Vaknieuws

Duidelijkheid over eigen bijdrage convenanten Wmo

 • PIV-bulletin
 • 1 oktober 2017
 • Linda Renders, Directeur Trivium advies

Aansluitend op het artikel ‘Eigen bijdrage terug door Wmo-convenant 2017’ in het PIV-bulletin van juni 2017, hebben VNG en Verbond van Verzekeraars de diverse onduidelijkheden over dit convenant aangescherpt. Daarmee wordt duidelijk wanneer de eigen bijdrage niet van toepassing is (convenant 2015-2016) en wanneer wel (convenant 2017).
Verandert hiermee de essentie van mijn vorige artikel? Mijn antwoord is: nee! Hierdoor wordt slechts duidelijk voor welke groep cliënten binnen de letselschade de eigen bijdrage Wmo van toepassing is.

Lees verder

Vaknieuws

AFSCHEID VAN HET PRIMAAT VAN VERHUIZEN?

 • PIV-bulletin
 • 1 juni 2017
 • Matthijs Vermaat

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft sinds 1 januari 2015 de Wmo die uit 2007 stamde, vervangen. Veel is hetzelfde gebleven. Zo staat de compensatieplicht voor gemeenten nog steeds recht overeind. Maar er zijn ook zaken veranderd. Bijvoorbeeld het zogenoemde ‘primaat van de verhuizing’. Dit houdt in dat bij duurdere woningaanpassingen eerst gekeken wordt of iemand kan verhuizen naar een andere woning die al is aangepast of veel goedkoper valt aan te passen. Dat primaat is in de nieuwe Wmo 2015 op de achtergrond geraakt. Voor de schaderegeling kan dit gevolg hebben omdat van de gemeente een grotere bijdrage kan worden gevergd. In deze bijdrage licht ik dit toe.

Lees verder

Vaknieuws

Eigen bijdrage terug door convenant Wet maatschappelijk ondersteuning 2017. Is een aanvraag Wmo nu nog zinvol bij letselschade?

 • PIV-bulletin
 • 1 juni 2017
 • Linda Renders, Directeur Trivium advies

In 2015 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Verbond van Verzekeraars het convenant Wmo 2015-2016¹ gesloten over de afkoop van het regresrecht. Dit convenant was het sluitstuk van wetgeving om het verhaalsproces tussen gemeenten en verzekeraars te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Hiermee was ook de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen afgekocht. Tijdens het opstellen van het nieuwe convenant Wmo 2017 meldde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat dit in strijd is met het Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning. Met het convenant Wmo 2017² is er dan ook weer sprake van een eigen bijdrage. Dit zorgt voor nogal wat onduidelijkheid en onrust. Voor wie geldt die eigen bijdrage, wat zijn de gevolgen voor benadeelden en verzekeraars? En vooral, is een Wmo-aanvraag nog wel zinvol nu de eigen bijdrage weer van toepassing is? Trivium advies meent van wel.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: onvoldoende onderbouwing van schadeposten

 • Rechtbank Limburg
 • 26 mei 2017
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:3843
 • 4641603 \ CV EXPL 15-12534

De kantonrechter is van oordeel dat de noodzaak van ergonomische aanpassingen van keuken, toilet en badkamer op onvoldoende wijze zijn onderbouwd. Zo ontbreken medische verklaringen die de zienswijze van eiseres zouden kunnen ondersteunen. Daarbij komt dat eiseres offertes heeft overgelegd die niet zien op aanpassingen van de diverse ruimtes, maar complete vervanging van zowel keuken, toilet en badkamer. Niet valt in te zien waarom complete vervanging noodzakelijk is. Eiseres heeft daaromtrent niets althans volstrekt onvoldoende gesteld, toewijzing € 500. Kosten van kapper en pedicure zijn niet noodzakelijkerwijs direct voortvloeiend uit het ongeval. Ook in een normale situatie zouden dergelijke kosten wellicht eveneens zijn gemaakt. Verder staat niet vast dat de kosten voor juridische bijstand voor rekening van eiseres zullen komen. Verder toewijzing fysiotherapie € 3.744,00.

