Vaknieuws

Handreiking Zorgschade uitgereikt op De Letselschade Raadsdag

 • Letselschade Raad
 • 16 november 2017

Op De Letselschade Raadsdag op 16 november 2017 heeft DLR voorzitter mr. Tjibbe Joustra de Handreiking Zorgschade aangeboden aan mevrouw mr. dr. G.M. ter Huurne, directeur wetgeving en juridische zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Erwin Aedenaerde hield een inleiding over de Handreiking Zorgschade. De handreiking biedt handvatten voor de vergoeding van zorg die wordt verleend door naasten van slachtoffers met ernstig blijvend letsel.

Lees verder

Vaknieuws

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten: meer meldingen burn-out

 • Ned. Centrum Beroepsziekten
 • 15 november 2017

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de beroepsziektemeldingen uit 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen. In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen en bij werknemers boven de 45. Beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Lees verder

Vaknieuws

Stichting Beer impuls scriptieprijs

 • 1 november 2017

Stichting Beer impuls stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor personenschade en aansprakelijkheidsrecht. In dat kader schrijft de stichting onder andere jaarlijks een landelijke scriptieprijs uit, waarbij diverse vakgroepen op dit rechtsgebied de beste scriptie van hun studenten kunnen aanleveren. Tot 29 december 2017 krijgen vakgroepen de tijd om de beste scriptie van hun studenten mee te laten dingen naar deze prijs. Per vakgroep kan één scriptie worden aangeleverd. Jury: prof. mr. C.C. van Dam, mr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: deelgeschilprocedure ingezet om onderhandelingen af te dwingen, verzoek afgewezen

 • Rechtbank Rotterdam
 • 3 november 2017
 • ECLI:NL:RBROT:2017:8541
 • 6195393 VZ VERZ 17-19776

Kapitein valt in douchecabine van schip en loopt hersenletsel op. Hij stelt zijn werkgever(s) aansprakelijk ex art 7:658 BW. De kantonrechter overweegt dat het gaat om een zaak met diverse feitelijke en juridische aspecten die vastgesteld en beoordeeld moeten worden. Verder speelt bij de aansprakelijkheidsvraag mee of verzoeker de onveiligheid van de doucheruimte voorafgaand aan het incident heeft gemeld. De kantonrechter oordeelt dat de zaak zich, gezien de (uitvoerige) bewijsvoering, niet leent voor een deelgeschil. Daarnaast heeft verzoeker het standpunt van werkgevers t.a.v. de aansprakelijkstelling niet afgewacht. Dit duidt er naar het oordeel van de kantonrechter op dat de deelgeschilprocedure is ingezet om werkgevers aan de onderhandelingstafel te dwingen en daarvoor is deze procedure niet in het leven geroepen. Het middel van de deelgeschilprocedure is prematuur heeft ingezet. Verzoek afgewezen, kosten deelgeschil afgewezen.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: shockschade en affectieschadeschade na dodelijk ongeval met vuilnisauto afgewezen

 • Rechtbank Rotterdam
 • 4 oktober 2017
 • ECLI:NL:RBROT:2017:8894
 • C/10/512371 / HA ZA 16-1018

Frans meisje, au pair in Nederland, wordt op haar fiets aangereden door vuilnisauto en overlijdt. Haar moeder en broer vorderen shockschade en affectieschade.1. Shockschade. De rechtbank neemt de criteria van het Taxibus-arrest en Hoge Raad 27-09-2016 (strafzaak) tot uitgangspunt. 2. Vast staat dat eisers het ongeval zelf niet ter plaatse hebben waargenomen. Zij hebben wel later een filmpje van een bewakingscamera gezien van het begin van het ongeval; dat het meisje onder de wielen terechtkomt is niet te zien. Naar het oordeel van de rechtbank is het waarnemen van dat filmpje daarom niet te beschouwen als het waarnemen van het ongeval. Dat betekent dat aan het confrontatievereiste niet is voldaan 3. Affectieschade afgewezen. De rechtbank stelt voorop dat, waar het wetgevingsproces nog gaande is zeer terughoudend moet worden omgegaan met de mogelijkheid van anticipatie. Ook als het wetsvoorstel ongewijzigd in werking treedt zal het louter gelden voor gevallen waarin het overlijden zich voordoet na die inwerkingtreding.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: werkgever aansprakelijk voor thuisbesmetting asbest door wassen kleding

 • Rechtbank Den Haag
 • 13 september 2017
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:10452
 • C-09-518696-HA ZA 16-1099

