Jurisprudentie

Hof: werkgever aansprakelijk voor val werknemer van ongeschikte steiger

 • Hof Den Bosch
 • 10 oktober 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4431
 • 200.190.625_01

Werknemer is heeft trapje/bankje op steiger geplaatst en is door een misstap van het trapje/bankje en de steiger gevallen. Tussen partijen is niet in geschil dat de door werknemer gebruikte kamersteiger niet geheel geschikt was voor de te verrichten werkzaamheden, omdat deze niet hoog genoeg was. Werkgever heeft niet betwist dat werknemer al jaren gebruik maakte van het trapje/bankje werkte. 1. Het hof oordeelt dat de werkgever is zij tekortgeschoten in haar zorgplicht: het werk is door werkgever niet aldus georganiseerd dat gebruik gemaakt werd van een voor de benodigde werkhoogte wel geschikte steiger en er werd toegestaan dat in de praktijk van alledag een op zichzelf ongeschikte steiger werd gebruikt door deze te verhogen met een trapje/bankje. Het hof acht de werkgever aansprakelijk art 7:658 BW. 2. Het hof oordeelt dat werknemer terecht op staande voet is ontslagen vanwege ernstige bedreiging van de directeur.

Lees verder

Vaknieuws

NIVRE polste de markt over verhardende opstelling partijen bij regeling letselschades

 • Nivre
 • 17 oktober 2017
 • Risk & Business

Het NIRE heeft de markt gepolst over de verhardende opstelling van partijen bij de regeling van letselschades. “Er gingen in de markt geluiden op dat er sprake zou zijn van een verharding in de opstelling van partijen die betrokken zijn bij de regeling van letselschades”, licht Maarten van der Linden toe, voorzitter van de branche Personenschade van het NIVRE, die daarbij met name doelde op media-uitingen in die richting van de zijde van de ASP. 46,6% van de respondenten vindt dat de verharding vooral ontstaat doordat er aan de zijde van verzekeraars, vanwege kostenbesparingen, onvoldoende capaciteit beschikbaar is om letselschadedossiers correct en efficiënt te behandelen. 39,8% ziet de verharding met name ontstaan door de onderliggende (financiële) belangen van de professionals betrokken bij de vaststelling van de schade.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: benadeelde niet geslaagd in bewijs mishandeling door (ex-) partner

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 10 oktober 2017
 • ECLI:NL:GHARL:2017:8781
 • 200.143.603/01

In eerder tussenarrest heeft het hof benadeelde (appellante) opgedragen te bewijzen dat haar (inmiddels ex-)partner haar in 2009, terwijl zij tegenover elkaar op bed zaten, met zijn vuist op het rechteroog heeft geslagen en dat zij daarbij het door de huisarts vastgestelde letsel heeft opgelopen. Het hof acht benadeelde niet geslaagd in het leveren van het bewijs van de door haar gestelde toedracht van een schermutseling tussen haar en haar partner.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: werkgever aansprakelijk voor knieletsel van dierenarts kopstoot van koe

 • Hof Den Bosch
 • 10 oktober 2017
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4429
 • 200.187.375_01

Dierenarts in loondienst loopt in 2006 knieletsel op na een kopstoot van een koe. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. 1. Het hof oordeelt dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden, omdat een touw om het dier mee in bedwang te houden ontbrak in de standaarduitrusting. Nu het opnemen van een touw in de standaarduitrusting van een dierenarts een eenvoudige maatregel is, terwijl een touw in de uitoefening van de werkzaamheden kennelijk nodig is had van werkgever mogen worden verwacht dat zij voor het benodigde touw in de standaarduitrusting had zorggedragen. 2. Het hof oordeelt dat onvoldoende is onderbouwd dat er causaal verband bestaat tussen psychische klachten van de werknemer en onzorgvuldige begeleiding bij re-integratie onvoldoende is onderbouwd.

Lees verder

Vaknieuws

Theo Kremer tijdelijk waarnemend directeur De Letselschade Raad

 • Letselschade Raad
 • 16 oktober 2017

Met ingang van 16 oktober 2017 zal Theo Kremer, voormalig directeur van het PIV, de functie van Deborah Lauria tijdelijk waarnemen. Deborah Lauria heeft De Letselschade Raad verlaten. Het Bestuur van De Letselschade Raad vertrouwt erop hiermee de continuïteit binnen de Raad te waarborgen tijdens het wervingsproces van de nieuwe directeur. Inmiddels is aan executive search- en adviesbureau Holtrop Ravesloot opdracht gegeven aan tot het werven van een nieuwe directeur.