Lees verder

Vaknieuws

Afkoopsom regresrecht Wmo voor verzekeraars lager nu gemeente eigen bijdrage mag vragen

 • Assurantie Magazine
 • 6 maart 2017

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Verbond van Verzekeraars hebben hun overeenkomst over het regresrecht aangepast. In 2017 mogen gemeenten wel een eigen bijdrage vragen aan regrescliënten die gebruikmaken van een Wmo-voorziening. Eerder mocht dat niet. Later praten het Verbond en de VNG over een langdurige overeenkomst.

Lees verder

Schulink: Wmo of vordering op verzekeraar

 • 19 augustus 2015
 • Schulink, mr. E. Boersma
 • http://www.schulinck.nl/opinie/2015/letselschade.686109.lynkx

Een cliënt heeft als gevolg van een auto-ongeluk blijvend letsel opgelopen. Cliënt is rolstoelgebonden en heeft diverse woningaanpassingen nodig. Wie is verantwoordelijk voor het verstrekken van de rolstoel en het aanbrengen van de woningaanpassingen? De gemeente op grond van de Wmo of de private verzekeringsmaatschappij?
(Red: het convenant is nog niet van kracht)

Lees verder

Vaknieuws

Wmo – het gepuzzel met regres gaat door

 • PIV-bulletin
 • Mr. M.R. Lauxtermann – Lauxtermann Advocaten

Voetangels en klemmen …
Het regresrecht van de private en sociale verzekeraar kent vele klemmen en voetangels. Dat weet eenieder die professioneel betrokken is bij het nemen van regres, of bij het voeren van verweer daartegen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, die onlangs door de Eerste Kamer is goedgekeurd, wordt nu ook op dit onderdeel van de sociale zekerheid een regresrecht ingevoerd1. De verantwoordelijkheid hiervoor komt bij de individuele gemeente(n) te liggen. Te verwachten is dat dat gezien de aard van de voorzieningen die de Wmo biedt geen sinecure zal zijn. Dat wordt door de wijze waarop het regresrecht in de Wmo is geregeld, bepaald niet minder. Een simpele internetsearch leert dat de commercie staat te trappelen om gemeenten hierbij van dienst te zijn. De letselschademarkt dijt verder uit. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de regeling in de wet en de daarbij te verwachten uitvoeringsproblemen.

Lees verder

Vaknieuws

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen

 • 8 juli 2014

De Eerste Kamer heeft dinsdag 8 juli 2014 na een debat met staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK) de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen. Het wetsvoorstel vervangt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor mensen met psychische of psychosociale problemen of voor mensen die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

Lees verder

Vaknieuws

De zorg op de schop: wat er overblijft 1 – Wmo en regres – Zorgelijk

 • PIV-bulletin
 • 1 april 2014
 • Mr. dr. M.F. Vermaat – Van der Woude De Graaf Advocaten

In 2015 wordt alles anders. Alles? Wel als het gaat om wat de overheid ons aan zorg biedt en dan vooral wie daarvoor verantwoordelijk zal zijn. Dat is ook relevant voor de verzekeraar die de schadelast wil beperken. Afwentelen op de Wmo wordt steeds lastiger. Ook in de Wmo komt waarschijnlijk een regresrecht voor gemeenten, er zal meer en meer rekening worden gehouden met inkomen en vermogen en het voorzieningenniveau zal krimpen. Dat laatste wordt ook wel ‘meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid’ genoemd. In deze bijdrage een overzicht van wat er waarschijnlijk gaat veranderen in de Zvw (zorgverzekeringswet), Wlz (Wet langdurige zorg, de opvolger van de AWBZ) en de Wmo 2015.

Lees verder