Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: verzoeken van verzekeraar en advocaat over BGK over en weer afgewezen

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • 31 maart 2016
 • 307906 / HA RK 15-215

Verzekeraar verzoekt de rechtbank (onder meer) voor recht te verklaren dat de verzekeraar geen nader voorschot BGK verschuldigd is. Belangenbehartiger heeft € 23.192,35 in rekening gebracht; door de verzekeraar is reeds € 17.000,- betaald. 1. De rechtbank wijst de vordering van verzekeraar af. De rechtbank oordeelt dat de gehanteerde uurtarieven van € 250,— (in 2014) en € 255,— (in 2015), gelet op de tarieven die doorgaans (door andere gespecialiseerde advocaten met ruime kennis en ervaring op het gebied van letselschade) in vergelijkbare zaken worden gedeclareerd, niet onredelijk hoog zijn. Ook de wijze waarop werkzaamheden heeft gedeclareerd, waarbij hij alleen de eigen werkzaamheden (tegen een specialistentarief) in rekening heeft gebracht en (eigen) tijd (0,1 uur) heeft gedeclareerd voor overleg met de ondersteuning, komt de rechtbank niet onredelijk voor. 2. Tegenvordering BGK van advocaat afgewezen. De rechtbank stelt vast dat de advocaat uitzonderlijk veel tijd heeft besteed aan algemene beschouwingen. Een dergelijke discussie behoort ook niet ten koste van verzekeraar gevoerd te worden, te meer nu het gaat om de wijze van declareren waarbij terughoudendheid dient te worden betracht om daarvan kosten in rekening te brengen. 3. Kosten deelgeschil ad € 2.779,50 toegewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof van Discipline: meewerken advocaat aan contra-expertise zonder voorafgaande toestemming van benadeelde niet in strijd met Wbp

 • Hof van Discipline
 • 26 augustus 2016
 • ECLI:NL:TAHVD:2016:178
 • 160054

Tuchtrecht, medische aansprakelijkheid. Kern van de klacht van benadeelde vormt de vraag of de advocaat mocht meewerken aan het inschakelen van twee medici voor een contra-expertise zonder voorafgaande toestemming van klaagster, althans zonder haar daarvan, vooraf, in kennis te stellen. 1. Het Hof van Discipline oordeelt dat het verbod om persoonsgegevens te verwerken (o.g.v. art 23 aanhef en onder c Wbp) niet geldt ‘voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte’. Daarvan, in het bijzonder de noodzaak, is hier sprake. De rapportage van dr. A valt immers in beginsel alleen te weerleggen aan de hand van een contra-expertise door medici. 2. Het antwoord op de vraag of klaagster in het onderhavige geval aanspraak heeft op het blokkeringsrecht dient uiteindelijk beantwoord dient te worden door de civiele rechter. Algemeen wordt aanvaard dat de wederpartij niet op de hoogte hoeft te worden gesteld van het laten opstellen van een partijdeskundigenbericht, zoals een contra-expertise. Onder deze omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat de arts tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door klaagster niet vooraf in kennis te stellen van de op handen zijnde contra-expertise of haar vooraf te wijzen op het blokkeringsrecht. 3. Gelet op de bestaande beroepsgeheimen behoefde de advocaat het medisch dossier niet te anonimiseren.

Lees verder

Seminar “Voorkomen en doorbreken impasses in de letselschaderegeling”

 • OSR Jur. Opleidingen
 • 19 oktober 2016
12-02-09_logo_osr6

De leergang Personenschade Middelzwaar letsel (MzL) bestaat tien jaar. In die tijd hebben we bij OSR Juridische Opleidingen ruim 450 deelnemers gesterkt in hun professionele ontwikkeling en vakbekwaamheid. Daar zijn wij trots op en om die reden willen wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan! Donderdag 10 november 2016 organiseren wij een (reünie) event met als thema: Het voorkomen en doorbreken van impasses in de letselschaderegeling. Voor meer informatie lees verder.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb (in kort geding): voorschot voor aankoop huis voor gehandicapte zoon afgewezen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 28 september 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:5438
 • C/16/420678 / KG ZA 16-602