De rechtbank oordeelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van blootstelling aan asbest van een niet-werknemer. De zoon van het slachtoffer was als loodgieter werkzaam bij een installatiebedrijf. Tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden droeg hij bedrijfskleding, die wekelijks uitgeklopt en gewassen zijn door zijn moeder. Bij de moeder is mesothelioom vastgesteld. De rechtbank stelt vast dat de moeder kan zijn blootgesteld aan asbest. De rechtbank komt tot het oordeel dat de werkgever niet aan de zorgplicht heeft voldaan, omdat de werkgever de werknemers geen beschermingsmiddelen ter beschikking heeft. Deze schending van de zorgplicht strekt zich volgens de rechtbank ook uit tot de moeder. De werkgever had er rekening mee kunnen en moeten houden dat de bedrijfskleding door anderen gewassen zou worden.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: benadeelde moet huisartsenjournaal overleggen aan medisch adviseur verzekeraar

 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Limburg
 • 9 juni 2017
 • C/03/233411/HA RK 17-63

In deze procedure is de vraag aan de orde of benadeelde het huisartsenjournaal aan verzekeraar moest overleggen. De rechtbank maakt een afweging tussen de processuele belangen van beide partijen die worden beschermd door artikel 6 EVRM (het recht op een eerlijk proces) en de individuele privacybelangen van benadeelde die worden beschermd op grond van artikel 8 EVRM (r.o. 4.3 e.v.). Verder slaat de rechtbank acht op de medische paragraaf bij de GBL. Het belang van verzekeraar bij kennisneming van het huisartsenjournaal van benadeelde staat in redelijke verhouding tot het doel waarvoor de informatie wordt gevraagd. Verzekeraar heeft geen ander middel om toegang tot deze informatie te krijgen. De reeds voorhanden zijnde verklaringen zijn onvoldoende. Tegen deze achtergrond is de enkele wens van benadeelde om geen medische gegevens beschikbaar te hoeven stellen onvoldoende om daaraan doorslaggevende betekenis toe te kennen. Hoezeer benadeelde ook aanspraak heeft op privacybescherming, moet dit belang wijken voor het belang van verzekeraar om zich te laten voorlichten door haar eigen medisch adviseur. Het huisartsenjournaal hoeft alleen aan de medisch adviseur verschaft te worden.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil; art. 185 WVW, ongeval fietser die van trottoir fietst en vrachtwagen, geen eigen schuld fietser

 • 31 oktober 2017
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:5632
 • C/05/323036 / HZ RK 17-30

Art 185 WVW. Verzoeker fietst vanaf het trottoir de weg op en wordt aangereden door vrachtwagen. 1. De rechtbank overweegt dat het feit dat verzoeker van het trottoir de weg is opgereden is aan te merken als een bijzondere manoeuvre in de zin van art. 54 RVV, waarbij hij het overige verkeer voor dient te laten gaan. De rechtbank is echter van oordeel dat niet is komen vast te staan dat verzoeker direct bij het oprijden van de weg in aanraking is gekomen met de vrachtwagen. Eigen schuld is onvoldoende onderbouwd. 2. Kosten deelgeschil: € 5.082,-; uurtarief € 200,- redelijk (gevorderd € 5.877,20; aantal uren bovenmatig).

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: mesothelioom, beroep op verjaring niet in strijd met redelijkheid

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • 11 oktober 2017
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:4994
 • 5554210

In 2014 is bij eiser (monteur luchtkanalen) mesothelioom vastgesteld; hij heeft in 2014 zijn voormalig werkgever waar hij in periode 1970-1972 heeft gewerkt aansprakelijk gesteld. 1. De kantonrechter oordeelt eiser erin is geslaagd aan te tonen dat hij in de uitoefening van zijn werk voor werkgever [schade heeft geleden. 2. Verjaring. De kantonrechter toetst aan de gezichtspunten van Hoge Raad Van Hese/De Schelde en concludeert dat geen sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat het beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb, deelgeschil: ziekenhuis aansprakelijk voor naadlekkage na operatie, BGK en omvang schade

 • Rechtbank Limburg
 • 17 november 2016
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:11635
 • C/13/616866 / HA ZA 16-1044

Bij een operatie vanwege een darmtumor is een naadlekkage ontstaan, waardoor verzoeker buikvliesontsteking oploopt. Hij stelt het ziekenhuis aansprakelijk ex art 6:77 BW. 1. De deskundige noemt twee mogelijke oorzaken van opgetreden naadlekkage: falen van draad of falen van de arts. De rechtbank is van oordeel dat beide mogelijke oorzaken aan het ziekenhuis kunnen worden toegerekend. 2. Buitengerechtelijke kosten: € 14.737,62. Weliswaar dient er een redelijke verhouding te zijn tussen de BGK en de omvang van de schade, maar daaruit volgt niet dat de BGK niet begroot kunnen worden indien de omvang van de schade (nog) niet exact bekend is. Ook een redelijke verwachting omtrent de omvang van de schade kan dienen als aanknopingspunt. 3. Kosten deelgeschil: € 6.005,25. NB: tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld.

