderd zonder informed consent door taalbarrière, smartengeld: € 30.000,-

 • Rechtbank Limburg
 • 18 oktober 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:9987
 • C/03/229341 / HA ZA 16-720

Bij 35-jarige Poolse vrouw wordt baarmoeder verwijderd door gynaecoloog vanwege een verzakking; zij dacht dat de baarmoeder zou worden ‘opgehangen’. De tuchtrechter heeft het handelen reeds tuchtrechtelijk verwijtbaar geacht. 1. De rechtbank ziet geen redenen om van dit oordeel af te wijken. De rechtbank acht hierbij van belang dat het om een onomkeerbare operatie met ingrijpende gevolgen ging bij een vrouw van relatief jonge leeftijd. De rechtbank oordeelt dat de gynaecoloog niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht en haar zonder correct informed consent opereerde, terwijl hij vanwege de taalbarrière juist extra goed had moeten opletten. De gynaecoloog vroeg niet aan de patiënt voor welke behandeling ze kwam, of ze een kinderwens had en of ze anticonceptie gebruikte. Ook waarschuwde de gynaecoloog er niet expliciet voor dat ze door de operatie geen kinderen meer zou kunnen begrijpen. 2. Smartengeld: € 30.000,- (gevorderd € 60.000,-); hierbij wordt meegewogen dat zij al twee kinderen had met haar vorige partner.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: integriteitsschade wegens niet melden van veelvoorkomende complicatie afgewezen

 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • 9 februari 2017
 • ECLI:NL:RBZWB:2017:851
 • 5483643 OV VERZ 16-7840

Benadeelde stelt arts aansprakelijk voor integriteitsschade (€ 10.000,- ) na prostaatoperatie. Door arts was veel voorkomende complicatie (verlies van uitwendige ejaculatie; komt in 70-80% gevallen voor) niet gemeld; hiervoor is hij tuchtrechtelijk veroordeeld. De kantonrechter overweegt dat hij zich zelfstandig een oordeel dient te vormen, waarbij een eventueel afwijkend oordeel van de tuchtrechter gemotiveerd moet worden. De “omkeringsregel” met betrekking tot de bewijslast geldt bij de inlichtingenplicht niet. De kantonrechter ziet geen aanleiding benadeelde het bewijs van zijn stelling dat hij onvoldoende is ingelicht op te dragen. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft benadeelde onvoldoende onderbouwd gesteld dat hij als redelijk handelende patiënt niet voor de behandeling had gekozen als hij voldoende was geïnformeerd. Dat benadeelde van de ingreep zou hebben afgezien ligt niet voor de hand. 2. De kantonrechter acht onvoldoende onderbouwd dat, als komt vast te staan dat de informatieplicht is geschonden, daardoor sprake is van een zodanig ernstige schending van de persoonlijke levenssfeer dat die moet worden aangemerkt als een persoonsaantasting in de zin van artikel 6:106 lid 1 sub b BW. 3. Kosten deelgeschil: € 4.365,25.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: niet melden zeer zeldzame bijwerking medicijn is geen beroepsfout

 • Rechtbank Rotterdam
 • 1 februari 2017
 • ECLI:NL:RBROT:2017:793
 • C/10/497238 / HA ZA 16-257

Benadeelde heeft evenwichtsproblemen na gebruik van medicijn. 1. Indien benadeelde de evenwichtsproblemen heeft gemeld, zouden nacontroles noodzakelijk geweest zijn.. Benadeelde dient te bewijzen dat hij de evenwichtsproblemen heeft gemeld. Omkeringsregel niet van toepassing. 2. Schending informatieplicht door ziekenhuis? Voor het antwoord op de vraag over welke bekende risico’s de hulpverlener de patiënt dient voor te lichten, is onder meer van belang de grootte van de kans dat een bepaald risico zich zal realiseren, alsmede de aard en ernst van dat risico. Het risico op schade aan het evenwichts- en/of gehoororgaan bij gebruik van Gentamicine is 0,01%. De rechtbank oordeelt dat het niet melden van deze zeer zeldzame bijwerking geen beroepsfout is.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: arts aansprakelijk voor incontinentie na darmoperaties