Baby Kelly; ‘wrongful life’. Eisers vorderen voorschot van € 1.900.000,00, voor aankoop van huis om met hun zwaar gehandicapte zoon(s) in te wonen. Na onjuiste prenatale diagnostiek is (ook de tweede) zoon met erfelijke spierziekte geboren. Ziekenhuis heeft aansprakelijkheid hiervoor erkend. De rechtbank wijst de vordering af. 1. De rechtbank overweegt dat of de totale schade ook het gevorderde bedrag zal overtreffen, vooralsnog nog onvoldoende vast staat. Daar komt nog bij dat de verschillende schadecomponenten niet zonder meer bij elkaar kunnen worden genomen, om gezamenlijk te worden aangewend voor de aankoop van de woning, vooral omdat tot die schadecomponenten ook een vergoeding behoort voor de verzorging en opvoeding van de zoon. 2. De rechtbank overweegt voorts dat toewijzing van de gevorderde voorzieningen wel in beeld komt als de woning als zodanig als schadecomponent gezien moet worden. In dat verband is relevant dat, zoals de Hoge Raad heeft geoordeeld in zijn arrest van 18 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5213 (Baby Kelly), als uitgangspunt geldt dat de volledige kosten van verzorging en opvoeding van de zoon en de volledige kosten ter bestrijding van de gevolgen van zijn handicap voor vergoeding in aanmerking komen, om de zoon in staat te stellen zoveel mogelijk een menswaardig bestaan te leiden. Dat de woning als zodanig als schadecomponent gezien moet worden staat thans echter onvoldoende vast. Er kan echter thans niet van uitgegaan worden dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het beoogde huis. Vordering afgewezen.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-4: over de nieuwe PIV-directeur, subrogatie, BGK en nog veel meer

 • PIV-bulletin
 • 13 oktober 2016
PIV-Bulletin 2016-4

In oktober 2016 is PIV-Bulletin nr 4 uitgekomen. Hierin zijn de volgende artikelen opgenomen: 1. Marjoleine van der Zwan is de nieuwe directeur van het PIV; 2. Opleiding tot herstelcoach geeft een stevige basis; 3. Hoe open is de openeinderegeling?; 4. “Mag het een onsje minder zijn?”; 5. Subrogatie en/of cessie; dat en waarom tijdig nadenken hierover kan lonen!; 6. Collectieve schadevergoedingsactie in zicht; 7. PTSS: het verhaal van de olifant en de mug.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: hond bijt kat dood, bezitter kat niet aansprakelijk voor kosten dierenarts hond

 • Hof Amsterdam
 • 2 augustus 2016
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:3194
 • 200.181.421/01

Hond bijt kat dood. De bezitter van de hond is aansprakelijk ex art. 6:179 BW voor de schade aan de kat (dagwaarde kat € 150,-). De bezitter van de hond heeft op zijn beurt de eigenaar van de kat aansprakelijk gesteld voor de kosten van de dierenarts van de hond (€ 3.993,96). Het hof acht, evenals de kantonrechter, de bezitter van de kat niet aansprakelijk voor de kosten van de dierenarts, omdat er onvoldoende gesteld is dat de kat de hond heeft gekrabd of gebeten.

Lees verder

Vaknieuws

VU krijgt eerste leerstoel Mediation

 • VU
 • 6 oktober 2016
12-03-12_logo_VU_067

Als eerste juridische faculteit van Nederland krijgt die van de Vrije Universiteit Amsterdam een bijzondere leerstoel Mediation. De leerstoel vormt het sluitstuk van de afstudeerrichting Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, en versterkt het onderzoek naar de recente vernieuwingen in rechtspraak en conflicthantering. De wervings- en selectieprocedure voor de leerstoel Mediation wordt binnenkort gestart.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor val in donkere kelder na waarschuwing

 • Rechtbank Noord-Holland
 • 28 september 2016
 • WECLI:NL:RBNHO:2016:8409
 • 5032069 EJ VERZ 16-197

Werknemer loopt tijdens proeftijd mee met hoofdmonteur bij een renovatieproject van een school. Werknemer kreeg te horen dat hij zijn werkzaamheden moest beëindigen, omdat de stroom op de hele bouwplaats eraf moest. Werknemer is vervolgens weer de kelder in gegaan om met een zaklamp zijn werk verder af te maken. Bij het afdalen is hij van een uitklapbare trap gevallen en met zijn rug op een obstakel terechtgekomen. Hij stelt de werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Uit verklaringen is gebleken dat tegen werknemer is gezegd dat hij niet meer de kelder in mocht. Uit verklaringen kan worden geconcludeerd dat de werknemer tegen de instructie in op eigen initiatief weer de kelder is ingegaan. Vordering afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: dwarsleasie na keizersnede, geen recht benadeelde op inzage in advies van door ziekenhuis ingeschakelde medisch deskundige

 • Hof Amsterdam
 • 13 september 2016
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:3739
 • 200.173.424/01