Lees verder

Jurisprudentie

HR: letselschadeadvocaat niet aansprakelijk voor adviseren eindafwikkeling zonder voorbehoud (art 81 RO)

 • Hoge Raad
 • 13 oktober 2017
 • NJF 2016/265 ECLI:NL:HR:2017:2621
 • 16/04332

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO) het door benadeelde ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van het hof dat haar letselschadeadvocaat niet aansprakelijk is voor het adviseren van een eindafwikkeling zonder voorbehoud. Benadeelde had in 1994 als 12-jarige meisje met pre-existent beenlengteverschil beenbreuk opgelopen bij ongeval. Vanaf 2008 krijgt zij steeds meer last van enkel en raakt arbeidsongeschikt. Het hof oordeelde dat de advocaat niet heeft gehandeld in strijd met wat redelijkerwijze van een letselschadeadvocaat mag worden verlangd. Hij heeft zich laten voorlichten door medisch deskundigen. Hij behoefde de deskundigheid van de verzekeringsgeneeskundige niet in twijfel diende te trekken. Het hof oordeelde voorts ‘dat, voor zover in de verwijten benadeelde besloten ligt dat een letselschadeadvocaat te allen tijde dient aan te sturen op het opnemen van een voorbehoud voor het geval zich in de toekomst alsnog schade voor zou doen, geldt dat de aard van een vaststellingsovereenkomst met zich brengt dat de daarbij betrokken partijen een bestaande onzekerheid willen wegnemen en zich daarom vastleggen op een afspraak waarbij zij in elk geval weten waar zij aan toe zijn.’

Lees verder

Jurisprudentie

HR: huisarts op Curaçao niet aansprakelijk voor abces (art 81 RO)

 • Hoge Raad
 • 13 oktober 2017
 • ECLI:NL:HR:2017:2625
 • 16/05211

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO)
het door benadeelde ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba dat de huisarts niet aansprakelijk is voor de geleden schade. Benadeelde had zich in 2008 gemeld op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis op Curaçao met aambeienklachten. Hij werd terugverwezen naar de huisarts. De dag daarna is hij naar Venezuela gereisd, waar hij herhaaldelijk is geopereerd vanwege een complex abces. De Hoge Raad volgt hiermee de conclusie van A.-G. T. Hartlief. Op 19 mei 2017 verwierp de Hoge Raad reeds het cassatieberoep in de procedure tegen het eveneens aansprakelijk gestelde ziekenhuis.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: botsing tussen auto die bus voorbij rijdt en uitgestapte passagier: overmacht art 185 WVW

 • Rechtbank Overijssel
 • 27 september 2017
 • ECLI:NL:RBOVE:2017:3839
 • C/08/199037 / HA ZA 17-113

Art 185 WVW. Benadeelde (scholier) stapt uit bus en loopt langs de stilstaande bus om de rijbaan over te steken en bij de bushalte aan de overzijde in een andere stadsbus te stappen. Tijdens het oversteken wordt hij geraakt door de auto van verweerder, die de bus inhaalde. De maximale toegestane snelheid 50 km was per uur is. De rechtbank overweegt dat de automobilist door zijn snelheid aan te passen naar 20 à 25 km per uur goed geanticipeerd op de bestaande verkeerssituatie. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de automobilist rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van de wijze waarop hij destijds aan het verkeer heeft deelgenomen en honoreert het beroep op overmacht. Vordering afgewezen.

Lees verder

Vaknieuws

Dirkzwager: Art. 185 WVW niet van toepassing op ongeval tussen scootmobiel en auto

 • Assurantie Magazine
 • 12 oktober 2017
 • Jaike Silvius
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4154

Dirkzwager advocaten bespreekt het arrest van Hof Den Bosch van 31 augustus 2017.Het bijzondere aansprakelijkheidsregime van artikel 185 Wegenverkeerswet (WVW) is niet naar analogie van toepassing op een ongeval tussen een scootmobiel en een auto. Het hof volgt de WAM-verzekeraar van de auto in haar verweer dat art. 185 WVW niet naar analogie van toepassing is.

Lees verder

Vaknieuws

Dirkzwager: Werkgeveraansprakelijkheid: kenbaarheid van een verhoogd risico op psychische schade

 • Assurantie Magazine
 • 12 oktober 2017
 • Pauline Janssen
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:9803

Dirkzwager advocaten bespreekt het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 31 augustus 2017. Uit dit vonnis volgt dat een werkgever niet bedacht behoeft te zijn op een eventuele bijzondere psychische kwetsbaarheid van een werknemer teneinde werkgeversaansprakelijkheid te voorkomen. Zolang een werknemer niet op een of andere wijze kenbaar heeft gemaakt dat hij een verhoogd risico op psychische schade loopt, mag de werkgever veronderstellen dat een werknemer tegen een normale werklast en een normale bedrijfscultuur opgewassen is. De verantwoordelijkheid ligt daarmee niet bij de werkgever, maar bij de werknemer. Deze conclusie sluit aan bij een uitspraak van het Hof Arnhem.