 • Hof Amsterdam
 • 2 december 2014
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:5119
 • 200.143.068-01

Behandelovereenkomst tussen arts en patiënt. Arts verricht twee darmoperaties , waarvan de ene zonder toestemming van de patiënt en de andere, volgens de patiënt, met fouten. Na deskundigenbericht acht de eerste rechter de verwijten gegrond en voorshands bewezen dat door de zonder toestemming verrichte operatie ontlastingsincontinentie bij de patiënt is veroorzaakt, behoudens door de arts te leveren tegenbewijs. Tussentijds hoger beroep. Het hof verwerpt de grieven tegen het oordeel inzake de verwijten. Comparitie van de partijen gelast, onder meer om het omstreden causale verband tussen de zonder toestemming verrichte operatie en de ontlastingsincontinentie met de partijen en de deskundige te bespreken.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ziekenhuis niet aansprakelijk voor teleurstellend resultaat borstoperatie

 • ECLI:NL:RBOBR:2015:1024
 • C/01/285297 / EX RK 14-205

Verzoekster lijdt aan mastopathie, wat maakt dat zij erg pijnlijke borsten heeft. Verzoekster besluit tot het ondergaan van een borstverwijdering, maar is daarna niet van de pijn verlost. Zij stelt het ziekenhuis aansprakelijk. 1. De rechtbank oordeelt dat verzoekster onvoldoende gemotiveerd heeft gesteld dat het ziekenhuis verwijtbaar jegens haar heeft gehandeld. Ter zitting stelt verzoekster dat de kern van haar verwijt ziet op de informatievoorziening voorafgaand aan de operatie (informed consent),; zij stelt dat haar niet medegedeeld dat de operatie haar pijnklachten mogelijk niet zou wegnemen. Het ziekenhuis heeft dat gemotiveerd en gedocumenteerd betwist. Geen aansprakelijkheid ziekenhuis. ui De aansprakelijkheid van het ziekenhuis kan daarom niet worden aangenomen. 2. Kosten deelgeschil vastgesteld op € 1.850,- (gevorderd: € 17.341,01), maar afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: Complicatie niet toerekenbaar, informed consent nagelaten zonder gevolg

 • Rechtbank Leeuwarden
 • BZ0218
 • 117042 / HA ZA 11-776

De chirurg heeft twee kanalen met elkaar verwisseld. Hij was door het specifieke anatomisch beeld van deze patiënt op het verkeerde been gezet. Deze misinterpretatie had ieder redelijk vakbekwaam vakgenoot kunnen overkomen.
De chirurg had vanaf de jaren 90 zo’n 500 vergelijkbare operaties waarbij één andere operatie complicatie zich had voorgedaan. Niet is komen vast te staan dat patiënt van de operatie zou hebben afgezien indien hij van (de mogelijkheid van) de onderhavige complicatie op de hoogte zou zijn geweest.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ziekenhuis niet aansprakelijk voor behandeling kaakchirurg; kosten deelgeschil onredelijk

 • Rechtbank Amsterdam
 • BY7466
 • 521987 / HA RK 12-289

Benadeelde loopt zenuwbeschadiging op na behandeling kaakchirurg. 1. Zaak leent zich voor deelgeschil. Dat geen onderhandelingen hebben plaatsgevonden doet daar niet aan af. 2. De rechtbank oordeelt op basis van op gezamenlijk verzoek opgesteld expertiserapport dat de beschadiging weliswaar het gevolg is van de behandeling, maar dat de kaakchirurg niet onzorgvuldig heeft gehandeld. 3. Beroep op ontbreken ‘informed consent’ afgewezen. Arts heeft informatieplicht niet geschonden. 4. Kosten deelgeschil: uurtarief € 260,- redelijk, aantal uren onredelijk. Gevorderd: € 10.142,64, kosten vastgesteld op € 5200,-, maar afgewezen vanwege ontbreken aansprakelijkheid.

Lees verder