Baby loopt dwarsleasie op bij geboorte d.m.v. keizersnede. 1. Aansprakelijkheid. Het hof verklaart het ziekenhuis niet ontvankelijk in het hoger beroep tegen het oordeel van de rechtbank dat de keizersnedeverlossing niet zorgvuldig is uitgevoerd en dat de (proportionele) aansprakelijkheid is vastgesteld op 50%. 2. Inzage in medisch advies. Benadeelde vordert ex art 843a Rv inzage in het medisch advies dat het ziekenhuis aan een radioloog had gevraagd. Het hof wijst de vordering af. Het hof stelt voorop dat iedere partij het recht heeft om haar verdediging in vrijheid en beslotenheid voor te bereiden. Dat is een fundamenteel recht dat voortvloeit uit artikel 6 EVRM. Daartoe behoort ook het in vertrouwen raadplegen van deskundigen teneinde de eigen procespositie te kunnen bepalen. Benadeelde heeft aangevoerd dat het ziekenhuis, gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), inzage niet mag weigeren. Het hof gaat hier niet in mee. Eerder had het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat een de juridische analyse geen persoonsgegeven vormt. In dit geval is geen sprake van een medisch onderzoek, maar van een medische analyse van bestaande gegevens. Evenals de juridische analyse in de uitspraak van het HvJEU, bevat de medische analyse geen informatie die door de belanghebbende zelf gecontroleerd kan worden op de juistheid ervan. Alleen die gegevens worden door de Wbp. Aan de Wbp kan geen verplichting kan worden ontleend om het medisch advies te verstrekken.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: whiplashklachten ongevalsgevolg ondanks bestaande ADHD; verzekeringsgeneeskundige ter vaststelling beperkingen

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 7 september 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:5344
 • C/16/392188 / HA RK 15-109 MAR

Whiplash 1. De rechtbank oordeelt dat het causaal verband niet doorbroken door de pre-existente ADHD problematiek bij verzoeker. De discussie tussen partijen komt neer op de vraag of, doordat voor het ongeval reeds ADHD klachten bestonden, sprake is van relevante pre-existentie of predispositie. Naar het oordeel van de rechtbank kan deze kwalificatie in het midden blijven. Weliswaar kampte verzoeker voor het ongeval met klachten (en beperkingen) die verband hielden met de bij hem geconstateerde ADHD, maar er was toen geen sprake van blijvende beperkingen noch van verlies aan verdienvermogen. Verzoeker had immers baat bij de medische behandeling en hij werkte. Om die reden is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van pre-existentie. Indien de ADHD als predispositie zou worden gekwalificeerd, dan staat dit aan volledige toerekening niet in de weg. De rechtbank komt tot de slotsom dat de klachten als ongevalsgevolg kunnen worden beschouwd. Dit geldt echter niet voor de beperkingen. Met de verzekeraar is de rechtbank van oordeel dat voor het vaststellen van ongevalsgerelateerde beperkingen eerst een onderzoek door een verzekeringsgeneeskundige zal moeten plaatsvinden. De rechtbank wijst er op dat rekening moet worden gehouden met de mogelijke verbetering indien de therapeutische suggestie van de deskundige zou worden opgevolgd (SOLK-poli). 2. Kosten deelgeschil: € 9350,50.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: smartengeld 75-jarige dame: € 45.000,-; leeftijd niet van invloed, wel ernst normoverschrijding en smartengelddiscussie

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 14 september 2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:5346
 • C/16/414010 / HA RK 16-85 MAR

Benadeelde (actieve, sportieve, in Duitsland wonende vrouw van 75 jaar) wordt op fiets aangereden en loopt een fracturen op van pols, bovenarm, enkel en knie; 7 dagen kunstmatig in coma; 16- 21% b.i.. 1. Nederlands recht van toepassing. 2. Smartengeld. Voor benadeelde is het niet meer mogelijk activiteiten en actieve vakanties te ondernemen met haar man en/of (klein)kinderen. Anders dan verzekeraar is de rechtbank van oordeel dat de leeftijd van benadeelde en daarmee de duur van “het lijden” geen significante invloed heeft op de omvang van de vergoeding. De rechtbank kent gewicht toe aan het feit dat sprake was van een ernstige normoverschrijding. Ontwikkelingen in het buitenland zijn niet beslissend. De rechtbank betrekt bij de bepaling van het smartengeld de discussie die momenteel gaande is over de vergoedingen voor immateriële schade in die zin dat het een enigszins verhogend effect heeft. Smartengeld van € 45.000,- toegekend (gevorderd: € 75.000,-). 3. Kosten deelgeschil: € 5761,09; uurtarief € 255,-.

Lees verder

Problemen met het openen van berichten op het PIV-Kennisnet?

 • PIV
 • 11 oktober 2016
 • Monique Volker
12-02-08_logo_PIV_56

Hebt u toegang tot het PIV-Kennisnet en lukt het niet om sommige artikelen te openen? Dan raden wij aan om op “Uitloggen” te klikken en daarna opnieuw in te loggen. Dit zorgt ervoor dat u weer alle berichten kunt bekijken. Mocht het toch nog niet lukken, laat het ons dan vooral weten. Excuses voor het ongemak.