Lees verder

Jurisprudentie

Raad van Discipline: schorsing advocaat na excessief declareren in letselzaak

 • Raad van Discipline
 • 25 september 2017
 • ECLI:NL:TADRARL:2017:159
 • 16-1014

De Raad van Discipline oordeelt: Door aanspraak te maken op een resultaatgerelateerd honorarium van 30% van het behaalde resultaat, een ongelimiteerd urenhonorarium en op vergoeding van buitengerechtelijke kosten door de verzekeraar heeft de advocaat volgens eigen zeggen in deze zaak recht op een totaalbedrag van € 33.276,12. Door de verzekeraar is aan klaagster vergoed een bedrag van € 26.250,- aan schade. De vermeende aanspraken van de advocaat staan derhalve in geen verhouding tot het belang van de zaak en overstijgt het belang van de zaak dus ruimschoots: dit is circa 125 % van de schadevergoeding van € 26.250,-. De raad oordeelt dat deze wijze van declareren excessief is. In verhouding tot de door klaagster ontvangen schadevergoeding is dan geen sprake meer van een ‘redelijk salaris’ waarover Gedragsregel 25 spreekt. Naar het oordeel van de raad is een voorwaardelijke schorsing van 13 weken passend.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: Zwitserse piste-exploitant aansprakelijk voor ski-ongeval door onvoldoende markering van piste

 • Rechtbank Amsterdam
 • 27 september 2017
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:6957
 • C/13/603095 / HA ZA 16-208

Ski- ongeval in Zwitserland. Benadeelde loopt dwarslaesie op, als hij in plaats van de bocht naar links te nemen rechtdoor skiet. Wengernalpbahn exploiteert het skigebied. Om gebruik te kunnen maken van het skigebied heeft benadeelde een skipas aangeschaft. Benadeelde heeft de piste-exploitant Wengernalpbahn aansprakelijk gesteld. De rechtbank oordeelt dat piste-exploitant niet heeft voldaan aan haar verplichtingen die zij uit hoofde van de overeenkomst met benadeelde had. De piste was ten tijde van het ongeval op onjuiste wijze gemarkeerd en dit heeft in overwegende mate bijgedragen aan het ongeval.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: 13-jarige jongen steekt met mes, beroep op wapenclausule AVP afgewezen

 • Rechtbank Noord-Nederland
 • 20 september 2017
 • ECLI:NL:RBNNE:2017:3560
 • C/19/114097 / HA ZA 16-68

Een 13-jarige jongen steekt leeftijdgenoot met een mes, die daardoor ernstig letsel oploopt. De dader doet een beroep op de AVP van zijn ouders. De verzekeraar beroept zich op uitsluitingsclausule voor wapens en stelt dat de wapenclausule helder is: alle schade in verband met het bezit of gebruik van wapens is niet verzekerd. Dat het wapen in dit geval is gebruikt door een kind van 13 jaar oud doet daaraan niets af. De rechtbank oordeelt dat de stelling van verzekeraar dat de wapenclausule “volstrekt niet” op enige wijze onduidelijk zou zijn niet overeind blijven. Bij de uitleg van de wapenclausule is op zijn minst twijfel mogelijk over of de clausule schade door gebruik van een wapen door een dertienjarige uitsluit van dekking. Dat betekent dat de voor de belanghebbenden gunstigste uitleg voorgaat en dat de verzekeraar geen beroep op de wapenclausule toekomt.

Lees verder

Vaknieuws

De Letselschade Raad: hanteren concept Richtlijn Rekenrente prematuur

 • Letselschade Raad
 • 6 oktober 2017
 • drs. Deborah Lauria

De Letselschade Raad heeft signalen ontvangen dat een conceptversie van de nog in ontwikkeling zijnde Richtlijn Rekenrente nu al wordt gehanteerd bij dossierafwikkeling. Daardoor is verwarring en onrust ontstaan, hetgeen De Letschade Raad betreurt. De Letselschade Raad heeft om die reden aan diverse partijen een mail gestuurd en een bericht op de website geplaatst. Het totstandkomingsproces van de Richtlijn Rekenrente bevindt zich in de fase dat, volgens de werkmethodiek van de Werkgroep Normering, externe consultatie plaatsvindt. In deze fase worden letselschadeprofessionals geconsulteerd over de conceptversies van richtlijnen. Daarbij benadrukt De Letselschade Raad dat conceptversies – van welk document ook – niet meer zijn dan dat. De conceptrichtlijn Rekenrente heeft op dit moment dan ook (nog) niet de status van richtlijn van De Letselschade Raad.

Lees verder