Lees verder

Jurisprudentie

Rb: causaal verband tussen mishandeling en PTSS, smartengeld € 7000,-

 • Rechtbank Amsterdam
 • 19 juli 2017
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:7444
 • C/13/616866 / HA ZA 16-1044

Eiseres is mishandeld door gedaagden; zij heeft hierbij fysieke klachten en een posttraumatische stressstoornis (PTSS) opgelopen. De rechtbank verwerpt het verweer dat er geen causaal verband is tussen de mishandeling en klachten. De rechtbank overweegt dat eiseres meerdere keren medisch is onderzocht en dat op basis van dat onderzoek klachten zijn vastgesteld die reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. 2. Smartengeld: € 7000,- (gevorderd: € 70.000,-).

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: regresvordering WAM-verzekeraar op verzekerde zonder rijbewijs toegewezen

 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • 24 oktober 2017
 • ECLI:NL:GHARL:2017:9215
 • 200.187.727/01

WAM-verzekeraar heeft letselschade en autoschade vergoed en neemt regres op haar verzekerde die niet beschikte over een geldig rijbewijs. In de polis is bepaald dat geen dekking bestaat indien de bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs. Die uitsluiting geldt echter niet voor de verzekerde die aantoont dat hem terzake redelijkerwijs geen verwijt treft. Voor het hof staat vast dat het rijbewijs ongeldig was ten tijde van het ongeluk. Op de verzekerde rust de bewijslast dat hij niet bekend was met de ongeldigverklaring van zijn rijbewijs en dat hij daar ook redelijkerwijs niet mee bekend kon zijn. De verzekerde heeft echter geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit dit kan blijken.

Lees verder

Jurisprudentie

Hof: art. 35 Wbp: verzekeraar hoeft medische analyse niet over te leggen, overzichten persoonsgegevens niet toereikend

 • Hof Den Haag
 • 3 oktober 2017
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2723
 • 200.210.999/01

Medische aansprakelijkheid; dwarslaesie baby (zoon van appellante) na geboorte d.m.v. keizersnede. Appellante vraagt met beroep op art. 35 Wbp om overzicht van elke verwerking van haar en haar zoon betreffende persoonsgegevens. 1. Het hof stelt vast dat de verzekeraar niet beschikt over een schriftelijk analyse van de geraadpleegde radioloog. Voor het geval de analyse zich wel in het dossier had bevonden overweegt het hof ten overvloede dat appellant geen recht heeft op een afschrift van de analyse. Naar het oordeel van het hof moet, uitgaande van de overwegingen van het Hof van Justitie van 17 juli 2014 (over een juridische analyse), ook ten aanzien van de medische analyse door de radioloog worden aangenomen dat deze weliswaar persoonsgegevens kan bevatten maar op zich niet een dergelijk gegeven vormt in de zin van de Wbp. De analyse houdt hooguit informatie in over de beoordeling en de toepassing van medisch-wetenschappelijke inzichten. Voorts moet worden aangenomen dat een dergelijke medische analyse zelf in beginsel niet door[appellante kan worden gecontroleerd op de juistheid ervan. (zie r.o. 4.16 ev). 2. Het hof oordeelt dat de verzekeraar met de verstrekte overzichten niet volledig heeft voldaan aan haar wettelijke verplichting ingevolge artikel 35 lid 2 Wbp. In het bijzonder is in de overzichten bij elk van de vermelde documenten weliswaar vermeld of het document al dan niet één of meer persoonsgegevens bevat, maar ontbreekt in vele gevallen een opgave welke persoonsgegevens het betreft.

Lees verder

Vaknieuws

November ‘ongevallenpiekmaand’, stijging aantal ongevallen met voetgangers en fietsers

 • Verbond van Verzekeraars
 • 28 oktober 2017

November is ‘ongevallenpiekmaand’. Zorgwekkend in de winterperiode is de stijging van het aantal ongevallen met voetgangers en fietsers.
Dat blijkt uit een analyse van het STAR-initiatief (Smart Traffic Accident Reporting) van Politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. Voor de analyse zijn verkeersdata gebruikt van de politie uit de periode 2014-2016.

Lees verder

Vaknieuws

WA-markt motorrijtuigen raakt in steeds dieper dal

 • Assurantie Magazine
 • 27 oktober 2017

De markt voor WA-verzekeringen op motorrijtuigen is opnieuw verslechterd. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) uit de jaarlijkse uitvraag onder verzekeraars. Pogingen om het tij te keren, hebben volgens de toezichthouder niet geholpen. Vooral in de zakelijke markt lukt het verzekeraars niet om in te grijpen. Volgens DNB slaagde geen enkele verzekeraar erin om structureel winst te boeken in deze markt. De toezichthouder schrijft dat toe aan een toenemende schadelast in combinatie met een zeer concurrerende markt.

Lees verder