Lees verder

HR: wegbeheerder niet aansprakelijk voor val over kabels, toetsing aan ‘kelderluikcriteria’ binnen art. 6:174 BW en art. 6:162 BW

 • Hoge Raad
 • 7 oktober 2016
 • ECLI:NL:HR:2016:2283
 • 15/02599

Benadeelde struikelt over elektriciteitskabels naar marktkramen en stelt de gemeente aansprakelijk ex art. 6:174 en 6:162 BW. 1. Aansprakelijkheid wegbeheerder ex art. 6:174 BW. Vooropgesteld wordt dat bij het antwoord op de vraag of de weg voldoet aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld en dus niet gebrekkig is, moet worden getoetst aan de ‘Kelderluikcriteria’. De Hoge Raad oordeelt dat de aansprakelijkheid van de wegbeheerder ex art. 6:174 BW beperkt is tot gebreken die samenhangen met de verkeersfunctie van de openbare weg. De aanwezigheid op een openbare weg van een voorwerp dat niet behoort tot de weg valt in de zin van art. 6:174 BW valt derhalve niet onder art. 6:174 lid 1 BW. 2. 1. Aansprakelijkheid ex art. 6:162 BW. De Hoge Raad overweegt vervolgens dat de wegbeheerder echter ook, mede uit hoofde van zijn algemene zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van weggebruikers, wel aansprakelijk kan zijn voor de aanwezigheid van voorwerpen op de weg o.g.v. art. 6:162 BW. Indien de wegbeheerder bekend is met de aanwezigheid van het voorwerp op de weg, zoals in deze zaak de Gemeente met de aanwezigheid van de elektriciteitskabels, zijn voor de beoordeling van zijn aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door verwezenlijking van het gevaar dat van die aanwezigheid uitging, van belang in hoeverre niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid waarschijnlijk is, hoe groot de kans is dat daaruit ongevallen ontstaan, hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn, en in hoeverre het nemen van veiligheidsmaatregelen bezwaarlijk is (de ‘kelderluikcriteria’). 3. De Hoge Raad verwerpt de cassatiemiddelen tegen het oordeel van het hof dat de gemeente niet aansprakelijk is.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: geen causaal verband bevalling en bekkeninstabiliteit, kosten deelgeschil gematigd

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • 6 oktober 2016
 • ECLI:NL:RBOBR:2016:5487
 • C/01/307284 / EX RK 16-81

Verzoekster heeft na haar bevalling last van ernstige lichamelijke klachten als gevolg van bekkeninstabiliteit. 1. Zij stelt dat het ziekenhuis bij de behandeling daarvan op drie punten onzorgvuldig heeft gehandeld en dat zij als gevolg daarvan thans grotendeels rolstoel-gebonden is. Partijen hebben een gezamenlijke expertise laten uitvoeren. Op grond van dat deskundigenrapport kan echter niet een causale verband tussen de door verzoekster gestelde verwijten aan het ziekenhuis en haar rolstoel-gebondenheid worden aangenomen. Ook kan verzoekster zich niet met succes beroepen op de omkeringsregel en de leer van de kansschade. Het verzoek wordt daarom afgewezen. 2. Kosten deelgeschil: € 10.742,43 (gevorderd: € 14.147,73; uurtarief € 295,- ; aantal uren kan redelijkheidstoets niet kan doorstaan en wordt teruggebracht tot 15.

Lees verder

De gehele maand november kunt u de GBL Challenge online spelen met en tegen branchegenoten.

 • 6 oktober 2016
 • Q-Consult
16-10-6-q-consult

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is opgesteld met het doel letselschadeslachtoffers eerlijk, fatsoenlijk en snel helpen. Hoe goed kent u de GBL eigenlijk?
Om de GBL beter te leren en écht te ervaren, hebben wij de GBL Challenge ontwikkeld. Dit is een ‘serious’ game (=leerzame game) gebaseerd op echte cases van verkeers- en bedrijfsongevallen. De missie van de GBL Challenge is om professionals te activeren om met de GBL te werken door ze te laten beleven dat het voldoening en plezier geeft om slachtoffers fatsoenlijk, eerlijk en snel te behandelen.
De GBL Challenge is een gezamenlijk initiatief van AEGON, a.s.r., ARAG, Delta LLoyd, Raasveld Expertise, Reaal, Univé, Stichting Univé Rechtsbijstand, Stichting PIV, Q-Consult en Mindgame. Voor meer informatie over de challenge, de aanmelding, PE punten en kosten lees verder.

Lees verder